ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2020-2021

zoals goedgekeurd op de Academische Raad van 31/03/2020 en 30/06/2020

Inhoudstafel

TITEL 0. VOORAF

Artikel ALGEMEEN

Toepassingsgebied van dit reglement 

Dit reglement geldt onverkort voor studenten die met een diploma-, credit- of examencontract zijn ingeschreven in een bachelor-, een initi?le master-, een master-na-master- of een postgraduaatopleiding, een specifieke lerarenopleiding of een schakel- of voorbereidingsprogramma. Voor studenten met een andere registratie aan de universiteit geldt dit reglement voor zover het op hun situatie van toepassing is of geheel of gedeeltelijk expliciet van toepassing is verklaard. 

Dit onderwijs- en examenreglement is ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen, in het bijzonder de Codex Hoger Onderwijs. De belangrijkste teksten kunnen teruggevonden worden op www.liusublog.com/reglementen. De beschrijving van het onderwijsaanbod van de KU Leuven maakt integraal deel uit van dit onderwijs- en examenreglement. Het onderwijsaanbod (ook programmagids genoemd) omvat een volledig overzicht van de specifieke opleidingsinformatie en alle ECTS-fiches en is raadpleegbaar op www.onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/.

Andere reglementen 

Bepalingen in verband met de doctoraatsopleiding en het doctoraat zijn te vinden in het specifieke reglement https://admin.kuleuven.be/rd/doctoraatsreglement. Enkel als er geen specifieke bepalingen zijn, is dit reglement aanvullend van toepassing.

Elke samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie van een interuniversitaire opleiding of een opleiding die een hogeschool en een universiteit gezamenlijk organiseren, bepaalt welk examenreglement van toepassing is. Die bepaling is raadpleegbaar op www.liusublog.com/onderwijs/traject/interuniv_oer/index1920.

Afrondingen

Tenzij in dit reglement anders wordt bepaald, gelden voor alle rekenregels de normale afrondingsprincipes: afronding naar de onmiddellijk lagere eenheid tot aan 0,5; afronding naar de hogere eenheid vanaf en inclusief 0,5.

Begripsbepalingen

Begrippen worden gehanteerd zoals in de Codex Hoger Onderwijs beschreven. Voor begrippen die de Codex niet vermeldt, is een definitie opgenomen achteaan dit reglement.

Facultaire aanvullingen en afwijkingen

In die gevallen waar dit reglement dit vereist, moet elke faculteit dit algemene reglement met bijzondere bepalingen en criteria aanvullen. Daarnaast kan zij het reglement aanvullen met bijkomende bepalingen op voorwaarde dat die niet strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement. De aanvullingen worden pas bekend gemaakt nadat de vicerector Onderwijsbeleid bevestigd heeft dat zij juridisch conform de wetgeving en de reglementen zijn opgesteld. 

Afwijkingen op het onderwijs- en examenreglement zijn slechts mogelijk bij beslissing van de Academische Raad op voorstel van een faculteit. Facultaire aanvullingen en afwijkingen worden aan de studenten van de betrokken faculteit bekendgemaakt. 
Facultaire aanvullingen en afwijkingen kunnen verder per campus gedifferentieerd worden.

Goedkeuringsprocedure van dit reglement

Wijzigingen van het onderwijs- en examenreglement zijn slechts mogelijk bij beslissing van de Academische Raad, na raadpleging van de faculteiten en de Onderwijsraad.

Structuur van het academiejaar 

De KU Leuven organiseert haar opleidingen in een semestersysteem. Opleidingsonderdelen worden slechts over meer dan één semester gespreid wanneer dat onderwijskundig verantwoord is. Postgraduaatsopleidingen kunnen hiervan afwijken.

In de jaarindeling omvat elk semester onderwijs- en studieactiviteiten. Aansluitend bij elk semester voorziet de KU Leuven in een periode van studietijd en een examenperiode. Na een zomeronderbreking volgt een derde examenperiode.

De algemene academische kalender is raadpleegbaar op www.liusublog.com/overons/kalenders.

Overmacht, borgen van veiligheid en gezondheid van studenten en personeel

In geval de universiteit geconfronteerd wordt met situaties van algemene overmacht of situaties waarin de veiligheid en gezondheid van leden van de academische gemeenschap van KU Leuven in het gedrang kunnen komen, kan het Gebu titels 0 tot en met titel 5 van het OER wijzigen voor zover dit nodig is om de onderwijs- en evaluatieactiviteiten te kunnen organiseren of om onnodige studieduurverlenging voor studenten te vermijden, na raadpleging van de studentenvertegenwoordigers van Gebu en Academische Raad en de decanen.?

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Voor vragen in verband met het facultaire onderwijs- en examenreglement kunnen de studenten terecht bij de stafmedewerker onderwijs.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De facultaire Dienst Studentenondersteuning fungeert als contactpunt voor alle vragen van de studenten in verband met het volgen van een opleiding, opleidingsonderdelen en het verkrijgen van vrijstellingen en vermindering van studieomvang.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Voor de interfacultaire opleiding master in de sportgeneeskunde is de facultaire reglementering van de Faculteit Geneeskunde van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Facultaire afwijking Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Voor de opleidingen master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (RevaKi) en Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy starten de stages omnipracticus reeds in de zomermaanden juli, augustus en september voorafgaand aan het academiejaar. Studenten worden via Toledo van de concrete planning op de hoogte gebracht.

Aan de studenten die zich inschrijven voor het voorbereidingsprogramma van de Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy wordt gevraagd om één week voor de start van het semester aanwezig te zijn op de facultaire en centrale onthaalsessies. Aanwezigheid hierop is verplicht.

Voor de opleiding Educatieve Master Lichamelijke Opvoeding start de stage in september, voorafgaand aan het academiejaar. Studenten worden via Toledo van de concrete planning op de hoogte gebracht.??

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

?Het onderwijs- en examenreglement met de aanvullingen en afwijkingen van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Campussen Antwerpen, Brussel, Kortrijk en Leuven zijn te vinden op www.liusublog.com/onderwijs/oer door in de bovenregel 'OER per faculteit' aan te klikken en vervolgens in de faculteitsfilter 'Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen'  aan te klikken.

Voor de Bachelor of Business Engineering zijn aanvullende richtlijnen van toepassing zoals opgenomen in het interuniversitaire onderwijs- en examenreglement, zie www.liusublog.com/onderwijs/traject/interuniv_oer/index2021.?

Voor de interfacultaire postgraduaatopleiding Smart Logistics is de reglementering van de Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen van toepassing.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Tenzij in dit reglement anders wordt bepaald, is voor de faculteit de facultaire onderwijs- en studentenadministratie  (https://help.farm.kuleuven.be/)  het centrale aanspreekpunt voor alle vragen van de studenten in verband met het volgen van een opleiding, opleidingsonderdelen, het verkrijgen van vrijstellingen en vermindering van studieomvang, wijzigingen van het studiecontract en kopie?n van documenten.

Tenzij in dit reglement anders wordt bepaald, moet de 'faculteit' gelezen worden als het 'Faculteitsbestuur'. Indien nodig zal het Faculteitsbestuur voorafgaand advies inwinnen bij de POC of de Faculteitsraad.

Facultaire afwijking Faculteit Geneeskunde

Voor de volgende opleidingen geldt een afwijkende jaarindeling:

 • Master in de tandheelkunde: eerste en tweede opleidingsfase

 • Master in de geneeskunde: tweede en derde opleidingsfase

 • Master in de huisartsgeneeskunde

 • Master in de specialistische geneeskunde

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

?De Dienst Facultaire Administratie fungeert als contactpunt voor alle algemene vragen van de studenten in verband met het volgen van een opleiding binnen de faculteit. De studentenadministraties op elk van de campussen fungeren als contactpunt voor alle vragen van de studenten in verband met het volgen van een specifieke opleiding, opleidingsonderdelen en het verkrijgen van vrijstellingen en vermindering van studieomvang. Wanneer er in een artikel van dit onderwijs- en examenreglement sprake is van een beslissing die door de faculteit moet worden genomen, wordt in de aanvulling bij dat artikel aangegeven aan welke diensten, organen of functies die beslissing wordt gedelegeerd.

Voor de interfacultaire postgraduaatopleiding Smart Logistics is de reglementering van de Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen van toepassing.

Voor de interuniversitaire postgraduaatopleiding Innoverend ondernemen voor ingenieurs is een interuniversitair examenreglement van toepassing. 

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Voor de Faculteit Ingenieurswetenschappen zijn de contactpunten voor de studenten de volgende:

 • Tenzij in dit reglement anders wordt bepaald, moeten alle onderwijsgerelateerde (aan)vragen steeds worden gericht aan de academisch secretaris van de faculteit:
  Prof. dr. ir. Luc Van Eycken
  Faculteit Ingenieurswetenschappen
  Kasteelpark Arenberg 1 - bus 2200
  3001 Leuven 

 • Programma-inhoudelijke vragen moeten worden voorgelegd aan de programmadirecteur van de opleiding.

 • Aanspreekpunt diversiteit voor vragen in verband met studeren met een functiebeperking: 
  Prof. dr. ir. Tinne De Laet
  Faculteit Ingenieurswetenschappen
  Celestijnenlaan 200 I - bus 2201
  3001 Leuven

 • Pedel:
  Erik Calluy
  Faculteit Ingenieurswetenschappen
  Kasteelpark Arenberg 1 - bus 2200
  3001 Leuven

 • Facultaire plagiaatexpert:
  Prof. dr. ir. Martine Wevers
  Structurele Materialen
  Kasteelpark Arenberg 44 - bus 2450
  3001 Leuven

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Campus Leuven

De facultaire aanvullingen en afwijkingen van de Faculteit Letteren (Campus Leuven) zijn van toepassing op alle Leuvense letterenopleidingen met uitzondering van de interfacultaire master in de bedrijfscommunicatie. Voor die opleiding gelden de aanvullingen en afwijkingen zoals ze zijn bepaald in het onderwijs- en examenreglement van de Faculteit Sociale Wetenschappen.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De ECTS-fiches en de facultaire websites bieden nadere informatie bij sommige bepalingen uit het reglement. De stagereglementen en het reglement masterproef maken integraal deel uit van dit reglement.

Lijsten van opleidingsonderdelen die bij de facultaire aanvullingen vermeld worden, beperken zich tot opleidingsonderdelen die onder de verantwoordelijkheid van de POC's van de faculteit vallen.

De specifieke lerarenopleiding voor CVO-studenten en de verkorte educatieve masters gedragswetenschappen vallen ongeacht de locatie onder de regelgeving van Campus Leuven. Waar naar Campus Kortrijk wordt verwezen, bedoelt men alle opleidingen die door de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen in Kortrijk georganiseerd worden, behalve de verkorte educatieve master gedragswetenschappen.

In de facultaire aanvullingen wordt soms verwezen naar de facultaire functies, onderwijs- en studentenadministratie, ombudsen of studieloopbaanbegeleiders. De juiste contactgegevens zijn te vinden op onderstaande webpagina's:? 

Leuven:

Kortrijk:

Facultaire afwijking Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De afstudeerrichting onderwijs- en vormingswetenschappen in de master pedagogische wetenschappen en opleidingen master in de educatieve studies en Master of Educational Studies maken flexibel gebruik van de semesterindeling van KU Leuven. Elk semester bestaat uit twee blokken van zes à zeven lesweken. Na het eerste lesblok van elk semester is er een examen- en studieperiode voorzien om examens af te leggen van de opleidingsonderdelen uit het eerste blok van elk semester. Meer informatie over de examenperiodes is terug te vinden in artikel 38.?

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

De Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft voor de toepassing van dit reglement beleidslijnen opgesteld die raadpleegbaar zijn op http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen.

Daarnaast zijn er aanvullende of bijzondere onderwijs- en examenreglementen waarvan iedere student van de faculteit geacht wordt kennis te nemen via www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/facultaire-reglementen-en-beleid.

Met name:

Masterproeven

? Masterproefreglement Recht

? Masterproefreglement Criminologie

? Masterproefreglement Fiscaliteit

? Masterproefreglement Notariaat

? Masterproefreglement Intellectual Property and ICT Law

? Masterproefreglement Vennootschapsrecht

? Masterproefreglement Master of European Social Security


Stages

? Reglement studiestage notariaat

? Reglement criminologische praktijk?

Internationaal

? Reglement internationale uitwisseling rechten

? Reglement internationale uitwisseling criminologie

? Reglement gelijkwaardigheid

Werkcolleges en seminaries

? Reglement WC & SEM bachelor en master rechten


Examens

? Aanvullende reglementering examencommissies

? Reglement gebruik van wet- en woordenboeken

? Overige aanvullende bepalingen examenregeling


Varia

? Bewakingsnormen rechten

? Reglement facultatieve praktijkcolleges?


Tenzij in dit reglement anders wordt bepaald, moet de 'faculteit' gelezen worden als het 'Faculteitsbestuur'.

Alle verzoeken die conform onderhavig reglement aan de faculteit voorgelegd kunnen worden, moeten elektronisch ingediend worden d.m.v. de verzoekschriftentoepassing die raadpleegbaar is op het studentenportaal. Voor Engelstalige programma's geldt de verzoekschriftentoepassing die raadpleegbaar is op het Engelstalige studentenportaal.

Campus Brussel

Er kunnen verschillen zijn in de academische kalenders en de administratieve kalender voor opleidingsonderdelen die in de Université Saint-Louis (USL) worden opgenomen binnen het tweetalige traject van de bachelor in de rechten (Campus Brussel). De studenten worden daarover door de diensten van de Campus Brussel ingelicht.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Leuven

?Bepalingen in verband met uitwisselingen naar het buitenland zijn te vinden in het specifiek uitwisselingsreglement.

?De facultaire aanvullingen en afwijkingen van de Faculteit Sociale Wetenschappen (Campus Leuven) zijn van toepassing op alle opleidingen, met uitzondering van de interfacultaire opleidingen master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven en Master of European Studies: Transnational and Global Perspectives. Voor die opleidingen gelden de aanvullingen en afwijkingen zoals ze zijn bepaald in het onderwijs- en examenreglement van de Faculteit Letteren.

?Het reglement van de Erasmus Mundus Master of Science in Public Sector Innovation and eGovernance is hier beschikbaar.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Campus Kortrijk

Het onderwijssecretariaat van de Groep Wetenschap & Technologie van de Kulak fungeert als contactpunt voor alle vragen van de studenten in verband met het volgen van een opleiding, opleidingsonderdelen en het verkrijgen van vrijstellingen en vermindering van studieomvang. 

Formele verzoeken in verband met vrijstellingen, de inhoud en wijzigingen van het studiecontract en het opleidingsprogramma van de studenten, moeten aan het onderwijssecretariaat van de Groep Wetenschap & Technologie van de Kulak worden gericht.

Campus Leuven

De facultaire studentenadministratie fungeert als contactpunt voor alle vragen van de studenten in verband met het volgen van een opleiding, opleidingsonderdelen en het verkrijgen van vrijstellingen en vermindering van studieomvang.

Formele verzoeken in verband met vrijstellingen, de inhoud en wijzigingen van het studiecontract en het opleidingsprogramma van de studenten, moeten aan de facultaire studentenadministratie worden gericht via deze aanvragentoepassing: https://wet.kuleuven.be/studenten/aanvragen-en-toelatingen

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Bevoegdheden en aanspreekpunten

In overeenstemming met het facultaire reglement heeft het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) drie POC's: een voor de Nederlandstalige opleidingen wijsbegeerte (POC Wijsbegeerte), een voor de Engelstalige opleidingen wijsbegeerte (POC Philosophy) en een overkoepelende facultaire POC voor zaken die de beide taalequivalenten aanbelangen.

Elke student van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte valt op grond van zijn of haar inschrijving ofwel onder de POC Wijsbegeerte, ofwel onder de POC Philosophy. In geval van betwisting of onduidelijkheid is de vicedecaan onderwijs bevoegd. Elke POC delegeert beslissingen over individuele studenten aan de programmadirecteur. Studenten moeten hun formele verzoeken in verband met de toelating tot een opleiding, vrijstellingen, het individuele studieprogramma of wijzigingen van het studiecontract richten tot de programmadirecteur.

Individuele beslissingen met betrekking tot internationale uitwisselingen worden in onderling overleg door de programmadirecteur en de uitwisselingsco?rdinator genomen. De programmadirecteur en de uitwisselingsco?rdinator zijn samen verantwoordelijk voor individuele beslissingen met betrekking tot de overeenstemming tussen Leuvense en buitenlandse opleidingsonderdelen.

Vragen en/of voorstellen met betrekking tot de opleiding moeten aan de POC in zijn geheel worden voorgelegd. Daartoe behoren onder andere evaluaties met betrekking tot studietijd en studiepunten, de organisatie van deelexamens, bijzondere examineertijdstippen, parti?le en permanente evaluatie, de gehanteerde examenvormen en de beoordeling van een opleidingsonderdeel onder de vorm van een geslaagd/niet-geslaagd-beslissing. Algemene afspraken over studentenmobiliteit met andere instellingen van hoger onderwijs in het binnen- of buitenland vallen onder de bevoegdheid van het Faculteitsbestuur.

Klachten met betrekking tot de onderwijsverzorging door een docent moeten worden ingediend bij de onderwijsombuds of, indien de onderwijsombuds zelf betrokken is, bij de decaan. De examenombudsen fungeren als vertrouwenspersonen die tussen de studenten en examinatoren bemiddelen. De examenombuds is voor de studenten het eerste aanspreekpunt voor alle problemen in verband met de examens. De Dienst Onderwijs en Studenten van het HIW staat in voor de examenregeling en de registratie van de examens, voor de administratieve verwerking van de examenresultaten en voor de mededeling van de examenresultaten.

TITEL I. ONDERWIJSREGLEMENT

Afdeling 1. Toelatingsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Artikel ALGEMEEN

Voor toelating tot een opleiding of opleidingsonderdelen aan de KU Leuven moeten de studenten in elk geval voldoen aan de decretale voorwaarden en aan de hierna bepaalde aanvullingen. Zij moeten aan deze voorwaarden voldoen bij aanvang van het academiejaar. De specifieke diplomavoorwaarden voor elke afzonderlijke opleiding (inclusief eventuele trajecten ervan met studieduurverkorting) en voor haar opleidingsonderdelen, waaronder ook eventuele bindende of niet-bindende toelatingsproeven, staan vermeld in de programmagids.

Studenten die nog geen initieel masterdiploma hebben behaald, moeten beschikken over een leerkrediet hoger dan nul 
-voor de toelating tot een bachelor- of initi?le masteropleiding in een diplomacontract of diploma-examencontract -voor het opnemen van opleidingsonderdelen in een creditcontract of credit-examencontract. Studenten met een leerkrediet kleiner dan of gelijk aan nul, die nog geen initieel masterdiploma behaalden, mogen echter toch inschrijven voor een initi?le masteropleiding als ze voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor deze masteropleiding.

Studenten die een initieel masterdiploma hebben behaald, kunnen zich inschrijven ongeacht de stand van hun leerkrediet.

Bijzondere bepaling voor internationale studenten ALGEMEEN

Alle internationale studenten moeten voor een eerste inschrijving in een opleiding steeds toelating vragen via de unit Admissions. Niet-Belgische studenten die in Belgi? verblijven, die een Vlaams diploma secundair onderwijs bezitten, en die zich willen inschrijven voor een bacheloropleiding, kunnen zich evenwel toch rechtstreeks inschrijven via de centrale studentenadministratie.

Studenten die een diploma hebben behaald in een land dat de Erkenningsconventie van Lissabon heeft geratificeerd, worden tot een bacheloropleiding toegelaten indien het behaalde diploma in dat land toegang verleent tot hoger onderwijs.

Studenten die een diploma hebben behaald in een land dat de Erkenningsconventie van Lissabon niet heeft geratificeerd, kunnen worden toegelaten indien hun diploma in dat land toegang verleent tot gelijksoortig hoger onderwijs en indien zij slagen voor een bijkomende proef voor zover dat voor de opleiding nodig wordt geacht.

(Kandidaat-)vluchtelingen die in het buitenland diploma's hebben behaald die in aanmerking zouden komen om als gelijkwaardig beschouwd te worden, maar die door hun bijzondere situatie de behaalde diploma's niet kunnen voorleggen, kunnen met alle middelen van recht bewijzen dat zij over het vereiste diploma beschikken. Indien de KU Leuven met voldoende zekerheid kan vaststellen dat het diploma wel degelijk is behaald, wordt de kandidaat tot inschrijving toegelaten. De KU Leuven kan eveneens beslissen kandidaten die geen zulke afdoende bewijzen voorleggen, alsnog in te schrijven als zij slagen voor de taalproef en voor een bijkomende specifieke test. Kandidaat-studenten die tot deze categorie behoren, moeten hun dossier voorleggen op de unit Admissions, die de assessmentprocedure opstart.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Kandidaten voor het voorbereidingsprogramma voor Rehabilitation Sciences and Physiotherapy kunnen een aanvraag indienen tot 1 oktober. Deze datum geldt voor zowel EER- als niet-EER-kandidaten, inclusief Belgische studenten zonder Vlaams diploma.

Facultaire afwijking Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Studenten die zich voor het eerst inschrijven in een bacheloropleiding van de faculteit, maar over onvoldoende leerkrediet beschikken om de volledige eerste opleidingsfase in hun Individueel Studieprogramma (ISP) te kunnen opnemen, kunnen alleen opleidingsonderdelen uit het eerste semester opnemen. Als de studenten na het eerste semester credits verworven hebben, kunnen zij ook opleidingsonderdelen van het tweede semester opnemen, ter waarde van het verworven leerkrediet.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

Voor de master-na-masteropleiding in de specialistische geneeskunde, afstudeerrichting stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirugie wordt zowel een masterdiploma geneeskunde als een masterdiploma tandheelkunde vereist. In uitvoering van de Codex Hoger Onderwijs Art II 187 §11 zal er een attest, geldig voor 1 jaar, ondertekend door zowel de universitaire stagemeester stomatologie en MKA als de decaan aan de student bezorgd worden, waaruit blijkt dat de student zich kan inschrijven aan de tweede opleiding in de KU Leuven zonder nieuw toelatingsexamen, wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden. 

 • ?De student moet zich bij de universitaire stagemeester stomatologie en MKA (mond-, kaak- en aangezichtschirugie) van de KU Leuven aanmelden en meedelen dat hij een opleiding in stomatologie en MKA beoogt. 
 • De student neemt minimaal 40 studiepunten in hetzelfde academiejaar op in de eerst aangevatte opleiding of is minder dan 40 studiepunten verwijderd van het masterdiploma hierin en waarbij dan alle resterende studiepunten worden opgenomen. 
 • De student heeft een credit verworven voor alle opleidingsonderdelen gepland in de eerste 2 fases in het standaardtraject van de bachelor van de eerst aangevatte opleiding. 

Facultaire afwijking Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Studenten die zich voor het eerst inschrijven in een bacheloropleiding van de faculteit, maar over onvoldoende leerkrediet beschikken om de volledige eerste opleidingsfase in hun individuele studieprogramma te kunnen opnemen, kunnen alleen eerstesemester- en jaaropleidingsonderdelen opnemen. Als de studenten na het eerste semester credits verworven hebben, kunnen zij ook opleidingsonderdelen van het tweede semester opnemen, ter waarde van het verworven leerkrediet.

Als studenten tot (her)inschrijving worden geweigerd in een opleiding tot industrieel ingenieur die de KU Leuven gezamenlijk met de UHasselt aanbiedt, worden zij eveneens aan de KU Leuven geweigerd voor de opleidingen die tot hetzelfde diploma leiden, voor de vervolgopleidingen en voor de taalequivalenten.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

?Toelating tot de opleiding bachelor in de ingenieurswetenschappen of bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur vereist een deelnamebewijs aan een ijkingstoets. Dit deelnameattest is slechts geldig voor inschrijving in het daaropvolgende academiejaar.
Meer informatie over de ijkingstoets is te vinden op www.ijkingstoets.be. Kandidaat-studenten die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, dienen een gemotiveerd verzoek in bij de uitzonderingscommissie.

Studenten die het diploma secundair onderwijs nog niet behaald hebben, kunnen inschrijven voor opleidingsonderdelen van de bachelor in de ingenieurswetenschappen of bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur onder creditcontract, in overleg met de studieloopbaanbegeleider, waarbij de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

Indien ze inschrijven bij aanvang van het academiejaar:

 • zij kunnen zich in eerste instantie enkel inschrijven voor opleidingsonderdelen uit het eerste semester;

 • binnen dat eerste semester schrijven ze zich in voor het voltijdse programma ofwel voor een door de faculteit bepaald pakket opleidingsonderdelen tussen 12 en 18 studiepunten (d.i. deeltijds) (zie artikel 23);

 • bij aanvang van het tweede semester wordt het aanvullen van hun programma steeds overlegd met de studieloopbaanbegeleider. Normaal wordt het programma aangevuld met opleidingsonderdelen uit het tweede semester volgens het oorspronkelijk aangegane contract (voltijds of deeltijds). Afhankelijk van de studievoortgang wordt gewijzigd van voltijds naar deeltijds of kan een deeltijds contract verder gereduceerd worden.
  Indien de student bij aanvang van het tweede semester het diploma secundair onderwijs behaald heeft, wordt het contracttype gewijzigd naar een diplomacontract.

Indien ze inschrijven bij aanvang van het tweede semester:

 • zij kunnen zich enkel inschrijven voor enkele opleidingsonderdelen uit het tweede semester, na overleg met de studieloopbaanbegeleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Voor de toepassing van dit artikel heeft de Faculteit Rechtsgeleerdheid beleidslijnen opgesteld, die raadpleegbaar zijn op www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen.

Instroom in de master rechten door Belgische bachelor in de rechten, niet-KU Leuven. Toegang tot het programma van master in de rechten vereist dat de studenten voldoen aan de begintermen. Die luiden: "De studenten beschikken over een basiskennis van en basisinzicht in het Belgische, het Europese en het internationale recht. Zij zijn vertrouwd met de juridische terminologie, het theoretisch kader en de vakeigen bronnen van het publiek- en privaatrecht. De studenten hebben inzicht in de wisselwerking tussen de Belgische, Europese en internationale rechtsorde." Daarom maken de volgende basisopleidingsonderdelen deel uit van het masterprogramma in beginsel:

 • Goederenrecht

 • Bijzondere overeenkomstenrecht

 • Strafrecht

 • Strafprocesrecht

 • Internationaal recht

 • Europees recht

 • Verbintenissenrecht

 • Personen- en familierecht

 • Familiaal vermogensrecht

 • Staatsrecht

 • Administratief recht

 • Handels- en economisch recht

 • Vennootschapsrecht

 • Arbeidsrecht

 • Sociaalzekerheidsrecht

 • Fiscaal recht

 • Gerechtelijk recht

 • International and European Human Rights Law

Bij het begin van het eerste masterjaar wordt voor elke student bepaald, op grond van het behaalde diploma van bachelor in de rechten, over welke van deze opleidingsonderdelen examen moet worden afgelegd. Die examens vinden bij voorkeur plaats in de eerste fase van de masteropleiding.

Anderzijds moeten de studenten de vakken van het masterprogramma die zij in hun bachelorprogramma hebben gevolgd (plichtvakken, klemtoonvakken, vaardighedenvakken, keuzevakken of reflectiecolleges), niet meer in hun curriculum opnemen. Indien het masterprogramma van de betrokken studenten als gevolg van e.e.a. méér dan 120 studiepunten telt, mogen zij voor ten hoogste het teveel aan studiepunten keuzevakken of reflectiecolleges uit hun masterprogramma weglaten.

Studenten van wie het compensatiepakket meer dan 10 studiepunten bedraagt, kunnen toelating krijgen om ook een klemtoonvak te laten vallen uit hun programma.

Artikel 2. Taalvoorwaarden

Artikel ALGEMEEN

?Kandidaat-studenten die aan de diplomavoorwaarden voldoen, worden tot een opleiding toegelaten als zij aan ten minste één van de volgende taalvoorwaarden voldoen:

a) bewijzen dat zij de examens van ten minste één studiejaar in het secundair of hoger onderwijs of een geheel van ten minste 54 studiepunten in het hoger onderwijs met succes in de taal van de opleiding hebben afgelegd; 
Voor het Engels wordt een dergelijk bewijs enkel aanvaard als het gaat om onderwijs georganiseerd in een land vermeld op http://www.liusublog.com/english/admissions/lang/lang-test?;
b) een bewijs voorleggen dat door de KU Leuven als gelijkwaardig beschouwd wordt met een certificaat waaruit blijkt dat zij voor de taal van de opleiding ten minste over het niveau B2 van het Europese referentiekader voor de talen beschikken.
Studenten die een diploma van het secundair onderwijs in de Vlaamse gemeenschap hebben behaald, voldoen automatisch aan deze voorwaarde voor wat betreft het Nederlands, het Frans en het Engels.

Als uit een ander dan hierboven vermeld certificaat of bewijs het taalniveau van de kandidaat-student niet voldoende duidelijk blijkt, wordt de student gevraagd een door de KU Leuven erkende taaltest af te leggen.

Kandidaat-studenten kunnen van de taalvoorwaarden worden vrijgesteld als zij zijn ingeschreven in een traject van gezamenlijke diplomering of van bi-diplomering van een niet-Nederlandstalige opleiding. 

Met het oog op de toelating tot een masteropleiding en rekening houdend met het taalprofiel van de opleiding kunnen in overleg met de betrokken faculteit andere voorwaarden worden toegepast Ook kunnen desgevallend andere taalvaardigheidsbewijzen dan de onder a) en b) vermelde worden aanvaard. Als de opleiding van deze mogelijkheden gebruik wil maken, moet dat in de programmagids uitdrukkelijk worden vermeld.

Bijzondere bepaling voor internationale studenten ALGEMEEN

Voor kandidaat-studenten die niet over een diploma uit de Vlaamse Gemeenschap of een Nederlands VWO-attest beschikken, evalueert de unit Admissions, in overleg met het ILT en de faculteit, of zij aan de taalvoorwaarden voldoen.

Procedure ALGEMEEN

De voor het Engels aanvaarde bewijzen zijn raadpleegbaar op de website: www.liusublog.com/english/admissions/lang/lang-test.

De voor het Nederlands aanvaarde bewijzen zijn raadpleegbaar op de website: www.liusublog.com/english/admissions/lang/dutch-proficiency.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

1 Taalvoorwaarden voor anderstalige opleidingen binnen FaBeR

Voor het Preparatory Programme en Master in Rehabilitation Sciences and Physiotherapy geldt:

Taalvoorwaarden Nederlands

Alle niet-Vlaamse kandidaat-studenten moeten beschikken over een basiskennis Nederlands (Niveau 1 – CEFR level A2) vooraleer ze starten aan de klinische stage. Een basiscursus Nederlands, georganiseerd door het Instituut voor Levende Talen, is inbegrepen in het Preparatory Programme (L02J7A). Als studenten minstens een score van 12/20 halen op dit opleidingsonderdeel worden ze toegelaten om de klinische stages van de 1e en 2e masterfases op te nemen. Gelieve voor verdere informatie contact op te nemen met help.faber.kuleuven.be?.

Taalvoorwaarden Engels

Niet-Vlaamse kandidaat-studenten moeten hun Engelse taalvaardigheid bewijzen aan de hand van een internationaal aanvaarde taalvaardigheidstest:

 • IELTS: een globale score van 7 (met minstens 6.5 op elk van de vier componenten);
 • TOEFL (internet-based): een globale score van 90 met minstens een score van 22 op de deelcomponenten.
 • Certificate of Proficiency in English (CPE Cambridge)?

Voor verdere informatie kunnen studenten terecht bij het Admissions office: admissions@kuleuven.be.

Voor de International Master of Adapted Physical Activity geldt:

Taalvoorwaarden Engels

IELTS: een globale score van 6,5. Echter vanaf de score van 6 (op het totaal van de test) kan een interview aangevraagd worden met de programmadirecteur. Deze zal in het bijzijn van een English native speaker de taalvaardigheid nagaan in een APA specifieke context. In geval van een succesvol interview kan de kandidaat alsnog toegelaten worden tot het IMAPA programma.

TOEFL (internet-based): een globale score van 79 met minstens een score van 22 op de deelcomponenten. Echter vanaf een score van 72/120 (op het totaal van de test) kan een interview aangevraagd worden met de programmadirecteur. Deze zal in het bijzijn van een English native speaker de taalvaardigheid nagaan in een APA specifieke context. In geval van een succesvol interview kan de kandidaat alsnog toegelaten worden tot het IMAPA programma.

Andere taalvaardigheidstests worden niet aanvaard en applicaties zonder de vereiste taalvaardigheidstests worden niet in behandeling genomen.

Voor kandidaat-studenten die houder zijn van een diploma uitgereikt door een Engelstalige universiteit in Australi?, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittanni? of de Verenigde Staten volstaan het diploma en de transcripten, indien zij kunnen bevestigen dat de volledige universitaire studie in het Engels is afgewerkt. Andere diploma's worden niet als bewijs van Engelse taalvaardigheid geaccepteerd, ook al hebben de kandidaat-studenten een volledig Engelstalig programma gevolgd.?

2 Extra ver eiste documenten

Voor het Preparatory Programme en de Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy geldt:?

Alle kandidaat-studenten moeten bijkomende informatie over het gevolgde curriculum toevoegen d.m.v. het formulier vermeld in de toelatingsvoorwaarden en deze informatie staven d.m.v. offici?le documenten van hun onderwijsinstelling.

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'POC'

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Om toegelaten te worden tot het verkort programma master in de farmaceutische zorg is niveau C1 van het Europese referentiekader voor de talen, vereist.

Facultaire afwijking Faculteit Geneeskunde

?Niet-Nederlandstalige kandidaat-studenten voor de opleidingen logopedische en audiologische wetenschappen, arbeidsgeneeskunde, verzekeringsgeneeskunde, jeugdgezondheidszorg en ziekenhuishygi?ne? moeten een taalvaardigheidsniveau C1 van het Europese referentiekader voor de talen kunnen voorleggen.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Campus Leuven

?Voor de master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven, en voor de educatieve masters in de talen en de cultuurwetenschappen is het niveau academisch hoger onderwijs, of niveau C1 van het Europese referentiekader voor de talen, vereist.

Facultaire afwijking Faculteit Letteren

Campus Brussel

Voor alle Brusselse opleidingen van de faculteit is het niveau academisch hoger onderwijs, of niveau C1 van het Europese referentiekader voor de talen, vereist.

Campus Kortrijk

Voor de doorstroomoptie toegepaste taalkunde binnen de bachelor taal- en letterkunde is het niveau academisch hoger onderwijs, of niveau C1 van het Europese referentiekader voor de talen, vereist.

Campus Antwerpen

De taalvoorwaarden voor anderstalige opleidingen van de faculteit zijn vermeld in de programmagids van de opleiding onder de toelatingsvoorwaarden.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

?De taalvoorwaarden zijn ook van toepassing op creditcontracten en credit-examencontracten.

?Studenten die hun bachelor in de rechten behaald hebben aan de Université Saint-Louis Bruxelles met afstudeerrichting "Majeure bilingue fran?ais-néerlandais" of "Majeure bilingue fran?ais-néerlandais, 3e langue: anglais" worden geacht te voldoen aan de taalvoorwaarden voor het starten van de opleiding master in de rechten. 

Campus Brussel

Een taaltest en motivatiebrief zijn niet nodig om toegelaten te worden tot de Master of Intellectual Property and ICT Law voor studenten met een masterdiploma dat werd uitgereikt door de Vlaamse of Franstalige Gemeenschap.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Leuven

De taalvoorwaarden van de opleidingen Master of Social and Cultural Anthropology, Master of Cultures and Development Studies, Master of International Politics, Master of European Politics and Policies en Master of Communication Sciences: Digital Media and Society zijn vermeld in de programmagids.

Campus Antwerpen

De taalvoorwaarden voor anderstalige opleidingen van de faculteit zijn vermeld onder de toelatingsvoorwaarden in de programmagids van de opleiding.

?Voor de master in de journalistiek en de bijbehorende schakel- en voorbereidingsprogramma's is het niveau academisch hoger onderwijs of het niveau C1 van het Europese referentiekader voor de talen vereist.

Facultaire afwijking Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Brussel

Voor alle Brusselse opleidingen van de faculteit is het niveau academisch hoger onderwijs of het niveau C1 van het Europese referentiekader voor de talen vereist.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Alle kandidaat-studenten die aan de faculteit een Engelstalig bachelordiploma hebben behaald en alle kandidaten uit Australi?, Engelstalig Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten die het Engels als moedertaal hebben, moeten geen certificaat voorleggen om te bewijzen dat ze het Engels machtig zijn.

Alle kandidaat-studenten (ongeacht hun achtergrond) mogen een aanvraagdossier indienen zonder toevoeging van een TOEFL/IELTS-test. De kandidaat dient wel een Engelstalige motivatiebrief, cv en geschreven werkstuk in te leveren. De facultaire toelatingscommissie zal het dossier zonder TOEFL/IELTS-test evalueren en zal dan besluiten om de student ofwel toe te laten op basis van het voorliggende dossier (zonder TOEFL/IELTS-test) ofwel om op dat moment een TOEFL/IELTS-certificaat op te vragen. De Faculteit Theologie en Religiewetenschappen vereist een minimumscore van 79-80 punten op de TOEFL internettest, 550 punten op de TOEFL-test op papier, 213 punten op de TOEFL computertest of een IELTS-score van 6,5-7 punten.

Facultaire afwijking Faculteit Wetenschappen

Studenten met een Belgisch diploma zijn niet verplicht een taaltest voor te leggen voor het Engels. 

Studenten moeten een bewijs van de TOEFL iBT van 94 punten (waarvan ten minste 19 op lezen, 18 op luisteren, 19 op spreken en 21 op schrijven werd behaald) of van de IELTS (score 7.0, waarbij minimum 6,5 op lezen, 6 op luisteren, 6 op spreken en 6 op schrijven behaald werd) kunnen voorleggen. 

Studenten die een aanvraag indienen voor de educatieve master in de wetenschappen en technologie leggen een bewijs voor dat door de KU Leuven als gelijkwaardig wordt beschouwd met een certificaat waaruit blijkt dat zij voor het Nederlands ten minste over het niveau C1 van het Europese referentiekader voor talen beschikken.

Artikel 3. Toelatingsvoorwaarden voor een creditcontract of credit-examencontract

Artikel ALGEMEEN

Om toelating te krijgen tot inschrijving voor een creditcontract of een credit-examencontract, moet men voldoen aan de voorwaarden die voor de opleiding gelden waarin het betrokken opleidingsonderdeel is opgenomen. Als kandidaat-studenten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding waartoe het opleidingsonderdeel behoort of aan de volgtijdelijkheidsvoorwaarden of voortgangsvereisten die in de ECTS-fiche zijn opgenomen, geeft de faculteit toelating. 

De faculteit kan – na een geschiktheidsbeoordeling – kandidaat-studenten die niet aan deze voorwaarden voldoen, toch een toelating tot inschrijving verlenen als zij van oordeel is dat de betrokkenen bekwaam zijn om het opleidingsonderdeel te volgen.

Opleidingsonderdelen die volgens de programmagids aan een andere instelling van hoger onderwijs dan de KU Leuven worden ingericht, komen niet in aanmerking voor een creditcontract aan de KU Leuven.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Verantwoordelijk daarvoor is de stafmedewerker onderwijs.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire assessmentcommissie'.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Campus Brugge

?Een creditcontract moet worden aangevraagd volgens de informatie op www.liusublog.com/campus/atkulab/diensten-voor-ku-leuven-studenten-1/trajectbegeleiding.

Campus Leuven

De POC geeft via de Commissie voor Individueel Aangepaste Programma's (CIAP) toelating aan studenten die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding waartoe het opleidingsonderdeel behoort, of aan de volgtijdelijkheidsvoorwaarden of voortgangsvereisten die in de ECTS-fiche zijn opgenomen.

Een creditcontract moet worden aangevraagd bij de Commissie voor Individueel Aangepaste Programma's (CIAP) volgens de informatie op www.faber.kuleuven.be/nl/onderwijs/opleidingen/studieprogramma-samenstellen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten richten hun verzoek tot de studieloopbaanbegeleiders via het contactformulier op de facultaire website.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Om toelating te krijgen tot inschrijving voor een creditcontract of een credit-examencontract moeten studenten (1) voldoen aan de begintermen van de opleiding waartoe het opleidingsonderdeel behoort en (2) aan de volgtijdelijkheidsvoorwaarden of voortgangsvereisten die in de ECTS-fiche zijn opgenomen.

Studenten die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, maar zich op grond van een geschiktheidsbeoordeling toch willen inschrijven, moeten contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider. De contactgegevens van de studieloopbaanbegeleider zijn raadpleegbaar op https://feb.kuleuven.be/studentenportaal/contact/studieloopbaanbegeleiders?.? 


Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

?Studenten die toestemming willen krijgen tot inschrijving voor een creditcontract of een credit-examencontract, nemen contact op met de facultaire onderwijs- en studentenadministratie (https://help.farm.kuleuven.be/). 

Kandidaat-student zonder diploma secundair onderwijs:
Gelet op het grote belang van de begintermen en de volgtijdelijkheidsvoorwaarden van de opleidingsonderdelen wordt niet toegelaten dat studenten zonder diploma secundair onderwijs creditcontacten of credit-examencontracten afsluiten voor het volgen van opleidingsonderdelen, noch dat studenten van het secundair onderwijs opleidingsonderdelen "voorafnemen" middels credit- of credit-examencontracten. Dit geldt eveneens voor studenten die in het proces zijn het diploma van secundair onderwijs te behalen via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Geschiktheidsbeoordeling: studenten moeten via hun studietrajectbegeleider contact opnemen met de voorzitter van het Campusonderwijsbureau (COB) van de betrokken campus. De contactgegevens van de studietrajectbegeleiders zijn te vinden op www.iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Studenten moeten een toelating tot creditcontract vragen via het individuele studieprogramma. De academisch secretaris (zie Titel 0. Vooraf) behandelt de aanvraag.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De facultaire onderwijs- en studentenadministratie (Campus Leuven) of het onderwijssecretariaat (Campus Kortrijk) behandelen de toelating tot een creditcontract voor studenten die niet voldoen aan de volgtijdelijkheidsvoorwaarden of toelatingsvoorwaarden. De vicedecaan onderwijs beslist over de toelating.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

De Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft voor de toepassing van dit artikel beleidslijnen opgesteld, die raadpleegbaar zijn op www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen.

Om toelating te krijgen tot inschrijving voor een creditcontract of een creditexamencontract, moeten studenten ook voldoen aan de begintermen zoals in de ECTS-fiches opgenomen. De faculteit kan beslissen toch een toelating tot inschrijving te verlenen als zij van oordeel is dat de betrokkenen bekwaam zijn om het opleidingsonderdeel te volgen. 

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Brussel

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'studietrajectbegeleider onder supervisie van de vicedecaan onderwijs van de Campus'.

Campus Leuven

Studenten die een opleidingsonderdeel met een creditcontract willen opnemen, moeten zich voor 'credits politieke en sociale wetenschappen' inschrijven en moeten bovendien een aanvraagformulier indienen bij de facultaire studentenadministratie, samen met de gevraagde bijlagen.

Voor opleidingsonderdelen die in een bacheloropleiding worden aangeboden, volstaat het om over een diploma secundair onderwijs te beschikken. Voor opleidingsonderdelen die uitsluitend in een masteropleiding worden aangeboden, moeten de studenten over een academisch bachelordiploma beschikken.

Voor opleidingsonderdelen die zowel in een bacheloropleiding als in een masteropleiding worden aangeboden, volstaat het om over een diploma secundair onderwijs te beschikken. Indien de studenten niet aan de in de ECTS-fiche vermelde volgtijdelijkheidsvoorwaarden of voortgangsvereisten voldoen, worden zij niet toegelaten. Ook voor stages, bachelorproeven en masterproeven worden de studenten niet toegelaten.

Studenten die niet aan de voorwaarden voldoen, kunnen op gemotiveerde aanvraag, die ze moeten indienen bij de facultaire studentenadministratie (zie artikel 3), toch worden toegelaten. De vicedecaan onderwijs beslist. Indien er sprake is van bijzondere individuele omstandigheden, geeft de ombuds advies aan de vicedecaan onderwijs die beslist.?

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De ISP-verantwoordelijke beslist over de toelating voor inschrijving voor een creditcontract of een credit-examencontract.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Campus Leuven

?Studenten moeten de toelating tot een creditcontract of een credit-examencontract vragen via www.wet.kuleuven.be/studenten/aanvragen-en-toelatingen. De bevoegde programmadirecteur beslist daarover.

Campus Kortrijk

Studenten moeten de toelating tot een creditcontract of een credit-examencontract vragen via de studietrajectbegeleider en kunnen op de Dienst Studentenadministratie een aanvraagformulier indienen. De bevoegde programmadirecteur beslist daarover.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'programmadirecteur'.

Artikel 4. Toelating voor een aansluitende opleiding

Artikel ALGEMEEN

Studenten die bij het begin van het academiejaar nog minder dan 66 studiepunten van hun opleiding moeten afwerken, mogen zich reeds inschrijven voor een aansluitende opleiding en kunnen daarvan al opleidingsonderdelen opnemen. 

Die regeling geldt ook voor studenten van een andere instelling van hoger onderwijs die nog minder dan 66 studiepunten van hun opleiding moeten voltooien en hun studie aan de KU Leuven wensen voort te zetten. 

Studenten die hun professioneel bachelordiploma nog niet hebben behaald, kunnen zich evenwel pas inschrijven aan de KU Leuven voor een schakelprogramma of voor een bacheloropleiding met vermindering van studieomvang als ze bij het begin van het academiejaar nog minder dan 30 studiepunten van de professionele bacheloropleiding moeten afwerken én als de betrokken faculteit hun de toelating tot inschrijving verleent. 

Studenten die bij het begin van tweede semester nog minder dan 66 studiepunten van een masteropleiding moeten afwerken, mogen zich in het tweede semester reeds inschrijven voor het verkorte traject van een aansluitende educatieve masteropleiding en kunnen daarvan al opleidingsonderdelen opnemen.

In voorkomend geval kan een combinatie met een volledige aansluitende opleiding door volgtijdelijkheidsvoorwaarden en voortgangsvereisten uitgesloten worden.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire assessmentcommissie'.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Campus Brugge

M.b.t. Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Studenten die op de Campus Brugge van opleiding willen veranderen, moeten contact opnemen met de studie- en loopbaanbegeleiders van de Campus. Vervolgens wordt de aanvraag voorbereid en voorgelegd op de Commissie voor Individueel Aangepaste Programma's (CIAP) in Leuven.

Campus Leuven

Voor een toelating tot inschrijving moeten de studenten een aanvraag richten tot de Commissie voor Individueel Aangepaste Programma's (CIAP) via help.faber.kuleuven.be.??


Facultaire afwijking Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Campus Leuven

Afwijking van toepassing op de Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy

Enkel studenten die na de septemberzittijd op minstens 4 van de 6 opleidingsonderdelen uit het voorbereidingsprogramma zijn geslaagd, mogen starten aan de Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy. Studenten die in september niet aan deze voorwaarde voldoen, moeten zich in het daaropvolgende academiejaar opnieuw inschrijven in het voorbereidingsprogramma.

Studenten die in de opleiding Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy afstuderen, kunnen een andere afstudeerrichting volgen indien zij hun diploma hebben behaald. Studenten melden dit eerst via help.faber.kuleuven.be en schrijven zich automatisch terug in wanneer de Studentenadministratie hen dit vraagt in september. 

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten die nog minder dan 66 studiepunten van hun opleiding moeten voltooien aan een andere instelling van hoger onderwijs en hun studie wensen voort te zetten aan KU Leuven, kunnen zich -na toelating- inschrijven in een verkorte bacheloropleiding of masterprogramma aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Studenten richten hun verzoek tot de studieloopbaanbegeleider via het contactformulier op de facultaire website

Zij bezorgen de studieloopbaanbegeleider voor de derde woensdag van het academiejaar een kopie van hun studievoortgangsdossier, evenals een overzicht van de nog op te nemen opleidingsonderdelen aan de andere instelling. Zolang zij hun bachelordiploma niet hebben behaald, nemen zij aan beide instellingen tezamen maximaal 72 studiepunten op.?

Studenten die een professioneel bachelordiploma hebben behaald en zich willen inschrijven in een masteropleiding aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, moeten eerst een academisch bachelordiploma hebben behaald.

Enkel een bachelordiploma bio-ingenieurswetenschappen geeft directe toegang tot de masteropleidingen die tot de beroepstitel van bio-ingenieur leiden.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Studenten richten een gemotiveerde aanvraag tot de studieloopbaanbegeleider. De contactgegevens van de studieloopbaanbegeleiders zijn raadpleegbaar op https://feb.kuleuven.be/studentenportaal/contact/studieloopbaanbegeleiders.

Facultaire afwijking Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Studenten die na de masteropleiding geneesmiddelenontwikkeling de aansluitende verkorte masteropleiding farmaceutische zorg wensen aan te vangen, mogen maximaal 9 studiepunten (uit de tweede fase van de opleiding) van het masterdiploma geneesmiddelenontwikkeling verwijderd zijn.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Studenten die nog niet over het vereiste diploma van een professionele bacheloropleiding beschikken en zich toch al willen inschrijven voor een schakelprogramma, moeten hun aanvraag indienen bij de betrokken studietrajectbegeleider. De beslissing wordt genomen door de voorzitter van het Campusonderwijsbureau (COB) van de betrokken campus en de inschrijving in het schakelprogramma moet zich beperken tot het opnemen van de basisopleidingsonderdelen. De contactgegevens van de betrokken studietrajectbegeleiders zijn te vinden op www.iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Facultaire afwijking Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

De masterproef kan alleen worden opgenomen in een individueel studieprogramma dat de studenten in staat stelt om dat academiejaar af te studeren. Aanvullend mogen de studenten de masterproef alleen opnemen als zij:

a) het diploma van de academische bacheloropleiding of het getuigschrift van het schakel- of voorbereidingsprogramma hebben behaald (diplomavolgtijdelijkheid);

b) of nog maximaal 66 studiepunten moet opnemen om het masterdiploma te behalen (inclusief de masterproef). Voor schakelstudenten geldt bijkomend dat de cumulatieve studie-effici?ntie (CSE) in hun schakelprogramma minstens 70% moet bedragen.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

De studieloopbaanbegeleider neemt een beslissing in overleg met de academisch verantwoordelijke.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

 1. De facultaire onderwijs- en studentenadministratie (Campus Leuven) of het onderwijssecretariaat (Campus Kortrijk) behandelen de toelating tot een schakelprogramma of een bacheloropleiding met vermindering van studieomvang voor studenten die hun professionele bachelor nog moeten afwerken. De vicedecaan onderwijs beslist over de toelating. 

2. Interuniversitaire studenten die OPO's van de faculteit willen opnemen, volgen naargelang hun traject de afspraken en procedures op www.ppw.kuleuven.be/ho?me/onderwijs/studentenportaal/programma/interuniversitaire-studenten. Studenten nemen de OPO's op in hun ISP voor interuniversitaire studenten en volgen de daaraan gebonden regels.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

De faculteit past de regel van artikel 4§1 ook toe op studenten die hun initi?le academische bacheloropleiding nog niet afgerond hebben en toch reeds de verkorte bachelor rechten willen aanvangen met dien verstande:

 • dat studenten slechts voorwaardelijk tot het aanvatten van de verkorte bachelor toegelaten worden;

 • met name onder de voorwaarde dat de studenten alsnog hun initi?le bachelordiploma behalen binnen hetzelfde academiejaar als wanneer zij toegelaten worden tot de verkorte bachelor in de rechten;

 • met name voor zover de studenten bij de aanvang van de verkorte bachelor in de rechten nog maximaal 33 studiepunten uit de initi?le bachelor moeten verwerven.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Leuven

?Studenten die toelating willen vragen om zich reeds voor een aansluitende opleiding in te schrijven, moeten hun verzoekschrift indienen bij de facultaire studentenadministratie, samen met een overzicht van hun individuele studieprogramma en een puntenlijst van hun reeds behaalde credits.

Campus Brussel

?De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'studietrajectbegeleider onder supervisie van de vicedecaan onderwijs van de Campus'.

Campus Antwerpen

?De studieloopbaanbegeleider neemt een beslissing in overleg met de academisch verantwoordelijke.?

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Campus Leuven

Studenten moeten de toelating tot inschrijving voor een aansluitende opleiding indienen via www.wet.kuleuven.be/studenten/aanvragen-en-toelatingen. De bevoegde programmadirecteur beslist daarover.

Artikel 5. Toelating tot de specifieke lerarenopleiding

Artikel ALGEMEEN

Enkel studenten die bij aanvang van academiejaar 2019-2020 ten minste 15 studiepunten uit het programma van de specifieke lerarenopleiding (SLO) hebben verworven, hebben het recht om de SLO nog af te werken uiterlijk in 2020-2021.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Studenten richten een gemotiveerd verzoek tot de academisch verantwoordelijke. De contactgegevens van de academisch verantwoordelijken zijn raadpleegbaar via https://feb.kuleuven.be/toekomstigestudenten/opleidingen/masteropleidingen/eme/campusinfo.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Voor de specifieke lerarenopleidingen natuurwetenschappen, wiskunde en Engineering & Technologie geldt dat studenten die een tweede vakdidactiek willen opnemen, minimum 30 studiepunten in die discipline moeten hebben behaald.

Artikel 6. Toelating voor postgraduaatopleidingen

Artikel ALGEMEEN

Om tot een postgraduaatopleiding te worden toegelaten, moeten kandidaat-studenten in principe over een diploma van bachelor of master of over een daarmee gelijkgesteld diploma beschikken. In afwijking hiervan kan een faculteit studenten toelaten die door een toelatingsproef bewezen hebben te voldoen aan de beginvoorwaarden van de opleiding. Bijkomende toelatingsvereisten zijn te vinden in de programmagids of in de specifieke informatie over de opleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire assessmentcommissie'.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

?De verantwoordelijke van het betrokken postgraduaat geeft de toelatingen (zie de programmagids).

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Studenten die niet over een bachelor- of masterdiploma (of een hiermee gelijkgesteld diploma) beschikken, en toch tot de postgraduaatopleiding willen worden toegelaten, moeten contact opnemen met de administratieve programmaco?rdinator.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

?De faculteit sluit deze mogelijkheid uit.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Brussel

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'vicedecaan onderwijs van de Campus'.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Specifieke toelatingsvoorwaarden voor het getuigschrift voor permanente vorming: opleiding in de praktische theologie zijn te raadplegen op www.onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_51114641.htm.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Voor het postgraduaat in de medische stralingsfysica zijn de toelatingsvoorwaarden vermeld in de programmagids.

Artikel 7. Afwijkende toelatingsvoorwaarden

Artikel ALGEMEEN

Een specifieke toelating door de co?rdinator van de unit Admissions  is vereist voor studenten die niet beschikken over een diploma dat toelating verleent tot het hoger onderwijs en die zich  via de afwijkende toelatingsprocedure van de Associatie KU Leuven voor een Nederlandstalige bacheloropleiding willen inschrijven. De KU Leuven organiseert deze procedure ieder jaar in juni en september. Studenten moeten hun aanvraag uiterlijk indienen op 31 mei respectievelijk 31 augustus van het academiejaar dat aan het academiejaar voorafgaat waarin zij zich voor het eerst willen inschrijven.  

Bijzondere bepaling voor internationale studenten ALGEMEEN

Personen met een niet-EER nationaliteit die als student tijdelijk in Belgi? willen verblijven en die niet beschikken over een diploma van secundair of ermee gelijkwaardig onderwijs, kunnen niet tot een bacheloropleiding worden toegelaten via de afwijkende toelatingsprocedure beschreven in dit artikel.

Procedure ALGEMEEN

Voor de aanvragen in artikel 7 moeten de studenten per e-mail een gemotiveerd verzoek richten aan de directeur van de Dienst Onderwijsprocessen. In dat verzoek moeten zij aangeven welke bijzondere individuele omstandigheden volgens hen een afwijking verantwoorden.

Afdeling 2. Inschrijvingsregels

2.1. Inschrijvingsregels

Artikel 8. Algemeen

Artikel ALGEMEEN

Door de inschrijving aan de KU Leuven sluiten beide partijen voor één academiejaar een overeenkomst met wederzijdse rechten en plichten. De overeenkomst kan uiterlijk tot 30 november van het lopende academiejaar door de KU Leuven worden ontbonden, indien blijkt dat de student niet aan de noodzakelijke voorwaarden voldoet. Voor postgraduaatsopleidingen kan deze overeenkomst een kortere duur bedragen en is zulke ontbinding mogelijk tot twee maanden na de start van de betrokken opleiding.

De inschrijving wordt ook na die datum als onbestaande beschouwd bij fraude met toelatingsdocumenten, ongeacht het moment waarop de fraude wordt vastgesteld.

De KU Leuven kan de inschrijving annuleren in de gevallen waarin er te weinig inschrijvingen zijn, zonder dat de student recht heeft op wat voor schadevergoeding ook, behoudens de volledige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde studiegeld.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Voor de studenten van de Bachelor of Business Engineering gelden de aanvullende richtlijnen zoals opgenomen in de "Complementary and deviating faculty regulations 2020-2021 for the Bachelor of Business Engineering", zie: http://www.liusublog.com/onderwijs/traject/interuniv_oer/in dex2021.??

Artikel 9. Inschrijven

Artikel ALGEMEEN

De studenten schrijven zich in principe in vóór het begin van het academiejaar en uiterlijk op de derde woensdag van het academiejaar. Voor opleidingen die niet bij het begin van het academiejaar aanvangen, kunnen de studenten zich inschrijven tot drie weken na de aanvang van de opleiding. Voor een contract dat enkel opleidingsonderdelen bevat die volledig in het tweede semester worden georganiseerd, kunnen de studenten zich uiterlijk de derde woensdag van het tweede semester inschrijven. 

Studenten die uitzonderlijk nog laattijdig willen inschrijven, richten een gemotiveerd verzoek tot de directeur van de dienst Onderwijsprocessen, die beslist of een inschrijving nog mogelijk is.

De inschrijving voor een creditcontract of een credit-examencontract wordt pas definitief door goedkeuring van het individuele jaarprogramma (ISP).

Facultaire afwijking Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Studenten met het recht op examenspreiding overeenkomstig artikel 51 van dit reglement hebben de mogelijkheid zich in te schrijven tot 31 oktober. Zij brengen de faculteit zo snel mogelijk op de hoogte van het gekozen individuele studieprogramma, waarna de faculteit instaat voor een correcte registratie.

Facultaire afwijking Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Kandidaten voor het Preparatory Programme: Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy kunnen een aanvraag indienen tot 1 oktober. Deze datum geldt voor zowel EER- als niet-EER-kandidaten, inclusief Belgische studenten zonder Vlaams diploma.

Deze aanvraag moet voor de gestelde deadline alle vereiste documenten bevatten. ?

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

?Voor de postgraduaatopleidingen geldt van jaar tot jaar een variabele inschrijving. Studenten kunnen alle informatie vinden op https://feb.kuleuven.be/permanente-vorming/postgraduaten.

Voor de studenten van de Bachelor of Business Engineering gelden de aanvullende richtlijnen zoals opgenomen in de "Complementary and deviating faculty regulations 2020-2021 for the Bachelor of Business Engineering", zie http://www.liusublog.com/onderwijs/traject/interuniv_oer/index2021?. ?

Facultaire afwijking Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

?Voor de opleiding verkorte master in de farmaceutische zorg start de apotheekstage reeds in de zomermaanden juli, augustus en september voorafgaand aan het academiejaar. Ten behoeve van tijdige contacten met de mogelijke stageapotheken, moeten kandidaat-studenten zich aanmelden bij de stageco?rdinatie (https://pharm.kuleuven.be/studenten/stagecoordinatie/contact.html)  voor 1 juni voorafgaand aan het academiejaar.  

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

Voor de master in de specialistische geneeskunde geldt dat indien de artsen-specialisten in opleiding (ASO) zich niet inschrijven voor een bepaald academiejaar, ze geen onderwijsprestaties leveren en geen beoordeling(en) krijgen waardoor beoordeling uitgesteld wordt naar het jaar waarin wel een inschrijving wordt geregistreerd. 

Facultaire afwijking Faculteit Letteren

Campus Leuven

?Voor de opleiding master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven worden de inschrijvingen reeds afgesloten op de eerste dag van het academiejaar.  

Facultaire afwijking Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

?Voor de opleidingen master in de pedagogische wetenschappen, educatieve studies en Educational Studies worden de inschrijvingen reeds afgesloten op de eerste dag van het academiejaar.

Facultaire afwijking Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Leuven

Voor de opleidingen Master of International Politics en Master of Communication Sciences: Digital Media and Society worden de inschrijvingen reeds afgesloten op de eerste dag van het academiejaar.  ?

Voor opleidingsonderdelen die uitsluitend worden aangeboden in een opleiding met een vervroegde inschrijfdeadline, geldt deze deadline ook voor inschrijvingen via creditcontract . ?Facultaire afwijking Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

?Voor de opleiding master of philosophy worden de inschrijvingen afgesloten op de eerste dag van het academiejaar.

Artikel 10. Uitschrijven

Artikel ALGEMEEN

Studenten die hun studies stopzetten, moeten zich uiterlijk op 31 mei van het lopende academiejaar uitschrijven, of uiterlijk twee maanden voor de voorziene einddatum van de postgraduaatsopleiding. Bij uitschrijving moeten zij hun studentenkaart inleveren; daardoor vervalt hun recht op de voordelen waarvan studenten gebruik kunnen maken.

Bijzondere bepaling voor internationale studenten ALGEMEEN

Studenten met een niet-EER-nationaliteit die tijdelijk als student in Belgi? verblijven en die hun inschrijving aan de universiteit stopzetten, moeten dat melden aan de unit Admissions.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Voor de studenten van de Bachelor of Business Engineering gelden de aanvullende richtlijnen zoals opgenomen in de "Complementary and deviating faculty regulations 2020-2021 for the Bachelor of Business Engineering", zie http://www.liusublog.com/onderwijs/traject/interuniv_oer/index2021. ??

Artikel 11. Wijziging van opleiding of type contract

Artikel ALGEMEEN

Een wijziging van opleiding of contract impliceert een uitschrijving en een inschrijving. Een wijziging van opleiding kan binnen de KU Leuven plaatsvinden, maar kan ook een wijziging van instelling inhouden. 

Studenten die van opleiding willen veranderen, moeten daartoe een aanvraag indienen bij hun faculteit. Na goedkeuring van de faculteit kunnen zij hun inschrijving wijzigen, uiterlijk op 14 november in het eerste semester en op de derde woensdag van het semester in het tweede semester; zij doen dat op de studentenadministratie van de campus van hun opleiding of de centrale studentenadministratie. De studentenadministratie zorgt voor een formele uit- en inschrijving voor de limietdata bepaald in artikel 25.

Bijzondere bepaling voor internationale studenten ALGEMEEN

Studenten met een niet-EER-nationaliteit moeten elke wijziging van contract of opleiding via de unit Admissions aanvragen. 

Studenten die niet over een diploma van de Vlaamse Gemeenschap of een Nederlands VWO-attest beschikken en die wensen te herori?nteren, moeten daartoe een aanvraag indienen bij de unit Admissions.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire assessmentcommissie'.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Campus Brugge

Studenten die op de Campus Brugge van opleiding willen veranderen, moeten contact opnemen met de studie- en loopbaanbegeleiders van de campus. Vervolgens moeten de studenten zich tot de studentenadministratie richten. Meer informatie is te vinden op de website van de Campus Brugge: www.liusublog.com/studentenadministratie/inschrijvingen/index.html.

Campus Leuven

Studenten die van opleiding willen veranderen, moeten hun aanvraag richten tot de Commissie voor Individueel Aangepaste Programma's (CIAP) via help.faber.kuleuven.be . Studenten die van contracttype willen veranderen, moeten contact opnemen met de centrale administratie om de inschrijving (www.liusublog.com/studentenadministratie/inschrijvingen) te wijzigen en moeten vervolgens contact opnemen met de Commissie voor Individueel Aangepaste Programma's (CIAP) via help.faber.kuleuven.be. ??Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten die in het eerste semester binnen de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van opleiding willen veranderen, of naar een opleiding van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen willen overstappen,  richten hun aanvraag ten laatste op 31 oktober tot de studieloopbaanbegeleiders via het contactformulier op de facultaire website. In overleg met de programmadirecteur wordt bepaald welke opleidingsonderdelen de student dat semester kan opnemen.

Bij een wijziging van opleiding in het tweede semester, moet de aanvraag uiterlijk de derde maandag van het semester worden ingediend. ?

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Studenten richten een gemotiveerde aanvraag tot de studieloopbaanbegeleider. De contactgegevens van de studieloopbaanbegeleiders zijn raadpleegbaar op https://feb.kuleuven.be/studentenportaal/contact/studieloopbaanbegeleiders.

Voor de studenten van de Bachelor of Business Engineering gelden de aanvullende richtlijnen zoals opgenomen in de "Complementary and deviating faculty regulations 2020-2021 for the Bachelor of Business Engineering", zie http://www.liusublog.com/onderwijs/traject/interuniv_oer/index2021. ??

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Studenten die laattijdig willen inschrijven of herori?nteren nemen contact op met de studieloopbaanbegeleiding van de nieuwe opleiding (https://pharm.kuleuven.be/studeren/studieloopbaanbegeleiding?). 

Een laattijdige inschrijving of herori?ntering wordt per opleidingsonderdeel slechts toegestaan indien het praktisch nog mogelijk is (geen bijzondere extra informatieverschaffing door de docent, geen afwezigheid op voorafgaande verplicht contact- of evaluatietmomenten).?

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Studenten moeten via hun studietrajectbegeleider contact opnemen met de voorzitter van het Campusonderwijsbureau (COB) van de betrokken campus. De contactgegevens van de studietrajectbegeleiders zijn te vinden op www.iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Studenten moeten een gemotiveerde aanvraag voor het wijzigen van contract of opleiding indienen bij de facultaire onderwijs- en studentenadministratie (Campus Leuven) of het onderwijssecretariaat (Campus Kortrijk), waarna de vicedecaan onderwijs een beslissing neemt. 

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

De Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft voor de toepassing van dit artikel beleidslijnen opgesteld, die raadpleegbaar zijn op www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen.

Een laattijdige inschrijving of herori?ntering wordt slechts toegestaan indien het praktisch nog mogelijk is voor de te volgen opleidingsonderdelen, zonder bijzondere faciliteiten vanwege de docenten op het gebied van informatieverschaffing, aan- of afwezigheid op de contactmomenten, evaluatie en dergelijke meer.

Slechts zeer uitzonderlijk en mits grondige motivering wordt toegestaan dat bij de inschrijving in het tweede semester nog opleidingsonderdelen uit het eerste semester opgenomen worden.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Leuven

Studenten moeten hun verzoekschrift indienen bij de facultaire studentenadministratie. De vicedecaan onderwijs beslist.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Campus Leuven

Studenten moeten de toelating tot wijziging van inschrijving vragen via www.wet.kuleuven.be/studenten/aanvragen-en-toelatingen (en daar 'toelating tot herori?ntering' kiezen). De bevoegde programmadirecteur beslist daarover.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'programmadirecteur'.

Artikel 12. Herinschrijving na een onderbreking van ten minste drie jaar

Artikel ALGEMEEN

Studenten die ten minste drie opeenvolgende jaren niet in een bepaalde opleiding waren ingeschreven, herwinnen, ondanks eventuele eerdere intern opgelegde studievoortgangsbewakingsmaatregelen, het recht op inschrijving voor die opleiding en de opleidingsonderdelen ervan. Deze studenten behouden hun verworven creditbewijzen en hun resultaten. Voor alle andere toepassingen in dit reglement worden de berekeningen voor die opleiding en voor de opleidingsonderdelen ervan herbegonnen vanaf nul.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Voor de samenstelling van hun studieprogramma nemen de studenten contact op met de studieloopbaanbegeleider. De contactgegevens van de studieloopbaanbegeleiders zijn raadpleegbaar op https://feb.kuleuven.be/studentenportaal/contact/studieloopbaanbegeleiders.

2.2. Studiegeld

Artikel 13. Algemeen

Artikel ALGEMEEN

De algemene regels over studiegelden kunnen geraadpleegd worden in het reglement studiegelden.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Voor de studenten van de Bachelor of Business Engineering gelden de aanvullende richtlijnen zoals opgenomen in de "Complementary and deviating faculty regulations 2020-2021 for the Bachelor of Business Engineering", zie http://www.liusublog.com/onderwijs/traject/interuniv_oer/index2021. ?

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

?De inschrijvingsgelden voor postgraduaatopleidingen en de procedure voor toelating en inschrijving zijn terug te vinden in de programmagids.

Artikel 14. Aanrekening van extra-studiekosten

Artikel ALGEMEEN

Specifieke en in omvang beperkte kosten voor gebruik van goederen en voor de organisatie van specifieke evenementen kunnen aan de studenten worden doorgerekend voor zover zij rechtstreeks verband houden met de organisatie van de opleiding. De aanrekening en de inning van extra-studiekosten gebeuren door de faculteit.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

De faculteit rekent eventuele extra studiekosten aan in de volgende gevallen:

 • voor deelname aan het PhD Congres (voor doctoraatsstudenten);

 • voor een studiereis in het kader van een opleidingsonderdeel dat studenten hebben opgenomen in het individuele studieprogramma;

 • in het geval de ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel expliciet vermeldt dat er kosten worden aangerekend.

Kosten voor aanvullende taalcursussen die worden opgelegd zoals wordt meegedeeld bij toelating van de studenten, zijn steeds ten laste van de studenten.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

Het curriculum van de opleidingen aan de Faculteit Architectuur bevat opleidingsonderdelen die een studiereis inhouden. De kosten van de studiereis worden doorgerekend aan de studenten. Studenten worden geacht deel te nemen aan de geprogrammeerde studiereis. Studenten die door overmacht of door andere omstandigheden niet aan de studiereis kunnen deelnemen, moeten aan een vervangende onderwijsactiviteit deelnemen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

In de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen staan studenten in voor de verplaatsingskosten van de stages of van andere onderwijsactiviteiten.

Campus Leuven

In de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen staan studenten in voor de verplaatsingskosten van de stages of van andere onderwijsactiviteiten.

Er zijn eveneens aan een aantal keuzeopleidingsonderdelen van het curriculum (bijvoorbeeld bepaalde stages) extra kosten verbonden. Die kosten worden aan het begin van het academiejaar duidelijk gecommuniceerd aan de studenten.

Voor de onderstaande opleidingsonderdelen zijn er bijkomende kosten die door de studenten worden gedragen:

Complementaire bewegingsactiviteiten (B-KUL-L05B2E), namelijk voor de onderwijsleeractiviteit complementaire sportvorming: practicum (B-KUL-L03C5a); Meer informatie is te vinden in de betreffende ECTS-fiche en/of op Toledo.

 • Outdoor bewegingsactiviteiten (B-KUL-L9X07B) (keuzeopleidingsonderdeel)

 • Stage outdoor bewegingsactiviteiten (B-KUL L05D2B) (keuzeopleidingsonderdeel)

 • Academic English for Master's Students (B-KUL-L07E6A), (B-KUL-L07E6A), inning via het ILT

 • Nederlands voor anderstaligen: niveau 1 (L02H2A), inning via het ILT.

 • Nederlands voor anderstaligen: niveau 2 (L04M8A), inning via het ILT.

 • Research and Evidence Based manuele therapie (L03F8C), inning via de verantwoordelijke van het postgraduaat.

De aanrekening en de inning van extra-studiekosten gebeuren door de administratief directeur (tenzij anders vermeld). ??

Campus Brugge

M.b.t. Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Voor de studenten van de Campus Brugge zijn er eveneens aan een aantal opleidingsonderdelen van het curriculum extra kosten verbonden (bijvoorbeeld verplaatsingskosten, stages). Die kosten worden aan het begin van het academiejaar duidelijk gecommuniceerd aan de studenten.

Voor de onderstaande opleidingsonderdelen zijn er bijkomende kosten die door de studenten worden gedragen: 

 • Bewegingsactiviteiten in een therapeutische context (B-KUL-B3094O)

 • Aangepaste bewegingsactiviteiten m.i.v. didactiek (B-KUL-B3101O)

Studenten staan eveneens in voor de verplaatsingskosten van de stage of van andere onderwijsactiviteiten. Voor bepaalde onderwijsactiviteiten moeten studenten zich bijvoorbeeld meermaals verplaatsen naar onder andere de Campus Kulak Kortrijk, naar het UZ Gasthuisberg in Leuven en naar de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen in Leuven. Verder zijn er ook kleine verplaatsingen in de onmiddellijke regio. 

De aanrekening en de inning van extra studiekosten gebeuren door de Dienst Administratie.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Indien er aan facultatieve opleidingsonderdelen extra studiekosten zijn verbonden, worden die kosten niet door de faculteit gedragen. Meer informatie daarover is te vinden in de ECTS-fiche en/of op de Toledopagina van de betrokken opleidingsonderdelen.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

De faculteit rekent voor bepaalde opleidingsonderdelen extra studiekosten aan. Het bedrag, de wijze en het tijdstip van betaling worden jaarlijks bij de aanvang van het academiejaar in de ECTS-fiche, op Toledo of via het studentenportaal van de campus bekendgemaakt. Indien de studenten niet betalen vóór de gestelde datum, zijn artikels 15 en 46 van het onderwijs- en examenreglement van toepassing.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Bij het begin van de practica moeten de studenten een waarborg van € 20 betalen voor het gebruik van laboratoriummateriaal dat noodzakelijk is tijdens de practica van de bachelor- en masteropleidingen. Op het einde van elk academiejaar tijdens de bachelor- en masteropleiding wordt het materialenpakket aangevuld met de ontbrekende stukken en bij het begin van het daaropvolgende academiejaar moeten de studenten de extra kosten betalen, waarbij een vrijstelling van de eerste € 5 wordt toegekend. Op het einde van de masteropleiding wordt de finale afrekening gemaakt en krijgen de studenten, mits positief saldo, de gehele of een gedeelte van de waarborgsom terug, of moeten de studenten, mits negatief saldo, het verschil betalen. Voor studenten die de opleiding stopzetten, wordt de waarborg afgerekend, rekening houdend met dezelfde voorwaarden.

Voor eventuele extra-muros activiteiten moeten de studenten de transportkosten betalen.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

De betrokken opleidingen bepalen de modaliteiten van de eventuele extra studiekosten en delen die aan de studenten mee via informatiesessies en/of op Toledo. De betrokken leverancier en/of studentenvereniging int de kosten.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Bij de inschrijving wordt er geen forfaitair bedrag in rekening gebracht. Tijdens het academiejaar kunnen er in het kader van studiereizen en labomateriaal wel specifieke en in omvang beperkte kosten worden gevraagd.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

De faculteit rekent eventuele extra studiekosten aan voor studie-uitstappen als deel van een opleidingsonderdeel. Extra studiekosten worden bij voorbaat aan de studenten meegedeeld.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De ECTS-fiches vermelden eventuele andere extra studiekosten (uitgezonderd cursusteksten) van meer dan € 50.

De faculteit rekent extra studiekosten aan voor het hernemen van de volgende opleidingsonderdelen uit de postgraduaatopleidingen:
 • Psychotherapiepraktijk en supervisie deel 1 (P0O11A; P0U35A; XXXX)
 • Psychotherapiepraktijk en supervisie deel 2 (P0O14A; P0U36A; XXXX)
 • Psychotherapiepraktijk en supervisie deel 3 (P0O17A; P0U37A; XXXX)
 • Psychotherapiepraktijk en supervisie deel 4 (P0O20A; P0U38A; XXXX)
 • Leergroep deel 1: de beginnende groep (P0O05A)
 • Leergroep deel 2: de gevorderde groep (P0O07A)
 • Leergroep deel 3: de ondersteunende groep (P0O09A)
 • Leergroep deel 1 en 2 (XXXX)
 • Leergroep deel 3 en 4 (XXXX)
 • Supervisie in de gedragstherapie I: volwassenen (P0N64A)
 • Supervisie in de gedragstherapie II: volwassenen (P0N70A)
 • Supervisie in de gedragstherapie III: volwassenen (P0T99A)
 • Gedragstherapeutisch proces II: volwassenen (P0N60A)
 • Gedragstherapeutisch proces III: volwassenen (P0N66A)
 • Supervisie in de psychodynamische kinderpsychotherapie II (P0O70A)
 • Supervisie in de psychodynamische kinderpsychotherapie I (P0O69A)
 • Supervisie in de psychodynamische kinderpsychotherapie III (P0O71A)
 • Praktijk en supervisie van de psychoanalytische psychotherapie deel I (P0P06A)
 • Praktijk en supervisie van de psychoanalytische psychotherapie deel II (P0P07A)
 • Praktijk en supervisie van de psychoanalytische psychotherapie deel III (P0P08B)
 • Praktijk en supervisie van de psychoanalytische psychotherapie deel IV (P0T38A)
 • Supervisie in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie I (P0N84A)
 • Supervisie in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie II (P0N85A)
 • Supervisie in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie III (P0N86A)
 • Supervisie in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie IV (P0N87A)?

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Brussel

De subfaculteit rekent in elk geval extra studiekosten aan voor het opleidingsonderdeel Duits: professionele communicatie, voor het opleidingsonderdeel communicatievraagstukken en voor het keuzeopleidingsonderdeel Cross Cultural Competences. Eventuele andere verplichte kosten voor activiteiten worden in de ECTS-fiches vermeld.

Campus Leuven

De communicatie in verband met extra studiekosten verloopt via Toledo.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

?De faculteit rekent extra studiekosten aan voor:

 • Studiereis India (B-KUL-A01D3B)

 • Studiereis Griekenland-Turkije (B-KUL-A07I6A)

 • Werkcollege pastoraat: modellen (B-KUL-A03D1A)

 • Werkcollege pastoraat: context (B-KUL-A03D2A)

 • Theologie, religie en onderwijs (B-KUL-A01D8A)

 • Ecclesiology and Ecumenism (B-KUL-A07G3A)

Andere eventuele extra studiekosten voor activiteiten komen ook voor bij stageopleidingsonderdelen of zijn vermeld in de ECTS-fiches.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Voor buitenlandse excursies met overnachting kan een billijke studentenbijdrage worden gevraagd, te bepalen door het Faculteitsbestuur. Het bedrag van de bijdrage wordt aan het begin van het nieuwe academiejaar gecommuniceerd aan de studenten (zie ook www.wet.kuleuven.be/studenten/onkosten-overnachting-excursies).

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Kosten voor voorstellingen, tentoonstellingen en andere activiteiten in het kader van het opleidingsonderdeel filosofie en de hedendaagse samenleving (B-KUL-W0AK0A/B-KUL-W0BD1A) in de bachelor in de wijsbegeerte worden doorgerekend aan de studenten.

Artikel 15. Wanbetaling

Artikel ALGEMEEN

Wie het studiegeld ook na aanmaning niet vóór de vastgestelde datum betaalt, wordt als student geschorst, heeft geen recht op onderwijs en kan niet deelnemen aan de examens. De administratieve en IT-toepassingen van de universiteit worden afgesloten voor deze studenten.

De schorsing wordt slechts tenietgedaan door het betalen van de voor de reeds afgelopen periode verschuldigde bedragen. Zolang de schorsing niet herroepen wordt, worden eventueel reeds behaalde resultaten als niet bestaande beschouwd en ontvangt de student geen studieattesten of creditbewijzen.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Voor de studenten van de Bachelor of Business Engineering gelden de aanvullende richtlijnen zoals opgenomen in de "Complementary and deviating faculty regulations 2020-2021 for the Bachelor of Business Engineering", zie ?http://www.liusublog.com/onderwijs/traject/interuniv_oer/index2021. ???


Afdeling 3. Types contracten en trajecten

3.1. Types contracten

Artikel 16. Diplomacontract, creditcontract en examencontract

Artikel ALGEMEEN

Bij de inschrijving schrijven studenten zich in voor een of meer van de volgende types contracten: 

1° een diplomacontract met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift (van een voorbereidings- of schakelprogramma of postgraduaat);

2° een creditcontract met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen;

3° een examencontract met het oog op het behalen van een diploma (een diploma-examencontract) of een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen (een credit-examencontract); de student heeft bij een examencontract enkel recht op het afleggen van examens en kan geen beroep doen op de ondersteunende diensten van de KU Leuven. Door de inschrijving wordt de keuze voor het type overeenkomst definitief.

Studenten kunnen enkel een diploma of getuigschrift behalen als zij een inschrijving hebben met een diplomacontract of een diploma-examencontract.

De faculteit bepaalt welke opleidingsonderdelen niet met een diploma-examencontract of credit-examencontract kunnen worden gevolgd wegens de specifieke vormen van begeleiding of werk- en examenvormen die zij vereisen. Studenten die deze opleidingsonderdelen toch wensen op te nemen, moeten in voorkomend geval een creditcontract aangaan.

De faculteit bepaalt per opleiding of stage, bachelorpaper of masterproef met een creditcontract kunnen worden gevolgd. Als zij hiervoor geen creditcontract toestaat, moet de faculteit dat motiveren.

'Academies' of honoursprogramma's die bestaan uit een aantal opleidingsonderdelen worden beschouwd als (een pakket) creditcontracten; de regels die gelden voor creditcontracten zijn ook op deze vormingen van toepassing, tenzij anders vermeld.

Bijzondere bepaling voor internationale studenten ALGEMEEN

Studenten met een niet-EER-nationaliteit die tijdelijk als student in Belgi? verblijven, kunnen zich niet uitsluitend voor een creditcontract, een examencontract of een combinatie van beide inschrijven.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De facultaire POC bepaalt welke opleidingen of opleidingsonderdelen niet met een examencontract kunnen worden gevolgd wegens de specifieke vormen van begeleiding of werk- en evaluatievormen die zij vereisen.

De facultaire POC bepaalt per opleiding of stage of masterproef met een creditcontract kunnen worden gevolgd.

De programmagids vermeldt per opleidingsonderdeel of het al dan niet met een examencontract of met een creditcontract kan worden opgenomen. Opleidingsonderdelen waarvoor de aanwezigheidsplicht geldt, kunnen niet met een examencontract worden opgenomen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Indien opleidingsonderdelen niet in aanmerking komen voor een examencontract, wordt dat vermeld in de ECTS-fiches. 

Voor het opnemen van opleidingsonderdelen met een creditcontract is een specifieke toelating vereist (zie artikel 3).??

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

In de ECTS-fiches wordt aangegeven of een opleidingsonderdeel al dan niet met een credit- of examencontract kan worden opgenomen.

Studenten moeten hun verzoek tot inschrijving voor een credit- en/of examencontract richten tot de studieloopbaanbegeleider via het contactformulier op de facultaire website.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Bepaalde opleidingsonderdelen kunnen niet met een credit- of examencontract worden opgenomen wegens volgtijdelijkheidsvoorwaarden, voortgangsvereisten of begintermen, of wegens de specifieke vormen van begeleiding, werk- en evaluatievormen die zij vereisen. In de ECTS-fiche wordt vermeld voor welke opleidingsonderdelen dat het geval is.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Omwille van de specifieke vormen van begeleiding, werk- en evaluatievormen die zij vereisen, kunnen de studenten bepaalde opleidingsonderdelen niet met een examencontract of creditcontract opnemen. In de ECTS-fiche is vermeld of de studenten een opleidingsonderdeel met een examencontract kunnen opnemen.

Omwille van de beschikbare begeleidingscapaciteit kunnen de studenten opleidingsonderdelen die stages, masterproeven en practica bevatten en/of onderwijsleeractiviteiten die geheel of gedeeltelijk worden beoordeeld via permanente evaluatie niet met een examencontract opnemen.

Inschrijvingen voor een creditcontract of een examencontract met het oog op het verwerven van individuele creditbewijzen zijn enkel mogelijk op basis van een door het faculteitsbestuur gegeven toelating.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

Omwille van de specifieke vormen van begeleiding, werk- en evaluatievormen die zij vereisen, kunnen de studenten bepaalde opleidingsonderdelen niet met een examencontract of creditcontract opnemen. In de ECTS-fiche wordt vermeld of de studenten een opleidingsonderdeel met een examencontract kunnen opnemen.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Opleidingsonderdelen waaraan activiteiten gekoppeld zijn die permanent worden ge?valueerd, met inbegrip van stages en masterproeven, kunnen in principe niet met een examencontract worden opgenomen.

Indien een examencontract niet wordt toegestaan, op advies van de POC en met goedkeuring van de facultaire POC, wordt dat in de ECTS-fiche vermeld.

Het is niet toegelaten om de stage of masterproef met een creditcontract te volgen, aangezien deze onlosmakelijk verbonden zijn met de rest van de opleiding. 

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Omwille van de specifieke vormen van begeleiding, werk- en evaluatievormen die zij vereisen, kunnen de studenten bepaalde opleidingsonderdelen niet met een examencontract opnemen. In de ECTS-fiche wordt vermeld of de studenten een opleidingsonderdeel met een examencontract kunnen opnemen.

Omwille van de beschikbare begeleidingscapaciteit kunnen de studenten stages, masterproeven en bachelorpapers niet met een creditcontract opnemen.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Omwille van de specifieke begeleidings-, werk- en evaluatievormen die zij vereisen, kunnen de studenten de opleidingsonderdelen met werkvormen bachelorproef, masterproef (m.u.v. masterproef-onderwijsonderzoek) en stage enkel binnen een diplomacontract opnemen. De ECTS-fiches geven bijkomende uitsluitingen voor een examencontract weer.?

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

De lijst van de opleidingsonderdelen die de faculteit van een examencontract uitsluit, is raadpleegbaar op www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/facultaire_reglementen/facultaire_reglementen-bkp.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Brussel

Informatie over de volgtijdelijkheid van een opleidingsonderdeel met een examencontract is vermeld in de ECTS-fiche. Stages, masterproeven en bachelorpapers kunnen niet met een creditcontract worden gevolgd wegens de opleidingsspecifieke vorm van begeleiding die zij vereisen. 

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'subfacultaire POC'.

Campus Leuven

Voor het opnemen van een opleidingsonderdeel met een creditcontract gelden de volgende bepalingen:

 • voor opleidingsonderdelen die in een bacheloropleiding worden aangeboden, volstaat het om te beschikken over een diploma secundair onderwijs;

 • voor opleidingsonderdelen die uitsluitend in een masteropleiding worden aangeboden, moeten de studenten beschikken over een academisch bachelordiploma.

Indien de studenten niet aan de in de ECTS-fiche vermelde volgtijdelijkheidsvoorwaarden of voortgangsvereisten voldoen, worden zij niet toegelaten. Ook voor stages, bachelorproeven en masterproeven worden de studenten niet toegelaten.

Studenten die een opleidingsonderdeel met een creditcontract willen opnemen, moeten zich voor 'credits politieke en sociale wetenschappen' inschrijven en moeten bovendien een aanvraagformulier indienen bij de facultaire studentenadministratie, samen met de gevraagde bijlagen.

De volgende opleidingsonderdelen komen niet in aanmerking voor een examencontract:

 • practica, seminaries en stages;

 • opleidingsonderdelen die uitsluitend in de master-na-masteropleidingen worden aangeboden;

 • de bijkomende opleidingsonderdelen waarvan de ECTS-fiche vermeldt dat ze zijn uitgesloten van examencontract.

De reden ligt in de aard van de betrokken opleidingsonderdelen, de intensieve begeleiding die zij vereisen, de noodzakelijke interactie tussen de studenten en voor de master-na-masteropleidingen ook de transversale werking binnen de opleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Inschrijvingen voor een creditcontract of een examencontract met het oog op het verwerven van individuele creditbewijzen vinden enkel plaats op basis van een toelating gegeven door de voorzitter van de betrokken sub-POC. Uitzonderlijk kan de vicedecaan onderwijs toestaan dat studenten een creditcontract of een examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs afsluiten zonder dat zij voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding waarin het opleidingsonderdeel zich situeert.

Omwille van de specifieke vormen van begeleiding, werk- en evaluatievormen die zij vereisen, kunnen de studenten de volgende opleidingsonderdelen niet met een examencontract opnemen:

 • Methodologie van het wetenschappelijk onderzoek (B-KUL-A04A6B)

 • Scriptie 2 (B-KUL-A04A7B)

 • Studiereis Griekenland-Turkije (B-KUL-A07I6A)

 • Studiereis India (B-KUL-A01D3B)

 • Werkcollege India (B-KUL-A05D9A)

 • Vakdidactiek godsdienst (B-KUL-O0A41A)

 • Vakdidactisch seminarie godsdienst (B-KUL-O0A43A)

 • Introduction to Theology (B-KUL-A08A8A)

 • Masterproef (B-KUL-A07M2A)

 • Essay (B-KUL-A09A3A/B-KUL-A09A6A)

 • Werkcollege wereldgodsdiensten, religiestudie en interreligieuze dialoog (B-KUL-A01D1A)

 • Werkcollege wereldgodsdiensten, religiestudie en interreligieuze dialoog: Islamitisch recht en fiqh (B-KUL-A05F4A)

Omwille van de specifieke vormen van begeleiding, werk- en evaluatievormen die zij vereisen, kunnen de studenten de doctoraatsopleiding, seminaries en stageopleidingsonderdelen niet met een examencontract opnemen.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

De facultaire POC, op advies van de POC, bepaalt welke opleidingen of opleidingsonderdelen niet met een examencontract kunnen worden gevolgd wegens de specifieke vormen van begeleiding die zij vereisen. Die informatie kan in de ECTS-fiche worden geconsulteerd.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Voor meerdere opleidingsonderdelen in de bachelor- en masteropleidingen van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte wordt er in functie van de leerdoelen gekozen voor specifieke werk-, begeleidings- en examenvormen die niet verenigbaar zijn met een examencontract. Indien studenten een opleidingsonderdeel dat onder de verantwoordelijkheid van een van de POC’s van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte valt, niet met een examencontract kunnen volgen, wordt dat vermeld in de ECTS-fiche. Voor de opleidingsonderdelen die het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan andere opleidingen ontleent, gelden de beperkingen die de verantwoordelijke POC heeft vastgelegd.

Artikel 17. Combinatiemogelijkheden van contracten

Artikel ALGEMEEN

Studenten kunnen zich in eenzelfde academiejaar voor verschillende contracttypes inschrijven. Zij kunnen echter geen creditcontract en credit-examencontract voor hetzelfde opleidingsonderdeel noch een diplomacontract en diploma-examencontract voor dezelfde opleiding combineren. Bij overstap naar een ander contracttype gelden de regels van dat nieuwe type.

3.2. Types trajecten

Artikel 18. Modeltrajecten en opleidingsfasen

Artikel ALGEMEEN

Elke opleiding waarvoor studenten zich met een diplomacontract of een diploma-examencontract kunnen inschrijven, heeft ten minste één modeltraject dat in opleidingsfasen is ingedeeld. 

Een opleidingsfase van een bachelor- of initi?le masteropleiding omvat 54 à 66 studiepunten. Voor specifieke lerarenopleidingen, master-na-masteropleidingen, schakelprogramma’s, voorbereidingsprogramma’s, programma’s met vermindering van studieomvang en postgraduaatopleidingen bepaalt de faculteit de omvang van een opleidingsfase.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire POC'.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

In de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen worden de opleidingsfases bepaald door de verantwoordelijke POC.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De programmadirecteur bepaalt de omvang en de samenstelling van de verkorte bacheloropleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

De omvang en het aantal opleidingsfases van elke opleiding kan worden geraadpleegd in de programmagids.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De modeltrajecten en opleidingsfasen zijn aangegeven in de programmagids.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'bevoegde POC'.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Brussel

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'subfacultaire POC'.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire POC'.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Voor specifieke lerarenopleidingen, master-na-masteropleidingen, schakelprogramma’s, voorbereidingsprogramma’s, programma’s met vermindering van studieomvang en postgraduaatopleidingen wordt de omvang van een opleidingsfase bepaald door de programmadirecteur, in samenspraak met de POC van de opleiding.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

?De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'POC'.

Artikel 19. Model- of ge?ndividualiseerd traject

Artikel ALGEMEEN

Studenten kunnen een modeltraject of een ge?ndividualiseerd traject volgen. 

Studenten die een modeltraject volgen in een bepaald academiejaar, volgen opleidingsonderdelen uit slechts één opleidingsfase. Studenten die een ge?ndividualiseerd traject volgen, hebben in eenzelfde academiejaar een traject met opleidingsonderdelen uit meer dan één opleidingsfase. 

Studenten die een opleiding in een modeltraject volgen, krijgen de garantie op een voor alle verplichte opleidingsonderdelen volgbare uurroosterregeling en een examenregeling met niet meer dan één examen per dag. Dat geldt voor alle opleidingen in het programma-aanbod. Als zulke garantie voor master-na-masteropleidingen, specifieke lerarenopleidingen, schakelprogramma’s, voorbereidingsprogramma’s, programma’s met studieduurverkorting en postgraduaatopleidingen niet haalbaar is, wordt dat in de programmagids uitdrukkelijk vermeld.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

Een schakel- of voorbereidingsprogramma is opgebouwd uit opleidingsonderdelen van het modeltraject van een bacheloropleiding. De faculteit kan niet garanderen dat studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma een uurroosterregeling zonder overlappingen krijgen. Bij overlappingen in de examenregeling moeten de studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma zich onmiddellijk tot de facultaire Dienst Onderwijsorganisatie en -ontwikkeling richten. Die administratieve dienst werkt een voor de studenten, de examinatoren en de faculteit passende en werkbare examenregeling uit.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Campus Leuven

Studenten die de verkorte bacheloropleidingen bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen (LO&BW) of bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie volgen, moeten zich bij de lesmomenten die voor het standaardtraject van de bachelor worden georganiseerd, aansluiten. Bepaalde opleidingsonderdelen van de verkorte bacheloropleiding worden daardoor echter gelijktijdig georganiseerd. Voor gedetailleerde informatie kunnen de studenten het uurrooster raadplegen. Ook binnen het schakelprogramma ergotherapeutische wetenschap is het mogelijk dat bepaalde opleidingsonderdelen gelijktijdig worden georganiseerd.

Het theoretische gedeelte van de opleidingsonderdelen bewegingsleer in de individuele bewegingsactiviteiten I (B-KUL-L03B1A) en bewegingsleer in de ritmisch expressieve bewegingsactiviteiten I (B-KUL-L03B8A) en het theoretische gedeelte van de opleidingsonderdelen bewegingsleer in de individuele bewegingsactiviteiten II (B-KUL-L04B5A) en bewegingsleer in de ritmisch expressieve bewegingsactiviteiten II (B-KUL-L05B1A) worden in dezelfde sessie schriftelijk ge?xamineerd (zie ook de aanvulling bij artikel 65).

De opleidingsonderdelen Musculoskeletale preventie (L07D8A) en Cardiovasculaire preventie, screening en training bij chronische aandoeningen (L00F3A) worden samen tijdens 1 examenmoment ge?xamineerd.

De schriftelijke toets van het opleidingsonderdeel Bewegingsactiviteiten in een therapeutische context (B-KUL-L02A9B) kan in dezelfde sessie worden georganiseerd als het schriftelijke examen van Kinesitherapeutisch handelen 2: introductie behandelingstechnieken (B-KUL-L04J6A).

De schriftelijke toets van het opleidingsonderdeel Aangepaste bewegingsactiviteiten m.i.v. didactiek (B-KUL-L9X00B) kan in dezelfde sessie worden georganiseerd als het schriftelijk examen van Veroudering: van senior naar pati?nt (B-KUL-L07J4A).?

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Zie ook artikel 45 in verband met de examenregeling.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Voor de volgende programma's kan de faculteit geen volgbaar uurrooster garanderen en ook geen examenregeling met niet meer dan één examen per dag:

 • Bachelor in de criminologische wetenschappen (verkort programma)
 • Bachelor in de rechten (verkort programma)
 • Bachelor in de rechten (Campus Brussel) (verkort programma)
 • Bachelor in de rechten (Campus Kortrijk) (verkort programma)
 • Bachelor in de rechten (Campus Kortrijk) (werkstudenten) (verkort programma)
 • Voorbereidingsprogramma: master in de criminologische wetenschappen
 • Schakelprogramma: master in de criminologische wetenschappen
 • Schakelprogramma: master in de criminologische wetenschappen (voor bachelor in de maatschappelijke veiligheid)
 • Schakelprogramma: master in de rechten
 • Schakelprogramma: master in de rechten (Campus Kortrijk)
 • Schakelprogramma: master in de rechten (Campus Kortrijk, werkstudenten)

Artikel 20. Wijzigingen van een modeltraject door de KU Leuven

Artikel ALGEMEEN

Indien de KU Leuven een modeltraject wijzigt, gaan de wijzigingen ten vroegste in bij de aanvang van het eerstvolgende academiejaar. De wijzigingen worden onmiddellijk en transparant kenbaar gemaakt via de programmagids. De KU Leuven zorgt, waar nodig, voor passende overgangsbepalingen.

Afdeling 4. Het studieprogramma van de individuele student

4.1. Samenstelling van het jaarprogramma voor de individuele student

Artikel 21. Samenstelling van het jaarprogramma

Artikel ALGEMEEN

De studenten leggen hun individuele jaarprogramma vast volgens de regels die door de faculteit zijn bepaald.

Bij nalatigheid bij het vastleggen van het individuele jaarprogramma kan de faculteit de samenstelling ervan op eigen initiatief bepalen.

Als studenten voor bepaalde opleidingsonderdelen deelvrijstellingen of deeloverdrachten hebben behaald, moeten zij zich voor het gehele opleidingsonderdeel inschrijven.

Procedure ALGEMEEN

De studenten leggen uiterlijk op de derde woensdag van het academiejaar hun individuele jaarprogramma vast. Zij kunnen na die datum op eigen initiatief geen aanpassingen meer doen. De faculteit keurt dat voorstel uiterlijk op 30 november goed of legt tegen die datum een ander individueel jaarprogramma vast. Vanaf 1 december zijn de gemaakte keuzes definitief.

Studenten kunnen hun jaarprogramma wijzigen uiterlijk op: 

 • de derde woensdag van het academiejaar voor opleidingsonderdelen die in het eerste semester aanvangen; 
 • de derde woensdag van het tweede semester voor opleidingsonderdelen die in het tweede semester aanvangen. 

Na die data kan de faculteit een wijziging slechts uitzonderlijk en op gemotiveerd verzoek toestaan. Zij beslist daarover uiterlijk op 30 november voor het eerste semester en op 14 maart voor het tweede semester. Rechtzettingen na deze data zijn enkel mogelijk in geval van vergissing door de universitaire administratie.

Studenten die de toelating krijgen tot laattijdige inschrijving, moeten hun jaarprogramma binnen de week na de toelating tot inschrijving vastleggen. De faculteit keurt het individuele jaarprogramma zo spoedig mogelijk goed of legt in overleg met de betrokken student een ander programma vast.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Verantwoordelijk daarvoor is de stafmedewerker onderwijs. Als studenten nalatig blijven bij het vastleggen van het individuele jaarprogramma, zal de faculteit de samenstelling ervan op eigen initiatief bepalen.?

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire assessmentcommissie'.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Bij nalatigheid bij het vastleggen van het individuele studieprogramma zijn de ISP-verantwoordelijken, via de Commissie voor Individueel Aangepaste Programma's (CIAP), bevoegd om de samenstelling ervan op eigen initiatief te bepalen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten uit de bacheloropleiding kunnen hun gekozen optie wijzigen. Deze optiewijziging kan uitzonderlijk en op gemotiveerd verzoek bij de studieloopbaanbegeleider worden aangevraagd via het contactformulier op de facultaire website, uiterlijk de woensdag vóór de start van het semester. De aanvragen worden door de programmadirecteur behandeld.

Bij nalatigheid bij het vastleggen van het individuele jaarprogramma kan de studietrajectbegeleider, in overleg met de programmadirecteur, de samenstelling ervan op eigen initiatief bepalen.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Studenten die een bachelordiploma aan een andere onderwijsinstelling binnen de Vlaamse Gemeenschap hebben behaald, kunnen rechtstreeks instromen in de aansluitende masteropleiding. Indien in de masteropleiding opleidingsonderdelen worden aangeboden die de studenten reeds in de bacheloropleiding hebben afgewerkt, kunnen de betrokken opleidingsonderdelen in overleg met de programmadirecteur en de studieloopbaanbegeleider voor eenzelfde aantal studiepunten worden vervangen door nieuwe opleidingsonderdelen uit de masteropleiding, de bacheloropleiding of het voorbereidingsprogramma. Studenten die een aangepast masterprogramma willen volgen, moeten contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider. De contactgegevens van de studieloopbaanbegeleiders zijn raadpleegbaar op https://feb.kuleuven.be/studentenportaal/contact/studieloopbaanbegeleiders.

In samenspraak met de studieloopbaanbegeleiders controleren de medewerkers van de (Onderwijs- en) Studentenadministratie de individuele jaarprogramma’s.

Bij nalatigheid door de studenten bepalen de medewerkers van de (Onderwijs- en) Studentenadministratie, in samenspraak met de studieloopbaanbegeleider en in overleg met de co?rdinator onderwijs of de academisch verantwoordelijke, op eigen initiatief het individuele jaarprogramma.   

Voor de studenten van de Bachelor of Business Engineering gelden de aanvullende richtlijnen zoals opgenomen in de "Complementary and deviating faculty regulations 2020-2021 for the Bachelor of Business Engineering", zie http://www.liusublog.com/onderwijs/traject/interuniv_oer/index2021. ??

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Bij nalatigheid bij het vastleggen van het individuele jaarprogramma, kan de faculteit de samenstelling ervan op eigen initiatief bepalen. De faculteit doet dat voor al haar opleidingen.

Facultaire afwijking Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

?Om tijdig de practicaregelingen en stageregelingen te kunnen uitwerken, moeten de volgende studenten uiterlijk de eerste woensdag van het academiejaar en uiterlijk de eerste woensdag van het tweede semester hun individuele studieprogramma doorsturen:

 1. bachelorstudenten in de farmaceutische wetenschappen die minder dan 120 studiepunten verwijderd zijn van het behalen van het diploma;

 2. masterstudenten in de farmaceutische zorg en masterstudenten in de geneesmiddelenontwikkeling die meer dan 60 studiepunten verwijderd zijn van het behalen van het diploma.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

?Voor bepaalde opleidingen bepaalt de faculteit voorgedefinieerde instroom- of combinatietrajecten. Ge?ndividualiseerde studieprogramma's worden vastgelegd in samenspraak met de studieloopbaanbegeleider (www.med.kuleuven.be/nl/studentenportaal/studie-traject-begeleiding). De samenstelling en goedkeuring gebeurt in functie van de studievoortgang en rekening houdend met de praktische en organisatorische elementen ervan.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

?Studenten moeten hun individuele jaarprogramma samenstellen volgens de in dit reglement beschreven algemene regels en volgens de specifieke regels die gelden voor de door hen gekozen opleiding en/of opleidingsonderdelen ervan. De procedure voor de bespreking van het individuele jaarprogramma verschilt van campus tot campus en wordt meegedeeld via www.iiw.kuleuven.be/besprekingISP.

Bij nalatigheid bij het vastleggen van het individuele jaarprogramma kan de voorzitter van het Campusonderwijsbureau (COB) van de betrokken campus de samenstelling ervan op eigen initiatief bepalen.

Toelichting bij de procedure:

Studenten moeten hun gemotiveerde aanvraag via de studietrajectbegeleider tot de voorzitter van het Campusonderwijsbureau (COB) van de betrokken campus richten, uiterlijk op de vastgelegde data. De contactgegevens van de betrokken studietrajectbegeleiders zijn te vinden op www.iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Bij nalatigheid bij het vastleggen van het individuele jaarprogramma kan de programmadirecteur de samenstelling ervan op eigen initiatief bepalen. De faculteit doet dat voor al haar opleidingen.

Studenten die niet geslaagd zijn voor een opleidingsonderdeel dat slechts om de twee jaar gedoceerd wordt, kunnen dit opleidingsonderdeel het daaropvolgende academiejaar opnemen in hun programma met het oog op het opnieuw afleggen van het examen indien de mogelijkheid daartoe vermeld wordt in de ECTS-informatie van het opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

1. Bij nalatigheid bij het vastleggen van het individuele jaarprogramma kan de vicedecaan onderwijs de samenstelling ervan op eigen initiatief bepalen na raadpleging van de facultaire onderwijsondersteunende diensten.

2. Studenten die instroomden in de bachelor in de onderwijskunde (Campus Kortrijk) t.e.m. 2017-2018, ononderbroken ingeschreven waren, gebruik maakten van het doorstroomtraject en studieduurvertraging opliepen, volgen de regels zoals beschreven in de facultaire aanvullingen? op het onderwijs- en examenreglement van 2019-2020.

Facultaire afwijking Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Om tijdig aan te kunnen sluiten bij het blokonderwijs en bijhorende praktische regelingen te kunnen treffen (zoals groepsindelingen, etc.), moeten studenten uit de opleidingen master in de pedagogische wetenschappen, master in de educatieve studies en Master of Educational Studies hun Individueel Studieprogramma uiterlijk indienen op: 

 • de eerste dinsdag van het academiejaar 
 • de eerste dinsdag van het tweede semester voor wijzigingen aan opleidingsonderdelen die in het tweede semester aanvangen. 
Studenten uit andere opleidingen die opleidingsonderdelen in blokvorm  willen opnemen in het eerste deel van elk semester, moeten deze opleidingsonderdelen ook in hun ISP hebben aangevinkt uiterlijk de eerste dinsdag van het betreffende semester. Deze vereiste wordt beschreven in de ECTS-fiche van de betreffende opleidingsonderdelen:
 • P0P23B en P0P23C History of Modern Educational Systems
 • P0P42A Educational Policy
 • P0P62A Didactiek van de lerarenopleiding
 • P0R57A Onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling
 • P0U88A Diversiteit in onderwijs & educatieve praktijken
 • P0V23A Onderwijs en diversiteit
 • P0Q68A Migration and Transcultural Relationships in Educational Practices
 • P0S40B Ontwerpen van educatieve praktijken
 • P0U17A Mondial Education 
 • P0U87A Ontwerpen van leeromgevingen 
 • P0U04A Thema's uit de kwalitatieve methodologie
 • P0S37A Thema's uit de kwantitatieve methodologie?

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

De Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft voor de toepassing van dit artikel beleidslijnen opgesteld, die raadpleegbaar zijn op www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen.

Valorisatie credits voor mastervakken, behaald aan andere onderwijsinstellingen in de bachelor. Studenten die de leerresultaten van vakken uit de master reeds in hun bachelorcurriculum hebben bereikt, kunnen daarvoor een vrijstelling krijgen. In de meerderheid van de gevallen zal echter vastgesteld worden dat diezelfde studenten geen gelijkaardige opleidingsspecifieke leerresultaten voor de bachelor (tegelijk de begintermen van de master) hebben bereikt, zodat hen gevraagd wordt die vakken op te nemen die de bedoelde opleidingsspecifieke leerresultaten beogen. In het aldus aangepaste masterprogramma worden de vrij te stellen vakken niet meer opgenomen.

Wanneer de studenten nalatig blijven bij het vastleggen van hun individuele jaarprogramma, kan het Faculteitsbestuur de samenstelling ervan op eigen initiatief bepalen. De faculteit doet dat voor alle opleidingen en programma's die zij aanbiedt.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Brussel

Bij nalatigheid bij het vastleggen van het individuele jaarprogramma kan de studietrajectbegeleider, onder supervisie van de vicedecaan onderwijs van de Campus, de samenstelling ervan op eigen initiatief bepalen.

Campus Leuven

Bij nalatigheid bij het vastleggen van het individuele jaarprogramma kan de facultaire studentenadministratie?, na goedkeuring door de vicedecaan onderwijs, de samenstelling ervan op eigen initiatief bepalen. ??

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Als de studenten nalatig zijn bij het vastleggen van het individuele jaarprogramma, kan de voorzitter van de betrokken sub-POC de samenstelling ervan op eigen initiatief bepalen.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Indien studenten, ondanks aanmaning van de faculteit, nalatig blijven bij het op eigen initiatief voorstellen van hun individuele jaarprogramma, bepaalt de ISP-verantwoordelijke, op advies van de POC, hun programma.

Facultaire afwijking Faculteit Wetenschappen

De faculteit Wetenschappen beschouwt de masterproef als het sluitstuk van de opleiding en mag daarom enkel opgenomen worden door studenten die dat academiejaar kunnen afstuderen.  Een stage van 30 stp. kan eventueel wel na de masterproef opgenomen worden.


Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'programmadirecteur'.

Artikel 22. Regels voor alle studenten

§1. Volgtijdelijkheid

Artikel ALGEMEEN

De studenten moeten bij het samenstellen van het individuele jaarprogramma rekening houden met de vastgelegde volgtijdelijkheidsvoorwaarden en voortgangsvereisten.

§2. Aantal studiepunten: minimumgrens

Artikel ALGEMEEN

Studenten moeten voor alle opleidingen en contracttypes waarvoor ze zijn ingeschreven samengeteld ten minste 25 studiepunten opnemen, tenzij:

 • de omvang van het jaarprogramma dat zij nog moeten afwerken om een diploma of getuigschrift te behalen, kleiner is dan 25 studiepunten;

 • ze mogen afwijken van de studiepuntsgrenzen op grond van artikel 24 van dit reglement;

 • ze enkel een inschrijving hebben voor een voorbereidingsprogramma, een verkorte educatieve master, een master-na-masteropleiding, een specifieke lerarenopleiding, een postgraduaatopleiding of een creditcontract;

 • ze een inschrijving onder diplomacontract hebben aan een andere instelling.

Bijzondere bepaling voor internationale studenten ALGEMEEN

Studenten met een niet-EER-nationaliteit die tijdelijk als student in Belgi? verblijven, moeten ten minste 54 studiepunten volgen. Uitzonderingen hierop kunnen gemaakt worden door de faculteit als de omvang van het jaarprogramma dat de student nog moeten afwerken om een diploma of getuigschrift te behalen, kleiner is dan 54, of als de student geen 54 studiepunten kan opnemen omwille van volgtijdelijkheidsvoorwaarden. Andere uitzonderingen op deze regel kunnen enkel worden toegestaan door de co?rdinator van de unit Admissions omwille van bijzondere individuele omstandigheden.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

?In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat het jaarprogramma van studenten met een niet-EER-nationaliteit die tijdelijk in Belgi? verblijven, minder dan 54 studiepunten telt. Indien dit zich voordoet, voorziet de faculteit een grondige motivering voor dit afwijkende programma.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Studenten kunnen eveneens minder dan 25 studiepunten opnemen in eenzelfde inschrijving voor een diplomacontract of diploma-examencontract als:

 • zij zich voor het eerst inschrijven voor een schakelprogramma via hoger afstandsonderwijs. De inschrijving in het schakelprogramma moet zich beperken tot het opnemen van de basisopleidingsonderdelen;

 • zij de masteropleiding met het postgraduaat innoverend ondernemen voor ingenieurs combineren.

Facultaire afwijking Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

?Schakelstudenten die voor het eerst in de opleiding zijn ingeschreven en die er reeds in het eerste semester voor waren ingeschreven, kunnen hun individuele jaarprogramma (ISP) bij de aanvang van het tweede semester reduceren in omvang in overleg met de studietrajectbegeleider, maar moeten nog steeds minimum 12 studiepunten opnemen in het tweede semester.

Facultaire afwijking Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Studenten van de Research Master of Philosophy moeten binnen deze opleiding minstens 25 studiepunten opnemen, tenzij ze nog minder dan 25 studiepunten moeten behalen om het programma af te werken.

§3. Aantal studiepunten: maximumgrens

Artikel ALGEMEEN

Studenten mogen voor alle opleidingen en contracttypes waarvoor ze zijn ingeschreven samengeteld ten hoogste 72 studiepunten opnemen, tenzij ze in het bezit zijn van een academisch bachelordiploma of van een getuigschrift van een schakelprogramma.

§4. Hernemen plichtopleidingsonderdelen

Artikel ALGEMEEN

De studenten moeten steeds eerst de verplichte opleidingsonderdelen opnemen uit de opleiding waarvoor zij in een vorig academiejaar waren ingeschreven, maar waarbij zij geen creditbewijs hebben behaald of tolerantie hebben ingezet, alvorens zij andere opleidingsonderdelen in diezelfde opleiding mogen opnemen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten die niet slagen voor een tweejaarlijks aangeboden verplicht opleidingsonderdeel, kunnen daarover in het volgende academiejaar examen afleggen. De examenvorm van het betrokken opleidingsonderdeel kan mogelijk wijzigen. Indien aan het betrokken opleidingsonderdeel een practicum is verbonden, krijgen de studenten een alternatieve opdracht.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Leuven

Studenten kunnen een tweejaarlijks opleidingsonderdeel hernemen in het academiejaar waarin dat opleidingsonderdeel niet wordt georganiseerd, indien zij in dat academiejaar kunnen afstuderen. Zij moeten daartoe een verzoekschrift indienen bij de facultaire studentenadministratie. De vicedecaan onderwijs beslist.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

?Studenten kunnen een twee- of driejaarlijks opleidingsonderdeel hernemen in een academiejaar waarin dat opleidingsonderdeel niet wordt georganiseerd als zij kunnen afstuderen in dat academiejaar en als het opleidingsonderdeel een verplicht onderdeel is van hun studieprogramma dat zij niet kunnen vervangen door een equivalent opleidingsonderdeel. Zij moeten hiervoor een verzoek indienen bij de ISP-verantwoordelijke.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Werk- en combinatiestudenten die de verkorte bachelor in de wijsbegeerte in avondonderwijs volgen, mogen het hernemen van een verplicht opleidingsonderdeel waarvoor zij niet geslaagd waren of geen tolerantie hebben ingezet, uitstellen tot het eerstvolgende academiejaar waarin dat opleidingsonderdeel opnieuw in avondonderwijs wordt aangeboden.

§5. Taalvoorwaarden

Artikel ALGEMEEN

Studenten in een Nederlandstalige bacheloropleiding mogen maximum 18,33% anderstalige opleidingsonderdelen (uitgedrukt in studiepunten) opnemen. Studenten in een Nederlandstalige masteropleiding mogen maximum 50% anderstalige opleidingsonderdelen (uitgedrukt in studiepunten) opnemen.

Opleidingsonderdelen die een vreemde taal tot onderwerp hebben en in die taal worden gedoceerd en anderstalige opleidingsonderdelen die de studenten met instemming van de KU Leuven aan een andere instelling voor hoger onderwijs volgen, worden niet als anderstalig meegerekend.

§6. Als identiek gedefinieerde opleidingsonderdelen

Artikel ALGEMEEN

Studenten kunnen in dezelfde opleiding geen opleidingsonderdelen opnemen die als inhoudelijk identiek gedefinieerd worden.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Voor de studenten van de Bachelor of Business Engineering gelden de aanvullende richtlijnen zoals opgenomen in de "Complementary and deviating faculty regulations 2020-2021 for the Bachelor of Business Engineering", zie http://www.liusublog.com/onderwijs/traject/interuniv_oer/index2021. ?


Artikel 23. Regels voor studenten in een bacheloropleiding

§1. Studenten die zich voor het eerst in een bepaalde bacheloropleiding inschrijven

Artikel ALGEMEEN

?Studenten die zich bij het begin van het academiejaar voor het eerst in een bepaalde bacheloropleiding inschrijven, moeten ofwel het volledige programma van de eerste fase ofwel een door de faculteit bepaald pakket opleidingsonderdelen tussen 25 en 35 studiepunten uit de eerste fase volgen. Studenten die zich pas in het tweede semester voor het eerst in een bepaalde bacheloropleiding inschrijven, moeten een door de faculteit bepaald pakket opleidingsonderdelen tussen 12 en 35 studiepunten volgen.

Deze regels gelden niet voor:

 • studenten die vrijstellingen verworven hebben; 

 • studenten voor wie het niet om een hoofdinschrijving gaat; 

 • studenten die de toelating hebben om af te wijken van het aantal studiepunten (zie artikel 24); 

 • in de programmagids vermelde bacheloropleidingen met vermindering van studieomvang.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Voor het deeltijds pakket voor de bachelor Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie zie: https://faber.kuleuven.be/nl/onderwijs/opleidingen/Bachelor-RevaKi-Deeltijds-programma??????

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

?§1 Studenten die zich voor het eerst in een reguliere bacheloropleiding inschrijven in het tweede semester, kunnen zelf hun studiepakket samenstellen met opleidingsonderdelen uit het tweede semester van de eerste fase, binnen de vastgelegde studiepuntgrenzen (cf. §1 tussen de 12 en 35 studiepunten).??

§2. Studenten die nog meer dan 120 studiepunten moeten verwerven om hun bachelordiploma te behalen

Artikel ALGEMEEN

?Studenten die nog meer dan 120 studiepunten moeten verwerven om hun bachelordiploma te behalen, moeten eerst alle studiepunten van de eerste opleidingsfase opnemen vooraleer zij andere opleidingsonderdelen mogen opnemen.

Studenten die nog meer dan 120 studiepunten moeten verwerven om hun bachelordiploma te behalen, die voor het eerst in de opleiding zijn ingeschreven en die er reeds in het eerste semester voor waren ingeschreven, kunnen hun individuele jaarprogramma bij aanvang van het tweede semester omzetten naar een door de faculteit bepaald pakket van 12 tot maximum 18 studiepunten dat ze in het tweede semester volgen.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire assessmentcommissie'.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

?De door de faculteit bepaalde pakketten zijn te vinden op www.iiw.kuleuven.be/studenten/aanvullendeinformatie.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Indien een vrijstelling geen aanleiding geeft tot een vrijstelling voor een volledig opleidingsonderdeel, blijven studenten die zich bij het begin van het academiejaar voor het eerst in de bacheloropleiding in de ingenieurswetenschappen of de bacheloropleiding in de ingenieurswetenschappen: architectuur inschrijven, gebonden aan de regel dat ze ofwel het volledige programma van de eerste fase ofwel een door de faculteit bepaald pakket opleidingsonderdelen tussen 25 en 35 studiepunten uit de eerste fase volgen (zie artikel 19).

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Studenten die voor het eerst in de bacheloropleiding zijn ingeschreven en nog meer dan 120 studiepunten moeten verwerven om hun bachelordiploma te behalen kunnen hun ISP bij aanvang van het tweede semester omzetten naar een zelf samen te stellen pakket (van opleidingsonderdelen uit het tweede semester van de eerste fase) van 12 tot maximaal 18 studiepunten. Jaaropleidingsonderdelen tellen hierbij voor de helft van de studiepunten.?

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

De Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft voor de toepassing van dit artikel beleidslijnen opgesteld, die raadpleegbaar zijn op www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Brussel

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'studietrajectbegeleider onder supervisie van de vicedecaan onderwijs van de Campus'.?

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Leuven

?Wanneer studenten niet het volledige programma opnemen, mogen zij zelf - na een advies van de studieloopbaanbegeleider - een pakket opleidingsonderdelen tussen 25 en 35 studiepunten samenstellen. Wanneer studenten inschrijven in het tweede semester stellen ze - eveneens na advies van de studieloopbaanbegeleider - een pakket opleidingsonderdelen tussen 12 en 35 studiepunten samen.

Artikel 24. Afwijkingen op regels in verband met het individueel studieprogramma

Artikel ALGEMEEN

De faculteit kan een afwijking op de samenstelling van het individuele jaarprogramma toestaan, bijvoorbeeld aan studenten in bijzondere individuele omstandigheden, aan studenten met een erkend statuut (zie artikel 97), aan studenten die zich pas in het tweede semester inschrijven voor een opleiding, en aan hoogbegaafde studenten. Studenten die van deze mogelijkheid willen gebruikmaken, kunnen daartoe bij de faculteit een gemotiveerd voorstel indienen, uiterlijk op de data die voor de samenstelling van het individuele studieprogramma zijn vastgelegd (zie artikel 21). De faculteit beslist over de gevraagde afwijking.

De faculteit geeft in elk geval een toelating tot afwijking aan studenten met een erkend statuut voor wie de erkenningsinstantie als faciliteit een afwijking op het aantal studiepunten in het ISP (zie artikel 22§2 en artikel 23) heeft geadviseerd.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Een verblijf in het buitenland of wederkerende engagementen kunnen als bijzondere individuele omstandigheden in aanmerking komen.

Aanvragen moeten bij de stafmedewerker onderwijs worden ingediend.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

Studenten moeten hun gemotiveerde voorstel indienen bij de facultaire assessmentcommissie, uiterlijk op de derde woensdag van het semester waarop het voorstel betrekking heeft.

Studenten die in het individuele studieprogramma minder studiepunten willen opnemen dan volgens artikels 22 en 23 wordt toegestaan en aan wie geen statuut is toegekend waaraan die faciliteit werd gekoppeld, kunnen een toelating tot afwijking aanvragen bij de facultaire assessmentcommissie. De facultaire assessmentcommissie houdt bij haar beslissing rekening met de billijkheid, de noodzaak en het verwachte studie-effect van de afwijking op het minimaal aantal op te nemen studiepunten.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Campus Brugge

Studenten moeten contact opnemen via www.liusublog.com/studentenvoorzieningen/functiebeperking.

 • Personen met een fysieke en/of sensorische beperking moeten uiterlijk begin september contact opnemen.

 • Topsporters of studenten met een ander statuut moeten vóór de start van het academiejaar contact opnemen met de studie- en loopbaanbegeleider van de Campus Brugge.

Campus Leuven

Studenten moeten contact opnemen via help.faber.kuleuven.be.?

 • Personen met een fysieke en/of sensorische beperking moeten uiterlijk begin september contact opnemen.
 • Langdurig gekwetsten moeten uiterlijk begin september of binnen de zeven kalenderdagen na het optreden van een kwetsuur, waarvoor de prognose is dat de studenten minimaal zes maanden geen sportactiviteiten zullen kunnen uitvoeren, contact opnemen.
 • Topsporters of studenten met een ander statuut moeten uiterlijk de derde woensdag van het academiejaar contact opnemen.

Opbouw van het jaarprogramma en studievoortgangsbewaking voor:

 • personen met een fysieke en/of sensorische beperking: de experten in het domein van de aangepaste bewegingsactiviteiten - de titularissen van de opleidingsonderdelen aangepaste bewegingsactiviteiten (B-KUL-L01M7A), bewegingsactiviteiten in een therapeutische context (B-KUL-L02A9B), aangepaste bewegingsactiviteiten m.i.v. didactiek (B-KUL-L9X00B) - en de ombuds werken een voorstel uit en leggen dat voor aan de CIAP;
 • topsporters: de co?rdinator topsportstudenten en de ombuds werken een voorstel uit en leggen dat voor aan de CIAP;
 • langdurig gekwetsten: de facultaire co?rdinator studentenaangelegenheden werkt samen met de ombuds een voorstel uit en legt dat voor aan de CIAP;
 • andere statuten: de ombuds werkt samen met de student een voorstel uit en legt dat voor aan de CIAP. 

De Commissie Individueel Aangepaste Programma’s (CIAP) beslist of de voorstellen al dan niet worden bekrachtigd.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten die willen afwijken van de regels met betrekking tot het individuele studieprogramma, moeten hun gemotiveerde voorstel tot de studieloopbaanbegeleider richten via het contactformulier op de facultaire website, en dit uiterlijk op de vrijdag van de eerste week van het academiejaar. De programmadirecteur neemt vervolgens een beslissing over het verzoek van de studenten.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Studenten die al dan niet op basis van een bepaald statuut een afwijking op de regels bij de samenstelling van hun individueel jaarprogramma willen aanvragen, moeten een gemotiveerd verzoek indienen bij de studieloopbaanbegeleider, uiterlijk op de in artikel 21 bepaalde data.

De contactgegevens van de studieloopbaanbegeleider zijn raadpleegbaar op https://feb.kuleuven.be/studentenportaal/contact/studieloopbaanbegeleiders.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

?Studenten moeten hun voorstel voor de opbouw van hun jaarprogramma volgens de in artikel 21 vastgelegde data via de studietrajectbegeleider indienen bij de voorzitter van het Campusonderwijsbureau (COB) van de betrokken campus, die de opbouw van het jaarprogramma en de studievoortgangsbewaking bepaalt. De contactgegevens van de studietrajectbegeleiders zijn te vinden op www.iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Facultaire contactpersoon: de academisch secretaris (zie Titel 0. Vooraf). De academisch secretaris legt de aanvraag voor aan het Faculteitsbestuur.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

?Studenten dienen het gemotiveerde voorstel in bij de studieloopbaanbegeleider van de opleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Studenten die omwille van bijzondere individuele omstandigheden een afwijking op het minimum van de studiepuntsgrens willen aanvragen, moeten contact opnemen met  een studieloopbaanbegeleider, waarna de vicedecaan onderwijs een beslissing neemt.

Studenten met een erkend statuut dat recht geeft op afwijking van studiepuntgrenzen, moeten geen contact opnemen met de facultaire onderwijs- en studentenadministratie (Campus Leuven) of het onderwijssecretariaat (Campus Kortrijk). 

Studenten die instromen in het tweede semester in één van volgende programma's, nemen de vermelde opleidingsonderdelen op. De studenten vragen afwijkingen daarop aan bij een studieloopbaanbegeleider, waarna de vicedecaan onderwijs een beslissing neemt.
 • Schakelprogramma master in de pedagogische wetenschappen of educatieve studies (Leuven) – optie onderwijs- en vormingswetenschappen: History of Education (P0T31A), Instructiepsychologie en –technologie (P0L29A), Beleid en organisatie in het onderwijs (P0L30A) en Sociale en culturele pedagogiek (P0S63A).
 • Schakelprogramma master in de pedagogische wetenschappen of educatieve studies (Leuven) – optie orthopedagogiek: History of Education (P0T31A), Neuropedagogiek (P0S66A) en Orthopedagogiek: theorie?n en werkvelden (P0U48A). 
 • Schakelprogramma master in de pedagogische wetenschappen of educatieve studies (Leuven) – optie educatieve studies: History of Education (P0T31A), Instructiepsychologie en –technologie (P0L29A), Beleid en organisatie in het onderwijs (P0L30A). Studenten kunnen hun pakket verder aanvullen met keuzevakken van het tweede semester uit de keuzelijst.
 • Schakelprogramma master in de psychologie (Leuven): Functieleer, deel 2 (P0M02A), Sociale psychologie, deel 2 (P0M06A), Menselijke biologie en ziekteleer (P0R75B), Neuropsychology and Psychopharmacology (P0V90A), Methoden van het wetenschappelijk onderzoek, deel 2 (P0W03A)
 • Bachelor in de onderwijskunde (Kortrijk): Ontwikkelingspsychologie (P0L93C), Onderwijs en pedagogiek vanuit historisch perspectief (P0U85A), Menselijke biologie en inleiding tot de genetica (P0U83A), P0L91A Sociologie (P0L91A), Religie, zingeving en levensbeschouwing (P0S31A), L-Filosofische grondslagen van de geesteswetenschappen (F0ZF8A), Interculturele pedagogiek (P0L71A)
 • Schakelprogramma naar de master pedagogische wetenschappen of educatieve studies (Kortrijk) – optie onderwijs en vormingswetenschappen/educatieve studies: Onderwijs en pedagogiek vanuit historisch perspectief (P0U85A), P0L71A Interculturele pedagogiek (P0L71A), P0R54A Beleid en organisatie in het onderwijs (P0R54A), Onderwijs in relatie tot samenleving en cultuur (P0L76B)
 • Schakelprogramma naar de master pedagogische wetenschappen of educatieve studies (Kortrijk) – optie orthopedagogiek: Onderwijs en pedagogiek vanuit historisch perspectief (P0U85A), Psychodiagnostiek (P0U55A), Cognitieve neurowetenschappen (P0U69A)
 • Schakelprogramma naar de master psychologie: Cognitieve neurowetenschappen (P0U69A), Menselijke biologie en inleiding tot de genetica (P0U83A) , Motivatie en emotie (P0U65A)?

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Betrokken studenten moeten hun aanvraag indienen bij de faculteit via het verzoekschrift, uiterlijk op de derde woensdag van het academiejaar, of de derde woensdag van het tweede semester voor opleidingsonderdelen van het tweede semester (zie Titel 0. Vooraf).

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Antwerpen

Studenten dienen het gemotiveerde voorstel in bij de studieloopbaanbegeleider van de opleiding.?

Campus Brussel

De studietrajectbegeleider, onder supervisie van de vicedecaan onderwijs van de Campus, bepaalt de precieze samenstelling van het individueel studieprogramma van studenten met een afwijkend studieprogramma.

Studenten moeten hun aanvraag vóór de derde woensdag van het semester per e-mail indienen.

Campus Leuven

Aanvragen voor afwijkingen moeten via een verzoekschrift worden ingediend bij de facultaire studentenadministratie. De vicedecaan onderwijs beslist. Indien er sprake is van bijzondere individuele omstandigheden, beslist de vicedecaan onderwijs na advies van de ombuds.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De secretaris van de facultaire POC onderzoekt de gronden voor een ge?ndividualiseerd traject en legt de omvang van het jaarprogramma, de studieduur en de studievoortgangsbewaking vast. De voorzitter van de betrokken sub-POC is verantwoordelijk voor de samenstelling van het te volgen programma.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

De studietrajectbegeleider, onder supervisie van de POC, bepaalt de precieze samenstelling van het individuele studieprogramma voor studenten met een afwijkend studieprogramma.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Naast alle studenten die op grond van een centrale erkenningsprocedure van de KU Leuven het recht hebben om af te wijken van de studiepuntsgrenzen (wegens erkende functiebeperkingen of medische problemen, of studenten die topsporter, topkunstenaar of werkstudent zijn; cf. de tekst van artikel 24), mogen ook de volgende categorie?n van studenten afwijken van het vastgelegde minimum van 25 studiepunten per academiejaar:

 • combinatiestudenten, dat wil zeggen studenten die hun studie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte combineren met een andere hoofdopleiding aan de KU Leuven of een andere instelling;

 • werkstudenten, dat wil zeggen studenten die hun studie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte combineren met een baan (minimum 80 uur/maand of 50% van wat in de arbeidssector als een voltijdse tewerkstelling wordt beschouwd);

 • gepensioneerde studenten.

De faculteit kan die afwijking niet zonder meer toestaan aan studenten met een niet-EER-nationaliteit die als student tijdelijk in Belgi? verblijven.

Procedure

Studenten die minder dan 25 studiepunten per jaar willen opnemen, moeten een gemotiveerde aanvraag indienen bij de programmadirecteur, vóór de derde woensdag van het academiejaar of vóór de derde woensdag van het tweede semester, dat wil zeggen vóór de deadline voor het invullen van het Individueel Studieprogramma (ISP). De programmadirecteur keurt de afwijking van de ondergrens goed als de student aan de voorwaarden voldoet en als de gevraagde bewijsstukken werden ingediend.

Alle studenten die op grond van artikel 24 of de facultaire aanvulling op dit artikel minder dan 25 studiepunten willen opnemen, moeten zich aanmelden via de daartoe door de KU Leuven voorziene procedure?. Het statuut werkstudent en de faciliteit examenspreiding moeten worden aangevraagd? via KU Loket. Dat kan zodra de studenten ingeschreven zijn. Studenten die al ingeschreven zijn, kunnen op die manier hun aanvraag indienen. Studenten die alvorens ze ingeschreven waren, toelating van de faculteit kregen om minder dan 25 studiepunten op te nemen, moeten zich via de toepassing registreren voor deze faciliteit zodra ze zich hebben ingeschreven.

Combinatiestudenten die hun hoofdopleiding aan een andere instelling volgen, moeten hun aanvraag staven met een inschrijvingsbewijs waarop het aantal opgenomen studiepunten is vermeld. Combinatiestudenten die hun hoofdopleiding aan de KU Leuven volgen, moeten geen bewijsstukken indienen. Combinatiestudenten moeten hun aanvraag jaarlijks hernieuwen.

Werkstudenten moeten een bewijsstuk toevoegen aan hun aanvraag, bijvoorbeeld een kopie van hun arbeidscontract, een attest van hun werkgever, een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad of een fiche van de sociale zekerheid waarmee zij kunnen bewijzen dat zij zelfstandige in hoofdberoep zijn. Het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte vereist niet dat werkstudenten hun aanvraag jaarlijks hernieuwen. 

Artikel 25. Regelingen voor studenten die zich uitschrijven of van opleiding veranderen

§1. Uitschrijving

Artikel ALGEMEEN

Voor 1 december 

Bij uitschrijving uiterlijk op 30 november wordt het leerkrediet voor alle opleidingsonderdelen teruggegeven, behalve voor die onderdelen waarvoor de examencommissie reeds resultaten heeft vastgesteld. 

In de periode vanaf 1 december tot en met 14 maart

Bij uitschrijving in de periode vanaf 1 december tot en met 14 maart wordt het leerkrediet voor de opleidingsonderdelen van het eerste semester en voor de opleidingsonderdelen die over het hele jaar gespreid zijn, niet teruggegeven. De teruggave van leerkrediet blijft beperkt tot de opleidingsonderdelen die enkel in het tweede semester geprogrammeerd zijn. 

Studenten die naar een andere opleiding overstappen, maar voor een opleidingsonderdeel uit de opleiding die ze wensen stop te zetten nog hun tweede examenkans willen benutten, kunnen dat:

-ofwel door zich uit te schrijven voor de stop te zetten opleiding en het bedoelde opleidingsonderdeel met een creditcontract op te nemen;

-ofwel door zich niet uit te schrijven voor de stop te zetten opleiding, maar hun programma in het tweede semester tot nul te reduceren.

De beide opties vereisen dat men in een andere opleiding is ingeschreven en dat de faculteit haar goedkeuring geeft. 

In de periode vanaf 15 maart

Bij een uitschrijving in de periode vanaf 15 maart is er geen enkele teruggave van leerkrediet.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Studenten die tussen 1 december en 14 maart naar een andere opleiding overstappen, maar voor een opleidingsonderdeel uit de opleiding die ze wensen stop te zetten, nog hun tweede examenkans willen benutten, moeten hun individuele jaarprogramma voor het tweede semester tot nul reduceren, na goedkeuring door de stafmedewerker onderwijs.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Studenten die naar een andere opleiding overstappen, maar voor een opleidingsonderdeel uit de opleiding die ze wensen stop te zetten, nog hun tweede examenkans willen benutten, moeten in eerste instantie via help.faber.kuleuven.be ?contact opnemen met de studieloopbaanbegeleiders en moeten bespreken welke optie (de opleidingsonderdelen omzetten naar een creditcontract of het programma van het tweede semester reduceren tot nul) het meest aangewezen is. 

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

?Studenten die naar een andere opleiding overstappen, maar voor een opleidingsonderdeel uit de opleiding die ze wensen stop te zetten, nog hun tweede examenkans willen benutten, kunnen dat doen door zich uit te schrijven voor de stop te zetten opleiding en het opleidingsonderdeel nog onder de vorm van een creditcontract op te nemen. Studenten richten hun verzoek tot de studieloopbaanbegeleiders via het contactformulier op de facultaire website.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

?Studenten die naar een andere opleiding overstappen, maar voor een of meerdere opleidingsonderdelen uit de opleiding die ze wensen stop te zetten, nog hun tweede examenkans willen benutten, moeten hun individuele jaarprogramma van die opleiding voor het tweede semester tot nul herleiden.

Studenten mogen in de loop van het eerste academiejaar van een bidiplomeringsprogramma niet herori?nteren naar het corresponderende reguliere masterprogramma. Zij moeten zich het daaropvolgende academiejaar opnieuw inschrijven en de nog niet afgelegde opleidingsonderdelen van het reguliere programma opnemen.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

De faculteit verkiest de tweede optie: een reductie van het individuele studieprogramma naar nul studiepunten in het tweede semester.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

In de faculteit geldt de tweede optie: de studenten moeten hun programma in het tweede semester tot nul studiepunten reduceren. Goedkeuring van het gereduceerde individuele studieprogramma geldt als goedkeuring van de faculteit.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Campus Brussel

Herori?nterende studenten die willen deelnemen aan de derde examenperiode, moeten zich, na goedkeuring door de studietrajectbegeleider, uitschrijven voor de opleiding. De opleidingsonderdelen die ze willen herkansen, worden in dat geval omgezet naar een creditcontract.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

?Studenten die na de eerste examenperiode overstappen naar een nieuwe opleiding en wensen te herkansen voor opleidingsonderdelen uit het eerste semester, schrijven zich uit voor de eerste opleiding en zetten de opleidingsonderdelen die ze willen herkansen om naar een creditcontract. Studenten richten hun aanvraag hiervoor tot de verantwoordelijke van de facultaire onderwijs- en studentenadministratie (Campus Leuven) of het onderwijssecretariaat (Campus Kortrijk).?

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Brussel

Studenten die naar een andere opleiding overstappen en die aan de derde examenperiode willen deelnemen, moeten zich, na goedkeuring door de studietrajectbegeleider, voor de opleiding uitschrijven. De te herkansen opleidingsonderdelen worden in dat geval naar een creditcontract omgezet.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Studenten die naar een andere richting overstappen, maar voor een opleidingsonderdeel uit de opleiding van de Faculteit Wetenschappen die ze wensen stop te zetten, nog hun tweede examenkans willen benutten, mogen zich niet uitschrijven voor de stop te zetten opleiding. Hun programma wordt in het tweede semester tot nul studiepunten gereduceerd.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Studenten die naar een andere opleiding overstappen, moeten zich uitschrijven voor de opleiding die ze stopzetten, tenzij zij voor een opleidingsonderdeel uit die opleiding nog hun tweede examenkans willen benutten. In dat geval reduceren zij hun ISP van het tweede semester tot 0 studiepunten.

§2. Laattijdige inschrijving of inschrijving bij verandering van opleiding

Artikel ALGEMEEN

Voor 1 december 

Bij laattijdige inschrijving (art. 9 en 11) wordt men voor opleidingsonderdelen ingeschreven volgens de regels in artikels 22 en 23, in overleg met de faculteit, maar met uitzondering van de opleidingsonderdelen waarvoor reeds resultaten zijn toegekend of waarvoor op het moment van inschrijving niet meer aan de exameneisen kan worden voldaan.

In de periode vanaf 1 december tot en met 14 maart  

Bij inschrijving in de periode vanaf 1 december tot en met 14 maart wordt men ingeschreven voor opleidingsonderdelen van het tweede semester, in overleg met de faculteit, maar met uitzondering van de opleidingsonderdelen waarvoor reeds resultaten zijn toegekend of waarvoor op het moment van inschrijving niet meer aan de exameneisen kan worden voldaan. Het individuele jaarprogramma kan slechts met toelating van de faculteit aangevuld worden met opleidingsonderdelen van het eerste semester of over het hele jaar gespreide opleidingsonderdelen, waarvoor men echter niet meer kan deelnemen aan de eerste examenperiode.

Opleidingsonderdelen waarvoor zij reeds in hun eerdere opleiding ingeschreven waren, kunnen de studenten ook in de nieuwe opleiding opnemen indien ze daarin geprogrammeerd zijn.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire assessmentcommissie'.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Campus Brugge

Zie www.liusublog.com/campus/campusbrugge.   

Studenten dienen contact op te nemen met de studie- en loopbaanbegeleiders en de studentenadministratie. ?Campus Leuven

Studenten die zich voor een opleiding van de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen willen inschrijven, moeten contact opnemen met de studieloopbaanbegeleiding via help.faber.kuleuven.be.??

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten richten hun verzoek tot de studieloopbaanbegeleiders via het contactformulier op de facultaire website. De programmadirecteur van de opleiding neemt een beslissing over het verzoek van de studenten.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

?Voor de samenstelling van hun individuele jaarprogramma moeten de studenten contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider.

De contactgegevens van de studieloopbaanbegeleiders zijn raadpleegbaar op https://feb.kuleuven.be/studentenportaal/contact/studieloopbaanbegeleiders.?

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Aanvulling bij de procedure:

Studenten moeten hun aanvraag tot laattijdige inschrijving indienen bij hun studieloopbaanbegeleider (https://pharm.kuleuven.be/studeren/studieloopbaanbegeleiding) van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen. Het Faculteitsbestuur beslist over de aanvraag binnen de vermelde deadlines.?

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Studenten moeten hun gemotiveerde aanvraag via de studietrajectbegeleider tot de voorzitter van het Campusonderwijsbureau (COB) van de betrokken campus richten. De contactgegevens van de studietrajectbegeleiders zijn te vinden op www.iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Indien de studenten zich pas tussen 1 december en 15 maart inschrijven, kunnen zij niet meer aan de eerste examenperiode deelnemen. Dat impliceert dat de studenten verzaken aan de eerste examenkans.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Facultaire contactpersoon: de academisch secretaris (zie Titel 0. Vooraf).

Studenten die zich voor een opleiding inschrijven bij de start van het tweede semester, kunnen hun individuele jaarprogramma zeker niet aanvullen met:

 • opleidingsonderdelen van het eerste semester, die niet voor een examencontract in aanmerking komen;

 • jaaropleidingsonderdelen, die niet voor een examencontract in aanmerking komen.

Studenten die nog niet in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs en die al opleidingsonderdelen van het eerste semester hebben gevolgd in creditcontract, kunnen die opleidingsonderdelen niet opnemen in datzelfde academiejaar in het diplomacontract dat bij het tijdig behalen van het diploma secundair onderwijs kan starten bij de aanvang van het tweede semester.

Voor studenten die voor het eerst ingeschreven zijn in de opleiding zal de faculteit het programma van de stop te zetten opleiding in het tweede semester tot nul reduceren.

Andere studenten overleggen met de faculteit om vast te leggen welke procedure zal worden toegepast met het oog op een optimale studievoortgang.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Studenten dienen het gemotiveerde voorstel in bij de studieloopbaanbegeleider van de opleiding.

Facultaire afwijking Faculteit Letteren

Campus Leuven

Voor het programma master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven worden geen inschrijvingen aanvaard tussen 1 december en 15 maart.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Studenten die zich inschrijven in het tweede semester, kunnen binnen de vastgelegde studiepuntgrenzen (en regels voor trajecten in de aanvullingen op artikel 24) enkel opleidingsonderdelen opnemen uit het tweede semester. Opleidingsonderdelen uit het eerste semester alsook opleidingsonderdelen die over het academiejaar gespreid zijn, worden uitgesloten. Opleidingsonderdeel  P0V79A Methoden van het wetenschappelijk onderzoek deel 2, met inbegrip van medewerking aan onderzoek vormt hierop een uitzondering.?

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

De Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft voor de toepassing van dit artikel beleidslijnen opgesteld, die raadpleegbaar zijn op www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen.

Een laattijdige inschrijving of herori?ntering wordt slechts toegestaan indien het praktisch nog mogelijk is voor de te volgen opleidingsonderdelen, zonder bijzondere faciliteiten vanwege de docenten op het gebied van informatieverschaffing, aan- of afwezigheid op de contactmomenten, evaluatie en dergelijke meer.

Slechts zeer uitzonderlijk en mits grondige motivering wordt toegestaan dat bij de inschrijving in het tweede semester nog opleidingsonderdelen uit het eerste semester opgenomen worden.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Antwerpen

Studenten dienen het gemotiveerde voorstel in bij de studieloopbaanbegeleider van de opleiding.

Campus Brussel

Kandidaat-studenten moeten hun verzoek tot toelating of wijziging van een opleiding richten tot de vicedecaan onderwijs van de Campus, na een positief advies van de studietrajectbegeleider van de opleiding. Afwijkende individuele studieprogramma’s, zoals bedoeld in dit artikel, kunnen alleen worden goedgekeurd door de studietrajectbegeleider onder supervisie van de vicedecaan onderwijs van de Campus.

Campus Leuven

De vicedecaan onderwijs beslist over de toelating tot inschrijving en over de samenstelling van het programma.

Studenten die zich laattijdig willen inschrijven, moeten een verzoekschrift indienen bij de facultaire studentenadministratie. De vicedecaan onderwijs beslist.

Facultaire afwijking Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Leuven

Voor de master-na-masteropleidingen worden inschrijvingen tussen 1 december en 15 maart geweigerd.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

?De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'vicedecaan onderwijs'.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Campus Leuven

Studenten moeten de toelating tot laattijdige inschrijving aanvragen via www.wet.kuleuven.be/studenten/aanvragen-en-toelatingen. De bevoegde programmadirecteur beslist daarover.

Campus Kortrijk

Studenten moeten de toelating tot laattijdige inschrijving vragen via de studietrajectbegeleider. De programmadirecteur beslist daarover.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'programmadirecteur'.

§3. Bijzondere regeling voor generatiestudenten

Artikel ALGEMEEN

Generatiestudenten die zich uitschrijven en tussen 1 december en uiterlijk 20 december naar een andere opleiding (van de KU Leuven of van een andere instelling) overstappen, krijgen de helft van het leerkrediet terug voor de opleidingsonderdelen van het eerste semester en van de over het hele jaar gespreide opleidingsonderdelen, indien de examencommissie voor deze onderdelen nog geen resultaten heeft vastgesteld en op voorwaarde dat men uiterlijk op 14 maart is ingeschreven in de andere opleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Voor de samenstelling van hun individuele jaarprogramma moeten de studenten contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider.

De contactgegevens van de studieloopbaanbegeleiders zijn raadpleegbaar op https://feb.kuleuven.be/studentenportaal/contact/studieloopbaanbegeleiders.

Artikel 26. Regels voor studenten in aansluitende opleidingen

Artikel ALGEMEEN

Studenten die een opleiding combineren met een erbij aansluitende opleiding, moeten eerst alle studiepunten van de eerste opleiding opnemen in hun individuele studieprogramma vooraleer hun individuele jaarprogramma (ISP) van de aansluitende opleiding goedgekeurd kan worden.

Facultaire afwijking Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Studenten van de opleidingen master in de bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid en Master of International Business Economics and Management kunnen, wegens de specifieke organisatie van de opleidingen, de toelating krijgen om maximum 51 studiepunten opleidingsonderdelen uit de master op te nemen vóór het voorbereidingsprogramma werd volgeboekt. De studenten moeten hun gemotiveerde aanvraag indienen bij de studieloopbaanbegeleider. De contactgegevens van de studieloopbaanbegeleiders zijn raadpleegbaar op https://feb.kuleuven.be/studentenportaal/contact/studieloopbaanbegeleiders.

Artikel 27. Volgen van opleidingsonderdelen en afleggen van examens in een andere opleiding of aan andere instellingen

§0. Algemeen principe

Artikel ALGEMEEN

Elk opleidingsprogramma bepaalt of de student als onderdeel van een diplomacontract of diploma-examencontract ook opleidingsonderdelen kan volgen in een andere opleiding of aan een andere binnen- of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

?Studenten moeten hun aanvraag voor het volgen van opleidingsonderdelen en het afleggen van examens aan een andere instelling indienen bij de bevoegde stafmedewerker onderwijs.

Examenresultaten worden verrekend in het kader van de opleiding van de studenten aan de KU Leuven, op basis van een vergelijking van de beoordelingsschalen van de organiserende instelling met de beoordelingsschalen van de faculteit. De beoordelingsschalen van de faculteit zijn gebaseerd op een statistische verdeling van alle beoordelingen die werden toegekend aan de faculteit, zoals weergegeven op de onderwijspagina's van de KU Leuven.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

Studenten kunnen als onderdeel van een diplomacontract ook opleidingsonderdelen volgen in een andere opleiding of aan een andere binnen- of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs.

Studenten moeten hun aanvraag tot deelname aan een nationaal of internationaal uitwisselingsprogramma (Erasmus, Leonardo, etc.) tot de facultaire Dienst Internationalisering richten. De voorwaarden voor deelname zijn te vinden op https://arch.kuleuven.be/internationaal.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

?De regelgeving met betrekking tot de uitwisselingen wordt verduidelijkt tijdens infosessies. Als de studenten opleidingsonderdelen in een andere opleiding of aan een andere binnen- of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs willen volgen, moeten zij eerst contact opnemen met de bevoegde International Relations Officer via help.faber.kuleuven.be. Alle aanvragen worden dan voorgelegd aan de Commissie voor Individueel Aangepaste Programma's (CIAP).

Afspraken met betrekking tot de opleiding ergotherapeutische wetenschap worden verduidelijkt tijdens infosessies en zijn te vinden op www.faber.kuleuven.be/nl/onderwijs/opleidingen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

?Aanvullende afspraken over het volgen van opleidingsonderdelen aan een partnerinstelling in het kader van een uitwisselingsprogramma, worden jaarlijks vastgelegd in de Mobility Regulations die gepubliceerd worden bij de start van het academiejaar op https://feb.kuleuven.be/eng/international/regulations.

Dit reglement beschrijft de voorwaarden en de procedure voor kandidaatstelling en selectie en de afspraken met betrekking tot het samenstellen van het studieprogramma dat aan de gastinstelling gevolgd moet worden.

De opleidingsonderdelen van andere opleidingen die in het kader van de specifieke lerarenopleiding kunnen worden opgenomen, zijn vermeld in de programmagids. 

De opleidingsonderdelen die een student kan volgen in een bi-diplomeringstraject, zijn vermeld in de programmagids van de opleiding. Alle informatie daarover is te vinden op https://feb.kuleuven.be/eng/international/going-abroad/double-degrees.

Binnen een bidiplomeringstraject moeten alle studiepunten van het eerste jaar verworven worden, vooraleer de student zich voor het tweede jaar kan inschrijven.
Binnen een bi-diplomeringstraject kan de academische kalender van de partnerinstelling verschillen van die van de KU Leuven waardoor studenten niet binnen de twee academiejaren kunnen afstuderen en het diploma ten vroegste in december van het daaropvolgend academiejaar uitgereikt kan worden.
Binnen een bidiplomeringstraject moeten studenten voldoen aan de mogelijke afstudeervoorwaarden van de partner vooraleer zij de diploma's van beide partners kunnen ontvangen. 

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

De facultaire regels voor het volgen van opleidingsonderdelen aan een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs zijn raadpleegbaar op de facultaire website over Erasmus.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

Studenten die van deze mogelijkheid willen gebruikmaken, moeten de voorziene instructies op de betrokken Toledopagina's volgen of moeten contact opnemen met hun ISP-verantwoordelijke.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Aanvraagprocedure

Studenten moeten hun aanvraag om opleidingsonderdelen te mogen volgen en examens te mogen afleggen in een andere opleiding of aan een andere binnen- of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs indienen bij de programmadirecteur.

Algemeen vormende opleidingsonderdelen en taalopleidingsonderdelen

Studenten kunnen maximaal zoveel studiepunten algemeen vormende opleidingsonderdelen (AVO) opnemen als gedefinieerd door de masteropleiding waarvoor zij ingeschreven zijn (zie regelgeving in de programmagids).

Het aandeel aan taalopleidingsonderdelen (taal van land waar men studeert) hierin bedraagt maximaal 6 studiepunten. De studiepunten die de gastuniversiteit aan het taalopleidingsonderdeel toekent, worden overgenomen met een maximum van 6 studiepunten.

Uitzondering: indien de gastuniversiteit een verplicht opleidingsonderdelenpakket oplegt, geldt deze regel niet.

Verdeling studiepunten tussen enerzijds de opleidingsonderdelen gevolgd aan een andere instelling en anderzijds de opleidingsonderdelen gevolgd aan de KU Leuven

Minimaal 50% van de nominale studiepunten van de opleiding moet betrekking hebben op KU Leuven-opleidingsonderdelen (d.w.z. 60 studiepunten voor een initi?le masteropleiding, 30 studiepunten voor een eenjarige master-na-masteropleiding). Hierop wordt eventueel maximaal een marge van 5% van de nominale studiepunten toegestaan (d.w.z. 6 studiepunten voor een initi?le masteropleiding, 3 studiepunten voor een eenjarige master-na-masteropleiding).

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Uitgaande uitwisselingstudenten (enkel studie, geen stage) mogen niet vertrekken op uitwisseling indien zij na de derde examenperiode van het academiejaar voorafgaand aan de uitwisseling:

 • een cumulatieve studie-effici?ntie van minder dan 70% hebben
 • en/of meer dan twee onvoldoendes hebben (na het inzetten van toleranties)
 • en/of een opleidingsonderdeel voor de derde keer opnemen in het individuele studieprogramma.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

De facultaire regels voor het volgen van opleidingsonderdelen in een andere opleiding of aan een andere binnen- of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs zijn raadpleegbaar:

Er worden door de faculteit geen credits toegekend wanneer studenten op vrijwillige basis cursussen of vakken in het buitenland volgen tijdens vakantieperiodes, indien het geen facultair ge?nitieerde of ingebedde initiatieven betreft, zelfs niet wanneer er een ECTS-waardering is. Dat geldt niet voor cursussen of vakken in het buitenland binnen het Erasmusprogramma.

Campus Brussel

In het tweetalige traject van de bachelor in de rechten (Campus Brussel) worden Franstalige opleidingsonderdelen in de Université Saint-Louis (USL) gevolgd. Studenten worden over dit traject en de bijhorende regels ingelicht via het digitale onderwijsaanbod en het Brusselse studentenportaal. Dat alles wordt tevens toegelicht tijdens een aparte onthaaldag.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Brussel

Studenten moeten uiterlijk vóór de deadline waarop hun individuele studieprogramma moet worden vastgelegd, bij de studietrajectbegeleider een aanvraag indienen die minstens de volgende informatie bevat: de instelling en de opleiding waar zij het opleidingsonderdeel willen volgen, de offici?le titel (zowel in de oorspronkelijke taal als in het Engels) en het nummer van het opleidingsonderdeel, het aantal studiepunten van het opleidingsonderdeel, de naam van de docent, de semester(s) waarin het opleidingsonderdeel wordt aangeboden, de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel, en de URL van de beschrijving van het opleidingsonderdeel (zowel in de oorspronkelijke taal als in het Engels).

Campus Leuven

De facultaire regels voor het volgen van opleidingsonderdelen in een andere opleiding of aan een andere binnen- of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs zijn als volgt te vinden:

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De bepalingen over de te volgen opleidingsonderdelen zijn te vinden in de programmagids.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Campus Leuven

Studenten moeten hun aanvraag met betrekking tot het volgen van opleidingsonderdelen en het afleggen van examens in een andere opleiding indienen bij de programmadirecteur. 

Studenten moeten hun aanvraag met betrekking tot het volgen van opleidingsonderdelen en het afleggen van examens aan een andere instelling indienen via www.wet.kuleuven.be/studenten/aanvragen-en-toelatingen. De bevoegde programmadirecteur beslist daarover. 

Voor opleidingsonderdelen van de opleidingen master in de geologie, Master of Geology, master in de geografie en Master of Geography die aan de UGent of de VUB zijn opgenomen, gelden andere procedures aangezien die opleidingsonderdelen regulier worden aangeboden in het opleidingsaanbod van de KU Leuven.

Campus Kortrijk

Studenten moeten de toelating tot het volgen van opleidingsonderdelen en het afleggen van examens in een andere opleiding vragen via de studietrajectbegeleider. De programmadirecteur beslist daarover.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

De facultaire regels voor het volgen van opleidingsonderdelen in een andere opleiding of aan een andere binnen- of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs zijn te vinden op www.hiw.kuleuven.be/nl/studeren/buitenland.

§1. Keuze-opleidingsonderdelen aan een andere Belgische instelling van hoger onderwijs

Artikel ALGEMEEN

De KU Leuven heeft met de andere Vlaamse universiteiten, met de universiteiten van de Franse gemeenschap en met de instellingen van hoger onderwijs binnen de Associatie KU Leuven overeenkomsten gesloten die bepalen dat studenten als keuzeopleidingsonderdeel voor hun programma een opleidingsonderdeel kunnen volgen dat door een andere instelling van hoger onderwijs geprogrammeerd wordt. De studenten moeten aan de KU Leuven ingeschreven zijn met een diplomacontract of diploma-examencontract en het betrokken opleidingsonderdeel mag in de opleiding aan de KU Leuven niet als verplicht opleidingsonderdeel geprogrammeerd zijn. Om het opleidingsonderdeel aan de andere instelling te mogen volgen, moeten de studenten de toelating krijgen van hun faculteit en van de verantwoordelijke voor het opleidingsonderdeel aan de andere instelling.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire assessmentcommissie'.

Studenten moeten hun gemotiveerde aanvraag indienen bij de facultaire assessmentcommissie, vóór de aanvang van het semester waarin zij het opleidingsonderdeel in hun programma willen opnemen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Voor de interuniversitaire opleiding (schakelprogramma:) master in de ergotherapeutische wetenschap mogen de studenten zich ook voor bepaalde verplichte opleidingsonderdelen registreren als interuniversitaire studenten.

De studenten moeten daarvoor contact opnemen met de isp-medewerkers via isp.faber@kuleuven.be?.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten richten hun verzoek tot de studieloopbaanbegeleiders via het contactformulier op de facultaire website. De programmadirecteur van de opleiding neemt een beslissing over het verzoek van de studenten.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Studenten moeten contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider. De contactgegevens van de studieloopbaanbegeleiders zijn raadpleegbaar op https://feb.kuleuven.be/studentenportaal/contact/studieloopbaanbegeleiders.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Studenten die van deze mogelijkheid willen gebruikmaken, moeten hun verzoek richten tot het Faculteitsbestuur via  hun studieloopbaanbegeleider (https://pharm.kuleuven.be/studeren/studieloopbaanbegeleiding). 

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Studenten moeten hun gemotiveerde aanvraag tot het volgen van keuzeopleidingsonderdelen en tot het afleggen van examens in een andere opleiding of aan andere instellingen via de studietrajectbegeleider indienen bij het opleidingshoofd, die het voorstel onderzoekt en over de aanvraag beslist. De contactgegevens van de studietrajectbegeleiders zijn te vinden op www.iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Contactpersoon: de programmadirecteur.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Leuven

?Studenten moeten de afspraken met de andere instelling in overleg met de facultaire studentenadministratie in orde brengen.

Voor opleidingsonderdelen in het kader van een buitenlandse uitwisseling, zie het facultaire uitwisselingsreglement.

Campus Brussel

?De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'studietrajectbegeleider onder supervisie van de vicedecaan onderwijs van de Campus'.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'vicedecaan onderwijs'.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Campus Kortrijk

Studenten die in het kader van hun opleiding aan de KU Leuven een opleidingsonderdeel aan een andere instelling van de Vlaamse of van de Franstalige Gemeenschap willen volgen, moeten daarvoor het akkoord van de programmadirecteur vragen. Op basis van dat akkoord zal de voorzitter van de Groep Wetenschap & Technologie van de Kulak een toelating afleveren. De studenten moeten zich dan als interuniversitaire studenten inschrijven aan de gastinstelling en moeten daarvoor de volgende documenten meenemen:

 • de toelating van de Groep Wetenschap & Technologie van de Kulak, 

 • het bewijs van inschrijving aan de KU Leuven.

Campus Leuven

Studenten die in het kader van hun opleiding aan de KU Leuven een opleidingsonderdeel aan een andere instelling van de Vlaamse of de Franstalige Gemeenschap willen volgen, moeten daarvoor het akkoord van de programmadirecteur vragen. Op basis van dat akkoord zal de faculteit een toelating afleveren. De studenten moeten zich dan als interuniversitaire studenten inschrijven aan de gastinstelling en moeten daarvoor de volgende documenten meenemen:

 • de toelating van de eigen faculteit,

 •  het bewijs van inschrijving aan de KU Leuven.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'programmadirecteur'. Studenten die een keuzeopleidingsonderdeel aan een andere Belgische instelling van hoger onderwijs willen volgen, moeten contact opnemen met de programmadirecteur.

§2. Bijzondere procedure op individuele aanvraag

Artikel ALGEMEEN

Studenten kunnen bij hun faculteit een gemotiveerd verzoek indienen om opleidingsonderdelen van hun opleiding te vervangen door andere opleidingsonderdelen in opleidingen binnen of buiten de KU Leuven. De faculteit beslist over het verzoek en geeft bij een positieve beslissing aan hoe de examenresultaten voor de vervangende opleidingsonderdelen worden verrekend met het oog op het behalen van het diploma.

Behalve als de faculteit gemotiveerd anders beslist, wordt het aantal studiepunten van de andere instelling in het individuele jaarprogramma (ISP) van de student overgenomen.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire assessmentcommissie'.

Studenten moeten hun gemotiveerde aanvraag indienen bij de facultaire assessmentcommissie, vóór de aanvang van het semester waarin zij het opleidingsonderdeel in hun programma willen opnemen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Studenten sturen hun verzoek in via help.faber.kuleuven.be.?

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten richten hun verzoek om een opleidingsonderdeel uit een andere opleiding of aan een andere instelling van hoger onderwijs te volgen tot de studieloopbaanbegeleiders via het contactformulier op de facultaire website. De programmadirecteur van de opleiding neemt een beslissing over het verzoek van de studenten.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Studenten moeten hun gemotiveerde aanvraag indienen bij de studieloopbaanbegeleider. De contactgegevens van de studieloopbaanbegeleiders zijn raadpleegbaar op https://feb.kuleuven.be/studentenportaal/contact/studieloopbaanbegeleiders.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Studenten die van deze mogelijkheid willen gebruikmaken, moeten hun verzoek richten tot het Faculteitsbestuur (via hun studieloopbaanbegeleider (https://pharm.kuleuven.be/studeren/studieloopbaanbegeleiding)  

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Studenten moeten hun verzoek om een opleidingsonderdeel uit een andere opleiding of aan een andere instelling van hoger onderwijs te volgen tot het opleidingshoofd richten. Dat moet gebeuren:

 • via de studietrajectbegeleider, indien het betrokken opleidingsonderdeel aan de KU Leuven of aan een binnenlandse universiteit is geprogrammeerd;

 • via de campusco?rdinator internationalisering, indien het betrokken opleidingsonderdeel aan een buitenlandse instelling is geprogrammeerd.

Het opleidingshoofd onderzoekt het voorstel van de studenten. De contactgegevens van de betrokken personen zijn te vinden op www.iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding en www.iiw.kuleuven.be/internationalisering.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Contactpersoon: de programmadirecteur.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Brussel

?De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'studietrajectbegeleider onder supervisie van de vicedecaan onderwijs van de Campus'.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'vicedecaan onderwijs'.

Studenten moeten hun verzoek richten tot de voorzitter van de betrokken sub-POC.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'programmadirecteur'.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'programmadirecteur en de uitwisselingsco?rdinator'. Studenten moeten hun gemotiveerde verzoek richten tot beiden.

§3. Beoordelingscriteria

Artikel ALGEMEEN

Bij de beoordeling van het voorstel van de student in uitvoering van §1 en §2 gebruikt de faculteit de volgende criteria:

a) de aansluiting van de doelstellingen van het vervangende opleidingsonderdeel bij de doelstellingen van de opleiding;

b) het niveau van het opleidingsonderdeel;

c) de studieomvang van het opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Studenten moeten een gemotiveerde aanvraag indienen bij de facultaire onderwijs- en studentenadministratie (Campus Leuven) of op het onderwijssecretariaat (Campus Kortrijk). De faculteit vormt een globaal oordeel over het dossier, waarbij de voorgestelde criteria richtinggevend zijn.

4.2. Vrijstellingen

Artikel 28. Vrijstelling

§1. Equivalentie

Artikel ALGEMEEN

Een vrijstelling is de opheffing - op basis van een creditbewijs, studiebewijs of bewijs van bekwaamheid - van de verplichting om over een opleidingsonderdeel examen af te leggen.

Een deelvrijstelling is de opheffing - op basis van een creditbewijs, studiebewijs of bewijs van bekwaamheid - van de verplichting om over een deel van een opleidingsonderdeel examen af te leggen.

Alle bepalingen voor vrijstellingen in dit reglement gelden ook voor deelvrijstellingen.

Deelvrijstellingen hebben echter geen invloed op berekeningen op basis van studiepunten in dit reglement: voor al deze berekeningen wordt dus steeds het aantal studiepunten van dat volledige opleidingsonderdeel in rekening gebracht. De vrijstelling wordt op basis van een equivalentiebeoordeling door de faculteit verleend, eventueel na overleg met de betrokken docenten. Voor een vrijstelling kunnen alleen vormen van competenties, kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes worden erkend die ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • authenticiteit: ze geven het presteren van de kandidaat zelf weer; 
 • actualiteit: ze weerspiegelen het huidige competentieniveau van de kandidaat; 
 • relevantie: ze zijn voldoende toereikend om relevante elementen van een opleiding te dekken.

De omvang van de vrijstelling is in principe gelijk aan het aantal studiepunten van het opleidingsonderdeel waarvoor men vrijstelling verkrijgt, tenzij de faculteit anders bepaalt. De omvang van de verleende vrijstelling wordt uitgedrukt in gehele studiepunten.

Een deelvrijstelling kan enkel worden toegekend als zij betrekking heeft op een onderwijsleeractiviteit of op een afgerond geheel. De omvang van deelvrijstellingen wordt door de faculteit bepaald.

Als vrijstelling wordt verleend, wordt het oorspronkelijk behaalde examencijfer niet opnieuw in rekening gebracht voor het equivalente opleidingsonderdeel. In afwijking hiervan worden eerder behaalde examencijfers wel overgenomen als het gaat om opleidingsonderdelen met dezelfde opleidingsonderdeelcode.

Een toegekende vrijstelling is definitief; aanvragen tot herroeping zijn onontvankelijk.

Procedure ALGEMEEN

Studenten moeten een aanvraag tot vrijstelling indienen bij hun eerste inschrijving in de opleiding. Een aanvraag tot vrijstelling bij herinschrijving in dezelfde opleiding is alleen mogelijk als er nieuwe elementen zijn.

Vrijstellingen moeten uiterlijk de derde woensdag van het academiejaar aangevraagd worden. Na die datum kunnen studenten zich niet meer op eerder behaalde creditbewijzen, andere studiebewijzen en attesten van bekwaamheid beroepen om hun individuele jaarprogramma (ISP) aan te passen.

Studenten die zich inschrijven in het tweede semester, moeten hun eventuele vrijstellingen aanvragen uiterlijk de derde woensdag van het tweede semester. Voor opleidingen of opleidingsonderdelen die een andere kalender volgen dan het academiejaar, moeten de aanvragen uiterlijk op het einde van de derde week na hun aanvang ingediend worden. Studenten die nog na de derde woensdag van het academiejaar de toelating tot inschrijving krijgen, moeten eventuele vrijstellingen uiterlijk een week nadien aanvragen.

Studenten moeten een aanvraag tot vrijstelling voor een opleidingsonderdeel of deel ervan aan de faculteit richten. Ze moeten een dossier toevoegen met de eerder behaalde creditbewijzen, bewijzen van bekwaamheid of andere studiebewijzen.

De faculteit keurt de vrijstellingsaanvragen goed of af, uiterlijk samen met de goedkeuring van het individuele jaarprogramma (ISP). Het aantal studiepunten waarvoor vrijstelling wordt verleend, wordt in het individuele studieprogramma opgenomen.

Een vrijstelling kan niet meer worden toegekend nadat het individuele jaarprogramma (ISP) voor dat semester definitief is goedgekeurd.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Studenten volgen de procedure zoals vermeld op de facultaire website.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire assessmentcommissie'.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Campus Brugge

Campus Leuven

Studenten die menen een vrijstelling te kunnen krijgen op basis van een creditbewijs of een ander studiebewijs, moeten hun aanvraag richten tot de Commissie voor Individueel Aangepaste Programma's (CIAP) volgens de procedure die wordt beschreven op www.faber.kuleuven.be/nl/onderwijs/opleidingen/vrijstellingen.?

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten richten hun verzoek tot (deel)vrijstelling voor een opleidingsonderdeel tot de studieloopbaanbegeleiders via het contactformulier op de facultaire website. In het verzoek moeten de aanvragers duidelijk aangegeven voor welke opleidingsonderdelen en op basis waarvan zij een vrijstelling aanvragen. Ter ondersteuning van de aanvraag moeten de aanvragers eerder behaalde creditbewijzen, bewijzen van bekwaamheid of andere studiebewijzen toevoegen. De programmadirecteur van de opleiding neemt een beslissing over het verzoek van de studenten.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Studenten moeten hun aanvraag tot vrijstelling indienen volgens de procedure die vermeld staat op het studentenportaal, zie https://feb.kuleuven.be/studentenportaal/studieloopbaan/isp.

De equivalentiebeoordeling gebeurt door de onderwijsco?rdinator (campus Antwerpen), Studentenadministratie (campus Brussel), programmadirecteur (campussen Kortrijk en Leuven) en de studieloopbaanbegeleider, eventueel na overleg met de docent(en) van het opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Studenten moeten hun aanvraag indienen bij de voorzitter van de aanvaardingscommissie via de facultaire website over aanvragen van vrijstellingen. De facultaire aanvaardingscommissie neemt een beslissing.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

?Studenten moeten hun aanvraag indienen met de volgende informatie:

 • de gewaarmerkte kopie?n van diploma's, getuigschriften of attesten op basis waarvan de vrijstelling wordt aangevraagd;

 • de behaalde studiebewijzen;

 • de inhoud van de eerder gevolgde opleidingsonderdelen (ECTS-fiches).

De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen kunnen de studenten terugvinden op het facultaire studentenportaal en/of Toledo. Specifiek voor de bachelor-, master- en master-na-masteropleidingen in de geneeskunde en de tandheelkunde geldt dat er geen vrijstelling wordt toegekend voor creditbewijzen van gelijkaardige opleidingsonderdelen die met een creditcontract zijn verworven, wanneer de student gelijktijdig ingeschreven is met een diplomacontract voor een van de vermelde opleidingen. 

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

?Studenten die menen een vrijstelling te kunnen krijgen op basis van een creditbewijs of een ander studiebewijs, moeten hun gemotiveerde aanvraag tot de vrijstellingsverantwoordelijke richten. De contactgegevens van de betrokken personen zijn te vinden op www.iiw.kuleuven.be/vrijstelling.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Contactpersoon: de programmadirecteur.

Studenten moeten hun aanvraag richten tot de betrokken programmadirecteur.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Studenten vragen vrijstellingen aan bij de studieloopbaanbegeleider volgens de procedure, zoals bepaald op het studentenportaal: Antwerpen, Brussel, Kortrijk, Leuven.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

1. Studenten moeten hun aanvraag indienen volgens de bepalingen die zijn omschreven op www.ppw.kuleuven.be/home/onderwijs/studentenportaal/programma/vrijstellingen/vrijstellingen#aanvraag

De studenten moeten hun aanvraag met nodige bijlagen (aanvraagformulier, ECTS fiches/vakomschrijving en puntenblad) indienen via de toepassing 'Vrijstellingen' in KU Loket.

De vrijstelling wordt enkel verleend op basis van de informatie die de studenten aanleveren via  deze toepassing, waar ook de verwerking ervan zal gebeuren. De programmadirecteur beslist over de aanvragen, waar nodig na raadpleging van de docenten.

2. Studenten die in totaal voor meer dan 20 studiepunten vrijstellingen aanvragen, kunnen dit voorafgaand aan hun inschrijving doen. Ook CVO-studenten die in academiejaren 2019-2020 of 2020-2021 hun SLO-opleiding willen verder zetten aan de KU Leuven, kunnen vrijstellingen aanvragen voorafgaand aan hun inschrijving.

3. Deelvrijstellingen kunnen enkel toegekend worden voor welomlijnde onderwijsleeractiviteiten.

4. Verdere bepalingen en informatie zijn terug te vinden op www.ppw.kuleuven.be/home/onderwijs/studentenportaal/programma/vrijstellingen/vrijstellingen.?

Facultaire afwijking Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

?Om tijdig zicht te hebben op studentengroepen in het blokonderwijs, moeten studenten uit de opleidingen master in de pedagogische wetenschappen, master in de educatieve studies en Master of Educational Studies vrijstellingen vroeger aanvragen. Ze volgen hiervoor de facultaire procedures mits aangepaste deadlines, namelijk de eerste dinsdag van het academiejaar. 

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

De Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft voor de toepassing van dit artikel beleidslijnen opgesteld, die raadpleegbaar zijn op www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Antwerpen

Studenten vragen vrijstellingen aan bij de studieloopbaanbegeleider volgens de procedure, zoals bepaald op het studentenportaal: https://www.arts.kuleuven.be/studeren/studenten/antwerpen

Campus Brussel

De studietrajectbegeleider, onder supervisie van de vicedecaan onderwijs van de Campus, is bevoegd voor de toekenning van vrijstellingen op basis van een bekwaamheidsbewijs. Meer informatie over de procedure is te vinden op het studentenportaal.

Campus Leuven

Aanvragen voor vrijstellingen moeten via een verzoekschrift worden ingediend bij de facultaire studentenadministratie. De vicedecaan onderwijs beslist.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'voorzitter van de betrokken sub-POC'.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Campus Kortrijk

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'studietrajectbegeleider onder supervisie van de POC'.

De studietrajectbegeleider, onder supervisie van de POC, is eveneens bevoegd voor de toekenning van vrijstellingen op basis van een bekwaamheidsbewijs.

Campus Leuven

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'programmadirecteur'.

Vrijstellingen voor opleidingsonderdelen moeten worden aangevraagd via www.wet.kuleuven.be/studenten/aanvragen-en-toelatingen. De bevoegde programmadirecteur beslist daarover.??

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

?De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'programmadirecteur'.

§2. Verbredingsmodules

Artikel ALGEMEEN

Met het oog op de vlotte doorstroming tussen opleidingen kan de faculteit beslissen dat studenten een aangepast masterprogramma mogen volgen in plaats van een voorbereidingsprogramma. In dat aangepaste programma worden dan, ter vervanging van vrijgestelde onderdelen of ter vervanging van een keuzepakket, verbredingmodules ingebouwd met een waarde van maximaal dezelfde studieomvang als de toegestane vrijstelling of vervanging. Wanneer de faculteit in de masteropleiding verbredingsmodules inbouwt, kan voor opleidingsonderdelen uit de verbredingsmodule geen vrijstelling worden verleend op grond van een ander keuzevak dat in de oorspronkelijke opleiding is gevolgd. Dat wordt in de programmagids bij de verbredingsmodule vermeld.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'programmadirecteur'.

§3. Vermindering van studieomvang

Artikel ALGEMEEN

In programma’s met vermindering van studieomvang wordt aan de studenten een vrijstelling verleend voor een pakket studiepunten. Dat is ook mogelijk op ad hoc basis, als er geen dergelijk programma in de programmagids opgenomen werd.

Artikel 29. Vrijstelling op basis van eerder verworven competenties

Artikel ALGEMEEN

Studenten die menen op basis van een EVC (eerder verworven competentie die niet met een studiebewijs is bekrachtigd) aanspraak te kunnen maken op een vrijstelling voor een opleidingsonderdeel of een deel ervan, moeten de Associatiebrede procedure volgen. Een bewijs van bekwaamheid dat uit deze procedure voortvloeit, is onbeperkt geldig.

Procedure ALGEMEEN

De studenten moeten hun EVC-aanvraag richten aan de contactpersoon van de assessmentcommissie op de campus waar zij zijn ingeschreven. De directeur Onderwijsprocessen neemt de beslissing over het al dan niet toekennen van een bewijs van bekwaamheid.

Studenten kunnen hun aanvragen voor erkenning van competenties het hele jaar door indienen. Aanvragen voor vrijstellingen moeten ze evenwel uiterlijk op 31 mei voorafgaand aan het academiejaar waarin men ze wenst in te zetten, indienen. Van deze bepaling kan enkel worden afgeweken als de centrale assessmentcommissie met de opleiding waarin de vrijstelling verleend zou worden, een ander tijdspad heeft afgesproken.

Voor een opleidingsonderdeel dat men in een vorig of in het lopende academiejaar reeds in het individuele studieprogramma heeft opgenomen, kan men geen EVC-aanvraag indienen met het oog op een vrijstelling.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Campus Brugge

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

?Campus Brussel:

De student die een EVC-procedure wenst op te starten om een vrijstelling te verkrijgen, volgt de procedure zoals vermeld op het studentenportaal (zie https://feb.kuleuven.be/studieloopbaan/isp). ?

Voor de taalopleidingsonderdelen in de Nederlandstalige bacheloropleidingen kunnen aanvragen ingediend worden tot uiterlijk 1 oktober van het lopende academiejaar. Meer informatie wordt verstrekt bij de start van het academiejaar.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Procedure:

De contactgegevens van de contactpersoon van de assessmentcommissie van de campus waartoe de studenten behoren, zijn te vinden op www.iiw.kuleuven.be/vrijstelling. De studenten kunnen op basis van het afgeleverde bekwaamheidsbewijs een aanvraag tot vrijstelling indienen bij de door de faculteit gedelegeerde vrijstellingsverantwoordelijke van de betrokken campus.

Facultaire afwijking Faculteit Letteren

Campus Leuven

In de opleidingen taal- en regiostudies geldt voor de aanvraag van de EVC-procedure van de taalverwervingsopleidingsonderdelen Arabisch, Chinees en Japans een afwijkende deadline: kandidaten moeten hun aanvraag voor de EVC-procedure uiterlijk op de eerste vrijdag van het academiejaar starten. De contactpersoon is Eva Testelmans. De testen vinden plaats op de tweede vrijdag van het academiejaar. Deze facultaire afwijking geldt voor de volgende OPO's:

Voor Arabistiek:

 •  MSA I, grammatica (F0AV2A)
 •  MSA I, taalbeheersing (F0AV4A)
 •  MSA II, grammatica (F0AV6A)
 •  MSA II, taalbeheersing (F0AW0A)
 •  MSA II, luisteren en spreken (F0AV8A)
 •  MSA III, media Arabisch (F0AW2A)
 •  MSA III, taalbeheersing (F0AW4A)
 •  Gesproken Arabisch, Levantijns I (F0WG2A)
 •  Gesproken Arabisch, Levantijns II (F0WG3A)
 •  Klassiek Arabische teksten (F0WR5A)
 •  Academisch Arabisch I (F0AT7A)
 •  Academisch Arabisch II (F0AT8A)

Voor Chinese studies:

 •  Modern Chinees I: taalkunde (F0TA6B)
 •  Modern Chinees I: oefeningen (F0TA8B)
 •  Modern Chinees II: taalkunde (F0TB2B)
 •  Modern Chinees II: oefeningen (F0TB4C)
 •  Modern Chinees IIIa (F0YB5B)
 •  Modern Chinees IIIb (F0YB6A)
 •  Modern Chinees IVa in Leuven: taal, cultuur en maatschappij (F0YO5A)
 •  Modern Chinees IVb in Leuven: taal, cultuur en maatschappij (F0YO6A)
 •  Modern Chinees Va: taal, cultuur en maatschappij (F0UV9A)
 •  Modern Chinees Vb: taal, cultuur en maatschappij (F0UW0A)

Voor Japanse studies:

 •  Modern Japans I: taalkunde (F0TD5A)
 •  Modern Japans I: taalbeheersing (F0TD7B)
 •  Modern Japans II: taalkunde (F0TE3B)
 •  Modern Japans II: taalbeheersing (F0TE5C)
 •  Modern Japans III: taalkunde (F0TF1B)
 •  Modern Japans III: taalbeheersing (F0TF3B)
 •  Academisch Japans A (F0YL9A)
 •  Academisch Japans B (F0YM0A)
 •  Zakelijk Japans A (F0YM1A)
 •  Zakelijk Japans B (F0YM2A)
 •  Lectuur en interpretatie A (F0YM5A)
 •  Lectuur en interpretatie B (F0YM6A)?

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Brussel

?De studietrajectbegeleider fungeert als contactpersoon.

Afdeling 5. Interne maatregelen van studievoortgang

Artikel 30. Aantal inschrijvingskansen

Artikel ALGEMEEN

Alle studenten hebben recht op een tweede inschrijving voor opleidingsonderdelen waarvoor zij in een voorafgaand academiejaar waren ingeschreven en waarvoor zij geen creditbewijs hebben behaald, tenzij artikels 33 tot 35 van toepassing zijn of tenzij zij een negatief leerkrediet hebben (zonder reeds een masterdiploma behaald te hebben).

Facultaire afwijking Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Afwijking van toepassing op studenten binnen de opleiding Erasmus Mundus Joint Master of Arts in Sports Ethics and Integrity:

Studenten die na twee examenkansen niet slagen voor een opleidingsonderdeel zullen geweigerd worden voor nieuwe inschrijving. ?

Artikel 31. Toepassing van interne studievoortgangsmaatregelen

Artikel ALGEMEEN

Elke beslissing van weigering tot inschrijving op grond van artikel 33-35 wordt uitgesproken aan het einde van het academiejaar waarin de studenten niet aan de voortgangsregels voldoen. De termijn van weigering begint dan te lopen.

Artikel 32. Niet-bindend studieadvies en waarschuwingen

Artikel ALGEMEEN

Studenten die nog meer dan 120 studiepunten moeten verwerven om hun bachelordiploma te behalen of die in een schakelprogramma zijn ingeschreven, krijgen na de bekendmaking van de resultaten via hun studievoortgangsdossier een niet-bindend studieadvies indien zij na de examenperiode van januari een cumulatieve studie-effici?ntie van minder dan 60% hebben.

Studenten die het risico lopen op een weigering op grond van artikel 33, 34 of 35, worden daar na de eerste en/of tweede examenperiode via hun studievoortgangsdossier voor gewaarschuwd.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

De studenten kunnen een gesprek aanvragen met een studietrajectbegeleider via www.iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Artikel 33. Weigering van verdere inschrijving voor een opleiding op grond van lage studie-effici?ntie

§1. Voor wie geldt de weigering?

Artikel ALGEMEEN

Een weigering tot inschrijving op grond van lage studie-effici?ntie is van toepassing op studenten die nog meer dan 120 studiepunten moeten verwerven om hun bachelordiploma te behalen of die in een schakelprogramma zijn ingeschreven en die na de examenperiode van september een cumulatieve studie-effici?ntie van minder dan 30% hebben.

§2. Duur van de weigering

Artikel ALGEMEEN

Een weigering tot inschrijving op grond van lage studie-effici?ntie geldt voor het eerstvolgende academiejaar.

§3. Omvang van de weigering

Artikel ALGEMEEN

Een weigering tot inschrijving op grond van lage studie-effici?ntie geldt voor de opleiding waarin men was ingeschreven, voor opleidingen die tot hetzelfde diploma leiden, voor de vervolgopleidingen en de taalequivalenten, en voor alle opleidingsonderdelen van de opleiding onder creditcontract of credit-examencontract.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

De studenten kunnen een gesprek aanvragen met een studietrajectbegeleider via www.iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Artikel 34. Weigering van verdere inschrijving op grond van bindende voorwaarden

§1. Voor wie geldt de weigering?

Artikel ALGEMEEN

Een weigering tot inschrijving op grond van bindende voorwaarden is van toepassing op studenten die nog meer dan 120 studiepunten moeten verwerven om hun bachelordiploma te behalen of die in een schakelprogramma zijn ingeschreven, en die na de examenperiode van september een cumulatieve studie-effici?ntie hebben van minder dan 50%. De voorwaarden die aan deze studenten worden opgelegd door de examencommissie, houden ten minste in dat men, als men zich in het daaropvolgende jaar voor dezelfde opleiding inschrijft, een cumulatieve studie-effici?ntie moet behalen van ten minste 50%.

Aan studenten die deze bindende voorwaarden niet vervullen, wordt de inschrijving geweigerd.

§2. Duur van de weigering

Artikel ALGEMEEN

?Een weigering tot inschrijving op grond van bindende voorwaarden geldt voor het eerstvolgende academiejaar.

§3. Omvang van de weigering

Artikel ALGEMEEN

?Een weigering tot inschrijving op grond van bindende voorwaarden geldt voor alle bacheloropleidingen of schakelprogramma’s en alle opleidingsonderdelen ervan, onder eender welk contracttype.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

De studenten kunnen een gesprek aanvragen met een studietrajectbegeleider via www.iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Artikel 35. Weigering van verdere inschrijving op grond van niet-slagen na voldoende examenkansen voor een welbepaald opleidingsonderdeel

§1. Derde inschrijving

Artikel ALGEMEEN

Studenten die gedurende twee academiejaren niet slagen voor eenzelfde opleidingsonderdeel (of voor het taalequivalent daarvan, of voor een door de faculteit als identiek gedefinieerd opleidingsonderdeel) in een bacheloropleiding of een schakelprogramma, onder welk contracttype ook, worden geweigerd voor een derde inschrijving wanneer dat opleidingsonderdeel bij de tweede inschrijving in het individuele jaarprogramma stond van:

-ofwel een creditcontract of een credit-examencontract;

-ofwel een bacheloropleiding of een schakelprogramma waarbinnen de student geen cumulatieve studie-effici?ntie van ten minste 50% heeft behaald.

Studenten die gedurende twee academiejaren niet slagen voor eenzelfde opleidingsonderdeel in een creditcontract of een credit-examencontract, worden voor een derde inschrijving voor dat opleidingsonderdeel geweigerd, onder welk contracttype ook.

§2. Vierde inschrijving

Artikel ALGEMEEN

Studenten die gedurende drie academiejaren niet slagen voor eenzelfde opleidingsonderdeel (of voor het taalequivalent daarvan, of voor een door de faculteit als identiek gedefinieerd opleidingsonderdeel), worden geweigerd voor een vierde of daaropvolgende inschrijving, onder eender welk contracttype.

§3. Duur van de weigering

Artikel ALGEMEEN

Een weigering op basis van §1 geldt voor het eerstvolgende academiejaar. 

Een weigering op basis van §2 geldt voor de eerstvolgende drie academiejaren.

§4. Omvang van de weigering

Artikel ALGEMEEN

Elke weigering op grond van voldoende examenkansen voor een bepaald opleidingsonderdeel geldt voor een inschrijving, onder welk contracttype ook, voor het betrokken opleidingsonderdeel, voor het taalequivalent daarvan en voor alle door de faculteit als identieke gedefinieerde opleidingsonderdelen. De weigering geldt daarnaast voor een inschrijving met een diploma- of diploma-examencontract voor elke opleiding waarin deze opleidingsonderdelen zijn opgenomen, voor opleidingen die tot hetzelfde diploma leiden, evenals voor de vervolgopleidingen en de taalequivalenten, en voor een inschrijving met een credit(examen)contract voor de opleidingsonderdelen ervan.

Indien het opleidingsonderdeel dat de aanleiding is van de weigering, bij een programmawijziging wordt geschrapt en niet door opleidingsonderdelen met vergelijkbare leerdoelstellingen wordt vervangen, kunnen de studenten een gemotiveerd verzoek indienen om de weigering op te heffen. Indien het opleidingsonderdeel door een ander opleidingsonderdeel met vergelijkbare leerdoelstellingen wordt vervangen, blijft de weigering  gelden voor het vervangende opleidingsonderdeel, voor de opleidingen waarin het voorkomt,  voor de opleidingen die tot hetzelfde diploma leiden evenals voor de vervolgopleidingen en de taalequivalenten en voor een inschrijving met een credit(examen)contract voor de opleidingsonderdelen ervan.

Artikel 36. Afwijkingen op de weigering

Artikel ALGEMEEN

De directeur van de Dienst Onderwijsprocessen kan beslissen dat studenten in afwijking van art. 33, 34 of 35 toch mogen herinschrijven.

Procedure ALGEMEEN

Om een afwijking op de weigering te vragen moeten de studenten vóór de derde woensdag van het academiejaar voor een jaarinschrijving resp. vóór de derde woensdag van het tweede semester voor een inschrijving voor het tweede semester een gemotiveerd verzoek richten tot de directeur van de dienst Onderwijsprocessen via een webformulier. In dat verzoek moeten zij aangeven welke bijzondere individuele omstandigheden volgens hen een afwijking verantwoorden. Bij de beslissing houdt de directeur van de dienst Onderwijsprocessen rekening met het reeds afgelegde studieparcours en met de kansen om de opleiding met succes af te ronden.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Voor de studenten van de Bachelor of Business Engineering gelden de aanvullende richtlijnen zoals opgenomen in de "Complementary and deviating faculty regulations 2020-2021 for the Bachelor of Business Engineering", zie ?????http://www.liusublog.com/onderwijs/traject/interuniv_oer/index2021??.? ?

Facultaire afwijking Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Omwille van de vervroegde inschrijvings- en ISP-deadline moeten studenten uit de opleidingen master in de pedagogische wetenschappen, master in de educatieve studies en Master of Educational Studies een afwijking op weigering aanvragen vóór de start van het academiejaar.

Voor studenten die alsnog toelating krijgen om één van deze opleidingen te volgen na de inschrijvings- en ISP-deadline, bepaalt de programmadirecteur welke opleidingsonderdelen ze nog kunnen opnemen in hun ISP.

TITEL II. EXAMENREGLEMENT

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 37. Algemene bepalingen

Artikel ALGEMEEN

Elk examen wordt volgens de hierna bepaalde regels zo georganiseerd, dat de studenten de kans krijgen te bewijzen dat zij over de voor het opleidingsonderdeel vereiste competenties beschikken. 

Dit vraagt van de examinator en van alle bevoegde organen een constante zorg om voor elk opleidingsonderdeel een optimaal georganiseerd examen te garanderen.

Bij de organisatie van de examens wordt ernaar gestreefd dat toiletbezoek door individuele studenten op hun vraag mogelijk is.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Campus Leuven

?Sanitaire onderbrekingen tijdens het examen zijn in principe niet toegestaan. Uitzonderlijk kan wel toestemming gegeven worden.  Studenten worden aangeraden om vóór het begin van het examen naar het toilet te gaan en niet te veel te drinken tijdens het examen. Toiletbezoek wordt enkel toegestaan indien er een extra toezichthouder aanwezig is die de studenten vergezelt naar het toilet en een toilet aanduidt waar de studenten naar binnen kunnen gaan. Toiletbezoek is niet meer toegestaan nadat veel studenten hun examenkopij reeds afgegeven hebben.

Afdeling 2. Organisatie van de examens

Artikel 38. Examenperiodes

Artikel ALGEMEEN

Per academiejaar worden drie examenperiodes georganiseerd:

 • de eerste examenperiode aan het einde van het eerste semester, met examens over de opleidingsonderdelen die in dat semester zijn afgewerkt; 

 • de tweede examenperiode aan het einde van het tweede semester, met examens over de opleidingsonderdelen die in dat semester zijn afgewerkt; 

 • de derde examenperiode na de zomervakantie, waarin de studenten hun tweede examenkans van het lopende academiejaar kunnen opnemen.

Voor postgraduaatsopleidingen gelden afwijkende examenperiodes die per opleiding worden vastgelegd.

Examens over opleidingsonderdelen die meer dan één semester beslaan, leggen de studenten af aan het einde van het tweede semester. Over nog niet afgewerkte opleidingsonderdelen kan na het eerste semester een deelexamen worden georganiseerd.

Aan het einde van elke examenperiode beraadslagen de examencommissies en worden de resultaten aan de studenten meegedeeld.

In uitzonderlijke individuele gevallen kan de examencommissie beslissen de lopende examenperiode nog niet te sluiten. De examencommissie sluit de laatste examenperiode uiterlijk op 30 september. Over studenten in uitwisselingsprogramma’s evenwel van wie de resultaten voor het afgelopen academiejaar nog niet bekend zijn, kan de examencommissie uitzonderlijk nog na 30 september, maar uiterlijk op 14 november, beslissen.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De facultaire POC legt vóór het begin van het academiejaar de academische kalender vast. Die kalender wordt bekendgemaakt via https://arch.kuleuven.be/praktisch/overzicht-academiejaar.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen worden de examenperiodes vervroegd geopend op een dag bepaald door de faculteit in de week voorafgaand aan de eerste examenweek (zie de academische kalender op www.liusublog.com/overons/kalenders/index.html). 

Voor de opleidingen master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie en Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy starten de stages omnipracticus reeds in de zomermaanden juli, augustus en september voorafgaand aan het academiejaar. Studenten worden van de concrete planning op de hoogte gebracht via Toledo.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

?Aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen start de examenperiode op de vrijdag voor de examenperiode zoals bepaald in de academische kalender.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

 • ?Campus Antwerpen: de examenperiodes worden vervroegd naar de woensdag voorafgaand aan de start van de examenperiode.

  Indien dat praktisch haalbaar is, kunnen inhaalexamens over opleidingsonderdelen van het eerste semester in de tweede examenperiode of in de daaraan voorafgaande studieperiode worden georganiseerd.

De campus organiseert geen buitengewone examenperiode, uitgezonderd voor de specifieke lerarenopleiding economie en de educatieve master economie.

 • Campus Brussel: de examens kunnen uitzonderlijk ook tijdens de studieperiode voorafgaand aan de eerste en tweede examenperiode worden georganiseerd, indien dat nodig is om in een goede spreiding te voorzien of om af te stemmen met een equivalent van een andere campus.

 • Campus Kortrijk: de examenperiodes worden vervroegd naar de vrijdag voorafgaand aan de start van de examenperiode.

 • Campus Leuven: de examenperiodes worden vervroegd naar de vrijdag voorafgaand aan de start van de examenperiode.
  ?
  De campus organiseert geen buitengewone examenperiode, uitgezonderd voor de lerarenopleiding economie en de educatieve master economie.

Voor de studenten van de Bachelor of Business Engineering gelden de aanvullende richtlijnen zoals opgenomen in de "Complementary and deviating faculty regulations 2020-2021 for the Bachelor of Business Engineering", zie http://www.liusublog.com/onderwijs/traject/interuniv_oer/index2021. ??

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

De faculteit heeft beslist de aanvang van alle examenperiodes te vervroegen tot de donderdag van de week voorafgaand aan de vastgelegde examenweken.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

?Om organisatorische redenen is het mogelijk dat examens reeds op de donderdag of vrijdag voor de offici?le examenperiode worden ingepland.

Facultaire afwijking Faculteit Geneeskunde

Studenten die in de eerste examenperiode van de tweede fase van de master geneeskunde een aantal credits niet behalen, kunnen het examen voor die opleidingsonderdelen in een vervroegde examenperiode hernemen. Die vervroegde examenperiode valt tijdens de eerste zes weken van het tweede semester van de tweede masterfase.

Deze mogelijkheid geldt uitsluitend voor examens van opleidingsonderdelen die tot het eerste semester van de eerste en/of tweede fase van de masteropleiding geneeskunde behoren. Deelname aan die vervroegde examenperiode kan enkel voor studenten die bij de start van het tweede semester van de tweede fase hun bachelordiploma geneeskunde hebben behaald, nog niet voldoen aan de startvoorwaarden voor de grote masterstage én die op maximaal 18 studiepunten van eerstesemesteropleidingsonderdelen uit de eerste en/of tweede fase niet geslaagd zijn. Studenten die op meer dan 18 studiepunten van eerstesemesteropleidingsonderdelen niet geslaagd zijn of studenten die niet geslaagd zijn op tweedesemester- of jaaropleidingsonderdelen, mogen niet deelnemen aan de vervroegde examenperiode en zijn verplicht om deel te nemen aan de derde examenperiode in september (niet-geslaagd op meer dan 18 studiepunten van eerstesemesteropleidingsonderdelen) of om deel te nemen aan de tweede examenperiode in juni (niet-geslaagd op tweedesemester- of jaaropleidingsonderdelen).

Voor de opleiding master in de geneeskunde is er een afwijking op de normale periodes van beraadslaging en mededeling van de resultaten:

 • er is een bijkomende beraadslaging in maart voor de vaststelling en mededeling van de resultaten voor de studenten die opleidingsonderdelen vervroegd herkanst hebben via deelname aan de vervroegde examenperiode;

 • er is geen beraadslaging in juni voor de tweedesemesteropleidingsonderdelen van de tweede fase. De examenresultaten van deze opleidingsonderdelen worden vastgesteld in de examenperiode van september. Deze opleidingsonderdelen zijn niet herkansbaar binnen hetzelfde academiejaar.    

Omwille van de stage-opleidingsonderdelen die lopen tot eind september, vindt de beraadslaging (of vaststelling van het examenresultaat) voor de master in de specialistische geneeskunde van de derde examenperiode ten laatste plaats in de laatste week van september.

Voor de master-na-masteropleidingen kan worden afgeweken van de normale examenperiodes. Informatie daarover is te vinden in de programmagids onder de desbetreffende opleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Elke campus van de Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen heeft een eigen academische kalender.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

De derde examenperiode wordt geopend op 9 augustus 2021.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

1. Aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen worden de examenperiodes vervroegd geopend op een dag bepaald door de faculteit in de week voorafgaand aan de eerste examenweek. De concrete datum is terug te vinden op: www.ppw.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal/praktisch/facultaire-kalender?.

2. Studenten die een stage opnemen in een masterprogramma, moeten datzelfde academiejaar examens afleggen in de examenperiode waarin de examens geprogrammeerd worden. De studenten kunnen de stage niet inroepen om examens te verplaatsen. Studenten die reeds voor het einde van de derde examenperiode starten met hun stage, kunnen de stage niet inroepen om examens in die periode te verplaatsen.

3. Enkel voor studenten met bijzondere omstandigheden kan de examenperiode uitzonderlijk langer worden opengehouden. De voorzitter van de examencommissie neemt de beslissing daartoe, op advies van de examenombuds.?

Facultaire afwijking Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De afstudeerrichting onderwijs- en vormingswetenschappen in de master pedagogische wetenschappen en opleidingen master in de educatieve studies en Master of Educational Studies volgen de reguliere examenperiodes, mits enkele aanpassingen.
 • Voor de examens van het tweede blok van het eerste semester wordt enkel gebruik gemaakt van de laatste twee examenweken van de eerste reguliere examenperiode. Deze ingekorte examenperiode wordt voorafgegaan door tussentijdse examenmomenten na het eerste lesblok in het eerste semester (twee aaneensluitende weken). De beraadslaging door de examencommissie en mededeling van de resultaten gebeurt op het einde van de reguliere eerste examenperiode (voor alle resultaten van het eerste semester).
 • De vermelde opleidingen en afstudeerrichting maken eveneens gebruik van de tweede reguliere examenperiode. Ook deze periode wordt voorafgegaan door tussentijdse examenmomenten na het eerste lesblok in het tweede semester (twee weken, al dan niet aaneensluitend afhankelijk van de paasvakantie). De beraadslaging door de examencommissie en mededeling van de resultaten gebeurt op het einde van de tweede reguliere examenperiode (voor alle resultaten van het tweede semester en voor jaaropleidingsonderdelen).
 • De derde reguliere examenperiode blijft ongewijzigd.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid worden de examenperiodes vervroegd geopend op een dag bepaald door de faculteit in de week voorafgaand aan de eerste examenweek. 

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Antwerpen

De eerste studie- en evaluatieperiode start onmiddellijk na de kerstvakantie. De tweede studie- en evaluatieperiode start onmiddellijk na de colleges van het tweede semester.

Campus Brussel

Informatie over de examenperiodes is te vinden op het studentenportaal van de Campus Brussel.

Campus Leuven

?De volgende examenperiodes worden met vijf kalenderdagen ten opzichte van de academische kalender vervroegd: de eerste, tweede en derde examenperiode.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Studenten voor het certificaat godsdienstonderwijs en studenten in canoniekrechtelijke opleidingen (STB, STL) die in aanmerking komen voor beraadslaging in een bepaalde examenperiode, moeten het studentensecretariaat daarvan op de hoogte brengen via het ge?igende webformulier. Bij het begin van elke examenperiode worden de lijsten met geregistreerde studenten door het studentensecretariaat ter controle naar de studenten gemaild.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Campus Kortrijk

De Groep Wetenschap & Technologie van de Kulak heeft beslist dat er, in geval van overmacht wegens de opleiding, tijdens de examenperiodes examens vanaf de vrijdag van de week voorafgaand aan de examenweken kunnen worden geprogrammeerd. Indien een examen parallel met het Leuvense equivalent moet worden georganiseerd, kan dat uitzonderlijk ook op de donderdag voorafgaand aan de examenweken worden geprogrammeerd. 

Campus Leuven

De faculteit heeft beslist dat er, in geval van overmacht wegens de opleiding, tijdens de examenperiodes examens vanaf de donderdag van de week voorafgaand aan de examenweken kunnen worden geprogrammeerd.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

De examens aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte kunnen starten op de donderdag voorafgaand aan de startweek vastgelegd in de academische kalender. 

Voor opleidingsonderdelen die aan een andere faculteit worden ontleend, moeten de studenten van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte zich schikken naar de regeling van de betrokken faculteit.

Artikel 39. Bijzondere examineertijdstippen voor volledige opleidingsonderdelen

Artikel ALGEMEEN

De faculteit kan beslissen dat de studenten buiten de gewone examenperiodes ge?xamineerd worden: 

1° over andere onderwijsleeractiviteiten dan hoorcolleges; 

2° over opleidingsonderdelen die gedoceerd worden door gastdocenten of door professoren die gedurende een examenperiode reglementair afwezig zijn; 

3° indien zij deelnemen aan uitwisselingsprogramma's met andere universiteiten of hogescholen;

?4° indien de examenvorm een vorm van permanente evaluatie inhoudt. 

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire POC'.

Praktijkgerichte opleidingsonderdelen worden wegens hun aard steeds buiten de gewone examenperiodes ge?xamineerd.

De programmagids vermeldt per opleidingsonderdeel of het binnen of buiten de normale examenperiode wordt ge?xamineerd.

Bij praktijkgerichte opleidingsonderdelen vermeldt de opdrachtfiche per opdracht of per deelopdracht de evaluatiemomenten en -modaliteiten. De opdrachtfiche wordt uiterlijk bij het begin van de opdracht aan de studenten ter beschikking gesteld.

Bij praktijkgerichte opleidingsonderdelen vinden de evaluatiemomenten in principe plaats tijdens de regulier voorziene contacturen.

Uitgaande uitwisselingsstudenten in het tweede semester met een startdatum in de gastinstelling vóór een examen tijdens de eerste examenperiode, kunnen dit examen in de derde examenperiode afleggen. Dit examen geldt als eerste examenkans. Het examen gaat door op het tijdstip voorzien in de examenregeling van de derde examenperiode. Deze studenten worden zo snel mogelijk verwittigd van een eventuele onvoldoende.

De tweede examenkans voor deze examens gaat door op de dag van de verplaatste examens tijdens de derde examenperiode. In principe is dit de laatste vrijdag van de examenperiode.

Uitgaande uitwisselingsstudenten die het examen in eerste examenkans in de derde examenperiode opnemen, moeten zich zoals voorzien tijdig inschrijven voor deze examenperiode.

Uitgaande uitwisselingsstudenten in het tweede semester met een startdatum in de gastinstelling vóór een examen van het eerste semester buiten de eerste examenperiode (i.e. een examen over een opleidingsonderdeel praktijk of over een oefening) kunnen aanvragen om dit examen vervroegd af te leggen.

Uitgaande uitwisselingsstudenten kunnen aanvragen een examen vervroegd of op afstand af te leggen. De ombuds kan dit in uitzonderlijke omstandigheden toestaan. De ombuds houdt daarbij rekening met de mogelijke alternatieven, de academische kalender en de praktische haalbaarheid.

Uitgaande uitwisselingsstudenten die van deze mogelijkheden willen gebruikmaken, richten hun aanvraag ten laatste op 1 december tot de ombuds. De aanvraag bevat minstens:

 1. een motivatie;

 2. stavingsstukken, waaronder minstens een document waaruit de startdatum van hun uitwisseling blijkt;

 3. een overzicht van hun individuele studieprogramma aan de KU Leuven en van hun uitwisselingsprogramma.

De ombuds beslist soeverein over de aanvraag. De ombuds beslist eveneens over de toewijzing van een examenmoment en over de modaliteiten bij een examen op afstand.

Inkomende uitwisselingsstudenten moeten zich strikt aan de examenregeling en aan andere deadlines houden. De kalender van de opleidingen en de opleidingsonderdelen wordt tijdig bekendgemaakt via o.a. de website, het lessenrooster, de opdrachtfiches en Toledo.

Uitwisselingsstudenten kunnen geboekte tickets niet als overmacht inroepen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

De bijzondere examineertijdstippen worden bepaald door de POC en kunnen worden geconsulteerd in de ECTS-fiches.

In het geval van een bijzonder examineertijdstip voor opleidingsonderdelen die door gastdocenten worden gedoceerd, wordt de regeling verduidelijkt tijdens de eerste les en via Toledo.

De regelgeving met betrekking tot de Erasmusuitwisselingen wordt verduidelijkt tijdens de infosessies.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Leuvense uitwisselingsstudenten die een Leuvens opleidingsonderdeel van het eerste semester niet kunnen vervangen in het buitenland en die om gegronde redenen niet tijdig voor het examen in Leuven terug kunnen zijn, kunnen dat examen afleggen in de week vóór de tweede examenperiode. Zij melden dit voor 1 november aan de examenombuds via het contactformulier op de facultaire website.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Indien een opleidingsonderdeel buiten de gewone examenperiode wordt ge?xamineerd, wordt dat in de ECTS-fiche vermeld.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Binnen sommige opleidingsonderdelen wordt (ook) buiten de examenperiode ge?valueerd, na goedkeuring door de POC. Indien er evaluaties buiten de examenperiode plaatsvinden, wordt dat in de ECTS-fiche vermeld.?

Bijzondere examineertijdstippen worden bekendgemaakt via Toledo, of in uitzonderlijke gevallen via e-mail.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

Als er voor een opleidingsonderdeel bijzondere examineertijdstippen zijn voorzien, wordt dat vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire afwijking Faculteit Geneeskunde

Ook voor de hoorcolleges kan de faculteit beslissen dat de studenten buiten de gewone examenperiodes ge?xamineerd worden.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Indien er evaluaties buiten de examenperiode plaatsvinden, op advies van de POC en met goedkeuring van de facultaire POC, wordt dat in de ECTS-fiche vermeld.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Titularissen of co?rdinatoren van opleidingsonderdelen die examens wensen te organiseren op bijzondere tijdstippen, moeten daartoe een gemotiveerde aanvraag richten tot de vicedecaan onderwijs via de opleidings-POC volgens de timing voorzien in artikel 65. Indien er een examen plaatsvindt op een bijzonder tijdstip, moet dat duidelijk en in al zijn aspecten vermeld worden in de ECTS-fiche voor geval 1° of op Toledo voor geval 2°.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

1. Als de volledige evaluatie wordt georganiseerd buiten de examenperiode, is dat opgenomen in de ECTS-fiche. Als er bijzondere examineertijdstippen zijn, is dat opgenomen in de ECTS-fiche. ?

2. Studenten die zijn ingeschreven aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen in Campus Kortrijk in het kader van het voortraject psychologie en pedagogische wetenschappen worden buiten de gewone examenperiode ge?xamineerd.

3. Uitgaande studenten die in de derde examenperiode van het academiejaar voorafgaand aan hun uitwisseling moeten herkansen voor opleidingsonderdelen die via volgtijdelijkheid en/of voortgangsvereisten gebonden zijn aan opleidingsonderdelen die ze in het uitwisselingspakket opnemen, moeten hun vertrek naar het buitenland uitstellen tot na de bekendmaking van de resultaten van de derde examenperiode. Vertrek naar het buitenland is geen reden voor verplaatsing van examens. Wanneer studenten niet deelnemen aan de derde examenperiode, verzaken zij aan de tweede examenkans.

4. Uitgaande studenten die wegens verplichte aanwezigheid in het buitenland in het kader van de uitwisseling niet kunnen deelnemen aan het reguliere examenmoment van examens uit de eerste examenperiode, moeten uiterlijk op 30 oktober het aanvraagformulier voor verplaatsing op www.ppw.kuleuven.be/home/onderwijs/studieloopbaanbegeleiding-ombuds/examenombuds/examenspreiding indienen. Wanneer de examenombuds de noodzaak van de aanwezigheid in het buitenland bevestigt, wordt voor zover mogelijk een nieuw examenmoment vastgelegd.

Uitgaande studenten die wegens verplichte aanwezigheid in het buitenland in het kader van de uitwisseling niet aanwezig kunnen zijn voor het reguliere examenmoment voor de tweede examenperiode, moeten uiterlijk op 30 maart een gemotiveerde aanvraag voor verplaatsing indienen bij de examenombudsdienst. Indien de examenombuds de noodzaak van de aanwezigheid in het buitenland bevestigt, wordt voor zover mogelijk een nieuw examenmoment vastgelegd.

De examenvorm voor het nieuwe examenmoment kan verschillend zijn van de examenvorm van het reguliere examen. 

Uitgaande studenten die wensen te herkansen voor opleidingsonderdelen aan de KU Leuven, moeten deelnemen aan het reguliere moment voor herkansing in de derde examenperiode.?

Uitgaande studenten die er zelf voor kiezen om opleidingsonderdelen op te nemen aan de KU Leuven tijdens de periode waarin zij op uitwisseling zijn, kunnen voor die vrijwillig opgenomen opleidingsonderdelen geen beroep doen op bovenvermelde verplaatsingsmogelijkheden.

5. Alternatieve evaluaties voor opleidingsonderdelen die worden gevolgd aan de KU Leuven, zijn voor uitgaande uitwisselingsstudenten en studenten die op buitenlandse stage gaan mogelijk onder de volgende twee omstandigheden:

a) Het vervangen van (delen van) verplichte jaaropleidingsonderdelen of onderwijsleeractiviteiten ressorterend onder die opleidingsonderdelen voor studenten die één semester in het buitenland verblijven en dat opleidingsonderdeel aan de KU Leuven opnemen. Het gaat daarbij om hetzij verplichte jaaropleidingsonderdelen, hetzij een verplichte keuze uit een reeks jaaropleidingsonderdelen.

b) Het vervangen van (delen van) verplichte opleidingsonderdelen die omwille van volgtijdelijkheid opgenomen moeten worden in het stagejaar (masteropleiding) voor studenten die hun buitenlandse stage lopen aan een instelling die niet verbonden is aan een universiteit.

Het krijgen van een vervangopdracht is geen recht van de student. Het kan enkel in overeenstemming tussen de docent en de student en dient vastgelegd te worden in het formulier "vervangopdracht" via de facultaire onderwijs- en studentenadministratie. Men moet dat formulier ondertekend indienen bij de facultaire onderwijs- en studentenadministratie vóór het afsluiten van het Individueel Studieprogramma (ISP) in het eerste semester.?

Facultaire afwijking Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Ook voor de hoorcolleges kan de faculteit beslissen dat de studenten buiten de gewone examenperiodes ge?xamineerd worden.

De afstudeerrichting onderwijs- en vormingswetenschappen in de master pedagogische wetenschappen, en opleidingen master in de educatieve studies en Master of Educational Studies maken flexibel gebruik van de semesterindeling van KU Leuven. Elk semester bestaat uit twee blokken van zes à zeven lesweken. Na het eerste lesblok van elk semester zijn er tussentijdse momenten (cf. art. 38) voorzien om examens af te leggen van de opleidingsonderdelen uit het eerste blok van elk semester. De ECTS-fiche vermeldt of het gaat om permanente evaluatie of een examen buiten de reguliere examenperiode.?

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Wanneer er bijzondere examineertijdstippen zijn, wordt dat vermeld in de ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel.

De Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft voor de toepassing van dit artikel beleidslijnen opgesteld, die raadpleegbaar zijn op https://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen?.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Antwerpen

Informatie over de bijzondere examentijdstippen is te vinden in de ECTS-fiche.

De POC beslist over afwijkende examineertijdstippen die voor alle studenten gelden. Studenten die de verplaatsing van een examen willen aanvragen omwille van de deelname aan uitwisselingsprogramma's, moeten contact opnemen met de ombuds.

Campus Brussel

Informatie over de bijzondere examentijdstippen is te vinden in de ECTS-fiche.

Campus Leuven

De Faculteitsraad bekrachtigt voorstellen met betrekking tot evaluatievormen, inclusief bijzondere examineertijdstippen.

Indien voor een bepaald opleidingsonderdeel bijzondere examineertijdstippen gelden, wordt dat vermeld in de ECTS-fiche van het betrokken opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Binnen de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen beslist de Faculteitsraad, op voorstel van het Faculteitsbestuur en na advies van de facultaire POC, of de studenten buiten de gewone examenperiodes ge?xamineerd kunnen worden over andere onderwijsleeractiviteiten dan hoorcolleges en in de gevallen aangeduid in dit artikel.

Enkele opleidingsonderdelen in het keuzevakkenpakket van de Master of Theology and Religious Studies en de Research Master: Master of Advanced Studies in Theology and Relgion worden aangeboden in samenwerking met het Institutum Liturgicum. De onderwijs- en evaluatieactiviteiten van die opleidingsonderdelen zijn geprogrammeerd in juli en augustus. Specifieke informatie kunnen de studenten vinden in de programmagids.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

De oefeningen, practica, seminaries en excursies die bij een theoretisch college horen, worden gelijktijdig met het hoorcollege of door permanente evaluatie ge?valueerd.

Afzonderlijk gequoteerde oefeningen, practica, etc. worden tijdens de werkzittingen of door permanente evaluatie ge?valueerd. 

Herkansingen in de derde examenperiode gebeuren in de week vóór de opening van de derde examenperiode, wanneer de werkzittingen geen integrerend deel uitmaken van het examen van een hoorcollege.

Afwijkingen op de hierboven vermelde bepalingen moeten door de titularis worden aangevraagd aan de programmadirecteur, die de facultaire POC adviseert. De beslissingen van de facultaire POC blijven geldig tot herroeping. De lijst met afwijkingen wordt aan de studenten meegedeeld.

De Faculteit Wetenschappen hanteert een ruime definitie van het begrip 'uitwisseling' en geeft elke student die tijdens de examenperiode in het kader van de opleiding in het buitenland verblijft, de mogelijkheid om buiten de examenperiode te worden ge?xamineerd. 

De procedure verloopt als volgt:

 1. examens van opleidingsonderdelen die studenten niet tijdens de examenperiode kunnen afleggen, moeten zij voor het begin van de examenperiode afleggen. De examenperiode kan niet worden opengehouden. Studenten moeten hun aanvraag vóór 1 november indienen bij de facultaire administratie; 

 2. examens van opleidingsonderdelen die studenten na de eerste examenperiode moeten hernemen, kunnen zij op aanvraag tijdens de tweede examenperiode in plaats van tijdens de derde examenperiode afleggen. Daarvoor gelden de normale aanvraagprocedures (d.i. voor de derde woensdag van het tweede semester);

 3. examens die studenten na de tweede examenperiode moeten hernemen en waarvoor zij tijdens de derde examenperiode afwezig zijn, kunnen zij voor de derde examenperiode afleggen. De examenperiode kan niet worden opengehouden. Studenten met een onvoldoende moeten ten laatste één week na de bekendmaking van het resultaat aangeven dat zij hun tweede examenkans vervroegd willen opnemen. Zij moeten daarbij ook laten weten gedurende welke periode zij in het buitenland verblijven. Er wordt slechts één vervroegd herexamen ingericht. Dat examen wordt geprogrammeerd in de periode tussen de tweede week na de bekendmaking van de resultaten en de vertrekdatum van de student die het eerste vertrekt. De examenvorm en de examinator kunnen afwijken van het eerste examen.

Studenten moeten hun aanvraag voor de verplaatsing van examens via de facultaire administratie tot de decaan richten. 

Eventuele andere afwijkende examenvormen (examens buiten de normale examenperiode) zijn opgenomen in de betrokken ECTS-fiches.

Facultaire afwijking Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'POC'.

Het opleidingsonderdeel Lessen voor de 21ste eeuw (B-KUL-W0AE0A) wordt buiten de gewone examenperiodes ge?xamineerd (zie de ECTS-fiche voor de examendata).

Artikel 40. Parti?le en permanente evaluatie

Artikel ALGEMEEN

De faculteit kan parti?le evaluatie toestaan, onder meer voor opleidingsonderdelen die uit verscheidene onderwijsleeractiviteiten bestaan of over twee semesters gespreid zijn. Dit betekent dat er voor dit opleidingsonderdeel meerdere evaluaties plaatsvinden, tijdens één of meer examenperiodes. Het resultaat van een parti?le evaluatie is een deelresultaat.

De faculteit kan ook voor een volledig opleidingsonderdeel of onderwijsleeractiviteit een vorm van permanente evaluatie goedkeuren. Dit betekent dat het examen (deels) plaatsvindt buiten de examenperiodes. De faculteit legt de modaliteiten van de permanente evaluatie vast en deelt ze duidelijk en op voorhand aan de studenten mee.

De faculteit waakt over een evenwichtige spreiding van de beoordelingsmomenten.

De faculteit houdt bij haar beslissingen over parti?le en permanente evaluatie rekening met de volgende elementen: 

 • de omschrijving van de deelexamens; 

 • het relatieve aandeel van de verscheidene deelresultaten in het examencijfer voor het opleidingsonderdeel als geheel; 

 • de wijze van evalueren en de tijdstippen van het examen; 

 • de mededeling door de titularis van de resultaten van de afzonderlijke examens aan de studenten; 

 • de vorm waaronder eventueel een aangepaste tweede examenkans wordt geboden, dan wel of geen tweede examenkans meer wordt geboden en het deelresultaat wordt overgezet naar een volgende examenperiode binnen hetzelfde academiejaar.

Deelresultaten bij parti?le evaluatie of tussentijdse resultaten bij permanente evaluatie, meegedeeld door een titularis, zijn steeds voorlopig. De mededeling van definitieve resultaten zoals bedoeld in art. 87, gebeurt enkel via het studievoortgangsdossier.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire POC'.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'POC'.

Bijkomende informatie kan geconsulteerd worden in de ECTS-fiches.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De evaluatievorm van een opleidingsonderdeel wordt vermeld in de ECTS-fiche van het betrokken opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Alle informatie over de evaluatieactiviteiten van een opleidingsonderdeel kan worden geraadpleegd in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Voor een aantal opleidingsonderdelen of onderwijsleeractiviteiten gelden vormen van parti?le en permanente evaluatie. Indien dat van toepassing is, wordt dat vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

De informatie is te vinden in de ECTS-fiche van de betrokken opleidingsonderdelen.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Titularissen of co?rdinatoren die de onderwijsleeractiviteiten van een opleidingsonderdeel afzonderlijk wensen te evalueren, moeten daartoe een voorstel richten tot de vicedecaan onderwijs via de opleidings-POC volgens de timing voorzien in artikel 65. Indien er een afzonderlijke evaluatie plaatsvindt, moet dat duidelijk en in al zijn aspecten vermeld worden in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

1. Voor opleidingsonderdelen die over twee semesters worden georganiseerd, kan er een deelexamen aan het einde van elk semester plaatsvinden. Die informatie is weergegeven in de ECTS-fiche. Ook de opdeling in onderwijsleeractiviteiten is omschreven in de ECTS-fiche.

2. De ECTS-fiche vermeldt waar alternatieve opdrachten mogelijk zijn. De bepalingen in de ECTS-fiche gelden voor alle studenten met een diplomacontract. Enkel voor studenten met een examencontract, studenten met LIO-faciliteiten en studenten op buitenlandse stage kan in de ECTS-fiche een bijzondere regeling omschreven worden. Voor studenten op uitwisseling die in aanmerking komen voor een alternatieve evaluatie volgen de procedure zoals beschreven in de facultaire aanvulling (punt 5) bij artikel 39.

3. Voor de postgraduaatopleidingen worden er gedurende de volledige opleidingscyclus tussentijdse interne evaluatiemomenten voorzien. De examenresultaten worden pas bekendgemaakt na de tweede en derde examenperiode, niet na de eerste examenperiode. Voor elk opleidingsonderdeel hebben de tussentijdse evaluaties betrekking op de aanwezigheid, de voorbereiding van opdrachten en de getoonde competenties die relevant zijn voor de eindtermen van de opleiding, zoals beschreven op de KU Leuven-website en/of in de informatiebrochures van elke opleiding. Een negatieve tussentijdse beoordeling op één of meerdere van de opleidingsonderdelen kan verschillende implicaties hebben, afhankelijk van de aard en de ernst van de onvoldoendes. De opleidingsstaf kan aan de studenten vragen om bepaalde opleidingsonderdelen bij te werken of te remedi?ren. Desgevallend kan de examencommissie, met redenen omkleed, beslissen dat de studenten de opleiding moeten stopzetten.?

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'bevoegde POC'. Het Faculteitsbestuur waakt over de evenwichtige spreiding van de beoordelingsmomenten.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Brussel

Informatie over parti?le of permanente evaluatie is te vinden in de ECTS-fiche. 

De subfacultaire POC is verantwoordelijk voor beslissingen over parti?le en permanente evaluatie.

Campus Leuven

De Faculteitsraad bekrachtigt voorstellen met betrekking tot de wijziging van evaluatievormen.

Indien voor een bepaald opleidingsonderdeel vormen van parti?le en permanente evaluatie gelden, wordt dat vermeld in de ECTS-fiche van het betrokken opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire POC'.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

De 'faculteit' moet in deze informatie gelezen worden als de 'facultaire POC'.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'POC'.

Als vormen van parti?le en permanente evaluatie van toepassing zijn op een opleidingsonderdeel, wordt dat vermeld in de ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. In de ECTS-fiche worden ook de modaliteiten omschreven.

Artikel 41. Tweede examenkans

Artikel ALGEMEEN

De faculteit bepaalt in de ECTS-fiche of voor bepaalde opleidingsonderdelen of deelexamens een tweede examenkans kan worden georganiseerd onder een gewijzigde vorm, dan wel of er uitzonderlijk geen tweede examenkans wordt geboden.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire POC'.

De programmagids beschrijft per opleidingsonderdeel of de tweede examenkans onder een gewijzigde vorm wordt georganiseerd, dan wel of er wegens de aard van het opleidingsonderdeel geen tweede examenkans wordt geboden.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Tijdens de lesmomenten van bepaalde opleidingsonderdelen kunnen de studenten in contact komen met specifieke doelgroepen of activiteiten. Daarbij kan permanente evaluatie van toepassing zijn. Voor dergelijke opleidingsonderdelen is het niet altijd mogelijk om een tweede examenkans voor het volledige opleidingsonderdeel of voor een deel ervan te organiseren en, indien van toepassing, zeker niet wanneer de studenten niet voldoen aan de gestelde aanwezigheidsplicht.

Specifieke informatie kan geconsulteerd worden in de ECTS-fiches.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Indien bij de tweede examenkans de examenvorm van een bepaald opleidingsonderdeel verschillend is van die van de eerste examenkans of indien voor een bepaald opleidingsonderdeel geen tweede examenkans mogelijk is, wordt dat vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Voor een aantal opleidingsonderdelen wordt geen tweede examenkans geboden of wordt voor de tweede examenkans een andere examenvorm gehanteerd. Indien dat van toepassing is, wordt dat vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Voor elk opleidingsonderdeel wordt er standaard een tweede examenkans geboden. Voor sommige opleidingsonderdelen of deelevaluaties is een tweede examenkans om gegronde redenen niet mogelijk. Dat geldt voor (delen van) onderwijsleeractiviteiten die niet door een momentopname of op individuele basis kunnen worden ge?valueerd. Indien er geen tweede examenkans is, op advies van de POC en met goedkeuring van de facultaire POC, wordt dat vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Brussel

Indien er voor opleidingsonderdelen of deelevaluaties in de loop van het academiejaar slechts één examenkans wordt georganiseerd of indien de tweede examenkans onder een gewijzigde vorm wordt georganiseerd, wordt dat vermeld in de ECTS-fiche.

Campus Leuven

Indien er voor opleidingsonderdelen of deelevaluaties in de loop van het academiejaar slechts één examenkans wordt georganiseerd of indien de tweede examenkans onder een gewijzigde vorm wordt georganiseerd, wordt dat vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire POC'.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Voor de opleidingsonderdelen met vormen van parti?le of permanente evaluatie is de tweede examenkans beperkt tot het mondelinge of schriftelijke examen en/of tot de werkstukken die volgens de ECTS-fiche daarvoor in aanmerking komen. Studenten hebben geen recht op een alternatieve examenvorm ter vervanging van de presentaties of de gemiste contactmomenten waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt. Voor de niet-herkansbare evaluatieactiviteiten wordt de deelbeoordeling van de eerste examenkans overgenomen. Dat impliceert dat studenten die niet aan de aanwezigheidsplicht hebben voldaan of die geen presentatie hebben gegeven, opnieuw de beoordeling 'niet-afgelegd' (NA) krijgen. Indien die regeling op een bepaald opleidingsonderdeel van toepassing is, wordt dat vermeld in de ECTS-fiche. Alleen de examenombuds kan om zwaarwichtige redenen (zie de facultaire aanvulling op artikel 46§2) uitzonderingen op die regeling toestaan.

Artikel 42. Tussentijdse toetsen

Artikel ALGEMEEN

De faculteit beslist of resultaten van tussentijdse toetsen die ter ori?ntering van studenten worden georganiseerd voor opleidingsonderdelen uit een eerste fase van een bacheloropleiding, verrekend kunnen worden in de eindresultaten. Als dat het geval is, zal de faculteit de wijze van verrekenen nauwkeurig beschrijven in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire POC'.

De tussentijdse toetsen worden niet in het eindresultaat van de opleidingsonderdelen verrekend.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

?Resultaten van tussentijdse toetsen die ter ori?ntering van studenten worden georganiseerd (proefexamens) voor opleidingsonderdelen uit een eerste fase van een bacheloropleiding worden niet in de eindresultaten verrekend, tenzij anders wordt vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Resultaten van tussentijdse toetsen voor opleidingsonderdelen uit de eerste fase van de bacheloropleiding worden niet in de eindresultaten verrekend, tenzij anders wordt vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

De resultaten van tussentijdse toetsen die ter ori?ntering van studenten worden georganiseerd, kunnen in het eindresultaat verrekend worden. Als dat het geval is, wordt dat uitdrukkelijk vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Ter ori?ntering van studenten worden tussentijdse toetsen georganiseerd voor opleidingsonderdelen uit het eerste semester van de eerste fase van de bacheloropleidingen. Enkel studenten die een opleidingsonderdeel voor de eerste keer in hun individuele studieprogramma opnemen, kunnen deelnemen aan de desbetreffende tussentijdse toets. Indien aan de volgende voorwaarden voldaan is, worden resultaten die op tussentijdse toetsen zijn behaald, verrekend in het eindresultaat tijdens de eerstvolgende examenperiode, in een verhouding een vierde voor de tussentijdse toets en drie vierde voor het examen in de examenperiode:

 • de studenten zijn geslaagd voor de tussentijdse toets;

 • het resultaat op de tussentijdse toets is beter dan het resultaat tijdens de eerstvolgende examenperiode. Dat houdt in dat er geen verrekening van de tussentijdse toetsen gebeurt bij resultaten behaald in de derde examenperiode.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

?Resultaten van tussentijdse toetsen die ter ori?ntering van studenten worden georganiseerd voor opleidingsonderdelen uit de eerste fase van een bacheloropleiding, worden niet verrekend in de eindresultaten.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Campus Brussel

?De student die op de Campus Brussel het tweetalig traject i.s.m. de USL volgt, legt na het eerste semester een proefexamen af voor het eerste semestergedeelte van het jaarvak Sources et principes du droit. Indien de student hiervoor minstens 10/20 behaalt, wordt het in januari behaalde cijfer verrekend in het eindresultaat en hoeft de student in de tweede examenperiode geen examen meer af te leggen over dit onderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Campus Leuven

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire POC'.

De informatie is te vinden in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

De resultaten van de tussentijdse toetsen in de eerste fase van de bacheloropleiding zijn louter ori?nterend en worden niet in de eindresultaten verrekend.

Artikel 43. Tijd en plaats

Artikel ALGEMEEN

Er kunnen enkel geldige examens worden georganiseerd in de periodes of op de tijdstippen vermeld in de artikels 38-40.

Uitzonderingen daarop zijn: 

 • gevallen van overmacht;

 • examens voor studenten die examens mogen afleggen buiten de examenperiode (zie artikel 51).

Studenten moeten ten laatste op het voorziene aanvangsuur aanwezig zijn op hun examen. Studenten die te laat zijn voor een schriftelijk examen, kunnen om zwaarwichtige reden toch nog tot het examen worden toegelaten, zonder dat echter het einduur van het examen voor deze studenten aangepast wordt.

Alle examens worden afgenomen in de ruimtes die KU Leuven aanduidt.

Uitzonderingen daarop vormen:

 • examens bij bijzondere individuele omstandigheden, vast te stellen door de voorzitter van de examencommissie; 
 • specifieke werkvormen;
 • examens die digitaal worden afgenomen.

Bijzondere bepaling voor inkomende uitwisselingsstudenten ALGEMEEN

De faculteit kan in afwijkende regelingen voorzien voor de organisatie van de tweede examenkans van inkomende uitwisselingsstudenten indien de organisatie ervan in de derde examenperiode voor de studenten tot een onredelijke situatie leidt.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

In geval van bijzondere individuele omstandigheden kan de faculteit toestaan dat studenten een examen afleggen door in contact te staan met de examinator aan de hand van multimediale middelen. De kostprijs of de duur van een reis die nodig is om het examen in Leuven af te leggen, geeft in principe nooit aanleiding tot bijzondere individuele omstandigheden.

Studenten moeten hun aanvraag indienen bij de stafmedewerker onderwijs. 

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Inkomende uitwisselingsstudenten leggen, behoudens bijzondere omstandigheden, examen of herexamen af op de reguliere examenmomenten.

Alleen in het kader van formele afspraken tussen de faculteit en de thuisinstelling kan daarvan worden afgeweken. Als dergelijke afspraak bestaat, wordt in de mate van het mogelijke het examen of herexamen afgenomen op het reguliere tijdstip, aan de thuisinstelling van de student of op een door de faculteit goed te keuren derde plaats.

De International Offices van beide instellingen staan in voor de organisatie van op afstand georganiseerde examens. Meer informatie is beschikbaar op de Dienst Internationalisatie van de faculteit: https://feb.kuleuven.be/eng/international/contactinternationalofficeFEB.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

?Indien de zwaarwichtige reden wordt toegestaan, kan de student voor een schriftelijk examen toegelaten worden tot maximum 30 minuten na de start van het examen. Studenten kunnen het examen pas verlaten na 40 minuten. 

Facultaire afwijking Faculteit Geneeskunde

Omwille van uitzonderlijke organisatorische redenen kunnen examens buiten de examenperiodes georganiseerd worden.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

?De uitwisselingsstudenten dienen een gemotiveerde aanvraag in via de campusco?rdinator internationalisering bij de voorzitter van de examencommissie. De contactgegevens van de campusco?rdinator internationalisering zijn te vinden op https://iiw.kuleuven.be/contactpersonen#internationalisering.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

?Studenten die te laat zijn, mogen nog worden binnengelaten tot 1/4 van de voorziene examentijd. Studenten mogen in geen geval afgeven voor 1/3 van de voorziene tijd, zodat er geen uitwisseling kan zijn met eventuele laatkomers.  

Voor inkomende uitwisselingsstudenten wordt geen vervroeging/verplaatsing van een (her)examen toegestaan. Inkomende studenten moeten deelnemen aan de reguliere examenmomenten.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Examenverplaatsingen door de examenombuds aan het einde van het eerste semester kunnen in uitzonderlijke gevallen ook gebeuren tot op het einde van de lesvrije week.

De examens voor de Leuvense opleidingsonderdelen van het bi-diplomeringsprogramma (master in de rechten) worden in beginsel uitsluitend in Leuven afgelegd.

De Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft voor de toepassing van dit artikel beleidslijnen opgesteld, die raadpleegbaar zijn op https://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen?.

Facultaire afwijking Faculteit Rechtsgeleerdheid

Campus Leuven

?Voor examens van opleidingsonderdelen die georganiseerd worden door de Faculteit Rechtsgeleerdheid, geldt dat studenten zonder meer tot het examenlokaal zullen toegelaten worden tot 30 minuten na het aanvangen van het examen. Studenten die aan het examen deelnemen kunnen de examenkopij het eerste uur na het aanvangen van het examen niet rechtsgeldig ingeven bij de examentoezichthouders. Het vroegtijdig verlaten van het examenlokaal kan als fraude aanzien worden. De beslissing tot het laattijdig toelaten tot het examen op grond van zwaarwichtige redenen wordt genomen door de bevoegde examenombuds. In ieder geval wordt geen toelating meer verleend wanneer het eerste uur na het aanvangen van het examen verstreken is. Bij laattijdige deelname aan het examen wordt het einduur van het examen voor deze studenten niet aangepast.

Campus Kortrijk

?Voor examens van opleidingsonderdelen die georganiseerd worden door de Faculteit Rechtsgeleerdheid geldt dat studenten zonder meer tot het examenlokaal zullen toegelaten worden tot 30 minuten na het aanvangen van het examen. Studenten die aan het examen deelnemen, kunnen de examenkopij het eerste uur na het aanvangen van het examen niet rechtsgeldig ingeven bij de examentoezichthouders. Het vroegtijdig verlaten van het examenlokaal kan als fraude aanzien worden. De beslissing tot het laattijdig toelaten tot het examen op grond van zwaarwichtige redenen wordt genomen door de bevoegde examenombuds. In ieder geval wordt geen toelating meer verleend wanneer het eerste uur na het aanvangen van het examen verstreken is. Bij laattijdige deelname aan het examen wordt het einduur van het examen voor deze studenten niet aangepast.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Leuven

De examenombuds beslist of studenten die om zwaarwichtige redenen te laat zijn voor een  schriftelijk examen, toch nog worden toegelaten.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

?Inkomende uitwisselingsstudenten die één of meerdere opleidingsonderdelen moeten herkansen, maar Leuven na de examenperiode verlaten en niet in staat zijn terug te keren voor de derde examenperiode (of, als het vakken van de eerste examenperiode betreft, voor de tweede examenperiode voor een herkansing volgens artikel 47) kunnen vragen hun tweede examenkans vervroegd op te nemen. Ze richten zich met dit gemotiveerd verzoek tot de ombudsdienst binnen de zeven kalenderdagen na de bekendmaking van de examenresultaten in hun studievoortgangsdossier in KU Loket. De ombudsdienst onderzoekt de motivatie van de student en de haalbaarheid van een vervroegde tweede examenkans in overleg met de examinator, en legt het examenmoment vast. Een dergelijk vervroegd examen wordt zo veel als mogelijk voorzien, maar kan niet gegarandeerd worden, zeker niet als het vakken van andere faculteiten betreft.

Artikel 44. Bijwonen van een mondeling examen

Artikel ALGEMEEN

Studenten die dat wensen, kunnen hun mondelinge examens door een waarnemer laten bijwonen. Studenten die over dat opleidingsonderdeel in hetzelfde academiejaar examen moeten afleggen of door de betrokken examinator moeten worden ondervraagd, alsook bloed- of aanverwanten tot in de vierde graad kunnen niet als waarnemer optreden. Studenten die van die mogelijkheid willen gebruikmaken, moeten dat uiterlijk zeven kalenderdagen voor het examen aan de voorzitter van de examencommissie en aan de examenombuds laten weten. De ombuds brengt de betrokken examinator tijdig op de hoogte. Een waarnemer mag enkel schriftelijke notities nemen.

Als een examinator, in overleg met de faculteit, daarom verzoekt, of als de faculteit daartoe beslist, kan een lid van het academisch personeel een examen bijwonen.

Bijzondere bepaling voor inkomende uitwisselingsstudenten ALGEMEEN

Als daarover met de thuisuniversiteit afspraken zijn gemaakt, kunnen inkomende uitwisselingsstudenten bij uitzondering examen afleggen aan de thuisuniversiteit.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'voorzitter van de examencommissie'.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Als een examinator, in overleg met de faculteit, daarom verzoekt, kan een lid van het academisch personeel een examen bijwonen. Hij of zij moet daarvoor contact opnemen met de voorzitter van de examencommissie.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Examinatoren die het examen door een ander lid van het academisch personeel willen laten bijwonen, moeten hun verzoek daartoe tot de decaan richten.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Examinatoren die het examen door een ander lid van het academisch of onderwijzend personeel willen laten bijwonen, moeten hun verzoek tot de voorzitter van de examencommissie richten.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

?De examinator moet zijn of haar verzoek tot het laten bijwonen van een examen door een ander lid van het academisch personeel richten tot de voorzitter van de desbetreffende examencommissie.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

De examinatoren die daarvan willen gebruikmaken, moeten de voorzitter van de examencommissie en de examenombuds vooraf verwittigen.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Examinatoren die het examen door een lid van het academisch personeel of door een personeelslid met onderwijsopdracht willen laten bijwonen, moeten hun verzoek tot de voorzitter van de betrokken examencommissie richten.

De samenstelling van de examencommissies is te vinden op www.iiw.kuleuven.be/studenten/oer/examencommissies.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

De examinator moet zijn of haar verzoek daartoe richten tot de voorzitter van de examencommissie.

Aanvragen verlopen volgens de onderstaande procedure:

 1. ten laatste zeven kalenderdagen voor de examendag: studenten/docenten informeren de examencommissievoorzitter en de examenombuds over hun intentie om een waarnemer te voorzien op het examen. Zij delen ook de informatie over de voorgestelde waarnemer mee. De examencommissievoorzitter informeert onmiddellijk de andere partij over die intenties;

 2. vier kalenderdagen voor de examendag: de andere partij kan ook een waarnemer voorstellen. Hij/zij informeert de examencommissievoorzitter en de examenombuds hierover;

 3. twee kalenderdagen voor de examendag: na goedkeuring informeert de examencommissievoorzitter de betrokkenen (studenten, docenten, ombuds en waarnemers) over de identiteit van de waarnemers en de afspraken.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Campus Antwerpen

De examinator moet zijn of haar verzoek tot het laten bijwonen van een examen door een ander lid van het academisch personeel richten tot de vicedecaan onderwijs van de Campus.

Campus Brussel

De examinator moet zijn of haar verzoek tot het laten bijwonen van een examen door een ander lid van het academisch personeel richten tot de vicedecaan onderwijs van de Campus.

Campus Kortrijk

De examinator moet zijn of haar verzoek tot het laten bijwonen van een examen door een ander lid van het academisch personeel richten tot de vicedecaan onderwijs.

Campus Leuven

De examinator moet zijn of haar verzoek tot het laten bijwonen van een examen door een ander lid van het academisch personeel richten tot de vicedecaan onderwijs.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

?Examinatoren moeten hun vraag tot het laten bijwonen van een examen door een ander lid van het academisch personeel richten tot de voorzitter van de examencommissie, minstens zeven kalenderdagen voor het examen.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Antwerpen

De examinator moet zijn of haar verzoek tot het laten bijwonen van een examen door een ander lid van het academisch personeel richten tot de vicedecaan onderwijs van de Campus.

Campus Brussel

Examinatoren die het examen door een ander lid van het academisch personeel willen laten bijwonen, moeten hun verzoek richten tot de vicedecaan onderwijs van de Campus.

Campus Leuven

Examinatoren die het examen door een ander lid van het academisch personeel willen laten bijwonen, moeten hun verzoek richten tot de voorzitter van de examencommissie. De voorzitter van de examencommissie kan een lid van het academisch personeel vragen een examen bij te wonen.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Examinatoren moeten hun verzoek om het examen te laten bijwonen door een ander lid van het academisch personeel richten tot de voorzitter van de examencommissie. Als de voorzitter van de examencommissie een verzoek wil indienen, kan hij/zij zich richten tot de vicedecaan onderwijs behalve als hij/zij zelf vicedecaan onderwijs is. In dat geval moet het verzoek gericht worden aan het oudste ZAP-lid van de examencommissie.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Examinatoren die het examen door een ander lid van het academisch personeel willen laten bijwonen, moeten hun verzoek richten tot de voorzitter van de examencommissie of, bij afwezigheid, tot de decaan.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Examinatoren die het mondelinge examen door een collega willen laten bijwonen, moeten de voorzitter van de examencommissie contacteren. De voorzitter van de examencommissie kan ook zelf beslissen om een lid van het academisch personeel een examen te laten bijwonen.

Artikel 45. Examenregeling

Artikel ALGEMEEN

De examenregeling voor de eerste en voor de tweede examenperiode wordt voor elke individuele student vastgelegd uiterlijk vijf weken voor aanvang van de examenperiode. De examenregeling voor de derde examenperiode wordt voor elke individuele student vastgelegd uiterlijk de vierde maandag na de mededeling van de resultaten van de tweede examenperiode. Dat gebeurt volgens de procedure die voor het betreffende academiejaar en de betreffende opleiding is vastgesteld.

Enkel studenten die een modeltraject volgen, hebben de garantie op een examenreeks waarin niet meer dan één verplicht opleidingsonderdeel per dag wordt ge?xamineerd.

Examinatoren en studenten houden zich strikt aan de vastgelegde examenregeling. Examens kunnen enkel om een zwaarwichtige reden verplaatst worden. De examenombuds oordeelt daarover soeverein en treft in dat geval een nieuwe regeling. De ombuds beslist eveneens over de toewijzing van een examenmoment. De faculteit bepaalt of en onder welke voorwaarden examens ook verplaatst kunnen worden naar een tijdstip buiten de examenperiodes. Uiterlijk vijf weken voor de aanvang van de eerste en tweede examenperiode, en uiterlijk twee weken voor de aanvang van de derde examenperiode, deelt de faculteit aan de studenten duidelijk mee welke de voor hen bevoegde examencommissie is, wie de voorzitter en de secretaris van de commissie zijn, wie de examenombuds is en wanneer de resultaten zullen meegedeeld worden.

Bijzondere bepaling i.v.m. religieuze faciliteiten ALGEMEEN

Voor studenten die een examenverplaatsing aanvragen omdat het examen op een religieuze feestdag plaatsvindt, geldt een voorafgaande erkennings- en adviesprocedure. Meer informatie over de erkennings- en registratieprocedure is te vinden op www.liusublog.com/studentenvoorzieningen/reldiv.

Procedure ALGEMEEN

De facultaire administratie of de administratie op de campus stelt de finale examenregeling op voor alle studenten. De facultaire administratie zet zich in om een optimaal rooster te garanderen. 

Bij samenstelling van het ISP wordt aan de studenten verduidelijkt welke combinaties van opleidingsonderdelen tot overlap in het examenrooster kunnen leiden en dus geen garantie bieden op een rooster zonder overlappingen. Ook voor studenten die in hun hoofdinschrijving meer dan 72 studiepunten opnemen, kan geen overlapvrij rooster worden gegarandeerd.

Voor studenten met een bijzondere regeling wegens individuele omstandigheden gelden de bepalingen van artikel 51.?

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De ombuds beoordeelt de zwaarwichtigheid van de reden en heeft daarin een interpretatievrijheid. De studenten moeten de getuigschriften binnen de drie werkdagen aan de facultaire Dienst Studentenondersteuning bezorgen. Doktersgetuigschriften geven niet automatisch recht op de verplaatsing van een examen.

De ombuds kan examens die binnen een examenperiode worden georganiseerd, binnen die examenperiode verplaatsen.

Studenten die om een zwaarwichtige reden niet aan een examen van de eerste examenperiode of het eerste semester hebben kunnen deelnemen, kunnen uiterlijk op de derde woensdag van het tweede semester vragen om hierover in de loop van het tweede semester examen te mogen afleggen. De facultaire assessmentcommissie beslist na advies van de ombuds en legt na overleg met de examinator de examenvorm vast.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Campus Brugge

M.b.t. Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Om het aantal inhaalexamens in te perken, kan de ombudsdienst uitzonderlijk en wegens zwaarwichtige redenen studenten laten aansluiten bij examenmomenten die reeds buiten de examenperiode of in een volgende examenperiode (bijvoorbeeld voor studenten met recht op examenspreiding volgens artikel 51) moeten worden georganiseerd. De ombudsdienst oordeelt daarover soeverein en houdt rekening met de belangen van docenten en studenten. 

Studenten moeten contact opnemen met de ombuds die op de examenrichtlijn is vermeld.

Campus Leuven

Voor de derde examenperiode moeten de studenten zich verplicht herinschrijven met de toepassing in het studievoortgangsdossier.

Studenten die als studenten met een functiebeperking zijn erkend en artikel 97 kregen als redelijke aanpassingen, moeten voor de toekenning van hun faciliteiten binnen de faculteit de procedure, zoals beschreven op Toledo, volgen.

Om het aantal inhaalexamens in te perken, kan de ombudsdienst uitzonderlijk en wegens zwaarwichtige redenen de studenten laten aansluiten bij examenmomenten die reeds buiten de examenperiode of in een volgende examenperiode (bijvoorbeeld voor studenten met recht op examenspreiding volgens artikel 51) moeten worden georganiseerd. De ombudsdienst oordeelt daarover soeverein en houdt rekening met de belangen van docenten en studenten. 

De studenten moeten contact opnemen met de ombuds via help.faber.kuleuven.be.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Aanvragen tot examenverplaatsing moeten steeds bij de examenombuds worden ingediend via het contactformulier op de facultaire website. Bij onduidelijkheden of twijfel beslist de decaan, in overleg met de examenombuds, over de mogelijkheid tot verplaatsing.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

De ombuds beslist soeverein of studenten die geen recht hebben op examenspreiding, uitzonderlijk toch examen mogen afleggen op een tijdstip buiten de examenperiode.

De examenregeling wordt opgesteld en bekendgemaakt volgens de campusspecifieke procedure:

 • Campus Antwerpen: de Onderwijs- en Studentenadministratie stelt de examenregeling op. De examendata van externe opleidingsonderdelen (opleidingsonderdelen die zijn opgenomen aan een andere FEB-campus of universiteit) worden bekendgemaakt via de communicatiekanalen van de andere FEB-campus of universiteit. .

 • Campus Brussel: nadat de studenten hun individuele jaarprogramma hebben samengesteld, wordt door de Dienst Planning een individuele examenregeling opgesteld, die via KU Loket in de vorm van een examenkaart wordt bekendgemaakt. Voor alle info over examens, zie https://feb.kuleuven.be/studentenportaal/examens.

 • Campus Kortrijk: het Onderwijssecretariaat stelt de examenregeling op die vervolgens via KU Loket wordt bekendgemaakt.

 • Campus Leuven: de Onderwijs- en Studentenadministratie stelt de examenregeling op. De examendata van extern opgenomen opleidingsonderdelen (opleidingsonderdelen die zijn opgenomen aan een andere FEB-campus of universiteit) worden via Toledo bekendgemaakt zodra zij door de andere FEB-campus of universiteit aan de Onderwijs- en Studentenadministratie worden meegedeeld.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

De examenregeling wordt aan de studenten meegedeeld via het individuele examenrooster. 

Tot voor de beraadslaging beslist de examenombuds bij zwaarwichtige redenen over de verplaatsing van een examen buiten de examenperiodes. Nadien kan enkel de examencommissie beslissen of ze een inhaalexamen toestaat op vraag van de ombuds. De studenten moeten daarvoor contact opnemen met de examenombuds. De student schrijft zich in dit geval niet uit via het individuele examenrooster.  ?

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Wanneer de derde examenperiode minder dagen telt dan er binnen een modeltraject examens moeten worden georganiseerd, kan niet verhinderd worden dat bepaalde examens van het modeltraject op dezelfde dag worden geprogrammeerd. Elke campus werkt echter op aanvraag met individuele examenroosters. Dat betekent dat wanneer bepaalde examens voor een individuele student samenvallen, de student een aanvraag kan indienen om de examens te verplaatsen naar een ander tijdstip in de examenperiode.

De samenstelling van de examencommissies is te vinden op www.iiw.kuleuven.be/studenten/oer/examencommissies.

De datum waarop de resultaten worden meegedeeld, is te vinden op www.iiw.kuleuven.be/studenten/examenplanning.

Alleen de examenombuds kan om zwaarwichtige redenen examens verplaatsen. In dat geval kan de examenombuds ook beslissen om studenten die recht hebben op een examenverplaatsing, uitzonderlijk te laten aansluiten bij een examenmoment buiten de examenperiode. De contactgegevens van de examenombudsen zijn te vinden op www.iiw.kuleuven.be/examenombuds.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Tijdens de optimalisatie van de examenroosters door de facultaire administratie kan deze, zonder expliciete toelating van de betrokken studenten, examens verplaatsen binnen eenzelfde dag (d.w.z. van voor- naar namiddag of omgekeerd).

Naleving van de examenregeling:

De ombuds kan voor individuele gevallen en enkel om ernstige redenen een examen verplaatsen. De ombuds verwittigt de examinator.

Een examinator die door overmacht op de aangestelde dag geen examen kan afnemen, moet de decaan en de voorzitter van de examencommissie daar onmiddellijk van op de hoogte brengen en met de ombuds een nieuwe regeling bepalen. De ombuds oordeelt soeverein over de geschiktheid van de nieuwe regeling. De examinator moet de studenten verwittigen. Indien de ombuds geen regeling kan treffen, wordt voor de betrokken reeks een schriftelijk examen georganiseerd op de voorziene dag en het voorziene uur.

Indien de examinator niet opdaagt op het vastgestelde uur, gelden de volgende richtlijnen: na één kwartier wachten en indien de examinator niet te bereiken is, moeten de studenten contact opnemen met hetzij de ombuds, hetzij de pedel, hetzij de secretaris of voorzitter van de examencommissie. Vanaf dat ogenblik heeft de gecontacteerde persoon een uur de tijd om te weten te komen of de examinator al dan niet zal komen. Indien de examinator onbereikbaar blijft, mag de gecontacteerde persoon na verloop van dat uur de studenten wegsturen. Nadien moet getracht worden een nieuwe datum voor het examen vast te leggen, waarbij dezelfde procedure geldt als bij een door overmacht verhinderde examinator en de studenten voorrang van keuze hebben.

Alle examinatoren en studenten moeten, op het moment dat ze aan hen wordt bekendgemaakt, de examenregeling nakijken en eventuele fouten onmiddellijk melden aan de examenroosterverantwoordelijke of de ombuds.

De faculteit laat geen examens buiten de examenperiode toe, met uitzondering van de opleidingsonderdelen probleemoplossen en ontwerpen, deel 1 en 2 (B-KUL-H01B9A en B-KUL-H01C2A) en wiskundige basistechnieken en ruimtelijk inzicht (B-KUL-H0E60A).

Examens over opleidingsonderdelen uit het eerste semester die bij uitzondering opgenomen worden in de tweede examenperiode (zie artikels 47 en 48), kunnen om praktische redenen geprogrammeerd worden in de vier dagen voorafgaand aan de opening van die examenperiode.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Inhaalexamens, die om zwaarwichtige redenen toegestaan worden door de ombudsen, kunnen ingepland worden vanaf het einde van de eerste examenperiode tot het begin van de derde examenperiode.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Examenregeling bekendmaken: De examenregeling wordt bekendgemaakt via KU Loket.

Examenverplaatsing, al dan niet onder een andere examenvorm, om zwaarwichtige reden voorafgaand aan blok- en examenperiode: Voor verplaatsingen omwille van overlap worden de regels zoals omschreven op het studentenportaal gebruikt.

Examenverplaatsing, al dan niet onder een andere examenvorm, binnen de examenperiode kan worden toegestaan in de volgende situaties:

 1. aan studenten die omwille van een zwaarwichtige reden niet aanwezig kunnen zijn op een examen. Enkel in geval van afwezigheid omwille van zwaarwichtige redenen zal de examenombuds een oplossing zoeken.
 2. aan studenten die erkend zijn bij Studeren met een Functiebeperking en die een attest voor optimale examenspreiding hebben gekregen.
 3. aan studenten die na het doorlopen van de registratie- en erkenningsprocedure examenverplaatsing mogen aanvragen omwille van een religieuze feestdag.
 4. aan studenten op uitwisseling indien ze voldoen aan de regels zoals beschreven in artikel 39.

Examenverplaatsingen gebeuren in de regel binnen de examenperiode. De examenombuds oordeelt wanneer een moment buiten de examenperiode mogelijk is.

Voor alle situaties geldt: Indien geen oplossing kan worden gevonden of wanneer de betrokken studenten niet instemmen met de voorgestelde oplossing, vervalt de examenkans.

Studenten die op basis van bovengenoemde regels denken recht te hebben op examenverplaatsing, nemen contact op met de examenombuds volgens de procedures zoals beschreven op www.ppw.kuleuven.be/home/onderwijs/studieloopbaanbegeleiding-ombuds/examenombuds?.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

De Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft voor de toepassing van dit artikel beleidslijnen opgesteld, die raadpleegbaar zijn op www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen.

Studenten moeten vóór de aanvang van het examen de ombudsdienst verwittigen van hun afwezigheid (tenzij in gevallen van overmacht) om in aanmerking te kunnen komen voor een inhaalexamen.

Campus Leuven

Wanneer er twee examenmomenten voorzien worden voor één opleidingsonderdeel, kan het Faculteitsbestuur bepalen dat het tweede examenmoment ook dient als inhaalmoment, zodat de studenten die kiezen voor het tweede examenmoment maar door zwaarwichtige redenen niet kunnen deelnemen aan dat examen, slechts examen kunnen afleggen in een volgende examenperiode (dit geldt onder andere voor de verplichte opleidingsonderdelen en de opleidingsonderdelen binnen de klemtonen van de master in de rechten).

Facultaire afwijking Faculteit Rechtsgeleerdheid

Om het aantal inhaalexamens nog verder te kunnen inperken, staat het bestuur toe dat de ombudsdienst uitzonderlijk studenten kan laten aansluiten bij (extra) examenmomenten die reeds moeten worden georganiseerd buiten de examenperiode of in een volgende examenperiode (bijvoorbeeld voor studenten met recht op examenspreiding volgens artikel 51). De ombudsdienst oordeelt hier soeverein over, rekening houdend met de belangen van docenten en studenten.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Antwerpen

Inhaalexamens, die om zwaarwichtige redenen toegestaan worden door de ombudsen, kunnen ingepland worden vanaf het einde van de eerste examenperiode tot het begin van de derde examenperiode.

Campus Brussel

Inhaalexamens die om zwaarwichtige redenen door de ombuds worden toegestaan, kunnen van het einde van de eerste examenperiode tot het begin van de derde examenperiode worden geprogrammeerd.

Campus Leuven

Examens kunnen om een zwaarwichtige reden naar een tijdstip binnen of buiten de examenperiode worden verplaatst. De examenombuds neemt daarover een soevereine beslissing. Examens kunnen alleen naar een tijdstip buiten de examenperiode worden verplaatst indien bij een bestaand examenmoment kan worden aangesloten.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Campus Leuven

Afwijkingen:

 • Voor een aantal opleidingsonderdelen legt de docent het examen vast, in onderlinge afspraak met de studenten.

Afdeling 3. Deelname aan de examens

Artikel 46. Voorwaarden om aan examens deel te nemen

§1. Wanbetaling

Artikel ALGEMEEN

Studenten kunnen slechts deelnemen aan een examen als ze het verschuldigde studiegeld betaald hebben of daarover een regeling hebben getroffen met de universiteit.

§2. Verplichtingen per opleidingsonderdeel

Artikel ALGEMEEN

De deelname aan een examen kan aan bepaalde voorwaarden onderworpen zijn, zoals een aanwezigheidsplicht met betrekking tot praktische onderdelen, voldoende deelname aan groepsverplichtingen of de tijdige indiening van werkstukken. De ECTS-fiche van het betrokken opleidingsonderdeel omschrijft de gevolgen voor de examenbeoordeling als de studenten niet aan de gestelde voorwaarden voldoen. De faculteit kan bepalen dat studenten die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, een nulscore, een 'niet afgelegd' of een 'niet geslaagd' krijgen voor het betrokken opleidingsonderdeel of voor een deel ervan (zie artikel 67).

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

Als studenten niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht of aan de plicht om tijdig werkstukken in te dienen, zoals wordt vermeld in de programmagids of in de ECTS-fiche van het betrokken opleidingsonderdeel, wordt hen de toegang tot het examen ontzegd en krijgen zij de beoordeling 'niet-afgelegd' (NA) voor het betrokken opleidingsonderdeel of voor een deel ervan.

Bij de beoordeling van het al dan niet naleven van de voorwaarden houdt de titularis rekening met:

 • de billijkheid;

 • de waarschuwingsplicht van de titularis;

 • de eventuele individuele afspraken tussen de studenten, de titularis en de studietrajectbegeleider.

Studenten moeten gewettigde afwezigheden onmiddellijk melden en de nodige getuigschriften aan de facultaire Dienst Studentenondersteuning bezorgen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Indien studenten niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht, de groepsdeelname of de tijdige indiening van werkstukken, krijgen zij de eindbeoordeling 'niet-afgelegd' (NA) voor het betrokken opleidingsonderdeel, tenzij anders wordt bepaald in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten die ongewettigd afwezig zijn tijdens practica en/of oefeningen die verbonden zijn aan een opleidingsonderdeel, worden geweigerd om deel te nemen het examen over het betrokken opleidingsonderdeel, indien dat in de ECTS-fiche is aangegeven. Het betrokken opleidingsonderdeel wordt dan als "niet afgelegd" (NA) beschouwd.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Alle voorwaarden met betrekking tot de deelname aan een examen (zoals bijvoorbeeld aanwezigheidsplicht, voldoende deelname aan groepsverplichtingen, het tijdig indienen van werkstukken en documenten, het tijdig betalen van extra aangerekende studiekosten, etc.) zijn vermeld in de ECTS-fiche van het betrokken opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Wanneer studenten niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht met betrekking tot praktische onderdelen, verplichte deelname aan groepsverplichtingen of het tijdig indienen van werkstukken, volgt de volgende sanctie: de studenten krijgen een 0/20 of 'Niet Afgelegd (NA)'. Indien één van beide sancties van toepassing is, wordt dat vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Als de deelname aan een examen aan bepaalde voorwaarden is onderworpen, zoals aanwezigheidsplicht, voldoende deelname of de tijdige indiening van werkstukken, wordt dat in de ECTS-fiche ge?xpliciteerd. Als studenten niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, krijgen zij voor het betrokken opleidingsonderdeel of voor een deel ervan de beoordeling 'niet-afgelegd' (NA) (zie ook artikels 62, 63 en 67).

Studenten die omwille van ziekte afwezig zijn tijdens een of meerdere contactmomenten met permanente evaluatie, verwittigen de betrokken docent en bezorgen een medisch attest aan de studentenadministratie. Voor het medisch attest gelden de bepalingen van artikel 50. De contactgegevens van de studentenadministratie zijn te vinden op https://iiw.kuleuven.be/contactpersonen.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

?Bijzondere voorwaarden voor de toegang tot een examen van een opleidingsonderdeel worden vermeld in de betrokken ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

?Studenten die aan geen enkele van de evaluatieactiviteiten van een opleidingsonderdeel deelnemen, of de inlevertermijn van die evaluatieactiviteiten niet respecteren, krijgen standaard een score niet-afgelegd voor dat opleidingsonderdeel. Studenten die niet deelnemen aan bepaalde onderdelen van een evaluatie, of voor bepaalde onderdelen van een evaluatieactiviteit de inlevertermijn niet respecteren (maar wel deelnemen aan andere evaluatieactiviteiten van datzelfde opleidingsonderdeel), krijgen standaard een nulscore op de niet-afgelegde, of de niet of te laat ingeleverde onderdelen. Opleidingsonderdelen die van deze facultaire standaardregeling afwijken, vermelden dat in de ECTS-fiche, onder toelichting evaluatievorm.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

1. Voor sommige opleidingsonderdelen kan aanwezigheid verplicht zijn buiten de reguliere collegeweken. De bepalingen daarover zijn opgenomen in de ECTS-fiche en desgevallend in de stagebrochures. Het betreft o.m. alle opleidingsonderdelen met werkvorm stage.

2. De ECTS-fiche omschrijft bijzondere voorwaarden voor de deelname aan het examen.

3. Voor de postgraduaatsopleidingen geldt een aanwezigheidsplicht van 100%. In geval van afwezigheid ten gevolge van overmacht, kunnen studenten in samenspraak met de opleidingsverantwoordelijke bekijken of een alternatieve opdracht mogelijk is voor de gemiste sessies. Wanneer de alternatieve opdracht bestaat uit supervisie of leertherapie, kunnen de daardoor gegenereerde meerkosten worden doorgerekend aan de studenten. Het gaat daarbij om de volgende opleidingsonderdelen:
 • Psychotherapiepraktijk en supervisie deel 1 (P0O11A; P0U35A; XXXX )
 • Psychotherapiepraktijk en supervisie deel 2 (P0O14A; P0U36A; XXXX)
 • Psychotherapiepraktijk en supervisie deel 3 (P0O17A; P0U37A; XXXX)
 • Psychotherapiepraktijk en supervisie deel 4 (P0O20A; P0U38A; XXXX)
 • Leergroep deel 1: de beginnende groep (P0O05A)
 • Leergroep deel 2: de gevorderde groep (P0O07A)
 • Leergroep deel 3: de ondersteunende groep (P0O09A)
 • Leergroep deel 1 en 2 (XXXX)
 • Leergroep deel 3 en 4 (XXXX)
 • Supervisie in de gedragstherapie I: volwassenen (P0N64A)
 • Supervisie in de gedragstherapie II: volwassenen (P0N70A)
 • Supervisie in de gedragstherapie III: volwassenen (P0T99A)
 • Gedragstherapeutisch proces II: volwassenen (P0N60A)
 • Gedragstherapeutisch proces III: volwassenen (P0N66A)
 • Supervisie in de psychodynamische kinderpsychotherapie II (P0O70A)
 • Supervisie in de psychodynamische kinderpsychotherapie I (P0O69A)
 • Supervisie in de psychodynamische kinderpsychotherapie III (P0O71A)
 • Praktijk en supervisie van de psychoanalytische psychotherapie deel I (P0P06A)
 • Praktijk en supervisie van de psychoanalytische psychotherapie deel II (P0P07A)
 • Praktijk en supervisie van de psychoanalytische psychotherapie deel III (P0P08B)
 • Praktijk en supervisie van de psychoanalytische psychotherapie deel IV (P0T38A)
 • Supervisie in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie I (P0N84A)
 • Supervisie in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie II (P0N85A)
 • Supervisie in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie III (P0N86A)
 • Supervisie in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie IV (P0N87A)
4. Wanneer studenten niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht of groepsdeelname, aan het tijdig indienen van werkstukken of aan andere voorwaarden voor de toegang tot het examen, zal het examen de beoordeling "niet-afgelegd" (NA) krijgen. Daar waar er bijzondere bepalingen en afwijkingen zijn, worden die omschreven in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

?De onderstaande types van opleidingsonderdelen hebben een verplichte aanwezigheid, verplichte voldoende deelname aan groepsverplichtingen of verplichte tijdige indiening van werkstukken, waarvan de weerslag op de evaluatie bij afwezigheid, bij onvoldoende deelname of bij niet-tijdige indiening, in een afzonderlijk reglement of brochure is opgenomen:

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Antwerpen

Studenten die aan geen enkele van de evaluatieactiviteiten van een opleidingsonderdeel deelnemen, of de inlevertermijn van die evaluatieactiviteiten niet respecteren, krijgen standaard een score niet-afgelegd voor dat opleidingsonderdeel. Studenten die niet deelnemen aan bepaalde onderdelen van een evaluatie, of voor bepaalde onderdelen van een evaluatieactiviteit de inlevertermijn niet respecteren (maar wel deelnemen aan andere evaluatieactiviteiten van datzelfde opleidingsonderdeel), krijgen standaard een nulscore op de niet-afgelegde, of de niet of te laat ingeleverde onderdelen. Opleidingsonderdelen die van deze facultaire standaardregeling afwijken, vermelden dat in de ECTS-fiche, onder toelichting evaluatievorm.

Campus Brussel

Indien niet aan de voorwaarden in de ECTS-fiche is voldaan, wordt standaard een nulscore ingevoerd. Docenten die van de standaardregeling willen afwijken, moeten dat duidelijk vermelden in hun ECTS-fiche.

Campus Leuven

De docent kan studenten die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden om aan een examen deel te nemen, een nulscore of de beoordeling 'niet-geslaagd' geven voor het betrokken opleidingsonderdeel of voor een deel ervan.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Wanneer studenten niet voldoen aan de gevraagde aanwezigheidsplicht met betrekking tot praktische onderdelen, voldoende deelname aan groepsverplichtingen of het tijdig indienen van werkstukken, kunnen de docenten beslissen dat de betrokken studenten niet mogen deelnemen aan het examen. Ze krijgen in dat geval een beoordeling 'niet-afgelegd' (NA) voor het volledige opleidingsonderdeel en verliezen een examenkans.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Indien studenten niet aan de gevraagde aanwezigheidsplicht met betrekking tot praktische onderdelen, voldoende deelname aan groepsverplichtingen of de tijdige indiening van werkstukken voldoen, wordt de sanctie verduidelijkt in de ECTS-fiche van het betrokken opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Voor opleidingsonderdelen met vormen van parti?le of permanente evaluatie (zie artikel 40) krijgen de studenten de beoordeling 'niet-afgelegd' (NA) als zij niet aan de gevraagde aanwezigheidsplicht voldoen, onvoldoende deelnemen aan groepsverplichtingen, geen presentatie geven, niet alle werkstukken indienen of werkstukken niet tijdig indienen.

Wanneer er bij seminaries, werkcolleges of oefenzittingen een aanwezigheidsplicht geldt en de activiteiten tijdens de contactmomenten deel uitmaken van de evaluatie, kan de docent studenten die herhaaldelijk ongewettigd afwezig zijn, de verdere toegang tot de contactmomenten ontzeggen.

Indien studenten om gegronde redenen een verplicht contactmoment niet kunnen bijwonen, moeten zij zo snel mogelijk de docent verwittigen. De docent kan in dat geval beslissen om de studenten een vervangopdracht te geven (bijvoorbeeld een leesrapport over de lectuur die tijdens de gemiste sessie van het seminarie werd behandeld).

Indien studenten om zwaarwichtige redenen gedurende een langere periode of regelmatig de verplichte contactmomenten niet kunnen bijwonen, of indien studenten om zwaarwichtige redenen geen presentatie kunnen geven op het vastgestelde moment, moeten zij zo snel mogelijk de docent én de examenombuds verwittigen. De ombuds beoordeelt soeverein de opgegeven redenen en werkt, indien nodig, een regeling uit in overleg met de docent. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat er voor de studenten op een ander moment een presentatie wordt georganiseerd of dat delen van het opleidingsonderdeel door een alternatieve opdracht worden vervangen.

§3. Controle van de identiteit

Artikel ALGEMEEN

Op het examen moeten de studenten hun identiteit kunnen bewijzen. Studenten in een diploma- of creditcontract moeten dit in principe doen door het voorleggen van hun studentenkaart.  Indien het voorleggen van de studentenkaart uitzonderlijk niet mogelijk is, kunnen ook andere identiteitsbewijzen aanvaard worden (een internationaal paspoort, Belgische identiteitskaart of Belgisch rijbewijs).

Bij schriftelijke examens wordt de aanwezigheid van de studenten geregistreerd. Studenten die daarom verzoeken, ontvangen een bewijs van deelname aan het examen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Bij schriftelijke examens wordt de aanwezigheid van de studenten ten minste door een aftekenlijst geregistreerd.

Studenten die daarom verzoeken, ontvangen een bewijs van deelname aan het examen. Zij moeten daarvoor bij voorkeur hun persoonlijke examenkaart laten aftekenen.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Studenten moeten in principe hun studentenkaart meebrengen naar elk examen. Na het examen en op vertoon van de studentenkaart wordt aan de studenten een bewijs van deelname overhandigd. Afhankelijk van de campus kan dit een door de examinator of toezichthouder ondertekende of afgestempelde examenkaart, een deelnamebewijs of een examenvoorblad zijn. Bij een mogelijke betwisting moeten studenten één van deze documenten als bewijs van deelname kunnen voorleggen.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Tijdens het examen moeten de studenten de aanwezigheidslijst tekenen.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Studenten moeten hun aanwezigheid registreren door het handtekenen van de aanwezigheidslijst. Studenten die een bewijs van deelname wensen, kunnen hun examenkaart, die beschikbaar is in het Individueel Examenrooster (IER), laten ondertekenen na het inleveren van hun examenkopij. 

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Campus Brussel

Studenten moeten hun examenkaart (terug te vinden in het individuele examenrooster) meebrengen naar elk examen. Na het be?indigen van het examen en op vertoon van (in principe) de studentenkaart, wordt de examenkaart getekend door de examinator of toezichthouder.

Campus Leuven

Studenten moeten in principe hun studentenkaart meebrengen naar elk examen. Indien de studenten voor een mondeling examen een bewijs van deelname wensen, moeten zij hun examenkaart (terug te vinden in het individueel examenrooster) voorleggen ter ondertekening door de examinator of toezichthouder.

Campus Kortrijk

Studenten moeten in principe hun studentenkaart meebrengen naar elk examen. Indien de studenten voor een mondeling examen een bewijs van deelname wensen, moeten zij een deelnamebewijs voorleggen ter ondertekening door de examinator of toezichthouder.?

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Brussel

Studenten moeten hun examenkaart en studentenkaart of uitzonderlijk een ander identiteitsbewijs naar elk examen meebrengen. Na het be?indigen van het examen en op vertoon van de studentenkaart of uitzonderlijk een ander identiteitsbewijs tekent de examinator of toezichthouder de examenkaart.?

Campus Leuven

Studenten die bij een mondeling examen een deelnamebewijs willen ontvangen, moeten hun examenkaart naar het examen meebrengen.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Indien de studenten een bewijs van deelname aan het examen wensen, moeten zij de examenkaart die zij via het individuele examenrooster kunnen afdrukken, gebruiken.

Bij schriftelijke examens registreert de toezichthouder bij het afleveren van de examenkopij de aanwezigheid van de studenten op een lijst die de docent ter beschikking stelt.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Studenten moeten in principe hun studentenkaart naar elk examen meebrengen. Voor de schriftelijke examens die onder de verantwoordelijkheid van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte vallen, moeten de studenten een aanwezigheidslijst ondertekenen.?

§4. Inschrijving voor de derde examenperiode

Artikel ALGEMEEN

Studenten die aan de examens van de derde examenperiode willen deelnemen, moeten zich daarvoor inschrijven volgens de procedure van artikel 89§3. Studenten die aan examens deelnemen waarvoor zij zich ondanks een regeling terzake niet expliciet hebben ingeschreven, kunnen geen examencijfer krijgen. Het examen wordt in dat geval als nietig en onbestaande beschouwd.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

Indien studenten een bewijs van deelname wensen, zijn ze zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van hun examenkaart op de dag van het examen.

Artikel 47. Hernemen van examens uit de eerste examenperiode

Artikel ALGEMEEN

Over opleidingsonderdelen waarover een examen tijdens de eerste examenperiode wordt georganiseerd, kunnen de studenten ten vroegste in de derde examenperiode opnieuw een examen  afleggen. Dat geldt ook voor een parti?le of permanente evaluatie.

De faculteit kan beslissen dat studenten in de eindfase van hun opleiding reeds in de tweede examenperiode opnieuw examen kunnen afleggen over welbepaalde opleidingsonderdelen waarover ze reeds in de eerste examenperiode zijn ge?xamineerd, maar waarvoor ze geen credit hebben behaald en die ze moeten of willen hernemen. De faculteit bepaalt de voorwaarden waaronder dit wordt toegestaan.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Studenten in de eindfase van hun opleiding kunnen reeds in de tweede examenperiode opnieuw examen afleggen over welbepaalde opleidingsonderdelen waarover ze reeds in de eerste examenperiode zijn ge?xamineerd, maar waarvoor ze geen credit hebben behaald en die ze moeten of willen hernemen. Zij hebben dat recht enkel wanneer zij voldoen aan alle voorwaarden om ook in de tweede examenperiode te kunnen afstuderen. De studenten moeten de bevoegde stafmedewerker onderwijs hier minstens één maand voor de aanvang van de examenperiode van op de hoogte brengen.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire POC'.

De Faculteit Architectuur voorziet geen uitzonderingen op de regel dat over opleidingsonderdelen waarover tijdens de eerste examenperiode een examen wordt georganiseerd, ten vroegste in de derde examenperiode opnieuw examen kan worden afgelegd. Dat geldt ook voor een parti?le of permanente evaluatie.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

De faculteit staat niet toe dat studenten de herexamens reeds in de tweede examenperiode afleggen, uitgezonderd voor de masterproef en opleidingsonderdelen met de aanduiding 'categorie stage'.

Die regeling geldt ook voor de master in de sportgeneeskunde.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten in de eindfase van een masteropleiding onder de administratieve bevoegdheid van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen kunnen, met het oog op het behalen van hun diploma in de tweede examenperiode, reeds in de tweede examenperiode examens van de eerste examenperiode hernemen. Dat kan alleen indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • het betreft maximaal twee examens voor een totaal van maximaal zes studiepunten;

 • het betreft opleidingsonderdelen die ressorteren onder een POC van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen of waarvan de co?rdinator akkoord is*;

 • de studenten hebben voor de betrokken opleidingsonderdelen eerder al een resultaat van ten minste 8/20 behaald;

 • de studenten kunnen bij het succesvol afleggen van die examens na de tweede examenperiode afstuderen.

De studenten dienen hun aanvraag uiterlijk de derde woensdag van het tweede semester in bij de examenombuds via het contactformulier op de facultaire website. Studenten vermelden in hun aanvraag welke opleiding ze volgen, en welke opleidingsonderdelen ze wensen te hernemen.

De examenombuds bundelt alle aanvragen en legt deze ter goedkeuring voor aan de decaan. De aanvraag is definitief en houdt bij goedkeuring in dat de studenten hun tweede examenkans voor de betrokken opleidingsonderdelen opnemen in de tweede examenperiode.

*Indien de aanvraag één of twee opleidingsonderdelen betreft die niet ressorteren onder een POC van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, contacteert de examenombuds de co?rdinator om zijn of haar akkoord te vragen.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Studenten die in de eerste examenperiode niet geslaagd zijn voor de masterproef, kunnen reeds in de tweede examenperiode hun tweede examenkans van de masterproef opnemen voor zover zij in deze examenperiode kunnen slagen voor de masteropleiding in haar geheel. Studenten die van deze mogelijkheid willen gebruikmaken, dienen zich hiervoor uitdrukkelijk in te schrijven. De praktische procedure m.b.t. deze inschrijving, inclusief de uiterste deadline voor dewelke de student zich dan moet inschrijven, wordt bij het begin van het tweede semester aan de studenten gecommuniceerd door de co?rdinator masterproeven van hun opleiding.

Studenten die in de eerste examenperiode niet geslaagd zijn voor een of meerdere opleidingsonderdelen andere dan de masterproef, kunnen hierover ten vroegste in de derde examenperiode opnieuw examen afleggen.
Voor studenten van een extended masterprogramma gelden de bepalingen van de facultaire aanvulling bij Artikel 56.

Facultaire afwijking Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Studenten van de opleidingen master in de bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid en Master of International Business Economics and Management kunnen, wegens de specifieke organisatie van de opleidingen, in de eindfase van hun opleiding reeds in de eerste examenperiode de tweede examenkans van dat academiejaar opnemen voor een opleidingsonderdeel dat niet de masterproef betreft en waarvoor zij in de eerste examenperiode een eindcijfer van 8/20 of 9/20 hebben behaald. Om van die mogelijkheid te kunnen gebruikmaken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: het betreft slechts een onvoldoende voor één opleidingsonderdeel en de studenten kunnen, mits het bijkomend behalen van een credit voor dat opleidingsonderdeel, afstuderen in de eerste examenperiode van het lopende academiejaar. De tweede examenkans wordt uiterlijk eind februari van het lopende academiejaar georganiseerd. Daarbij kan de examenvorm afwijken van de examenvorm die in de ECTS-fiche is voorzien voor de tweede examenkans in de derde examenperiode. Studenten die van die vervroegde tweede examenkans willen gebruikmaken, hebben geen recht meer op een bijkomende examenkans in de tweede of derde examenperiode. Studenten kunnen binnen de zeven kalenderdagen vanaf de dag na de schriftelijke mededeling van de examenresultaten een aanvraag indienen bij de studentenadministratie. De contactgegevens van de studentenadministratie zijn te vinden op het studentenportaal, zie https://feb.kuleuven.be/studentenportaal/contact/administratie-brussel.?

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Indien studenten voldoen aan de volgende voorwaarden, laat de faculteit laat het toe om in de tweede examenperiode opnieuw examen af te leggen voor opleidingsonderdelen waarvoor reeds in de eerste examenperiode zijn ge?xamineerd werd:De student heeft de status “afstuderend”.

Het gaat om maximum 1 OPO dat hernomen moet worden. 

 • De OPO’s van de opleiding die in vorige academiejaren en examenperiodes werden opgenomen, werden reeds met succes afgerond. 
 • De student heeft tot nog toe maximaal 1 inschrijving gehad voor elk OPO van de betreffende masteropleiding.
 • De student heeft een opleidingspercentage van minstens 50%
 • Het betreft een tekort van 8 of 9 op 20

Studenten die voldoen aan al deze voorwaarden, dienen een gemotiveerde aanvraag in bij het faculteitsbestuur. Ze doen dit door uiterlijk de derde woensdag van het tweede semester contact op te nemen met de examenombuds.?

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

De faculteit kan studenten in de eindfase van hun masteropleiding toelaten om reeds in de tweede examenperiode opnieuw examen af te leggen over welbepaalde opleidingsonderdelen waarvoor ze geen credit hebben behaald en die ze moeten of willen hernemen, op voorwaarde dat zij hebben deelgenomen aan de eerste examenkans.

Indien studenten een examen vervroegd wensen te hernemen, moeten zij dat uiterlijk de derde woensdag van het tweede semester schriftelijk aanvragen via de op Toledo beschreven procedure. De opleidingsco?rdinator, in samenspraak met de programmadirecteur, oordeelt over de ontvankelijkheid van de aanvraag.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Studenten die in de eindfase van de initi?le masteropleiding zitten, die in januari hadden kunnen afstuderen en voor maximaal twee opleidingsonderdelen geen credit hebben behaald (in de masteropleiding en de eventuele vooropleiding samen), kunnen een aanvraag indienen om in de tweede examenperiode te herkansen. Een toegekende vervroegde examenkans is definitief. De studenten moeten hun gemotiveerde aanvraag uiterlijk de derde woensdag van het tweede semester via de studietrajectbelegeider indienen bij de voorzitter van de examencommissie van de betrokken campus. De contactgegevens van de studietrajectbegeleiders zijn te vinden op www.iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

De tweede examenkans vindt niet noodzakelijk plaats onder dezelfde examenvorm (cfr. artikel 65 en 89§4).

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

De faculteit laat studenten in de eindfase van hun initi?le masteropleiding toe om al in de tweede examenperiode examens te hernemen van opleidingsonderdelen die tot de masteropleiding behoren, die ze moeten of wensen te hernemen, indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 1. het betreft opleidingsonderdelen die ressorteren onder een POC van de Faculteit Ingenieurswetenschappen;

 2. het betreft maximaal twee examens voor een totaal van maximaal zes studiepunten;

 3. de studenten hebben voor de betrokken opleidingsonderdelen eerder al een resultaat van ten minste 8/20 behaald;

 4. de studenten kunnen bij het succesvol afleggen van die examens na de tweede examenperiode afstuderen.

Zij moeten daartoe een aanvraag richten tot de academisch secretaris (zie Titel 0. Vooraf) vóór 15 maart van het lopende academiejaar.

In lijn met artikel 49 mogen de studenten vervroegd de masterproef hernemen, zonder de beperkingen in verband met het aantal studiepunten en hun eerder behaalde score.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Campus Antwerpen

Studenten in de eindfase van hun opleiding kunnen een examen uit de eerste examenperiode in de tweede examenperiode hernemen indien (1) het gaat om een enkel examen en zij geen andere onvoldoendes hebben behaald, (2) zij de bachelorpaper resp. masterproef tijdig indienen. Zij moeten daartoe vóór 1 april een verzoek richten tot de vicedecaan onderwijs van de Campus.

Campus Brussel

Studenten kunnen onder geen enkele voorwaarde examens uit de eerste examenperiode in de tweede examenperiode hernemen. De enige uitzondering daarop zijn de inkomende uitwisselingsstudenten die hun examenplanning bespreken met de verantwoordelijke ankerpersoon internationalisering.

Campus Leuven

Studenten kunnen onder geen enkele voorwaarde examens uit de eerste examenperiode in de tweede examenperiode hernemen. De enige uitzondering daarop zijn, met goedkeuring van de docent, de inkomende uitwisselingsstudenten die hun examenplanning bespreken met het facultaire International Office.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De faculteit sluit deze mogelijkheid uit.

Facultaire afwijking Faculteit Rechtsgeleerdheid

Campus Leuven

Voor de Campus Leuven geldt dat studenten van de Engelstalige masterprogramma's en master-na-masterprogramma's een aanvraag kunnen doen om te herkansen in de tweede examenperiode, wanneer de investering in tijd en geld om de verplaatsing te maken voor het afleggen van het examen een vervroegde examenkans in de tweede examenperiode rechtvaardigt. De aanvraag wordt ingediend via verzoekschrift en uiterlijk tegen de ISP-deadline van het tweede semester. Een ingewilligde aanvraag is in beginsel onherroepelijk.

De faculteit stemt in dat de herexamens voor de basismodule van het postgraduaat bemiddeling - naar keuze van de student - reeds kunnen afgelegd worden naar aanleiding van de tweede examenperiode.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Antwerpen

Studenten in de eindfase van hun opleiding kunnen een examen uit de eerste examenperiode in de tweede examenperiode hernemen indien (1) het gaat om een enkel examen en zij geen andere onvoldoendes hebben behaald, (2) zij de bachelorpaper resp. masterproef tijdig indienen. Zij moeten daartoe vóór 1 april een verzoek richten tot de vicedecaan onderwijs van de Campus. 

Campus Brussel

De eigen studenten mogen onder geen enkele voorwaarde examens uit de eerste examenperiode in de tweede examenperiode hernemen. De enige uitzondering daarop vormen de inkomende uitwisselingsstudenten die hun examenplanning met de verantwoordelijke ankerpersoon internationalisering moeten bespreken.

Campus Leuven

Studenten kunnen onder geen enkele voorwaarde examens uit de eerste examenperiode in de tweede examenperiode hernemen.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De faculteit beslist dat alle studenten uit de internationale programma's en de Nederlandstalige studenten die een masteropleiding, master-na-masteropleiding of specifieke lerarenopleiding afronden, reeds in de tweede examenperiode opnieuw examen kunnen afleggen over welbepaalde opleidingsonderdelen waarover ze reeds in de eerste examenperiode zijn ge?xamineerd, maar waarvoor ze geen credit hebben behaald en die ze moeten of willen hernemen. Studenten die van die regeling willen gebruikmaken, moeten de ombudsdienst daarvan op de hoogte brengen via het daartoe bestemde webformulier, vóór de derde woensdag van het tweede semester van het lopende academiejaar. De studenten die van die regeling gebruikmaken, moeten alle opleidingsonderdelen waarvoor zij in de eerste examenperiode een niet-tolereerbare onvoldoende hebben behaald, hernemen in de tweede examenperiode.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Studenten van de Faculteit Wetenschappen die in januari hadden kunnen afstuderen, maar een of meer onvoldoendes hebben behaald in januari, krijgen de kans om vervroegd te herkansen in juni, zodat zij in juni kunnen afstuderen. Deze regel geldt niet voor studenten die in een tweede opleiding ingeschreven zijn en die in die opleiding in juni nog reguliere opleidingsonderdelen moeten afleggen.

Studenten moeten hun aanvraag ten laatste op 1 maart via de ombuds bij de faculteit indienen. Voor de herkansing van de masterproef is de deadline gelijk aan de indiendatum van de masterproef. De studenten moeten het verzoek tot de decaan richten en naar de facultaire administratie sturen.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

De faculteit kan uitzonderlijk aan studenten in de eindfase van hun opleiding toestaan om een examen van de eerste examenperiode waaraan zij hebben deelgenomen, maar waarvoor zij geen credit hebben behaald, al in de tweede examenperiode te hernemen. De studenten moeten hun gemotiveerde aanvraag richten tot de examenombuds, die daarover een beslissing neemt.

Artikel 48. Inhalen van examens uit de eerste examenperiode

Artikel ALGEMEEN

Studenten die om een zwaarwichtige reden niet aan een examen van de eerste examenperiode hebben kunnen deelnemen, kunnen uiterlijk op de derde woensdag van het tweede semester vragen hierover in de tweede examenperiode examen te mogen afleggen. De faculteit beslist na advies van de examenombuds en legt na overleg met de examinator de examenvorm vast.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Studenten moeten hun aanvraag richten tot de stafmedewerker onderwijs.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire assessmentcommissie'.

Studenten moeten hun aanvraag indienen bij de facultaire assessmentcommissie.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Campus Brugge

Studenten van de Campus Brugge moeten daarvoor eveneens contact opnemen met de ombuds van de Campus Brugge. De examenombuds is vermeld in de examenrichtlijnen.

Campus Leuven

De studenten moeten daarvoor contact opnemen met de ombuds via de helpdesk van de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (help.faber.kuleuven.be).

De ombuds beslist, indien nodig, in overleg met de voorzitter van de examencommissie.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten die om een zwaarwichtige reden niet aan een examen van de eerste examenperiode hebben kunnen deelnemen, kunnen uiterlijk op de derde woensdag van het tweede semester bij de examenombuds een aanvraag indienen via het contactformulier op de facultaire website, om daarover in de tweede examenperiode of in de week ervoor examen te mogen afleggen. Na advies van de examenombuds beslist de decaan over de ontvankelijkheid van de aanvraag.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Uitgaande uitwisselingsstudenten die een FEB-opleidingsonderdeel van het uitwisselingssemester niet kunnen vervangen door een opleidingsonderdeel aan de gastinstelling, moeten het examen van dat opleidingsonderdeel in principe tijdens de eerste examenperiode aan de thuisinstelling afleggen. Alleen om gegronde redenen, bijvoorbeeld het niet tijdig terug kunnen zijn voor de eerste examenperiode, kunnen zij het examen afleggen:

-in de loop van het tweede semester, in de week voor of tijdens de tweede examenperiode (Campus Antwerpen);
-in de week voor of tijdens de tweede examenperiode (Campus Brussel);
-in de loop van het tweede semester en ten laatste in de week voor de tweede examenperiode (Campus Kortrijk en Campus Leuven).

Studenten die van die mogelijkheid willen gebruikmaken, moeten hun gemotiveerde en gedocumenteerde verzoek ten laatste op 15 december richten tot de ombuds. Voor de contactgegevens van de ombudsen, zie:? https://feb.kuleuven.be/studentenportaal/contact/ombuds.

Indien de aanvraag niet tijdig gebeurt, moeten de studenten verplicht deelnemen tijdens de eerste examenperiode of verliezen zij hun eerste examenkans.

Alle andere studenten moeten contact opnemen met de ombuds. Die beslist soeverein en indien nodig in overleg met de campusvicedecaan onderwijs. De contactgegevens van de ombudsen zijn raadpleegbaar op https://feb.kuleuven.be/studentenportaal/contact/ombuds.

Per opleidingsonderdeel kan er maximaal één inhaalexamen binnen het academiejaar worden georganiseerd. Indien studenten, zelfs om een zwaarwichtige reden, afwezig zijn op het inhaalexamen, hebben zij geen recht op een tweede inhaalexamen.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Studenten moeten hun aanvraag vóór de deadline van het individuele studieprogramma richten tot het Faculteitsbestuur (via hun examenombuds: https://pharm.kuleuven.be/studeren/examenombudsen).

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

Studenten die om een zwaarwichtige reden niet kunnen deelnemen aan een of meerdere examens van de eerste examenperiode, moeten hun aanvraag richten tot de betreffende examenombuds. Indien er geen examenverplaatsing mogelijk is binnen de eerste examenperiode of de lesvrije week, kunnen de studenten tot uiterlijk vóór de derde woensdag van het tweede semester via de examenombuds vragen om daarover nog examen te mogen afleggen vóór het einde van de tweede examenperiode. Het examen kan in overleg met de examenombuds, de examinator en de secretaris van de examencommissie worden afgelegd in de loop van het tweede semester of tijdens de tweede examenperiode.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Studenten die een examen van de eerste examenperiode willen inhalen in de tweede examenperiode, moeten hun gemotiveerde aanvraag uiterlijk de derde woensdag van het tweede semester via de examenombuds indienen bij de voorzitter van de examencommissie van de betrokken campus. De voorzitter van de examencommissie bepaalt de examenvorm na overleg met de examinator. De contactgegevens van de examenombudsen zijn te vinden op www.iiw.kuleuven.be/examenombuds.

Het inhaalexamen vindt niet noodzakelijk plaats onder dezelfde examenvorm (cfr. artikel 65 en 89§4).

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Facultaire contactpersoon: de academisch secretaris (zie Titel 0. Vooraf).

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Studenten dienen de gemotiveerde aanvraag in bij de examenombuds van de opleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Studenten moeten vóór 30 maart hun gemotiveerde aanvraag richten tot de examenombuds, die de zwaarwichtigheid nagaat en de organisatorische haalbaarheid onderzoekt. De examenombuds legt het voorstel voor inhalen van de examens uit de eerste examenperiode voor aan de voorzitters van de examencommissie. De voorzitters van de examencommissie beslissen over de gegrondheid van de aanvraag. Indien ze de aanvraag goedkeuren, geeft de examenombuds de lijst met af te leggen examens door aan de facultaire onderwijs- en studentenadministratie (Campus Leuven) of aan het onderwijssecretariaat (Campus Kortrijk). De wijzigingen zijn via het KU Loket voor de studenten en de docenten zichtbaar.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

De Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft voor de toepassing van dit artikel beleidslijnen opgesteld, die raadpleegbaar zijn op www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Antwerpen

Studenten dienen de gemotiveerde aanvraag in bij de examenombuds van de opleiding.

Campus Brussel

Studenten moeten hun aanvraag indienen bij de vicedecaan onderwijs van de Campus.

Campus Leuven

?Studenten die van deze mogelijkheid willen gebruikmaken, moeten hun aanvraag via een verzoekschrift richten tot de facultaire studentenadministratie indien zij uitstel wensen omwille van een uitwisseling in het eerste semester, of tot de examenombuds indien zij uitstel wensen omwille van zwaarwichtige redenen. De examenombuds beslist over alle aanvragen. Examens die op basis van dit artikel naar de tweede examenperiode worden uitgesteld, kunnen in de blokperiode van de tweede examenperiode of tijdens de tweede examenperiode worden geprogrammeerd.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Studenten moeten hun aanvraag richten tot de permanente ombuds via het daartoe bestemde webformulier. Het Faculteitsbestuur neemt een beslissing na advies van de ombuds.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Campus Leuven

Studenten die van deze mogelijkheid willen gebruikmaken, moeten hun verzoek via de examenombuds tot de facultaire POC richten. Zij moeten hun aanvraag ten laatste op 1 maart indienen bij de facultaire studentenadministratie.?

Campus Kortrijk

Studenten die van deze mogelijkheid willen gebruikmaken, moeten hun verzoek via de examenombuds tot de voorzitter van de Groep Wetenschap & Technologie van de Kulak richten. Zij moeten hun aanvraag ten laatste op 1 maart indienen.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Studenten moeten hun gemotiveerde aanvraag indienen bij de examenombuds. De vicedecaan onderwijs beslist of een inhaalexamen tijdens de tweede examenperiode al dan niet wordt toegestaan en onder welke vorm het inhaalexamen zal plaatsvinden.

Artikel 49. Beoordeling na het eerste semester

Artikel ALGEMEEN

Als een masterproef of -stage een jaaropleidingsonderdeel is, kan de faculteit beslissen dat de beoordeling ervan voor bepaalde categorie?n van studenten toch kan plaatsvinden na het eerste semester. Dat geldt in elk geval voor afstuderende studenten die nog uitsluitend een resultaat moeten verwerven voor de masterproef of -stage.

De faculteit beslist of de beoordeling van andere tweedesemester- of jaaropleidingsonderdelen dan masterproef of- stage na het eerste semester kan plaatsvinden voor bepaalde categorie?n van studenten die daardoor kunnen afstuderen. De faculteit bepaalt voor welke categorie?n van studenten en bij welke omstandigheden dat mogelijk is. Die mogelijkheid is beperkt tot twee opleidingsonderdelen per academiejaar, de masterproef en -stage niet meegerekend.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Studenten kunnen examen afleggen van alle opleidingsonderdelen die tijdens het lopende academiejaar niet worden ingericht tot het einde van de eerste examenperiode. Dat kan enkel voor studenten die daardoor kunnen afstuderen en wanneer ze tijdens het vorige academiejaar de lessen hebben gevolgd. De examenstof is in dat geval de leerstof van het vorige jaar. 

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire POC'.

Studenten die in het voorgaande academiejaar de masterproef in hun programma hebben opgenomen, kunnen ervoor kiezen om bij de herneming van dat opleidingsonderdeel reeds aan het einde van het eerste semester examen af te leggen. Zij worden dan beoordeeld op basis van de opdrachtomschrijving van het voorgaande academiejaar.

Studenten die van deze mogelijkheid willen gebruikmaken, moeten dat bij voorkeur voor de aanvang van het academiejaar en uiterlijk de derde woensdag van het eerste semester schriftelijk melden aan de facultaire assessmentcommissie. De gemaakte keuze is definitief.

Studenten die de masterproef voor de eerste keer in hun individuele studieprogramma opnemen, leggen het examen ten vroegste af op het einde van het tweede semester.

Door de aard van de masterproef in de opleidingen master in de interieurarchitectuur, master in de architectuur en Master of Architecture kunnen de studenten per academiejaar er slechts éénmaal examen over afleggen: op het einde van het eerste semester of op het einde van het tweede semester.

De masterproef in de opleiding master in de stedenbouw en de ruimtelijke planing heeft twee examenkansen per academiejaar: de eerste examenkans op het einde van het eerste of het tweede semester en een tweede examenkans tijdens de derde examenperiode.

De Faculteit Architectuur voorziet geen andere opleidingsonderdelen van het tweede semester of jaaropleidingsonderdelen waarvan het examen na het eerste semester kan plaatsvinden.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Vervroeging van opleidingsonderdelen van het tweede semester of over het hele jaar gespreide opleidingsonderdelen voor masterstudenten die kunnen afstuderen:

 1. masterproef: de faculteit staat een vervroeging toe indien de promotor aan de studenten heeft bevestigd dat zij hun masterproef in principe in januari kunnen voorbrengen;
 2. stages: de faculteit staat een vervroeging toe indien dat praktisch mogelijk is. Indien de studenten de stage in het voorafgaande academiejaar hadden opgenomen en zij hun kansen niet optimaal hebben benut (tenzij om zwaarwichtige redenen), kan de aanvraag worden geweigerd;
 3. jaaropleidingsonderdelen en opleidingsonderdelen die in het tweede semester worden ge?valueerd (dat wil zeggen opleidingsonderdelen van het tweede semester en opleidingsonderdelen die in het eerste semester worden gedoceerd, maar waarvoor volgens de facultaire reglementering het examen in de examenperiode van juni wordt georganiseerd): vervroeging is mogelijk indien de studenten aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • het opleidingsonderdeel moet tijdens het voorafgaande academiejaar reeds zijn gevolgd;
 • de studenten moeten in het voorafgaande academiejaar twee keer examen hebben afgelegd over dat opleidingsonderdeel, met andere woorden zij moeten al hun kansen hebben benut (tenzij om zwaarwichtige redenen);
 • naast de masterproef en de stage wordt maximum één opleidingsonderdeel vervroegd.

Zowel de stage, de masterproef als het opleidingsonderdeel worden alleen vervoegd als het volledige pakket (met vervroegde examens) na de eerste examenperiode is afgerond. Studenten die de stage, de masterproef of het opleidingsonderdeel van hun programma nog na de eerste examenperiode moeten afleggen, krijgen daarvoor geen vervroeging.

Uitzonderingen (zowel positieve als negatieve) kunnen om zwaarwichtige redenen worden toegestaan. De examenvoorzitter oordeelt daarover in samenspraak met de ombuds.

SLO gezondheidswetenschappen

De onderstaande jaaropleidingsonderdelen kunnen door afstuderende studenten vervroegd worden afgelegd:

 • reflectie en onderzoeksvaardigheden in het onderwijs van de gezondheidswetenschappen (B-KUL-O0C03B);
 • concretisering thema's uit de didactiek gezondheidswetenschappen - verdiepende modules (B-KUL-O0C05A): een vervroeging wordt toegestaan op voorwaarde dat het opleidingsonderdeel reeds in het voorafgaande academiejaar is opgenomen;
 • stage: een vervroeging wordt toegestaan indien dat praktisch mogelijk is. Indien de studenten de stage in het voorafgaande academiejaar hadden opgenomen en zij hun kansen niet optimaal hebben benut (tenzij om zwaarwichtige redenen), kan de aanvraag worden geweigerd.

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen

De onderstaande jaaropleidingsonderdelen kunnen door afstuderende studenten vervroegd worden afgelegd:

 • Vakdidactiek gezondheidswetenschappen - diergeneeskunde (B-KUL-L06M0A) : een vervroeging wordt toegestaan op voorwaarde dat het opleidingsonderdeel reeds in het voorafgaande academiejaar is opgenomen;
 • Vakdidactiek gezondheidswetenschappen – farmaceutische wetenschappen (B-KUL-L06M3A) : een vervroeging wordt toegestaan op voorwaarde dat het opleidingsonderdeel reeds in het voorafgaande academiejaar is opgenomen;
 • Vakdidactiek gezondheidswetenschappen - medische wetenschappen (B-KUL-L06M6A) : een vervroeging wordt toegestaan op voorwaarde dat het opleidingsonderdeel reeds in het voorafgaande academiejaar is opgenomen;
 • Vakdidactiek gezondheidswetenschappen - tandheelkunde (B-KUL-L06M9A): een vervroeging wordt toegestaan op voorwaarde dat het opleidingsonderdeel reeds in het voorafgaande academiejaar is opgenomen;
 • Vakdidactiek gezondheidswetenschappen - verpleegwetenschappen (B-KUL-L07M2A): een vervroeging wordt toegestaan op voorwaarde dat het opleidingsonderdeel reeds in het voorafgaande academiejaar is opgenomen;
 • Vakdidactiek biologie (B-KUL-G0D32B): een vervroeging wordt toegestaan op voorwaarde dat het opleidingsonderdeel reeds in het voorafgaande academiejaar is opgenomen;
 • Stage: een vervroeging wordt toegestaan indien dat praktisch mogelijk is. Indien de studenten de stage in het voorafgaande academiejaar hadden opgenomen en zij hun kansen niet optimaal hebben benut (tenzij om zwaarwichtige redenen), kan de aanvraag worden geweigerd.

SLO lichamelijke opvoeding

De onderstaande jaaropleidingsonderdelen kunnen door afstuderende studenten vervroegd worden afgelegd:

 • reflectie en onderzoeksvaardigheden in het onderwijs van de gezondheidswetenschappen (B-KUL-O0C03B);
 • stage: een vervroeging wordt toegestaan indien dat praktisch mogelijk is. Indien de studenten de stage in het voorafgaande academiejaar hadden opgenomen en zij hun kansen niet optimaal hebben benut (tenzij om zwaarwichtige redenen), kan de aanvraag worden geweigerd.

Educatieve master in de lichamelijke opvoeding

De onderstaande jaaropleidingsonderdelen kunnen door afstuderende studenten vervroegd worden afgelegd:

 • Vakdidactiek lichamelijke opvoeding lager onderwijs m.i.v. praktische oefeningen (B-KUL-L05N5A): een vervroeging wordt toegestaan op voorwaarde dat het opleidingsonderdeel reeds in het voorafgaande academiejaar is opgenomen
 • Stage lichamelijke opvoeding lager onderwijs (B-KUL-L05N0A): een vervroeging wordt toegestaan op voorwaarde dat het opleidingsonderdeel reeds in het voorafgaande academiejaar is opgenomen
 • Stage: een vervroeging wordt toegestaan indien dat praktisch mogelijk is. Indien de studenten de stage in het voorafgaande academiejaar hadden opgenomen en zij hun kansen niet optimaal hebben benut (tenzij om zwaarwichtige redenen), kan de aanvraag worden geweigerd.

Procedure

Studenten moeten ten laatste vijf kalenderdagen na de bekendmaking van de resultaten van de tweede examenperiode of, bij herexamens, van de derde examenperiode toestemming vragen aan de voorzitter van de examencommissie via help.faber.kuleuven.be.

Indien de studenten de masterproef en/of stage nog moeten afleggen, moeten zij bij hun aanvraag de bevestiging van hun promotor en/of stagetitularis toevoegen dat zij de masterproef/stage in de eerste examenperiode kunnen voorbrengen.

Opgelet: Als studenten vragen om na de eerste examenperiode te kunnen afstuderen, wordt dit aanzien als de eerste kans. Dit zal ook zo geregistreerd worden in het systeem. Indien je niet slaagt of het examen niet aflegt, ben je die kans kwijt en kan je pas herexamen afleggen in de derde examenperiode (uitgezonderd voor de masterproef of stage). Indien je door omstandigheden buiten je wil om het examen niet kan afleggen tijdens de eerste examenperiode, moet je tijdig de ombuds op de hoogte brengen.

Die regeling geldt ook voor de master in de sportgeneeskunde.

Voor de SLO gezondheidswetenschappen, de Educatieve master in de gezondheidswetenschappen, de SLO lichamelijke opvoeding en de Educatieve master in de lichamelijke opvoeding moeten studenten uiterlijk op de derde woensdag van het academiejaar toestemming vragen aan de voorzitter van de examencommissie via help.faber.kuleuven.be en tevens via mail de stagetitularis van de betreffende SLO / Educatieve masteropleiding op de hoogte brengen van hun aanvraag.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten die kunnen afstuderen in een van de masteropleidingen onder de administratieve bevoegdheid van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, kunnen in de eerste examenperiode een examenkans benutten voor tweedesemester- of jaaropleidingsonderdelen onder de bevoegdheid van een POC van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Dat kan alleen indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • het betreft maximaal twee examens voor een totaal van maximaal zes studiepunten, de masterproef niet meegerekend;

 • het betreft opleidingsonderdelen die ressorteren onder een POC van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen of waarvan de co?rdinator akkoord is*;

 • de studenten hebben voor de betrokken opleidingsonderdelen eerder al een resultaat van ten minste 8/20 behaald;

 • de studenten kunnen bij het succesvol afleggen van die examens na de eerste examenperiode afstuderen.

De studenten dienen hun aanvraag vóór 1 november in bij de examenombuds via het contactformulier op de facultaire website. Studenten vermelden in hun aanvraag welke opleiding ze volgen en welke opleidingsonderdelen ze wensen te hernemen. De aanvraag is definitief en houdt bij goedkeuring in dat de studenten hun eerste examenkans voor de betrokken opleidingsonderdelen opnemen in de eerste examenperiode.

*Indien de aanvraag één of twee opleidingsonderdelen betreft die niet ressorteren onder een POC van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, contacteert de examenombuds de co?rdinator om zijn of haar akkoord te vragen.

Studenten die kunnen afstuderen in één van de masteropleidingen onder de administratieve bevoegdheid van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen kunnen in de eerste examenperiode een examenkans benutten voor hun masterproef indien die als jaaropleidingsonderdeel wordt aangeboden. De studenten die dit wensen, moeten hun verzoek vóór 1 november tot de examenombuds richten via het contactformulier op de facultaire website. Indien studenten wiens verzoek om in de eerste examenperiode een examenkans te benutten voor hun masterproef, door de faculteit werd ingewilligd, toch beslissen om deze examenkans niet te benutten, dan dienen ze dit voor de indiendatum van de masterproef aan de examenombuds te melden, zoals aangegeven op de website. Wanneer studenten zich niet tijdig afmelden, verliezen ze deze examenkans voor de masterproef.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

?Voor de masterproef kan een beoordeling na het eerste semester alleen plaatsvinden indien een student nog uitsluitend een resultaat moet verwerven voor de masterproef of nog uitsluitend een resultaat moet verwerven voor de masterproef en voor een of meerdere eerstesemesteropleidingsonderdelen. 

Als een student nog een resultaat moet verwerven voor een of meerdere tweedesemester- of jaaropleidingsonderdelen, kan voor de masterproef geen beoordeling na het eerste semester plaatsvinden, noch kan er voor de betrokken tweedesemester- of jaaropleidingsonderdelen een beoordeling na het eerste semester plaatsvinden.

Studenten die aan de voorwaarden voldoen en die van de mogelijkheid willen gebruikmaken om zich bij het einde van het eerste semester te laten beoordelen op hun masterproef, dienen zich hiervoor uitdrukkelijk in te schrijven. De praktische procedure m.b.t. deze inschrijving, inclusief de uiterste deadline voor dewelke de student zich dan moet inschrijven, wordt bij het begin van het eerste semester aan de studenten gecommuniceerd, zie https://feb.kuleuven.be/studentenportaal/ppe/masterproeven.

Facultaire afwijking Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Om de doorstroom naar het onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen en om studieduurverlenging te vermijden, is er voor de specifieke lerarenopleiding economie, de educatieve master in de economie, en het verkorte traject van de educatieve master in de economie aan het einde van het eerste semester een beoordeling van alle stage-opleidingsonderdelen mogelijk, zonder beperking in aantal.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Studenten die na het eerste semester willen worden beoordeeld, moeten hun gemotiveerde aanvraag uiterlijk de derde woensdag van het eerste semester indienen via hun examenombuds (https://pharm.kuleuven.be/studeren/examenombudsen), gericht aan het Faculteitsbestuur. Een toegekende vervroegde examenkans is definitief.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Studenten die na het eerste semester beoordeeld willen worden, moeten hun gemotiveerde aanvraag uiterlijk de derde woensdag van het eerste semester indienen via de studietrajectbegeleider, gericht aan de voorzitter van de betrokken examencommissie. De contactgegevens van de studietrajectbegeleiders zijn te vinden op www.iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding. Een toegekende vervroegde examenkans is definitief.

Voor de masterproef moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

1. de student kan hierdoor na het eerste semester afstuderen;

2. de student neemt in totaal maximum 33 studiepunten op (in de masteropleiding en de eventuele vooropleiding samen, de masterproef inbegrepen);

3. het onderwerp van de masterproef leent zich ertoe. Bijgevolg is de toelating van de promotor van de masterproef nodig.

Voor andere tweedesemester- of jaaropleidingsonderdelen dan de masterproef of stage is de mogelijkheid beperkt tot maximaal twee opleidingsonderdelen per academiejaar. Enkel afstuderende bachelor- en masterstudenten die in het tweede semester op uitwisseling gaan, komen in aanmerking, plus studenten in de eindfase van de initi?le masteropleiding die voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. de student kan hierdoor na het eerste semester afstuderen;

2. de student heeft de opleidingsonderdelen het voorgaande academiejaar reeds opgenomen in het individuele studieprogramma;

3. de student neemt in totaal maximum 33 studiepunten op (in de masteropleiding en de eventuele vooropleiding samen, de masterproef inbegrepen);

4. er zijn geen resultaten meer te verwerven via permanente evaluatie;

5. de co?rdinator van het opleidingsonderdeel geeft toelating.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Masterstudenten in de eindfase van hun opleiding die enkel nog de masterproef moeten afleggen, eventueel aangevuld met opleidingsonderdelen uit het eerste semester, en die de opleiding willen afronden in de eerste examenperiode, moeten aangeven dat ze een beoordeling willen krijgen na het eerste semester door een aanvraag te richten aan de academisch secretaris (zie Titel 0. Vooraf), uiterlijk op 15 januari van het lopende academiejaar. Die aanvraag is definitief en houdt in dat de studenten hun eerste examenkans voor de masterproef en de betrokken opleidingsonderdelen opnemen in de eerste examenperiode.

Masterstudenten in de eindfase van hun opleiding die nog opleidingsonderdelen uit het tweede semester of gespreid over het ganse academiejaar moeten afleggen en de opleiding toch willen afronden in de eerste examenperiode, moeten daarvoor  een aanvraag richten tot de academisch secretaris, uiterlijk op 15 november van het lopende academiejaar. Dat kan enkel onder de voorwaarde dat voorheen op elk van de betrokken opleidingsonderdelen een resultaat van minstens 8/20 is behaald. Die aanvraag is definitief en houdt bij goedkeuring in dat de studenten hun eerste examenkans voor de betrokken opleidingsonderdelen opnemen in de eerste examenperiode.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Campus Antwerpen

Studenten die enkel nog opleidingsonderdelen moeten afleggen die in het eerste semester worden georganiseerd, kunnen in de eerste examenperiode afstuderen.

Studenten die enkel nog hun masterproef, stage of bachelorpaper moeten afleggen, kunnen in de eerste examenperiode afstuderen. Zij bezorgen hun aanvraagformulier vóór 1 december per e-mail aan de studieloopbaanbegeleider van de campus.

Studenten in de masteropleidingen die nog maximum twee opleidingsonderdelen moeten afleggen die helemaal of deels in het tweede semester worden georganiseerd, kunnen in de eerste examenperiode afstuderen indien dat haalbaar is. Zij moeten hun aanvraagformulier met motivatie vóór 1 november per e-mail tot de studieloopbaanbegeleider van de campus richten.

Campus Brussel

Studenten die enkel nog opleidingsonderdelen moeten afleggen die in het eerste semester worden georganiseerd, kunnen in de eerste examenperiode afstuderen.

Studenten die enkel nog hun masterproef, stage of bachelorpaper moeten afleggen, kunnen in de eerste examenperiode afstuderen.

In al deze gevallen moeten de betrokken studenten vóór 1 december een 'aanvraag tot examenwissel’indienen bij hun studietrajectbegeleider.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

1. Het reglement masterproef en de stagereglementen omschrijven de procedures voor een beoordeling in de eerste examenperiode voor respectievelijk de masterproef en de masterstage. 

2. De faculteit beperkt de mogelijkheid van vervroegde beoordeling in het eerste semester tot volgende categorie?n:

Masterproef- en/of stage-opleidingsonderdelen kunnen enkel beoordeeld worden in het eerste semester voor studenten die de opleidingsonderdelen kunnen afwerken ten laatste in de eerste examenperiode en die daardoor kunnen afstuderen in het eerste semester (d.w.z. geen bijkomende opleidingsonderdelen meer moeten afleggen in het tweede semester). Deze regeling geldt niet voor het onderwijsonderzoek-opleidingsonderdeel in de verkorte educatieve master gedragswetenschappen, noch voor de stage-opleidingsonderdelen in de SLO voor voormalige CVO-studenten.

Enkel jaaropleidingsonderdelen die gelijktijdig moeten worden opgenomen met masterproef of stageopleidingsonderdelen kunnen vervroegd beoordeeld worden in de eerste examenperiode als de student daardoor kan afstuderen in het eerste semester.

Studenten moeten hun verzoek voor vervroegd afstuderen richten tot de verantwoordelijke van de facultaire onderwijs- en studentenadministratie (Campus Leuven).        

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

?Voor de toepassing van dit artikel werden door de Faculteit Rechtsgeleerdheid beleidslijnen opgesteld waarvan kennisgenomen kan worden via www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen.

Afstuderen in januari als bachelor? Voor niet-geslaagde studenten van de derde bachelor die nog jaarvakken of vakken moeten afleggen uit het tweede semester worden geen examens georganiseerd tijdens de eerste examenperiode. Zij kunnen ten vroegste hun diploma behalen tijdens de tweede examenperiode van juni.

Afstuderen in januari als master? Afstuderende studenten die in de eerste examenperiode hun masterproef willen afleggen, maken ten laatste op de donderdag voor de kerstvakantie hun voornemen daartoe aan het Faculteitsbestuur kenbaar. Indien de student een aanvraag indient, betekent dit dat een eerste examenkans wordt georganiseerd in de eerste examenperiode. De student kan hier nadien niet meer op terugkomen.

Campus Leuven

Een student die afstuderend is in een initi?le masteropleiding en niet slaagt omwille van maximum één onvoldoende voor een verplicht opleidingsonderdeel (waaronder ook verstaan wordt een klemtoonvak (master in de rechten)) of een pijlervak (master criminologie) uit het tweede semester, kan een aanvraag richten tot het Faculteitsbestuur om examen van dit opleidingsonderdeel af te leggen tijdens de eerste examenperiode van het daaropvolgende academiejaar. De aanvraag wordt ingediend via algemeen verzoekschrift ten laatste tegen de ISP-deadline van het eerste semester.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Antwerpen

Studenten die enkel nog opleidingsonderdelen moeten afleggen die in het eerste semester worden georganiseerd, kunnen in de eerste examenperiode afstuderen. Studenten die enkel nog hun masterproef, stage of bachelorpaper moeten afleggen, kunnen in de eerste examenperiode afstuderen. Zij bezorgen hun aanvraagformulier vóór 1 december per e-mail aan de studieloopbaanbegeleider van de campus. Studenten in de masteropleidingen die nog maximum twee opleidingsonderdelen moeten afleggen die helemaal of deels in het tweede semester worden georganiseerd, kunnen in de eerste examenperiode afstuderen indien dat haalbaar is. Zij moeten hun aanvraagformulier met motivatie vóór 1 november per email tot de studieloopbaanbegeleider van de campus richten.

Campus Brussel

Studenten die enkel nog opleidingsonderdelen moeten afleggen die in het eerste semester worden georganiseerd, kunnen in de eerste examenperiode afstuderen.

Studenten die enkel nog hun masterproef, stage of bachelorpaper moeten afleggen, kunnen in de eerste examenperiode afstuderen.

In al deze gevallen moeten de betrokken studenten vóór 1 december een 'aanvraag tot afstuderen in februari' indienen bij hun studietrajectbegeleider.

Campus Leuven

De beoordeling van andere tweedesemester- of jaaropleidingsonderdelen dan de masterproef of -stage kan niet na het eerste semester plaatsvinden.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De faculteit beslist dat de beoordeling van tweedesemesteropleidingsonderdelen niet kan plaatsvinden na het eerste semester. Voor afstuderende master- of master-na-masterstudenten die nog slechts één opleidingsonderdeel moeten afleggen, geldt er een uitzondering, op voorwaarde dat er voor dat opleidingsonderdeel een zelfstudiepakket beschikbaar is en er geen opleidingsonderdeel van het eerste semester aangeboden wordt waarmee de studenten aan de voorwaarden van hun programma kunnen voldoen.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Campus Leuven

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire POC'.

Studenten kunnen in januari afstuderen als zij in hun opleiding, naast de masterproef of stage, nog maximum twee eerstesemesteropleidingsonderdelen moeten afleggen. Indien zij een jaaropleidingsonderdeel effectief in het eerste semester afronden, is het ook mogelijk om in het eerste semester af te studeren. In dat geval behoort dat jaaropleidingsonderdeel tot de maximum twee opleidingsonderdelen die nog kunnen worden afgelegd.

Studenten dienen hun aanvraag in via deze link tegen 15 december.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Alle studenten die de masterproef hernemen, kunnen de masterproef indienen voor de eerste examenperiode, met het oog op een beoordeling na het eerste semester. Hetzelfde geldt voor studenten die in het tweede semester van het voorgaande academiejaar met een masteropleiding zijn gestart.

Voor alle andere tweede semester- en jaaropleidingsonderdelen is een beoordeling na het eerste semester in principe niet mogelijk.

Artikel 50. Niet deelnemen aan examens

Artikel ALGEMEEN

Studenten die voor een examenperiode zijn ingeschreven maar aan een examen niet kunnen deelnemen, moeten dat zo snel mogelijk volgens de door de faculteit bepaalde procedure meedelen.

Studenten kunnen een gegronde afwezigheid onder andere staven met een medisch attest, op voorwaarde dat het attest niet later dan de dag van de te staven afwezigheid door een arts is uitgeschreven, en op voorwaarde dat de student het zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen de drie werkdagen aan de facultaire studentenadministratie bezorgt. Het attest specificeert dat de betrokkene niet in staat was deel te nemen aan de les (bij permanente evaluatie) of het examen. Een medisch attest over het (niet) beoefenen van (bepaalde) sportactiviteiten moet een verduidelijking bevatten van welke handelingen de student niet kan uitvoeren.

De volgende medische attesten worden niet aanvaard:

-een onvolledig ingevuld attest of een attest dat tegenstrijdigheden bevat;

-een dixitattest (attest dat enkel gebaseerd is op de verklaring van de pati?nt);

-een post factum attest (attest dat wordt uitgeschreven na afloop van de ziekte of nadat de medische gevolgen van een ongeluk niet meer vastgesteld kunnen worden).

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Studenten die voor een examenperiode zijn ingeschreven maar niet aan een examen kunnen deelnemen, moeten zich voor de deadline afmelden via hun Individueel Examenrooster. De studenten met het recht op examenspreiding brengen de stafmedewerker onderwijs op de hoogte.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

Studenten die aan een examen niet kunnen deelnemen, moeten dat zo snel mogelijk schriftelijk meedelen aan de facultaire Dienst Studentenondersteuning. Dit geldt zowel voor examens die binnen als examens die buiten de examenperiode worden georganiseerd.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Studenten die niet aan een examen deelnemen, moeten zich in het individuele examenrooster voor dat examen uitschrijven binnen de daarvoor voorziene tijdspanne.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten die voor een examenperiode zijn ingeschreven, maar aan een examen niet kunnen deelnemen, moeten dat onmiddellijk en vóór de start van het examen aan de examenombuds meedelen, zoals aangegeven op de facultaire website. Daarnaast moeten zij ook in hun individuele examenrooster aangeven dat zij niet aan het examen zullen deelnemen.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Studenten moeten vóór de start van het examen hun afwezigheid op een examen melden aan de ombuds. De contactgegevens van de ombudsen zijn raadpleegbaar op https://feb.kuleuven.be/studentenportaal/contact/ombuds.

Niet-deelname aan een examen over een opleidingsonderdeel dat in het individuele studieprogramma is opgenomen, betekent automatisch een verloren examenkans.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Studenten die voor een examenperiode zijn ingeschreven maar aan een examen niet kunnen deelnemen, contacteren hierover zo snel mogelijk de ombudspersoon en bezorgen de ombudspersoon zo snel mogelijk het medische attest.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

Studenten die voor een examenperiode zijn ingeschreven, maar aan een examen niet wensen deel te nemen, moeten zich uitschrijven via het individuele examenrooster in KU Loket. Een uitschrijving is onherroepelijk. Indien studenten omwille van zwaarwichtige redenen niet deelnemen, bezorgen zij het originele (medische) attest aan de examenombuds en schrijven zij zich niet uit via het individuele examenrooster.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Studenten die voor een examenperiode zijn ingeschreven, maar aan een examen niet kunnen deelnemen, moeten dat aan de examenombuds meedelen. De contactgegevens van de examenombudsen zijn te vinden op www.iiw.kuleuven.be/examenombuds.

De studenten bezorgen medische attesten aan de lokale studentenadministratie. De contactgegevens van de studentenadministratie zijn te vinden op www.iiw.kuleuven.be/contactpersonen.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Studenten die voor een examenperiode zijn ingeschreven, maar aan een examen niet kunnen deelnemen, moeten dit zo snel mogelijk meedelen aan de ombuds, die de nodige maatregelen treft.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Campus Antwerpen

Studenten die voor een examenperiode zijn ingeschreven maar aan een examen niet kunnen deelnemen, moeten de examenombuds onmiddellijk en vooraf op de hoogte brengen. Hun medisch attest bezorgen ze eveneens aan de examenombuds.

Campus Brussel

Studenten die voor een examenperiode zijn ingeschreven maar aan een examen niet kunnen deelnemen, moeten de examenombuds onmiddellijk en vooraf op de hoogte brengen. Hun medisch attest bezorgen ze eveneens aan de examenombuds.

Campus Kortrijk

Studenten die voor een examenperiode zijn ingeschreven maar aan een examen niet kunnen deelnemen, moeten zich uitschrijven via het individuele examenrooster. Indien de studenten door ziekte niet aanwezig kunnen zijn op het examen, verwittigen zij de examenombuds voor het examen heeft plaatsgevonden. Doktersattesten worden ten laatste drie werkdagen na de datum van het examen aan de ombudsdienst bezorgd.

Campus Leuven

Studenten die voor een examenperiode zijn ingeschreven maar aan een examen niet kunnen deelnemen, moeten zich uitschrijven via het individuele examenrooster. Indien de studenten door ziekte niet aanwezig kunnen zijn op het examen, verwittigen zij de examenombuds voor het examen heeft plaatsgevonden. Doktersattesten worden ten laatste drie werkdagen na de datum van het examen aan de ombudsdienst bezorgd.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

 Studenten die niet wensen deel te nemen aan een examen moeten zich afmelden via hun individueel examenrooster (IER). Studenten die niet kunnen deelnemen aan een examen omwille van overmacht moeten zich telefonisch melden bij de examenombuds op de dag van het examen, voor de start van het examen (Campus Leuven). Op Campus Kortrijk moet de examenombuds altijd telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht worden van niet deelname. Attestering moet tijdig worden bezorgd aan de examenombuds (Campus Leuven en Campus Kortrijk). Meer informatie op www.ppw.kuleuven.be/home/onderwijs/studiebegeleiding-ombuds/examenombuds.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

?Voor alle examens van opleidingsonderdelen georganiseerd door de Faculteit Rechtsgeleerdheid geldt dat de medische attesten zo snel mogelijk bij de ombudsdienst moeten binnengebracht worden en bij voorkeur binnen de drie werkdagen.

?Studenten die voor een examenperiode zijn ingeschreven maar aan een examen niet kunnen deelnemen, moeten zich uitschrijven via het individuele examenrooster.?

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Antwerpen

Studenten die voor een examenperiode zijn ingeschreven maar aan een examen niet kunnen deelnemen, moeten de examenombuds onmiddellijk en vooraf op de hoogte brengen. Hun medisch attest bezorgen ze eveneens aan de examenombuds. ?

Campus Brussel

Studenten moeten hun niet-deelname aan een examen onmiddellijk en vóór het examen aan de examenombuds melden. Hun medisch attest bezorgen ze eveneens aan de examenombuds.

Campus Leuven

Voor examens en evaluaties die in het individueel examenrooster worden vermeld, moeten de studenten zich uitschrijven met de uitschrijfmodule in het individueel examenrooster. Voor examens en evaluaties die niet in het individueel examenrooster worden vermeld, moeten de studenten zich per e-mail bij de examenombuds uitschrijven.

Indien de examenombuds oordeelt dat één of meerdere studenten recht hebben op een inhaalexamen voor een opleidingsonderdeel, wordt er in principe slechts één inhaalexamen voor dat opleidingsonderdeel voorzien in de betreffende examenperiode.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Studenten die niet kunnen deelnemen aan een examen waarvoor zij ingeschreven zijn, moeten zich uitschrijven via het individuele examenrooster of moeten de examenombuds op de hoogte brengen. Studenten die menen gewettigd afwezig te zijn, moeten de examenombuds daarover contacteren.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Studenten die voor een examenperiode zijn ingeschreven maar wegens ziekte of zwaarwichtige omstandigheden aan een examen niet kunnen deelnemen, moeten de examenombuds daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Studenten die in die examenperiode zonder gegronde reden niet aan een examen deelnemen, moeten zich via het individuele examenrooster voor het examen afmelden.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Studenten moeten hun niet-deelname aan een examen aan de examenombuds meedelen of zich via hun individuele examenrooster voor het examen uitschrijven.

Afdeling 4. Afwijkende examenregelingen

Artikel 51. Examenspreiding buiten de gewone examenperiodes

Artikel ALGEMEEN

Studenten in bijzondere individuele omstandigheden (bv. ernstige medische redenen) en studenten met een erkend statuut (zie artikel 97) kunnen de toelating vragen hun examens buiten de gewone examenperiodes te spreiden. Een examen kan ook bij spreiding buiten de gewone examenperiodes ten vroegste worden afgelegd als de lesactiviteiten van het opleidingsonderdeel werden afgerond.

Studenten met een erkend statuut (zie artikel 97) voor wie de erkenningsinstantie een dergelijke spreiding van examens buiten de examenperiodes als faciliteit heeft geadviseerd, krijgen die toelating in elk geval. Voor studenten met het statuut werkstudent geldt het advies voor examenspreiding indien zij een individueel studieprogramma met ten minste 25 studiepunten hebben.

Daarnaast is spreiding van examens buiten de gewone examenperiodes mogelijk voor studenten die twee voltijdse opleidingen combineren indien zij voor elk van de opleidingen ten minste 54 studiepunten effectief in hun individuele studieprogramma hebben opgenomen. 

Het toestaan van examenspreiding impliceert niet automatisch de mogelijkheid tot afwijkingen van vastgestelde indiendata, van uitdrukkelijk verplicht gestelde aanwezigheid of van de gebruikte werk- en examenvormen. Waar dat uitzonderlijk toch nodig blijkt, wordt met de betrokken faculteit een concrete regeling uitgewerkt. De onderwijsombuds bemiddelt in geval van onenigheid; de decaan beslecht aanhoudende conflicten. 

Het resultaat van examens die zij voor het eerst na de tweede examenperiode afleggen, wordt aan de studenten zo snel mogelijk na het examen meegedeeld, conform de facultaire reglementering ter zake. Studenten aan wie examenspreiding is toegestaan, beslissen dan zelf of zij deze examens vóór de beraadslaging van de derde examenperiode hernemen. Studenten die wegens de hun toegestane examenspreiding in de tweede examenperiode nog niet voor alle opleidingsonderdelen examen hebben afgelegd, kunnen reeds toleranties inzetten voor andere opleidingsonderdelen, voor zover zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 91.

Procedure ALGEMEEN

Aanvragen moeten worden ingediend bij de directeur van de Dienst Onderwijsprocessen, uiterlijk op 1 december met het oog op de examens van het eerste semester en uiterlijk op 31 maart met het oog op de examens van het tweede semester. Bij bijzondere individuele omstandigheden die zich pas na die data voor het eerst en onverwacht voordoen kan van deze data afgeweken worden. In dat geval moeten de studenten onmiddellijk de procedure opstarten.

De aanvraagprocedure staat op deze webpagina.

Facultaire afwijking Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

A. De faculteit staat in voor het toekennen van het recht op examenspreiding aan werkstudenten. Studenten moeten daarvoor contact opnemen met de faculteit vóór 1 november voor de eerste examenperiode of vóór 1 maart voor de tweede examenperiode.

Aanvraagprocedure: 

1. aanvraag per e-mail gericht aan de stafmedewerker onderwijs; 

2. bijlagen: een bewijs van de werkgever waarin wordt aangegeven dat de student werkt voor ten minste de helft van wat in hun arbeidssector gebruikelijk is. Priesters voegen een scan toe van hun benoemingsbrief van de bisschop; ?

B. De studenten in bijzondere individuele omstandigheden, studenten die twee voltijdse opleidingen combineren, studenten met een functiebeperking of studenten erkend als topsporter of kunstenaar volgen de procedure zoals hierboven beschreven in artikel 51. 

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

Het resultaat van examens die de studenten voor het eerst na de tweede examenperiode afleggen, wordt zo snel mogelijk na het examen aan de studenten meegedeeld via hun studievoortgangsdossier.

Aanvragen voor examenspreiding van examens die binnen een examenperiode worden georganiseerd (in principe examens over theoretische opleidingsonderdelen) moeten worden ingediend bij de ombuds, uiterlijk op 1 december voor de examens van het eerste semester en uiterlijk vóór de aanvang van de paasvakantie voor de examens van het tweede semester.

Aanvragen voor examenspreiding van examens die buiten een examenperiode worden georganiseerd (in principe examens over praktijkgerichte opleidingsonderdelen), moeten worden ingediend bij de ombuds, uiterlijk op de derde woensdag van het semester waarin het opleidingsonderdeel wordt georganiseerd.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Campus Brugge

Het facultaire reglement daarover is raadpleegbaar op Toledo.?

Campus Leuven

Het facultaire reglement daarover is raadpleegbaar op Toledo.?

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten met recht op examenspreiding buiten de gewone examenperiodes moeten contact opnemen met hun examenombuds om afspraken met betrekking tot hun examenregeling te maken. Voor elk examen wordt hierbij afzonderlijk bekeken wat redelijk en praktisch haalbaar is.

Het resultaat van examens die zij voor het eerst na de tweede examenperiode afleggen, wordt zo snel mogelijk na het examen via de examenombuds meegedeeld aan de studenten.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Studenten moeten zo snel mogelijk contact opnemen met de ombuds: ten laatste één week na de afsluiting van de aanvragen bij de directeur van de Dienst Onderwijsprocessen (voor de eerste en de tweede examenperiode) of ten laatste één week na de bekendmaking van het examenrooster (voor de derde examenperiode). De ombuds overlegt eerst met de examinator en spreekt vervolgens met de studenten een concrete examendatum af.

Examenspreiding buiten de gewone examenperiodes kan ten vroegste plaatsvinden nadat alle lesactiviteiten volledig afgerond zijn en ten laatste vóór het begin van de derde examenperiode.

Voor elk opleidingsonderdeel, met uitzondering van de opleidingsonderdelen waarvoor er geen tweede examenkans mogelijk is (zie artikel 41), hebben de studenten onder de voorwaarden die in de aanvulling bij artikel 48 zijn beschreven, recht op één inhaalexamen per student binnen de examenperiode.

 • Eerste en tweede examenperiode: indien de studenten, zelfs om een zwaarwichtige reden, afwezig zijn op het inhaalexamen, hebben zij geen recht op een tweede inhaalexamen. De studenten zullen het examen pas in de derde examenperiode kunnen afleggen.

 • Derde examenperiode: indien de studenten, zelfs om een zwaarwichtige reden, afwezig zijn op het inhaalexamen, hebben zij geen recht op een tweede inhaalexamen. De studenten zullen het examen pas in het daaropvolgende academiejaar kunnen afleggen.

Facultaire afwijking Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

?Campus Brussel:

Naast de erkende statuten wordt ook voor de opleidingen die speciaal voor o.m. werkstudenten werden ontwikkeld, voorzien in de mogelijkheid tot het spreiden van examens buiten de gewone examenperiodes. Het betreft de opleidingen:

 • bachelor (uitdovende opleiding) en master in de handelswetenschappen in avondonderwijs;

 • schakelprogramma: master in de handelswetenschappen in avondonderwijs;

 • master in de bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid.

Voor de eerste examenperiode voorziet de Campus, naast de examenmomenten voor alle opleidingsonderdelen die ze in de offici?le examenperiode voorziet, voor maximum twee vooraf bepaalde opleidingsonderdelen een extra examenmoment op vooraf bepaalde data tussen 15 februari en 15 april. Die extra examens kunnen zowel 's avonds (vanaf 17.30 uur) als op zaterdag worden georganiseerd. De gekozen spreiding is bindend. De examens kunnen niet meer worden verplaatst of uitgesteld.

Voor de tweede examenperiode voorziet de Campus, naast de examenmomenten voor alle opleidingsonderdelen die ze in de offici?le examenperiode voorziet, voor maximum drie vooraf bepaalde opleidingsonderdelen een extra examenmoment op vooraf bepaalde data, ten laatste een tiental dagen na de laatste examendatum voor de standaard ingeplande examens. Die extra examens kunnen zowel 's avonds (vanaf 17.30 uur) als op zaterdag worden georganiseerd. De gekozen spreiding is bindend. De examens kunnen niet meer worden verplaatst of uitgesteld.

Voor de derde examenperiode worden er geen extra examenmomenten voorzien.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

De examenmomenten voor de betrokken studenten worden vastgesteld in onderling overleg met de examenombuds, de facultaire onderwijs-  en studentenadministratie (https://help.farm.kuleuven.be/) en de betrokken examinatoren. De studenten dienen contact op te nemen met hun examenombuds: https://pharm.kuleuven.be/studeren/examenombudsen.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

Studenten met examenspreiding moeten voor elke examenperiode uiterlijk de voorlaatste vrijdag van het semester contact opnemen met de examenombuds. Ingeval studenten dit willen aanvragen voor examens die vervroegd worden afgenomen buiten de reguliere examenperiode in december of mei, moeten zij dit uiterlijk aanvragen op respectievelijk 1 december of 1 mei. Voor de derde examenperiode is dat de eerste vrijdag van de week na de bekendmaking van de examenregeling. Studenten met examenspreiding in het tweede semester uit de opleidingen Management en Beleid van de Gezondheidszorg, Verpleeg- en vroedkunde, Seksuologie, Arbeidsgeneeskunde, Verzekeringsgeneeskunde, Jeugdgezondheidszorg en Ziekenhuishygi?ne moeten uiterlijk 21 april contact opnemen met de examenombuds. Indien studenten dit nalaten, vervalt hun recht op examenfaciliteiten.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Het opleidingshoofd werkt, indien nodig en na staving, een concrete regeling uit voor uitzonderlijk toegestane afwijkingen van vastgestelde indiendata, van uitdrukkelijk verplicht gestelde aanwezigheden of van de gebruikte werk- en examenvormen.

De campusvoorzitter beslecht eventuele aanhoudende conflicten.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Voor examens die voor het eerst afgelegd worden na de tweede examenperiode, geeft de titularis de punten zo snel mogelijk door aan de pedel (zie Titel 0. Vooraf). De studenten moeten contact opnemen met de pedel voor het opvragen van hun resultaat.  

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

1. De faculteit houdt bij het bepalen van de redelijkheid van de aanpassing rekening met de praktische haalbaarheid van de onderwijsorganisatie.
 
2. Het recht op examenspreiding wordt door centrale diensten verstrekt; studenten die recht hebben op examenspreiding beschikken over een attest. Studenten met dat attest moeten contact opnemen met de examenombuds volgens de geldende procedures en deadlines, te raadplegen op www.ppw.kuleuven.be/home/onderwijs/studiebegeleiding-ombuds/examenomb?uds. Studenten met recht op examenspreiding buiten de examenperiode mogen geen afspraken rechtstreeks met de examinatoren maken, maar moeten de beschreven procedure via de ombuds volgen.

Examenspreiding buiten de examenperiode wordt in de regel als volgt gepreciseerd:
 • Examens worden gespreid vanaf de datum op het attest en in de regel enkel verplaatst naar een later moment.
 •  Examenspreiding toegekend voor de eerste examenperiode: de studenten hebben de mogelijkheid om examens af te leggen tussen het einde van de eerste examenperiode en het einde van de collegeweken van het tweede semester.
 • Examenspreiding toegekend voor de tweede examenperiode: de studenten hebben de mogelijkheid om examens af te leggen tussen het einde van de tweede en het begin van de derde examenperiode.
 • Examenspreiding toegekend vanaf het begin van de eerste examenperiode tot het begin van de derde examenperiode combineert de bovenstaande perioden. De studenten kunnen een voorstel tot spreiding bespreken met de examenombuds. Die laatste oordeelt over de mogelijke examineertijdstippen, rekening houdend met de organisatorische haalbaarheid. Het geplande examen wordt afgelegd op het moment dat overeengekomen is.
Examens die via de mogelijkheid tot spreiding worden ingepland, voldoen aan dezelfde regels als reguliere examens. Indien het examen niet wordt afgelegd in overeenstemming met de gemaakte afspraken, verzaken de studenten aan de examenkans. Enkel in geval van overmacht kan het examen worden verplaatst. De examenombuds oordeelt over overmacht. 

3. In geval van examenspreiding tussen de eerste en tweede examenperiode zal het behaalde resultaat vastgesteld worden door de examencommissie in de tweede examenperiode en gecommuniceerd worden met de overige resultaten van de tweede examenperiode via KU Loket. In geval de student voor het eerst examen aflegt tussen de tweede en derde examenperiode verneemt de student het behaalde resultaat zo snel mogelijk via KU Loket, na vaststelling van de resultaten door de beperkte examencommissie. 

Dezelfde werkwijze geldt voor examenresultaten van uitgaande uitwisselingsstudenten die pas na de samenkomst van de examencommissie beschikbaar zijn.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Een examenmoment dat de faculteit aanbiedt buiten de offici?le examenperiode is bindend. Het examen kan m.a.w. niet meer verplaatst of uitgesteld worden. Voor de derde examenperiode worden er in ieder geval geen extra examenmomenten buiten de offici?le examenperiode voorzien.

Facultaire afwijking Faculteit Rechtsgeleerdheid

Studenten met recht op examenspreiding buiten de examenperiode mogen geen afspraken rechtstreeks met de examinatoren maken, maar moeten contact opnemen met de ombuds.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Antwerpen

Voor praktische afspraken moeten de studenten contact opnemen met de examenombuds.

Campus Leuven

Voor de praktische afspraken met betrekking tot de examenplanning moeten de studenten rekening houden met de onderstaande procedure:

Het vastleggen van de examendata gebeurt uitsluitend via de examenombuds. De exameno?mbuds beslist over de planning en houdt daarbij rekening met het verzoek van de studenten én met de organisatorische haalbaarheid.

Studenten moeten zich overeenkomstig artikel 67 aan de gemaakte afspraken houden. Een inhaalexamen dat niet wordt afgelegd, wordt als een opgenomen examenkans beschouwd.

Voor de eerste en tweede examenkans moeten studenten een aanvraagformulier indienen bij de exameno?mbuds, ten laatste tegen de op de website van de ombudsdienst aangekondigde deadline. Studenten kunnen het aanvraagformulier hier vinden.

De eerste examenkans kan slechts zeer uitzonderlijk voor de reguliere eerste examenkans worden opgenomen. Indien de studenten een aanvraag doen om een examen af te leggen voor de reguliere eerste examenkans, beslist de voorzitter van de examencommissie daarover, na overleg met de examenombuds en met inachtneming van de beschikbaarheid van de docenten.

De eerste examenkans kan slechts zeer uitzonderlijk tussen de tweede en derde examenperiode worden opgenomen. Indien de studenten een aanvraag doen om in die periode examen af te leggen, beslist de voorzitter van de examencommissie daarover, na overleg met de exameno?mbuds en met inachtneming van de beschikbaarheid van de docenten. Als de studenten in die periode een examen afleggen, wordt het resultaat binnen de week na het examen aan de studenten gecommuniceerd.

Er kan slechts heel uitzonderlijk een tweede examenkans worden opgenomen na een eerste examenkans in de derde examenperiode. Studenten moeten de intentie om een eventuele tweede examenkans op te nemen na een eerste examenkans in de derde examenperiode tijdig bespreken met de exameno?mbuds . De voorzitter van de examencommissie beslist, na overleg met de examenombuds en met inachtneming van de beschikbaarheid van de docenten.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

?Studenten die examenspreiding willen aanvragen omwille van een functiebeperking, een ernstige medische reden, het statuut van topsporter of van kunstenaar of het combineren van twee voltijdse opleidingen, moeten contact opnemen met de directeur van de Dienst Onderwijsprocessen.

Werkstudenten voor wie de totale belasting van de betaalde arbeid en het aantal opgenomen studiepunten 90% of meer bedraagt, kunnen een aanvraag tot examenspreiding richten tot de voorzitter van de betrokken sub-POC (via het geijkte elektronische aanvraagformulier). Zij moeten hun aanvraag staven met een attest van hun werkgever.

Voor studenten met examenspreiding geldt de volgende regeling:

 • Studenten die het statuut zoals vermeld in artikel 51 willen krijgen, moeten hun aanvraag indienen uiterlijk op 1 december (voor het eerste semester) en uiterlijk voor de aanvang van de paasvakantie (voor het tweede semester). De studenten moeten voor elk academiejaar waarin ze examenspreiding willen krijgen een nieuwe aanvraag indienen. Het elektronische aanvraagformulier is te vinden op www.theo.kuleuven.be/apps/aanvraag_statuut/. De nodige attesten moeten bezorgd worden aan het secretariaat (studentensecretariaat Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Sint-Michielsstraat 4 bus 3100, 3000 Leuven) of via e-mail aan slb.ftrw@kuleuven.be. Studenten ontvangen een e-mail waarin de beslissing omtrent de toekenning wordt meegedeeld. Zodra het statuut zoals vermeld in artikel 51 is toegekend, krijgen de studenten toegang tot het intekensysteem.

 • Studenten met examenspreiding kunnen hun examens afleggen tussen het begin van de eerste examenperiode (januari) en het einde van de derde examenperiode (begin september) en dat enkel op de daarvoor voorziene maandmomenten of tijdens de reguliere examenmomenten.

 • Inschrijven voor de examens moet ten laatste twee weken op voorhand gebeuren via www.theo.kuleuven.be/apps/werkstudent. De studenten selecteren de docent en het opleidingsonderdeel waarvan zij examen willen afleggen, alsook de datum waarop zij het examen wensen af te leggen. Als zij het vak in zelfstudie hebben gevolgd, vinken zij dat aan. De studenten krijgen automatisch een uur toegewezen. Als er geen lokaal vermeld wordt, gaat het examen door in het kantoor van de docent. Met vragen of problemen bij het aanmelden voor examens kan men terecht bij de ombudsdienst (telefoon: +32 16 32 38 01, e-mail: ombuds.theologie@kuleuven.be). Voor inschrijvingen voor een herkansing: zie onder.

 • Eenmaal ingeschreven voor een examen, kan de examendatum enkel gewijzigd worden om zwaarwichtige redenen en enkel door de ombudsdienst, die men op voorhand moet verwittigen. Studenten die zonder geldige reden een examen waarvoor zij zijn ingeschreven, niet afleggen, verliezen een examenkans. De ombudsdienst oordeelt of een afwezigheid al dan niet gewettigd is.

 • De examenregeling voorziet dat de studenten de resultaten van hun examens via hun studentendossier kunnen zien vanaf het ogenblik dat de offici?le examenperiode waarin de examens geprogrammeerd zijn, voor reguliere studenten is afgesloten en de resultaten ook voor de andere studenten opengesteld worden. Studenten met examenspreiding ontvangen in februari een overzicht van de resultaten voor de examens afgelegd in januari, en in juli een overzicht van de resultaten van de examens over tweedesemesteropleidingsonderdelen die afgelegd werden tussen januari en juni. Via het online platform (www.theo.kuleuven.be/apps/werkstudent) kunnen studenten met examenspreiding hun resultaten reeds eerder bekijken, zodat ze daar in hun verdere planning rekening mee kunnen houden. Examens voor opleidingsonderdelen van het eerste semester kunnen, indien het resultaat een onvoldoende was, reeds in de periode tussen januari en juni voor een tweede keer worden afgelegd tijdens de voorziene maandmomenten. Dat geldt niet voor tweedesemesteropleidingsonderdelen.

 • Studenten met examenspreiding die een examen voor het eerst afleggen tussen het einde van de tweede examenperiode en het begin van de derde examenperiode, kunnen het examen in kwestie nog herkansen tijdens de derde examenperiode, op voorwaarde dat zij zich tijdig inschrijven voor de derde examenperiode. Het resultaat wordt dan ook zo snel mogelijk via het intekenplatform bekendgemaakt. Dat geldt niet voor examens die de studenten met examenspreiding voor het eerst afleggen tijdens de derde examenperiode. Voor die examens is een herkansing niet meer mogelijk.

 • Voor het indienen van scripties en verhandelingen zijn studenten met het statuut zoals vermeld in artikel 51 gebonden aan de indiendata die ook voor reguliere studenten gelden.

 • Voor de tweede examenkans kunnen studenten aansluiten bij de reguliere examenmomenten in de derde examenperiode of op de voorziene maandmomenten. Wie examens wil afleggen in de reguliere derde examenperiode (augustus-september), moet zich daarvoor inschrijven via het studievoortgangsdossier in KU Loket volgens de procedure vermeld onder artikel 89§3 van dit reglement.

Facultaire afwijking Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Studenten met recht op examenspreiding kunnen reeds in de loop van het tweede semester, en voor afronding van de desbetreffende lessen, examen afleggen van vakken. De voorwaarden en modaliteiten zijn te raadplegen op https://theo.kuleuven.be/nl/studenten/files/examenspreiding-in-de-praktijk.pdf.

Facultaire afwijking Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

1. Examenspreiding buiten de gewone examenperiodes

Examenspreiding buiten de gewone examenperiodes is beperkt tot de in artikel 51 van het onderwijs- en examenreglement vermelde categorie?n. Alle studenten aan wie examenspreiding buiten de gewone examenperiodes wordt toegestaan (werkstudenten, topsporters, studenten met een functiebeperking, …) moeten contact opnemen met de examenombuds om een regeling uit te werken voor de opleidingsonderdelen die zij niet afleggen op de reguliere momenten, uiterlijk op 15 december voor de examens van het eerste semester en uiterlijk op 15 mei voor de examens van het tweede semester. Werkstudenten moeten daarbij in het bezit zijn van het “statuut werkstudent" en het recht op examenspreiding op centraal niveau hebben verkregen als faciliteit.?

2. Examenspreiding binnen eenzelfde examenperiode

Examenspreiding en examenverplaatsingen binnen eenzelfde examenperiode zijn mogelijk voor werkstudenten om werkgerelateerde redenen en voor combinatiestudenten om studiegerelateerde redenen. In dat geval moeten de studenten een gemotiveerde aanvraag indienen bij de examenombuds, die vervolgens over de gegrondheid van de aanvraag beslist en in de mate van het mogelijke het individuele examenrooster aanpast. Voor de eerste, tweede en derde examenperiode moeten studenten de aanvraag respectievelijk ten laatste op 15 december, op 15 mei en 10 dagen vóór de start van de examenperiode indienen. Werkstudenten moeten daarbij in het bezit zijn van het “statuut werkstudent".?

Afdeling 5. Examens over gemeenschappelijke opleidingsonderdelen bij combinaties van inschrijvingen

Artikel 52. Examenresultaten van opleidingsonderdelen met dezelfde code in verschillende contracten

Artikel ALGEMEEN

Studenten die in hetzelfde academiejaar in meerdere contracten voor een opleidingsonderdeel met dezelfde opleidingsonderdeelcode zijn ingeschreven, leggen slechts éénmaal een examen af. Het behaalde cijfer geldt als eerste examencijfer parallel voor de verschillende contracten.

Artikel 53. Examenresultaten voor aansluitende opleidingen

Artikel ALGEMEEN

Bij studenten die zich voor een volledige aansluitende opleiding inschrijven, kan slechts over slagen en graad van verdienste worden beraadslaagd nadat zij voor de voorafgaande opleiding geslaagd zijn.

Dat geldt met name voor de specifieke lerarenopleiding: hier kan de beraadslaging over slagen pas plaatsvinden nadat de studenten geslaagd zijn verklaard voor de voorafgaande initi?le masteropleiding.

Afdeling 6. Examens afgelegd in een andere opleiding of instelling

Artikel 54. Tijdstip en plaats van examens

Artikel ALGEMEEN

Wanneer studenten volgens de door de faculteit bepaalde voorwaarden in een andere opleiding of aan een andere binnen- of buitenlandse instelling van hoger onderwijs opleidingsonderdelen volgen, leggen zij over deze opleidingsonderdelen examen af op het tijdstip, de plaats en onder de voorwaarden die door die opleiding of instelling worden bepaald.

Artikel 55. Omzetting van elders behaalde resultaten

Artikel ALGEMEEN

Onder toezicht van de permanente onderwijscommissie wordt, indien nodig, het resultaat van een examen aan een andere instelling van hoger onderwijs naar de puntenschaal van de KU Leuven omgezet. Studenten die een deel van hun opleiding aan een andere instelling volgen, worden voor hun vertrek over de omzettingsregels ge?nformeerd.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De facultaire POC legt in samenspraak met de facultaire Dienst Internationalisering de omzettingsregels vast. Een geslaagd/niet-geslaagd-beslissing wordt onder die vorm overgenomen in de examenresultaten. De facultaire Dienst Internationalisering informeert de studenten voor hun vertrek over de omzettingsregels.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Campus Brugge

M.b.t. Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

N.v.t.?

Campus Leuven

?De opleidingsspecifieke omzettingsschaal wordt aan de geselecteerde studenten gecommuniceerd.???

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De omzettingsregels worden jaarlijks op voorstel van de stafmedewerker internationalisering en na goedkeuring door de POC van de opleiding via de facultaire website kenbaar gemaakt, vóór het vertrek van de studenten naar de andere instelling.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

De regels voor de omzetting van resultaten die in het kader van een uitwisselingsprogramma zijn behaald, werden vastgelegd in de relevante facultaire organen (IMAC en FPOC). De conversietabellen die op basis daarvan zijn opgemaakt, zijn raadpleegbaar op https://feb.kuleuven.be/eng/international/going-abroad/exchanges.

Deze tabellen zijn indicatief: wijzigingen zijn mogelijk op basis van gedocumenteerde wijzigingen in beoordelingssystemen bij de gastinstelling of in grade distribution bij hetzij de thuisinstelling hetzij de gastinstelling. De tabellen bevatten een disclaimer die expliciet naar mogelijke wijzigingen verwijst. De omzetting gebeurt altijd uitsluitend op basis van informatie die door de gastinstelling op offici?le manier en via een Transcript of Record (via FEB Internationalisering) is meegedeeld. Deze offici?le Transcript of Record wordt echter vaak door de gastinstelling via de student aan FEB internationalisering bezorgd.

?Als de resultaten van alle FEB-studenten bij een specifieke partnerinstelling zijn binnengekomen voor 1 februari, dan worden de omgezette resultaten bekend gemaakt onmiddellijk na de eerste examenperiode. Laattijdig binnengekomen resultaten worden na de tweede examenperiode bekendgemaakt, dit met uitzondering van extended master studenten. De laattijdige resultaten van deze studenten worden in de loop van het tweede semester bekendgemaakt op voorwaarde dat alle resultaten van de FEB-studenten bij een specifieke partner zijn binnengekomen.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Resultaten die aan een andere instelling zijn behaald, worden in de berekeningen voor graad van verdienste (zie artikel 82) ge?nterpreteerd als een geslaagd/niet-geslaagd-resultaat.

De opleiding Erasmus Mundus Master of Science in Nanoscience and Nanotechnology is hierop een uitzondering. De resultaten behaald aan andere universiteiten van het programma worden zonder omzetting overgenomen, omdat er voor dit programma een gemeenschappelijke manier van beoordelen en toekennen van punten uitgewerkt is.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De facultaire co?rdinator studentenuitwisselingen bepaalt de omzettingsregels. De studenten kunnen de omzettingstabel inkijken op de facultaire onderwijs- en studentenadministratie.?

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Brussel

De omzettingsregels voor elders behaalde resultaten worden door de subfacultaire POC Toegepaste Taalkunde bepaald en worden via de community van het Mobility Office op Toledo meegedeeld aan de studenten.

Campus Leuven

?De omzettingsregels worden jaarlijks, in het academiejaar voorafgaand aan datgene waarin ze van kracht zijn, vastgelegd door het Faculteitsbestuur. De vertaaltabel is beschikbaar via Toledo.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

?De facultaire POC bepaalt de omzettingsregels. Studenten kunnen de omzettingstabellen inkijken bij de studentensecretaris.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

De facultaire omzettingsregels zijn te vinden op ??https://wet.kuleuven.be/internationalisering/omzettingsschaal??.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

?Studenten kunnen de omzettingstabel raadplegen op de website studentenmobiliteit van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (intranetgedeelte).

Artikel 56. Vervanging door een equivalent opleidingsonderdeel

Artikel ALGEMEEN

De faculteit kan studenten die voor een opleidingsonderdeel geen creditbewijs hebben behaald omdat zij voor het examen aan een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs niet zijn geslaagd, toestemming verlenen om in de derde examenperiode van hetzelfde academiejaar aan de KU Leuven examen af te leggen. Zij moeten dan examen afleggen over een door de examencommissie bepaald equivalent KU Leuven-opleidingsonderdeel, waarvoor het opleidingsonderdeel aan de buitenlandse instelling als vervanging gold.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Studenten moeten hun aanvraag twee maanden voor de aanvang van de examenperiode richten aan de stafmedewerker onderwijs.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

Studenten moeten daarvoor een aanvraag indienen bij de facultaire assessmentcommissie, uiterlijk in de week die volgt op de bekendmaking van de buitenlandse resultaten.

De facultaire assessmentcommissie houdt bij haar beslissing minstens rekening met:

 • de billijkheid;

 • het aantal examenkansen van het equivalente Leuvense opleidingsonderdeel;

 • de praktische en reglementaire (on)mogelijkheid van de studenten om het examen over het opleidingsonderdeel aan de buitenlandse instelling opnieuw af te leggen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Studenten moeten daarvoor contact opnemen via help.faber.kuleuven.be.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten moeten hun aanvraag per e-mail tot de studentenadministratie internationalisering richten. Contactgegevens zijn terug te vinden op de facultaire website.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Onverminderd de bepalingen van artikel 47 van dit reglement, kunnen studenten slechts in de derde examenperiode examen afleggen over het equivalente opleidingsonderdeel, vastgelegd voor het vertrek van de student naar de gastinstelling en goedgekeurd door de academisch goedkeurder (via learning agreement, uitwisselingstool en het ISP van de student).

Studenten van een extended masterprogramma die geen creditbewijs hebben behaald voor een opleidingsonderdeel waarvoor zij aan een gastinstelling examen hebben afgelegd, kunnen hun tweede examenkans van een corresponderend FEB-opleidingsonderdeel dat geprogrammeerd staat in het tweede semester, al tijdens de tweede examenperiode opnemen zodat zij na die examenperiode kunnen afstuderen.

Indien studenten hun tweede examenkans aan de gastinstelling opnemen, worden, onafhankelijk van het tijdstip daarvan, de resultaten pas vastgesteld na de derde examenperiode.

Studenten die hun tweede examenkans aan de gastinstelling hebben opgenomen, kunnen geen aanspraak meer maken op een herexamen aan de thuisinstelling.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Studenten moeten hun verzoek richten tot het Faculteitsbestuur via de facultaire uitwisselingsco?rdinator (https://pharm.kuleuven.be/international/contacten.htm).

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

De voorzitter van de examencommissie verleent de toestemming om in de derde examenperiode van hetzelfde academiejaar op de campus examen af te leggen over een door de examencommissie bepaald en door het betrokken opleidingshoofd voorgesteld equivalent opleidingsonderdeel van de opleiding waarvoor het opleidingsonderdeel aan de buitenlandse instelling als vervanging gold en waarvoor de studenten niet zijn geslaagd.

Studenten die in het eerste semester op uitwisseling gaan en aan wie in het kader van de bovenstaande toestemming een tweedesemesteropleidingsonderdeel wordt toegekend, mogen het examen van dat opleidingsonderdeel reeds in de tweede examenperiode afleggen. Dat geldt ook als tweede examenkans.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Studenten moeten hun aanvraag richten tot de academisch secretaris (zie Titel 0. Vooraf). Die aanvraag is slechts ontvankelijk indien de volgende mogelijkheden niet toepasbaar zijn:

 • het hernemen van het examen aan de buitenlandse instelling;

 • het aan de KU Leuven afleggen van het examen over het opleidingsonderdeel dat aan de buitenlandse instelling is gevolgd, maar met beoordeling van het examen door de buitenlandse instelling.

De academisch secretaris neemt het initiatief om deze mogelijkheden te laten nagaan.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Campus Antwerpen

De beperkte examencommissie beslist onder welke voorwaarden studenten examen kunnen afleggen over een equivalent opleidingsonderdeel uit de eigen opleiding voor opleidingsonderdelen waarvoor zij in het buitenland geen creditbewijs hebben behaald. De verantwoordelijke voor internationalisering bepaalt de equivalenties, onder supervisie van de POC. Indien de studenten in het buitenland geen tweede examenkans krijgen, moeten zij examen afleggen over het equivalente opleidingsonderdeel.

Campus Brussel

De beperkte examencommissie is de door de faculteit aangewezen instantie.

Indien studenten aan een buitenlandse instelling een of meer onvoldoendes hebben behaald, formuleert de ankerpersoon internationalisering een oplossing. Indien studenten aan de buitenlandse instelling geen tweede examenkans kunnen opnemen, moeten zij, in overleg met de voorzitter van de examencommissie, in Brussel examen afleggen over een equivalent opleidingsonderdeel in de derde examenperiode van hetzelfde academiejaar, tenzij zij in het buitenland in de loop van het academiejaar reeds twee examenkansen hebben gehad.

Campus Kortrijk

Tot het begin van de tweede examenperiode (juni) overleggen de medewerkers van IMCO Letteren met de programmadirecteur van de opleiding over welk opleidingsonderdeel equivalent is. Vanaf het begin van de tweede examenperiode neemt de voorzitter van de examencommissie de rol van de programmadirecteur over. 

?De programmadirecteur resp. de examencommissievoorzitter is bevoegd om een oplossing te formuleren wanneer de studenten een of meer onvoldoendes hebben gehaald aan een buitenlandse instelling. Wanneer de studenten aan de buitenlandse instelling niet kunnen herkansen, moeten zij in de derde examenperiode van hetzelfde academiejaar in Leuven resp. in Kortrijk examen afleggen over het equivalente opleidingsonderdeel of de equivalente opleidingsonderdelen, tenzij zij in het buitenland in de loop van het academiejaar reeds twee examenkansen hebben gehad.

Campus Leuven

Tot het begin van de tweede examenperiode (juni) overleggen de medewerkers van IMCO Letteren met de programmadirecteur van de opleiding over welk opleidingsonderdeel equivalent is. Vanaf het begin van de tweede examenperiode neemt de voorzitter van de examencommissie de rol van de programmadirecteur over. De programmadirecteur resp. de examencommissievoorzitter is bevoegd om een oplossing te formuleren wanneer de studenten een of meer onvoldoendes hebben gehaald aan een buitenlandse instelling. Wanneer de studenten aan de buitenlandse instelling niet kunnen herkansen, moeten zij in de derde examenperiode van hetzelfde academiejaar in Leuven resp. in Kortrijk examen afleggen over het equivalente opleidingsonderdeel of de equivalente opleidingsonderdelen, tenzij zij in het buitenland in de loop van het academiejaar reeds twee examenkansen hebben gehad.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Studenten moeten hun gemotiveerde aanvraag richten tot de uitwisselingsverantwoordelijke van de facultaire onderwijs- en studentenadministratie. De facultaire co?rdinator studentenuitwisselingen neemt de beslissing.?

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Studenten moeten hun aanvraag richten tot de academische co?rdinator van het uitwisselingsprogramma.

De herkansing van opleidingsonderdelen afgelegd aan een andere onderwijsinstelling in het kader van een uitwisselingsprogramma voor masterstudenten rechten wordt geregeld door art. 14 van het Facultair reglement internationale uitwisseling rechten: https://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/int_rechten?.  ?

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Antwerpen

De beperkte examencommissie beslist onder welke voorwaarden studenten examen kunnen afleggen over een equivalent opleidingsonderdeel uit de eigen opleiding voor opleidingsonderdelen waarvoor zij in het buitenland geen creditbewijs hebben behaald. De verantwoordelijke voor internationalisering bepaalt de equivalenties, onder supervisie van de POC. Indien de studenten in het buitenland geen tweede examenkans krijgen, moeten zij examen afleggen over het equivalente opleidingsonderdeel. 

Campus Brussel

De beperkte examencommissie is de door de faculteit aangewezen instantie. 

Indien studenten aan een buitenlandse instelling een of meerdere onvoldoendes hebben behaald, formuleert de ankerpersoon internationalisering een oplossing. Indien studenten aan de buitenlandse instelling geen tweede examenkans kunnen opnemen, moeten zij, in overleg met de voorzitter van de examencommissie, in Brussel examen afleggen over een equivalent opleidingsonderdeel in de derde examenperiode van hetzelfde academiejaar, tenzij zij in het buitenland in de loop van het academiejaar reeds twee examenkansen hebben gekregen.

Campus Leuven

?Indien de gastuniversiteit geen herkansingsmogelijkheid aanbiedt, moeten studenten uiterlijk op 1 mei via een verzoekschrift bij de administratief uitwisselingsco?rdinator vragen om in de derde examenperiode examen te mogen afleggen over een equivalent opleidingsonderdeel van de KU Leuven. De academische uitwisselingsco?rdinator van de opleiding beslist daarover en maakt zijn of haar beslissing uiterlijk op 31 mei bekend.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'vicedecaan onderwijs'.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Studenten moeten hun verzoek tot de programmadirecteur richten, die in samenspraak met de examencommissie zal beslissen of en welk opleidingsonderdeel kan worden opgenomen. Tijdens hetzelfde academiejaar kan dat alleen indien de studenten voor het betrokken opleidingsonderdeel in het buitenland geen tweede examenkans hebben gekregen.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Studenten die van deze mogelijkheid willen gebruikmaken, moeten hun verzoek tot de programmadirecteur richten.

Afdeling 7. Examenombudspersoon

Artikel 57. Opdracht, aanstelling en beschikbaarheid

Artikel ALGEMEEN

De examenombuds bemiddelt tussen examinatoren en studenten. De ombuds moet deskundig zijn en de bemiddelingsrol in volle onafhankelijkheid kunnen vervullen.

De faculteit stelt een lid van het academisch personeel of een ander personeelslid met relevante ervaring in onderwijsaangelegenheden tot examenombuds aan en een of meer anderen tot plaatsvervangende examenombuds. De aangestelde persoon oefent de functie van examenombuds uit voor alle examens voor een groep studenten tot de faculteit de examenombuds van deze taak ontheft en een nieuwe examenombuds aanstelt voor die groep studenten. De faculteit treft ook een regeling voor de administratieve ondersteuning van de examenombuds.

De examenombuds deelt aan de studenten duidelijk mee waar en wanneer zij op haar of hem een beroep kunnen doen en op welke tijdstippen de plaatsvervangende ombuds in de plaats treedt.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Meer informatie over de examenombuds is raadpleegbaar op de facultaire website.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als het 'Faculteitsbestuur'.

De namen en de contactgegevens van de examenombudsen worden bekendgemaakt op https://arch.kuleuven.be/praktisch/ombudsdienst.

Indien de examenombuds door overmacht niet beschikbaar is, kan de ombuds zijn of haar bevoegdheden delegeren aan een ander lid van de facultaire ombudsdienst.

De Dienst Onderwijsorganisatie en -ontwikkeling ondersteunt het ombudsteam bij de examenorganisatie.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Campus Brugge

M.b.t. Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

De ombuds is specifiek gelast met die taak en wordt aangesteld bij de aanvang van het academiejaar. De taken en functie van de ombuds worden toegelicht aan de studenten in een infosessie over het onderwijs- en examenreglement in de loop van het eerste semester.

Campus Leuven

De ombuds maakt deel uit van de Dienst Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing (DSO) en wordt vast aangesteld door de faculteit. Studenten kunnen contact opnemen met de Dienst Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing via help.faber.kuleuven.be.

Tijdens een infosessie bij de start van het academiejaar worden de studenten van de eerste fase van de bacheloropleiding ingelicht over de ombudsdienst (bijvoorbeeld wie, hoe te bereiken).

Informatie over de ombudsdienst is raadpleegbaar in de Toledocommunity Examens@faber.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

?De lijst met examenombudsen is te vinden op de facultaire website.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

?De contactgegevens van de ombudsen zijn raadpleegbaar op https://feb.kuleuven.be/studentenportaal/contact/ombuds.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

De ombuds maakt deel uit van Diensten Faculteit Farmaceutische Wetenschappen en wordt vast aangesteld door de faculteit. De lijst met examenombudsen is raadpleegbaar op www.pharm.kuleuven.be/onderwijs/ombuds.htm.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Op voordracht van de campusvoorzitter stelt het Faculteitsbestuur op elke campus de nodige examenombudsen aan.

De voorzitter van de examencommissie waakt over de bevoegdheid en de onafhankelijkheid van de examenombudsen.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

?De lijst met examenombudsen is raadpleegbaar op eng.kuleuven.be/studeren/onderwijsdiensten-voor-?studenten/ombuds/ombuds.?

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

?Het faculteitsbestuur bekrachtigt de aanstelling van de examenombudsen. Informatie over de ombudsdienst is terug te vinden op het studentenportaal: Antwerpen, Brussel, Kortrijk, Leuven.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De werking en contactgegevens van de examenombudsen zijn vanaf de aanvang van het academiejaar raadpleegbaar op www.ppw.kuleuven.be/home/onderwijs/studiebegeleiding-ombuds/examenombuds (Campus Leuven en Campus Kortrijk).

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Campus Brussel

Het diensthoofd van de studentendienst van de Campus Brussel wijst een lid van het academisch personeel of een ander personeelslid met relevante ervaring in onderwijsmateries aan als onderwijsombuds. Op de Campus Brussel is de onderwijsombuds de examenombuds.

Meer informatie over de ombuds is raadpleegbaar op het studentenportaal van de Campus Brussel.

Campus Kortrijk

Het Faculteitsbestuur stelt de ombuds aan. Meer informatie over de ombudsdienst is raadpleegbaar op het studentenportaal van de Campus Kortrijk.

Campus Leuven

Het Faculteitsbestuur stelt de ombuds aan. Meer informatie over de ombudsdienst is raadpleegbaar op www.law.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal/begeleiding/ombudsdienst/index.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Antwerpen

Het faculteitsbestuur bekrachtigt de aanstelling van de examenombudsen. Informatie over de ombudsdienst is terug te vinden op het studentenportaal: https://www.arts.kuleuven.be/studeren/studenten/antwerpen.  

Campus Brussel

Meer informatie over de ombudsdienst is te vinden op het studentenportaal van de Campus Brussel.

Campus Leuven

Het Faculteitsbestuur stelt de examenombuds en de plaatsvervangend examenombudsen aan en treft een regeling voor de administratieve ondersteuning.

De lijst met examenombudsen is hier te vinden.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De faculteit beschikt over een permanente ombuds die per examenperiode bijgestaan wordt door twee examenombudsen. Het Faculteitsbestuur stelt jaarlijks de examenombudsen aan, alsook een plaatsvervangende permanente ombuds. De lijst met examenombudsen is raadpleegbaar op www.theo.kuleuven.be/nl/studenten/ombuds/.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Campus Kortrijk

De lijst met examenombudsen is te vinden in de Toledocommunity van de Groep Wetenschappen & Technologie van de Kulak.

Campus Leuven

De lijst met examenombudsen is te vinden op www.wet.kuleuven.be/onderwijs/examens/ombuds.html.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

?De naam en de contactgegevens van de examenombuds voor de Nederlandstalige opleidingen zijn te vinden op www.hiw.kuleuven.be/nl/studeren/examens/ombuds.html.

De naam en de contactgegevens van de examenombuds voor de Engelstalige opleidingen zijn te vinden op https://hiw.kuleuven.be/en/study/exams/ombuds.

Artikel 58. Bevoegdheden en betwistingen

Artikel ALGEMEEN

Waar nodig bemiddelt de examenombuds over datum, plaats, vormen en voorwaarden van een examen, onverminderd de in andere artikels vastgelegde specifieke bevoegdheden. De examenombuds oordeelt soeverein over examenverplaatsingen en over de toewijzing van een examenmoment.

Om haar of zijn taak naar behoren te kunnen vervullen, heeft de examenombuds, ook vóór de beraadslaging van de examencommissie, vanuit de bemiddelingsrol recht op inlichtingen betreffende elk examen. De examenombuds heeft discretieplicht.

De examenombuds neemt zonder stemrecht deel aan de besprekingen bij de beraadslaging van de examencommissie en aan de besprekingen in de beperkte examencommissie.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

De toewijzing van een examenmoment door de examenombuds gebeurt in overleg met de betrokken examinator.

Artikel 59. Onverenigbaarheid

Artikel ALGEMEEN

De examenombuds mag in geen geval zelf de studenten evalueren voor wie zij of hij als examenombuds optreedt. Indien de examenombuds bij uitzondering toch voor een opleidingsonderdeel bij de evaluatie van de studenten betrokken is, treedt de plaatsvervangende examenombuds voor deze studenten in de plaats.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Examenombudsen die uitzonderlijk toch als examinatoren optreden, zijn verplicht om de studenten waarbij zij als examinatoren optreden, door te verwijzen naar een andere ombuds. De studenten worden daarover expliciet ge?nformeerd. Als de permanente ombuds buiten de reguliere examenperiodes een examenombudsbeslissing moet nemen over studenten met het statuut zoals vermeld in artikel 51, vervangt de plaatsvervangende ombuds de permanente ombuds.

Artikel 60. Ombudsverslag

Artikel ALGEMEEN

Na de derde examenperiode van elk academiejaar bezorgt de examenombuds een verslag over de werkzaamheden aan de in het facultaire reglement bepaalde instantie. De in het facultaire reglement bepaalde instantie bespreekt dat verslag bij het begin van het volgende academiejaar en uiterlijk op 15 november.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Het ombudsverslag wordt besproken op het Faculteitsbestuur.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'in het facultaire reglement bepaalde instantie' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire POC'.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Campus Brugge

M.b.t. Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Het ombudsverslag wordt voorgebracht op de lokale onderwijscommissie van de Campus Brugge.

Campus Leuven

Het ombudsverslag wordt voorgebracht op het Faculteitsbestuur en wordt besproken op de vergaderingen van de POC van de verschillende opleidingen.?

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De examenombuds licht het verslag toe aan het Faculteitsbestuur of de Faculteitsraad bij de aanvang van het volgende academiejaar.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Het ombudsverslag wordt besproken op de subfacultaire POC van elke campus.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Het ombudsverslag wordt besproken op de POC.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Na de derde examenperiode van elk academiejaar bezorgt de examenombuds een verslag over de werkzaamheden aan de secretaris en de voorzitter van de examencommissie. De verslagen worden aan het begin van het volgende academiejaar, uiterlijk op 15 november, besproken in het Campusonderwijsbureau (COB).

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Het ombudsverslag wordt jaarlijks besproken op de facultaire vergadering van de ombudsen en in de betrokken POC.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Campus Antwerpen

Het ombudsverslag wordt jaarlijks besproken op de subfacultaire POC.

Campus Brussel

Het ombudsverslag wordt jaarlijks besproken op de subfacultaire POC.

Campus Kortrijk

Het ombudsverslag wordt jaarlijks besproken op de Subfaculteitsraad Letteren.

Campus Leuven

Het ombudsverslag wordt jaarlijks besproken op de Subfaculteitsraad Letteren.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Het ombudsverslag wordt vóór 15 november besproken met de voorzitters van de examencommissies in aanwezigheid van de decaan. Het wordt jaarlijks besproken op het Faculteitsbestuur.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Het ombudsverslag wordt jaarlijks besproken op het Faculteitsbestuur.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Leuven

?De examenombuds bezorgt het ombudsverslag aan de decaan. Dat verslag wordt door de Faculteitsraad besproken.

Campus Brussel

Het ombudsverslag wordt jaarlijks op de subfacultaire POC besproken.

Campus Antwerpen

?Het ombudsverslag wordt jaarlijks besproken op de subfacultaire POC.?

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

?Het ombudsverslag wordt jaarlijks opgesteld door de permanente ombuds en besproken op de facultaire POC en het Faculteitsbestuur.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Het ombudsverslag wordt besproken in de facultaire POC.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

De POC bespreekt de verslagen. De ombudsen bezorgen hun verslagen aan de secretaris van de POC.

Afdeling 8. Verloop van de examens

Artikel 61. Examinator

Artikel ALGEMEEN

De taak van de examinator bestaat erin om na te gaan of studenten de leerresultaten hebben behaald van een bepaald opleidingsonderdeel.

Elk examen of deel van een examen wordt afgenomen door de titularis(sen) van het opleidingsonderdeel of door degene(n) die de titularis voor het doceren van het betreffende college of het leiden van de betreffende werkzaamheden of oefeningen officieel vervangen heeft of hebben.

In geval van bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad tussen een student en een examinator of in geval van overmacht in hoofde van de examinator, verzoekt de examinator de voorzitter van de examencommissie, in overleg met de decaan van de faculteit, een plaatsvervanger aan te wijzen.

Examens over andere onderwijsleeractiviteiten dan hoorcolleges kunnen afgenomen worden door examinatoren die geen titularis zijn, voor zover zij inhoudelijk mee hebben ingestaan voor de organisatie van de onderwijsleeractiviteit. Het aanvullende facultaire reglement kan bepalen dat externen die geen personeelslid zijn van de universiteit als examinator kunnen optreden. Het reglement legt ook vast om welke situaties het kan gaan en aan welke kwaliteitsvereisten deze externen moeten voldoen.

De titularis of, als er verschillende titularissen zijn, de co?rdinator blijft volledig verantwoordelijk voor de eindbeoordeling.

De examinator deelt bij het einde van het examen of deelexamen het resultaat niet mee aan de student, onverminderd artikels 51 en 96.

Alleen de titularis of, als er meerdere titularissen zijn, de co?rdinator of diens offici?le plaatsvervanger kan lid zijn van een examencommissie in het geval dat een examencommissie wordt samengesteld uit een vertegenwoordiger van elk opleidingsonderdeel.

Examens over opleidingsonderdelen die door gastdocenten zijn gedoceerd, worden bij hun afwezigheid afgenomen door een andere door de faculteit aangewezen examinator.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

Voor praktijkgerichte opleidingsonderdelen kunnen externen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de evaluatie. Die externen treden louter adviserend op. De titularissen blijven volledig verantwoordelijk voor de eindbeoordeling.

Het eindcijfer van de opleidingsonderdelen bia 65 expliciet-studio en bar 65 bachelorproef wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van het onderdeel jaarwerk en het onderdeel jury.

De facultaire POC bepaalt de weging tussen de beide onderdelen (jaarwerk en jury). De weging is opgenomen in de programmagids.

Het onderdeel jaarwerk wordt ge?valueerd door de titularis(sen) en atelierbegeleiders. De deelcijfers worden uiterlijk op de dag vóór de presentatie voor de jury ingediend bij de facultaire Dienst Studentenondersteuning.

Het onderdeel jury wordt ge?valueerd door een jury waarvan de titularissen en de atelierbegeleiders geen deel uitmaken. De jury heeft geen kennis van de deelcijfers voor het onderdeel jaarwerk.

De jury is een door de POC aangewezen groep personen die als examinator voor het onderdeel jury optreedt. De jury bestaat uit minstens drie leden. De jury van bia 65 expliciet-studio en bar 65 bachelorproef kan zowel personen verbonden aan de faculteit als externen bevatten.

Een extern lid van de jury moet aan minstens een van de volgende voorwaarden voldoen:

 • het lid is een gewaardeerd vertegenwoordiger van het werkveld;

 • het lid is een gewaardeerd beoefenaar van de architectuur, de interieurarchitectuur of de stedenbouw;

 • het lid is een expert in de themata die in het opleidingsonderdeel worden behandeld.

De titularissen en atelierbegeleiders kunnen aanwezig zijn bij de presentatie van de studenten voor de jury. De co?rdinator van het opleidingsonderdeel kan aanwezig zijn bij de juryberaadslaging. Zij hebben daarbij geen spreekrecht noch stemrecht.

De titularissen, de atelierbegeleiders, de co?rdinator en de juryleden zijn tot geheimhouding verplicht wat de juryberaadslaging en de evaluatie betreft.

Examens over opleidingsonderdelen die door gastdocenten werden gedoceerd, worden bij hun afwezigheid door een andere examinator afgenomen, die door de voorzitter van de examencommissie wordt aangewezen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Externen die betrokken zijn bij de evaluatie (bijvoorbeeld bij stages) geven hun advies over de score van de studenten aan de titularis of co?rdinator van het opleidingsonderdeel. De co?rdinator of titularis van het opleidingsonderdeel geeft het uiteindelijke punt. Externen worden steeds aangesteld op basis van hun erkende vakdidactische expertise en worden op regelmatige basis ge?valueerd.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Examens over opleidingsonderdelen die door gastdocenten zijn gedoceerd, worden bij hun afwezigheid afgenomen door een andere examinator, die door de decaan wordt aangewezen.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Indien bij de evaluatie rekening wordt gehouden met het oordeel van externen, wordt dat in de ECTS-fiche en/of in de bijhorende reglementen van het betrokken opleidingsonderdeel toegelicht.

In geval van afwezigheid van een gastdocent die een opleidingsonderdeel heeft gedoceerd, gebeurt de aanwijzing van een andere examinator door:

 • Campussen Antwerpen en Brussel: de campusvicedecaan onderwijs;

 • Campus Kortrijk: de programmadirecteur;

 • Campus Leuven: de programmadirecteur.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Externe personen kunnen aangesteld worden als observator, evaluator en/of examinator op voorwaarde dat ze expert zijn in het betrokken domein en ten minste houder zijn van een universitair diplom?a.?????

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

Personen die niet tot het ZAP behoren, kunnen optreden als externe examinator en/of als observator wat betreft de evaluatie van stages en masterproeven. Zij worden aangesteld op basis van hun wetenschappelijke en professionele expertise in het domein.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Externen kunnen als examinator van een deel van een opleidingsonderdeel (bijvoorbeeld een deel van de stage, een deel van de masterproef, …) optreden, maar kunnen nooit de eindverantwoordelijkheid dragen. Optreden als examinator kan alleen als de betrokken externe zich houdt aan de regels met betrekking tot kwaliteitsvol toetsen, zoals uitgewerkt in het facultaire toetsbeleid, en de regels ook ondertekent.

De voorzitter van de examencommissie wijst een plaatsvervanger voor een afwezige gastdocent aan, in overleg met de decaan van de faculteit.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Verzoeken ter vervanging van gasthoogleraren die niet kunnen examineren of in verband met het inschakelen van externen als examinator, moeten tot de decaan worden gericht.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Campus Antwerpen

In het Postgraduate Programme in Specialised Translation kunnen externen en gastdocenten die in het kader van specialisatieopleidingsonderdelen aan de studenten hebben lesgegeven, ook optreden als examinator. De programmaco?rdinator waakt in dat geval over de naleving van het onderwijs- en examenreglement.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De faculteit kan voor het evalueren van de masterproef een beroep doen op externen. De voorwaarden waaraan deze externen voldoen zijn omschreven in het reglement masterproef.

De faculteit kan voor het evalueren van de stage in de educatieve master gedragswetenschappen een beroep doen op externe juryleden. De voorwaarden waaraan deze externen voldoen zijn omschreven in het stage reglement van de educatieve master gedragswetenschappen.

Ook bij andere opleidingsonderdelen kunnen externen betrokken worden. De titularissen blijven wel volledig verantwoordelijk voor de eindbeoordeling. Een externe moet aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:
 • het lid is een gewaardeerd vertegenwoordiger van het werkveld;
 • het lid is een expert in de thema's die in het opleidingsonderdeel worden behandeld.?

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

?In het kader van postacademische vorming kunnen externen optreden als examinator omwille van hun substanti?le praktijkervaring en/of omwille van hun academische achtergrond.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Brussel

Examens over opleidingsonderdelen die door externen en gastdocenten werden gedoceerd, worden bij hun afwezigheid afgenomen door een andere examinator die aangewezen wordt door de vicedecaan onderwijs van de Campus.

Campus Leuven

Examens over opleidingsonderdelen die door gastdocenten werden gedoceerd, worden bij hun afwezigheid afgenomen door een andere examinator die aangewezen wordt door de vicedecaan onderwijs.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De facultaire POC beslist wie de gastdocent vervangt als examinator indien die afwezig is.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire POC'.

Campus Kortrijk

Indien er bij de evaluatie rekening wordt gehouden met het oordeel van externen, wordt dat in de ECTS-fiche en/of in de bijhorende reglementen van het betrokken opleidingsonderdeel toegelicht. Externen worden steeds aangesteld op basis van hun erkende vakdidactische expertise.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Indien een gastdocent het examen niet zelf kan afnemen, wijst de voorzitter van de examencommissie een andere examinator aan.

Artikel 62. Informatie vóór de examens

Artikel ALGEMEEN

De ECTS-fiche geeft voor elk opleidingsonderdeel gedetailleerde informatie over de inhoud en de doelstellingen, over de examenstof en de wijze van evalueren, in voorkomend geval inclusief de weging van onderdelen waarvoor een deelcijfer wordt toegekend en inclusief de gevolgen van niet-deelname aan een onderdeel van het examen zoals bepaald in artikel 67. Indien de examenstof of de examenmethoden, bij uitzondering, van de ene tot de andere examenperiode verschillen, wordt dat in de ECTS-fiche meegedeeld.

De informatie in de ECTS-fiche wordt jaarlijks voor 15 juli voorafgaand aan het academiejaar waarin de fiche geldig is, vastgelegd. Wijzigingen zijn mogelijk tot aan de start van het academiejaar voor opleidingsonderdelen die starten in het eerste semester, en tot aan de start van het tweede semester voor opleidingsonderdelen die starten in het tweede semester. 

Artikel 63. Inleveringstermijn van werkstukken

Artikel ALGEMEEN

Wanneer voor de indiening van een werkstuk een bepaalde inleveringstermijn is vastgelegd, maar studenten om gegronde redenen voorzien een bepaalde termijn niet te kunnen respecteren, moeten zij vóór de vastgelegde indiendatum contact opnemen:

-voor de masterproef, afhankelijk van de binnen de faculteit geldende afspraken: met de masterproefco?rdinator van de opleiding of de ombuds, die een nieuwe inleveringstermijn kan bepalen;

-voor andere opleidingsonderdelen, afhankelijk van de binnen de faculteit geldende afspraken: met de titularis of de ombuds, die een nieuwe inleveringstermijn kan bepalen.

De faculteit kan in haar reglementering bepalen dat, indien de inleveringstermijn niet gerespecteerd wordt, het werkstuk als niet-ingeleverd wordt beschouwd en de studenten voor deze opdracht een nul of een beoordeling 'niet-afgelegd' krijgen. Deze sanctie moet in de ECTS-fiche worden vermeld. Als in deze sanctie is voorzien, geldt ze ook wanneer een nieuw toegestane termijn niet wordt nageleefd.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

Wanneer studenten een ondubbelzinnig vastgelegde en gecommuniceerde inleveringstermijn niet respecteren, wordt het werkstuk als niet-ingeleverd beschouwd. De (deel)opdracht wordt als 'niet-afgelegd' (NA) beschouwd. Die regeling geldt voor alle vormen van in te dienen werkstukken.

Alle werkstukken worden, zoals bepaald, persoonlijk of via Toledo aan de examinator overhandigd.

Wanneer voor de indiening van een werkstuk een bepaalde inleveringstermijn is vastgelegd, maar studenten om gegronde redenen voorzien een bepaalde termijn niet te kunnen respecteren, moeten zij vóór de vastgelegde indiendatum contact opnemen met de ombuds, die een nieuwe inlevertermijn kan bepalen. Deze melding gebeurt met het ombudsformulier (http://arch.kuleuven.be/ombudsdienst) en bevat minstens:

 1. een motivatie met een beschrijving van de omstandigheden;

 2. documenten ter staving van de omstandigheden (o.a. een ziektebriefje);

 3. het werkstuk in de toestand waarin het zich dan bevindt (digitale bestanden of foto's van werkstukken).

Deze regeling geldt voor de masterproef en voor alle andere opleidingsonderdelen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Studenten die omwille van zwaarwichtige redenen de inleveringstermijn van de masterproef niet kunnen respecteren, leggen de vraag tot afwijking op de inlevertermijn voor aan de ombuds via help.faber.kuleuven.be.

Voor andere opleidingsonderdelen nemen de studenten contact op met de betrokken titularis.

Studenten die omwille van een langdurige zwaarwichtige reden de inlevertermijn van verschillende werkstukken niet kunnen respecteren, nemen eveneens contact op met de ombuds via help.faber.kuleuven.be.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Wanneer studenten om zwaarwichtige redenen de vooraf bepaalde deadline voor de indiening van hun masterproef niet kunnen respecteren, moeten zij vóór de vastgelegde indiendatum per e-mail contact opnemen met de examenombuds (met de decaan in cc). Indien zij de examenombuds en decaan niet tijdig inlichten, krijgt de masterproef een beoordeling "niet-afgelegd".

Voor alle andere opleidingsonderdelen nemen de studenten per e-mail contact op met de co?rdinator van het desbetreffende opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Indien studenten voorzien dat zij om gegronde redenen de inleveringstermijn van een werkstuk niet kunnen respecteren, dan moeten zij vóór de vastgelegde indiendatum contact opnemen met de volgende personen:

Voor de masterproef:

 • Campussen Antwerpen en Brussel: de masterproefco?rdinator

 • Campus Leuven: de masterproefombuds

Voor andere opleidingsonderdelen:

 • Campus Antwerpen: de ombuds

 • Campus Brussel: de titularis

 • Campus Kortrijk: de titularis

 • Campus Leuven: de titularis

De gegevens van de betrokken contactpersonen zijn raadpleegbaar op https://feb.kuleuven.be/studentenportaal/contact.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

De faculteit bepaalt dat, indien de inleveringstermijn van een werkstuk niet gerespecteerd wordt, het werkstuk als niet-ingeleverd wordt beschouwd en de studenten voor die opdracht een beoordeling 'niet-afgelegd' (NA) krijgen.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Voor de masterproef nemen de studenten contact op met de masterproefco?rdinator, die in overleg met de promotor een beslissing neemt.

Voor andere opleidingsonderdelen nemen de studenten contact op met de titularis van het opleidingsonderdeel.

Indien de studenten de inleveringstermijn van werkstukken niet respecteren, wordt het werkstuk als niet-ingediend beschouwd. De studenten krijgen de beoordeling 'niet-afgelegd' (NA) voor de betrokken opdracht (zie ook artikels 46§2 en 67).

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

?Titularissen of co?rdinatoren van opleidingsonderdelen die in te leveren werkstukken bevatten, leggen de inleveringsdata ervan vast in overleg met de betrokken POC. De inleveringsdata en -modaliteiten moeten duidelijk en in al hun aspecten vermeld worden op Toledo, bij de aanvang van het opleidingsonderdeel.

Wanneer voor de indiening van een werkstuk een bepaalde inleveringstermijn is vastgelegd en studenten verwachten een bepaalde termijn niet te kunnen respecteren omwille van gegronde redenen, moeten zij vóór de vastgelegde indiendatum contact opnemen:

 • voor de masterproef: met de ombuds, die een nieuwe inleveringstermijn kan bepalen;

 • voor andere opleidingsonderdelen: met de titularis (eventueel in overleg met de ombuds), die een nieuwe inleveringstermijn kan bepalen.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Studenten die aan geen enkele van de evaluatieactiviteiten van een opleidingsonderdeel deelnemen, of de inlevertermijn van die evaluatieactiviteiten niet respecteren, krijgen standaard een score niet-afgelegd voor dat opleidingsonderdeel. Studenten die niet deelnemen aan bepaalde onderdelen van een evaluatie, of voor bepaalde onderdelen van een evaluatieactiviteit de inlevertermijn niet respecteren (maar wel deelnemen aan andere evaluatieactiviteiten van datzelfde opleidingsonderdeel), krijgen standaard een nulscore op de niet-afgelegde, of de niet of te laat ingeleverde onderdelen. Opleidingsonderdelen die van deze facultaire standaardregeling afwijken, vermelden dat in de ECTS-fiche, onder toelichting evaluatievorm.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De informatie over inleverdata is te vinden in de ECTS-fiche. De fiche specificeert het gevolg van het niet respecteren van deadlines.
 
Wanneer voor de indiening van een werkstuk een bepaalde inleveringstermijn is vastgelegd, maar studenten deze om gegronde redenen niet kunnen respecteren, moeten zij vóór de vastgelegde indiendatum contact opnemen:

1. voor de masterproef: met de examenombuds, die een nieuwe inleveringstermijn kan bepalen;

2. voor andere opleidingsonderdelen:
 • tijdens het semester: met de titularis, die eventueel in overleg met de ombuds een nieuwe inleveringstermijn kan bepalen;
 • tijdens de examenperiode: met de ombuds, die een nieuwe inleveringstermijn kan bepalen. ????

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

?Voor de indiening van definitieve werkstukken (zowel m.b.t. de masterproef als voor andere opleidingsonderdelen) moeten de studenten zich wenden tot de bevoegde examenombuds.

De faculteit bepaalt dat, onverminderd de bevoegdheid van de ombuds, indien de inleveringstermijn van een seminariepaper of masterscriptie niet gerespecteerd wordt, het werkstuk als niet-ingeleverd wordt beschouwd en studenten voor die opdracht een beoordeling 'niet-afgelegd' (NA) krijgen. Voor andere werkstukken kan de POC op verzoek van de docent in dezelfde sanctie voorzien, op voorwaarde dat dat vooraf en duidelijk in de ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel is bekendgemaakt.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Antwerpen

Studenten die aan geen enkele van de evaluatieactiviteiten van een opleidingsonderdeel deelnemen, of de inlevertermijn van die evaluatieactiviteiten niet respecteren, krijgen standaard een score niet-afgelegd voor dat opleidingsonderdeel. Studenten die niet deelnemen aan bepaalde onderdelen van een evaluatie, of voor bepaalde onderdelen van een evaluatieactiviteit de inlevertermijn niet respecteren (maar wel deelnemen aan andere evaluatieactiviteiten van datzelfde opleidingsonderdeel), krijgen standaard een nulscore op de niet-afgelegde, of de niet of te laat ingeleverde onderdelen. Opleidingsonderdelen die van deze facultaire standaardregeling afwijken, vermelden dat in de ECTS-fiche, onder toelichting evaluatievorm. 

Campus Brussel

Indien de inleveringstermijn niet is gerespecteerd, wordt standaard een nulscore toegekend. Docenten die van de standaardregeling willen afwijken, moeten dat duidelijk vermelden in hun ECTS-fiche.

Studenten die voor de masterproef om gegronde redenen een afwijking van de inlevertermijn willen aanvragen, doen dat bij de masterproefco?rdinator van de opleiding.

Studenten die voor een opdracht bij een opleidingsonderdeel om gegronde redenen een afwijking van de inlevertermijn willen aanvragen, doen dat bij de titularis.

Campus Leuven

Indien het niet respecteren van de inleveringstermijn van een werkstuk een impact kan hebben op de evaluatie, wordt dat expliciet in de ECTS-fiche vermeld. In dat geval dienen studenten altijd contact op te nemen met de examenombuds indien zij een gegronde reden menen te hebben om de inleveringstermijn niet te respecteren. 

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

?De faculteit bepaalt ieder jaar in de academische kalender de indiendatum voor werkstukken. Die indiendatum geldt voor alle werkstukken, tenzij anders aangegeven in de ECTS-fiche of het zelfstudiepakket.

De voorzitter van de examencommissie kan een werkstuk dat studenten na de indiendatum indienen, toch ontvankelijk verklaren indien er gegronde en aantoonbare redenen zijn voor het niet hebben kunnen respecteren van de indiendatum.

Op dat algemene principe zijn twee uitzonderingen:

 1. indien de voorzitter van de examencommissie titularis is van het opleidingsonderdeel waarvoor het werkstuk moet ingeleverd worden (en het betreft geen scriptie of thesis), komt het verlenen van uitstel toe aan het oudste ZAP-lid van de examencommissie;

 2. indien het een scriptie of thesis betreft waarvan de voorzitter van de examencommissie de promotor of een copromotor is, komt het verlenen van uitstel toe aan het oudste ZAP-lid van de examencommissie.

De faculteit beslist dat het werkstuk als niet-ingeleverd wordt beschouwd indien een student de inleveringstermijn van een werkstuk niet respecteert. De student krijgt voor dat opleidingsonderdeel de beoordeling 'niet-afgelegd' (NA) en verliest een examenkans.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Studenten die een uitstel van inleveringstermijn willen aanvragen, richten zich voor de masterproef tot de masterproefco?rdinator en voor een werkstuk tot de titularis.

Indien studenten de inleveringstermijn van een werkstuk niet respecteren, kan de titularis beslissen dat er sancties worden genomen. De sancties worden verduidelijkt in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

In geval van overmacht kan alleen de examenombuds een andere inleveringstermijn voor de bachelorscriptie of de masterproef vastleggen. Indien studenten om gegronde redenen de inlevertermijn van een ander werkstuk niet kunnen respecteren, moeten zij voor de uiterste inleverdatum contact opnemen met de examenombuds. De examenombuds neemt in overleg met de titularis een beslissing over mogelijk uitstel en over een nieuwe inleveringstermijn.

Studenten die de (nieuwe) inleveringstermijn van een werkstuk niet respecteren, krijgen standaard de beoordeling 'niet-afgelegd' (NA).

Artikel 64. Niet-naleven van stageverplichtingen

Artikel ALGEMEEN

De faculteit kan, onverminderd art. 103, in haar reglementering bepalen dat, wanneer studenten de verplichtingen van een stage-overeenkomst of een andere overeenkomst met de KU Leuven en/of derden herhaaldelijk of in ernstige mate niet nakomen, ze de overeenkomst stopzetten. De faculteit bepaalt ook of de studenten voor het (deel van het) opleidingsonderdeel een nul of een beoordeling "niet-afgelegd" krijgen. Die sanctie moet in de ECTS-fiche worden vermeld. In dat geval heeft de student geen recht op een alternatieve opdracht.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

Indien studenten herhaaldelijk of op ernstige wijze de verplichtingen die door een stage-overeenkomst of een andere overeenkomst met de KU Leuven en/of derden werden opgelegd, niet nakomen, wordt de overeenkomst stopgezet. De studenten krijgen dan voor het (deel van het) opleidingsonderdeel de beoordeling 'niet-afgelegd' (NA).

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Dit artikel wordt binnen de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen op individuele basis toegepast op de stage-opleidingsonderdelen binnen de verschillende opleidingen.

De beperkte examencommissie oordeelt in samenspraak met de programmadirecteur en de betrokken docenten over de ernst van de feiten en de daaraan verbonden sanctie.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Voor de specifieke lerarenopleiding economie en de Educatieve Master in de Economie vermeldt het stagevademecum welke sancties de studenten kunnen krijgen als zij de stageverplichtingen niet naleven.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Indien de overeenkomst in verband met een stage of bedrijfservaring die in de zomerperiode uit te voeren is, voortijdig wordt verbroken, nemen de studenten de stage of bedrijfservaring niet op als opleidingsonderdeel in het individuele studieprogramma van het aansluitende academiejaar.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Studenten die stageverplichtingen niet nakomen, krijgen standaard een nulscore voor die stage. Studenten die de stage niet afleggen, krijgen standaard een niet-afgelegd voor de stage.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De faculteit maakt gebruik van de mogelijkheid tot het stopzetten van stageovereenkomsten na dossieropbouw door de onderwijsombuds en in overleg met betrokken actoren.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Brussel

De vicedecaan onderwijs van de Campus beslist over een eventuele stopzetting.

Voor alle opleidingsonderdelen waarin een stage vervat zit, wordt een nul toegekend indien de studenten de stageverplichtingen niet naleven.

Campus Leuven

Als de studenten de verplichtingen die door de stage-overeenkomst zijn opgelegd, herhaaldelijk of op ernstige wijze niet nakomen, hoort de decaan de studenten en de titularis van het betrokken opleidingsonderdeel en kan hij of zij beslissen de overeenkomst stop te zetten of - indien de stageperiode reeds be?indigd is - ongeldig te verklaren. Als de decaan beslist de overeenkomst stop te zetten of ongeldig te verklaren, krijgen de studenten een nul voor het betrokken opleidingsonderdeel.

Campus Antwerpen

Studenten die stageverplichtingen niet nakomen, krijgen standaard een nulscore voor die stage. Studenten die de stage niet afleggen, krijgen standaard een niet-afgelegd voor de stage.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De faculteit bepaalt dat wanneer studenten de verplichtingen van een stageovereenkomst of een andere overeenkomst met de KU Leuven en/of derden herhaaldelijk of in ernstige mate niet nakomen, de overeenkomst stopgezet wordt. In dat geval krijgen de betrokken studenten voor het (deel van het) opleidingsonderdeel een nul. De titularis of co?rdinator van het opleidingsonderdeel meldt dat aan de vicedecaan onderwijs, die daarover een beslissing neemt.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

De stageco?rdinator kan in samenspraak met de programmadirecteur en de vicedecaan onderwijs beslissen dat, wanneer studenten de verplichtingen van een stage-overeenkomst of een andere overeenkomst met de KU Leuven en/of derden herhaaldelijk of op ernstige wijze niet nakomen, de overeenkomst stopgezet wordt. Zij bepalen eveneens of de studenten voor het betrokken opleidingsonderdeel een nul of de beoordeling 'niet-afgelegd' (NA) krijgen. De sancties worden verduidelijkt in de ECTS-fiche.

Artikel 65. Examenvorm en examenduur

Artikel ALGEMEEN

De vorm van een examen wordt bepaald naargelang van de doelstellingen van het opleidingsonderdeel en de onderwijsmethode. Op voorstel van de titularis of, als er verschillende titularissen zijn, van de co?rdinator legt de faculteit de examenvorm vast. De laatst goedgekeurde examenvorm blijft gelden zolang de faculteit niet anders beslist. De faculteit keurt aanpassingen op dezelfde wijze goed, in principe in het academiejaar voorafgaand aan het academiejaar waarin ze de regeling toepassen en in uitzonderlijke gevallen uiterlijk op 14 november van het lopende academiejaar.

Bij een individuele verplaatsing van een examen kan de vorm van het examen een andere dan de vastgelegde zijn. De ombuds deelt de nieuwe examenvorm tijdig mee aan de student.

Bij een mondeling of deels mondeling examen beschikken de studenten over een schriftelijke voorbereidingstijd van ten minste twintig minuten. Tenzij anders is vermeld in de ECTS-fiche, geldt dat er geen voorbereidingstijd is voor examens onder de vorm van de bespreking of presentatie van een werkstuk, voor examens die als doel hebben de mondelinge taalvaardigheid van de student te toetsen, bij opleidingsonderdelen die de doeltaal als voorwerp hebben en voor examens onder de vorm van stationsproef/OSCE (objective structured clinical examination).

Tenzij aan de studenten uitdrukkelijk anders is meegedeeld, gebeurt elk examen zonder het gebruik van enig hulpmiddel.

Voor studenten met een erkend statuut met een bijhorend advies voor bepaalde examenfaciliteiten (zie artikel 97) of voor studenten in tijdelijke bijzondere individuele omstandigheden van lichamelijke of psychische aard is na goedkeuring van de faculteit een aanpassing van de examenvorm mogelijk of kan het gebruik van een technisch hulpmiddel toegelaten worden. De faculteit legt de deadline voor de aanvraag daartoe vast en overlegt met de in de faculteit aangewezen expert voor onderwijs en diversiteit.

Een examen dat uit een beoordeling op één bepaald moment bestaat, mag maximaal een halve dag (ca. 4 uur) in beslag nemen.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Voor alle vakken die de Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht organiseert is het toegelaten een blanco Codex van het Kerkelijk Recht (CIC/1983) of de Code of Canons of the Eastern Churches (CCEO) te gebruiken.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De facultaire POC legt de examenvorm vast.

Studenten met een erkend statuut of studenten in tijdelijke bijzondere individuele omstandigheden moeten hun aanvraag tot effectieve toepassing van de faciliteit(en) tijdig bij de examenombuds indienen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

De examenvorm wordt vastgelegd door de verantwoordelijke POC, op voorstel van de co?rdinator of het didactische team van het opleidingsonderdeel. De examenduur wordt bepaald door het didactische team van het opleidingsonderdeel, volgens de door de KU Leuven bepaalde reglementering.

Studenten die als studenten met een functiebeperking zijn erkend en artikel 97 kregen als redelijke aanpassingen, moeten voor de toekenning van hun faciliteiten binnen de faculteit de procedure volgen, zoals beschreven op Toledo in de community Examens@FaBeR.

Bij de opleidingsonderdelen van de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie waarbij zowel het theoretische als het praktische deel tijdens de examenperiode wordt ge?xamineerd, kunnen de studenten mogelijk over de twee delen op verschillende dagen in de examenperiode worden ge?xamineerd.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De examenvorm en de examenduur worden door de decaan vastgelegd, op advies van de bevoegde POC. Aan studenten met een erkend statuut met een bijhorend advies voor bepaalde examenfaciliteiten (zie artikel 97) of aan studenten in tijdelijke bijzondere individuele omstandigheden van lichamelijke of psychische aard, kan na goedkeuring van de examenombuds een aanpassing van de examenvorm of het gebruik van een technisch hulpmiddel worden toegelaten. De studenten van de Nederlandstalige opleidingen moeten hun attesten indienen via een online aanmeldsysteem. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, worden de docenten automatisch over de examenfaciliteiten ingelicht. De studenten van de Engelstalige opleidingen bezorgen hun attesten per e-mail aan hun examenombuds. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, brengt de examenombuds de docenten op de hoogte van de examenfaciliteiten. De deadlines voor de aanvraag van examenfaciliteiten zijn als volgt: 1 december voor de eerste examenperiode, 1 april voor de tweede examenperiode en 15 juli voor de derde examenperiode.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

De (P)OC’s leggen de examenvorm van de opleidingsonderdelen vast en keuren eventuele noodzakelijke aanpassingen goed. Studenten met een erkend statuut (zie artikel 97) moeten de procedure voor het aanvragen van examenfaciliteiten volgen zoals beschreven op https://feb.kuleuven.be/studentenportaal/begeleiding/examenfaciliteiten.

Studenten in tijdelijke bijzondere omstandigheden van lichamelijke of psychische aard die examens willen afleggen op een andere dan de vastgelegde wijze of van bijzondere technische hulpmiddelen willen gebruikmaken, moeten contact opnemen met de ombuds.
De contactgegevens van de ombudsen zijn raadpleegbaar op https://feb.kuleuven.be/studentenportaal/contact/ombuds.

Facultaire afwijking Faculteit Geneeskunde

Een examen dat bestaat uit één beoordeling op één bepaald moment neemt maximum een halve dag in beslag. Het examen probleemoplossend klinisch redeneren (masterproef deel 2) (B-KUL-E0C64A) vormt daarop een uitzondering en beslaat een ganse dag: drie uur in de voormiddag en drie uur in de namiddag.

Uitzonderlijke toelating voor het gebruik van een woordenboek (opleidingen bachelor en master in de logopedische en audiologische wetenschappen, enkel voor inkomende Erasmusstudenten):

 • Er mag een woordenboek gebruikt worden door studenten die aan de examenombuds kunnen bewijzen dat zij het Nederlands onvoldoende machtig zijn. De ombuds beslist samen met de co?rdinator van het opleidingsonderdeel. 

 • De aanvraag gebeurt tussen 1 en 10 december voor de eerste examenperiode, tussen 1 en 10 mei voor de tweede examenperiode en gedurende de vijf werkdagen na de bekendmaking van het examenrooster voor de derde examenperiode. 

 • Er mag enkel een vertalend woordenboek gebruikt worden (geen verklarend woordenboek).

 • Er mogen geen woordenboeken gebruikt worden op taalvaardigheidsexamens (behalve indien expliciet aangegeven door de docent bij de exameninstructies).

 • Er mogen geen aantekeningen in het woordenboek worden aangebracht.

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

De examenvorm wordt, op voorstel van de co?rdinator, door de bevoegde OC onder supervisie van het Campusonderwijsbureau (COB) vastgelegd.

De procedures en deadlines met betrekking tot de aanvraag van (examen)faciliteiten zijn te vinden op www.liusublog.com/studentenvoorzieningen/functiebeperking/erkenning.html.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Titularissen of co?rdinatoren van opleidingsonderdelen leggen de examenvorm vast in overleg met de opleidings-POC.

De studenten moeten hun aanvragen voor afwijkingen in examenvorm, -duur of voor hulpmiddelen voor het examen op basis van een functiebeperking (zie artikel 97) indienen bij de ombuds. Zij moeten daarbij rekening houden met de volgende deadlines:

 • eerste examenperiode: 1 december;

 • tweede examenperiode 1 mei;

 • derde examenperiode: 15 juli.

De ombudsen houden bij het uitwerken van redelijke faciliteiten (zie artikel 97) voor studenten met een functiebeperking rekening met de facultaire afspraken, de motivering van de individuele studenten alsook met de praktische organiseerbaarheid van het onderwijs. Zij overleggen daarvoor met het facultaire aanspreekpunt diversiteit (zie Titel 0. Vooraf) en waar nodig raadplegen zij de examinatoren en/of de voorzitters van de examencommissie.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Campus Antwerpen

De POC bepaalt de evaluatiemodaliteiten.

Studenten moeten contact opnemen met de examenombuds, die bevoegd is voor aanpassingen met betrekking tot de examenvorm en de examenduur.

De expert inzake onderwijs en diversiteit in de faculteit is dhr. Wim Schramme.

Campus Brussel

De ombudsdienst van de Campus Brussel is bevoegd voor aanpassingen met betrekking tot de examenvorm en examenduur.

De expert inzake onderwijs en diversiteit in de faculteit is de vicedecaan onderwijs van de Campus.

Campus Kortrijk

Studenten moeten per examenperiode contact opnemen met de examenombuds, die bevoegd is voor aanpassingen met betrekking tot de examenvorm en de examenduur.

De procedure en deadlines voor het aanvragen van examenfaciliteiten staan beschreven op het studentenportaal.

Uitzonderlijke toelating voor het gebruik van een woordenboek:

 • Studenten die aan de examenombuds kunnen bewijzen dat zij het Nederlands onvoldoende machtig zijn, mogen een woordenboek gebruiken. De ombuds beslist daarover soeverein.
 • De procedure en deadlines voor het aanvragen van een woordenboek staan beschreven op het studentenportaal.
 • Studenten mogen enkel een vertalend woordenboek gebruiken (geen verklarend woordenboek).
 • Studenten mogen geen woordenboek gebruiken op taalvaardigheidsexamens (behalve indien dat expliciet wordt aangegeven door de docent bij de exameninstructies).
 • Studenten mogen geen aantekeningen aanbrengen in het woordenboek.

Campus Leuven

Studenten moeten per examenperiode contact opnemen met de examenombuds, die bevoegd is voor aanpassingen met betrekking tot de examenvorm en de examenduur.

De procedure en deadlines voor het aanvragen van examenfaciliteiten staan beschreven op het studentenportaal.

Uitzonderlijke toelating voor het gebruik van een woordenboek:

 • Studenten die aan de examenombuds kunnen bewijzen dat zij het Nederlands onvoldoende machtig zijn, mogen een woordenboek gebruiken. De ombuds beslist daarover soeverein.
 • De procedure en deadlines voor het aanvragen van een woordenboek staan beschreven op het studentenportaal.
 • Studenten mogen enkel een vertalend woordenboek gebruiken (geen verklarend woordenboek).
 • Studenten mogen geen woordenboek gebruiken op taalvaardigheidsexamens (behalve indien dat expliciet wordt aangegeven door de docent bij de exameninstructies).
 • Studenten mogen geen aantekeningen aanbrengen in het woordenboek.??

Voor de master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven mogen studenten een vertaalwoordenboek gebruiken (geen verklarend woordenboek). Het is niet toegestaan om een woordenboek te gebruiken met handgeschreven notities.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Bij het examen zijn enkel de hulpmiddelen toegestaan die zijn omschreven in de ECTS-fiche.

Aanvragen voor afwijkingen in examenvorm, -duur of voor hulpmiddelen voor het examen moeten worden ingediend bij de examenombuds volgens de geldende procedures en deadlines, te raadplegen op www.ppw.kuleuven.be/home/onderwijs/studiebegeleiding-ombuds/examenombuds (Campus Leuven en Campus Kortrijk). De examenombudsen houden bij het uitwerken van redelijke faciliteiten rekening met de facultaire afspraken, de motivering van de individuele studenten alsook de organisatorische haalbaarheid van de afwijkingen. 

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

?Voor de Faculteit Rechtsgeleerdheid wordt de bepaling over de hulpmiddelen bekrachtigd of aangevuld in de bijzondere reglementen betreffende 'Het gebruik van wet- en woordenboeken bij examens' en 'Gebruiksvoorwerpen en hulpmiddelen bij examens', raadpleegbaar op www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/wetboeken.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Antwerpen

De POC bepaalt de evaluatiemodaliteiten. Studenten moeten contact opnemen met de examenombuds, die bevoegd is voor aanpassingen met betrekking tot de examenvorm en de examenduur. De expert inzake onderwijs en diversiteit in de faculteit is dhr. Wim Schramme.

Campus Brussel

De ombudsdienst van de Campus Brussel is bevoegd voor aanpassingen met betrekking tot de examenvorm en examenduur.

De facultaire expert inzake onderwijs en diversiteit is de vicedecaan onderwijs van de Campus.

Campus Leuven

De examenvormen worden door de Faculteitsraad vastgelegd. De voorzitter van de examencommissie beslist over afwijkende examenvormen in geval van overmacht bij de docenten.

Voor examens van opleidingsonderdelen onder de verantwoordelijkheid van de POC Sociale Wetenschappen, de POC Communicatiewetenschappen, de POC Politieke Wetenschappen, de POC Sociologie, de POC Antropologie, de OC Bedrijfscommunicatie sociale wetenschappen en de OC bedrijfscommunicatie letteren, de POC ??SLO Maatschappijwetenschappen en Filosofie en de POC Educatieve master maatschappijwetenschappen geldt dat de docent de regels voor het gebruik van een woordenboek vastlegt en communiceert (in de ECTS-fiche, via Toledo of in de exameninstructies). Indien de docent hier niets rond communiceert, gelden de volgende regels:

 • er mag een woordenboek gebruikt worden, tenzij het gaat om een examen waarin de taalvaardigheid wordt getoetst 
 • er mag uitsluitend een vertalend woordenboek (geen verklarend woordenboek) gebruikt worden;
 • er mogen geen aantekeningen in het woordenboek worden aangebracht.

Studenten in tijdelijke bijzondere individuele omstandigheden van lichamelijke of psychische aard kunnen een aanpassing van de examenvorm of het gebruik van een technisch hulpmiddel aanvragen via een verzoekschrift aan de examenombuds, die daarover beslist.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

De bevoegde POC legt de examenvorm vast.

Voor de filosofische opleidingsonderdelen mogen de studenten van wie de taal van het examen niet de moedertaal is, op het examen een compact vertaalwoordenboek gebruiken. Het gebruik van een verklarend woordenboek is niet toegestaan.

Studenten die recht hebben op examenfaciliteiten of die om tijdelijke redenen van lichamelijke of psychische aard nood hebben aan een aangepaste examenvorm of examenduur, of die moeten gebruikmaken van bepaalde technische hulpmiddelen, moeten contact opnemen met de examenombuds, uiterlijk vijf weken voor de aanvang van de examenperiode. 

Artikel 66. Beoordelingsschaal

Artikel ALGEMEEN

Voor elk opleidingsonderdeel van een opleiding vindt een examen plaats. Voor elk opleidingsonderdeel wordt op de beraadslaging slechts één examenresultaat voorgelegd.

Elk opleidingsonderdeel wordt op twintig punten beoordeeld. Het resultaat wordt uitsluitend in gehele getallen uitgedrukt. Voor de masterproef wordt een cijfer met één decimaal gehanteerd, tenzij de faculteit beslist geen decimalen te hanteren. De faculteit kan beslissen dat voor een opleidingsonderdeel of een deel ervan een beoordeling plaatsvindt onder de vorm van een geslaagd/niet-geslaagd-beslissing; deze informatie wordt vermeld in de ECTS-fiche. Een beoordeling als niet-geslaagd wordt in dit reglement gelijkgesteld met een niet-tolereerbare onvoldoende (zie art. 81).

Eventuele deelresultaten worden door de titularis of, als er verschillende titularissen zijn, door de co?rdinator vóór de beraadslaging omgezet in één eindresultaat op twintig punten.
Eventuele afrondingen gebeuren volgens de richtlijnen zoals bepaald in art. 80.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'facultaire POC'.

De Faculteit Architectuur hanteert voor geen enkel opleidingsonderdeel een quotatie met decimalen.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Indien voor een opleidingsonderdeel de beoordeling onder de vorm van een geslaagd/niet-geslaagd-beslissing plaatsvindt, wordt dat expliciet vermeld in de ECTS-fiche.

Het beoordelingscijfer van de masterproef wordt uitgedrukt als een cijfer met één decimaal.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Indien een opleidingsonderdeel of onderwijsleeractiviteit wordt beoordeeld onder de vorm van een geslaagd/niet-geslaagd-beslissing, wordt dat uitdrukkelijk vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

De faculteit heeft beslist om géén decimalen te hanteren bij de beoordeling van de volgende masterproeven:

Master in de geneeskunde:

 • Masterpaper deel 2 (masterproef deel 3) (B-KUL-E0C65B)

 • Ge?ntegreerd klinisch onderzoek en redeneren (stationsproef) (masterproef deel 1) (B-KUL-E0C63A)

 • Probleemoplossend klinisch redeneren (masterproef deel 2) (B-KUL-E0C64A)

Master in de tandheelkunde:

 • Masterproef (B-KUL-E09M0A)

Master-na-master in de specialistische geneeskunde:

 • Masterproef (B-KUL-E00R7A)

Master-na-master Forensic Odontology:

 • Master’s Thesis (B-KUL-E03J7A)

Master-na-master in de specialistische mondzorg:

 • Master’s Thesis in Periodontology (B-KUL-E00K8a)

 • Master’s Thesis in Paediatric Dentistry and Special Dental Care (B-KUL-E06J0A)

 • Master’s Thesis in Orthodontics (B-KUL-E03K3a)

 • Master’s Thesis in Endodontics (B-KUL-E04K0A)

 • Master’s Thesis in Restorative Dentistry (B-KUL-E06J7a)

Postgraduate Studies in Advanced Medical Imaging:

 • Thesis (B-KUL-E06Q1a)

Facultaire aanvulling Faculteit Industri?le Ingenieurswetenschappen

Indien opleidingsonderdelen gebruikmaken van een beoordeling onder de vorm van een geslaagd/niet-geslaagd-beslissing, wordt dat vermeld in de ECTS-fiche. Indien deelcijfers gebruikmaken van een beoordeling onder de vorm geslaagd/niet-geslaagd, wordt in de ECTS-fiche vermeld welk effect dat heeft op het eindcijfer.

Voor alle onderwijsleeractiviteiten die permanent worden ge?valueerd, geldt de aanwezigheidsplicht, tenzij anders wordt vermeld in de ECTS-fiche. Als studenten niet aan de aanwezigheidsplicht voldoen, kunnen zij voor het betrokken opleidingsonderdeel of voor een deel ervan de beoordeling 'niet-afgelegd' (NA) krijgen (zie ook artikels 46§2, 62 en 63).

Indien het eindcijfer van een opleidingsonderdeel het resultaat is van een combinatie van verschillende deelcijfers, komt de weging van de deelcijfers in het totaalcijfer overeen met het aantal studiepunten per onderdeel, tenzij anders wordt vermeld in de ECTS-fiche.

Als een deelcijfer dat via het studievoortgangsdossier in KU Loket officieel is meegedeeld, 6/20 of 7/20 bedraagt, kunnen de studenten maximum 9/20 als eindresultaat van het opleidingsonderdeel behalen. Als een deelcijfer dat via het studievoortgangsdossier in KU Loket officieel is meegedeeld, minder dan 6/20 bedraagt, kunnen de studenten maximum 7/20 als eindresultaat van het opleidingsonderdeel behalen. Deze regels gelden niet voor voorlopige cijfers en voor cijfers voor tussentijdse toetsen.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Titularissen of co?rdinatoren die een geslaagd/niet-geslaagd-beslissing wensen voor hun opleidingsonderdelen, moeten dat voorleggen aan de vicedecaan onderwijs via de opleidings-POC volgens de timing voorzien in artikel 65 en moeten dat, na goedkeuring, vermelden in de ECTS-fiche.

Voor opleidingsonderdelen, die studenten hebben gevolgd aan andere instellingen, worden de regels gevolgd die beschreven zijn in artikel 55.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Campus Antwerpen

De subfaculteit hanteert geen decimalen bij de beoordeling van de masterproef.

Campus Brussel

De subfaculteit hanteert geen decimalen bij de beoordeling van de masterproef.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Brussel

Voor de masteropleidingen van de Campus Brussel worden geen decimalen gehanteerd bij de beoordeling van de masterproef.

Als een opleidingsonderdeel of een deel ervan onder de vorm van een geslaagd/niet-geslaagd-beslissing wordt beoordeeld, wordt dat vermeld in de ECTS-fiche.

Campus Leuven

Als een opleidingsonderdeel of een deel ervan onder de vorm van een geslaagd/niet-geslaagd-beslissing wordt beoordeeld, wordt dat vermeld in de ECTS-fiche.

De beoordeling van de masterproef wordt als een geheel getal uitgedrukt.

Campus Antwerpen

De subfaculteit hanteert geen decimalen bij de beoordeling van de masterproef.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Een geslaagd/niet-geslaagd-beslissing is enkel van toepassing voor de OLA’s methodologie:

 • Methodische oefeningen scriptie 1 (B-KUL-A04D1a)

 • Methodische oefeningen scriptie 2 (B-KUL-A04A9a)

 • Generic Research Skills (B-KUL-A07K7a)

 • Masterproef: methodologische sessies (B-KUL-A05G2a)

 • Methodische inleiding in het christendom en de christelijke theologie (B-KUL-A02E4a)

 • Liturgie en sacramenten: veldopdracht met reflectiepaper ?(B-KUL-A06E6a)

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Voor de interuniversitaire opleidingen master in de geografie en Master of Geography wordt het eindcijfer voor de masterproef in een geheel getal uitgedrukt, overeenkomstig de afspraken tussen beide inrichtende instellingen.

Naast de masterproef wordt ook voor de stages van 30 stp. een cijfer met één decimaal gehanteerd.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'POC'.

Voor de masterproef hanteert het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte een cijfer met één decimaal.

Artikel 67. Niet-deelname aan een examen

Artikel ALGEMEEN

Als studenten niet deelnemen aan een examen, wordt dat examen beoordeeld als 'niet-afgelegd' (NA). In dit reglement wordt NA beschouwd als equivalent met een niet-tolereerbaar onvoldoende (zie artikel 81). Als er voor een opleidingsonderdeel deelexamens zijn (zie artikel 40) en de studenten aan een van deze examens niet deelnemen, geldt als algemeen principe dat zij NA krijgen voor het gehele opleidingsonderdeel, tenzij in de ECTS-fiche een andere aanrekening wordt meegedeeld.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Campus Brugge

M.b.t. Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Voor de opleidingsonderdelen:  

Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie:

 • bewegingsactiviteiten in een therapeutische context (B-KUL-B3094O),

 • aangepaste bewegingsactiviteiten m.i.v. didactiek (B-KUL-B3101O),

geldt dat alle testen moeten worden afgelegd om tot een eindresultaat te komen. Indien studenten een bepaalde test niet afleggen, wordt het volledige opleidingsonderdeel als 'niet-afgelegd' (NA) beoordeeld, tenzij anders wordt vermeld in de ECTS-fiche. Studenten met een erkende blessure of ziekte kunnen daarvoor een uitzondering krijgen.

Campus Leuven

Voor de opleidingsonderdelen:

Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen:

 • bewegingsleer in de individuele bewegingsactiviteiten I (B-KUL-L03B1A) en II (B-KUL-L04B5A);

 • bewegingsleer in de ritmisch expressieve bewegingsactiviteiten I (B-KUL-L03B8A) en II (B-KUL-L05B1A);

 • bewegingsleer in de interactieve bewegingsactiviteiten I (B-KUL-L02B8B) en II (B-KUL-L04B1B);

Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

 • bewegingsactiviteiten in een therapeutische context (B-KUL-L02A9B);

 • aangepaste bewegingsactiviteiten m.i.v. didactiek (B-KUL-L9X00B);

geldt dat alle testen moeten worden afgelegd om tot een eindresultaat te komen. Indien studenten een bepaalde test niet afleggen, wordt het volledige opleidingsonderdeel als 'niet-afgelegd' (NA) beoordeeld, tenzij anders wordt vermeld in de ECTS-fiche. Studenten met een erkende blessure of ziekte kunnen daarvoor een uitzondering krijgen.

Het facultaire reglement voor sportpractica met betrekking tot de eerste en tweede fase van de opleiding bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen is te vinden in de Toledocommunity Sporten 1ste en 2de bachelor LO&BW.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Studenten die aan geen enkele van de evaluatieactiviteiten van een opleidingsonderdeel deelnemen, of de inlevertermijn van die evaluatieactiviteiten niet respecteren, krijgen standaard een score niet-afgelegd voor dat opleidingsonderdeel. Studenten die niet deelnemen aan bepaalde onderdelen van een evaluatie, of voor bepaalde onderdelen van een evaluatieactiviteit de inlevertermijn niet respecteren (maar wel deelnemen aan andere evaluatieactiviteiten van datzelfde opleidingsonderdeel), krijgen standaard een nulscore op de niet-afgelegde, of de niet of te laat ingeleverde onderdelen. Opleidingsonderdelen die van deze facultaire standaardregeling afwijken, vermelden dat in de ECTS-fiche, onder toelichting evaluatievorm.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De ECTS-fiche geeft aan of de studenten bij het behalen van een beoordeling 'niet-afgelegd' (NA) op een deelevaluatie uitzonderlijk toch kunnen slagen voor het betreffende opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Brussel

Voor de subfaculteit in Brussel wordt er standaard een nulscore toegekend voor opdrachten en deelevaluaties met permanente evaluatie. Slechts wanneer dat uitdrukkelijk in de ECTS-fiche wordt vermeld, wordt de beoordeling 'niet-afgelegd' (NA) ingevoerd. Niet-deelname aan formele deelexamens in een examenperiode resulteert altijd in de beoordeling 'niet-afgelegd' (NA) (zie artikel 67).

Campus Antwerpen

Studenten die aan geen enkele van de evaluatieactiviteiten van een opleidingsonderdeel deelnemen, of de inlevertermijn van die evaluatieactiviteiten niet respecteren, krijgen standaard een score niet-afgelegd voor dat opleidingsonderdeel. Studenten die niet deelnemen aan bepaalde onderdelen van een evaluatie, of voor bepaalde onderdelen van een evaluatieactiviteit de inlevertermijn niet respecteren (maar wel deelnemen aan andere evaluatieactiviteiten van datzelfde opleidingsonderdeel), krijgen standaard een nulscore op de niet-afgelegde, of de niet of te laat ingeleverde onderdelen. Opleidingsonderdelen die van deze facultaire standaardregeling afwijken, vermelden dat in de ECTS-fiche, onder toelichting evaluatievorm.

Artikel 68. Administratieve verwerking

Artikel ALGEMEEN

De examinatoren delen zo spoedig mogelijk na het examen en uiterlijk twee werkdagen voor de beraadslaging hun examenbeoordeling in de voorgeschreven vorm mee aan de bevoegde administratieve dienst.

Afdeling 9. De examencommissies en hun bevoegdheid

Artikel 69. Samenstelling

Artikel ALGEMEEN

De faculteit stelt een beperkte en een voltallige examencommissie samen voor elke opleiding, per campus, en voor de creditcontracten van de faculteit. De commissies zijn bevoegd voor de beslissingen volgens artikel 70 en 71 die integraal samenhangen met het onderwijstraject dat de studenten op de betrokken campus hebben gevolgd.

De faculteit bepaalt voor elke opleiding het aantal leden van de examencommissie, rekening houdend met de bepalingen van dit artikel, en bepaalt ook hoe de leden worden aangewezen en of er plaatsvervangers kunnen optreden.

De examencommissie moet representatief samengesteld zijn. Zij bestaat uit ten minste zes leden, behalve in opleidingen met minder dan zes examinatoren, met inbegrip van de voorzitter en de secretaris van de commissie.

De faculteit wijst uiterlijk op het einde van het voorgaande academiejaar voor elke commissie een lid van het zelfstandig academisch personeel aan als voorzitter. De faculteit wijst ook een secretaris aan. Voorzitter en secretaris hoeven geen examinator te zijn. De andere leden van de examencommissie zijn in elk geval examinatoren.

De examenombudsen nemen zonder stemrecht deel aan de beraadslagingen van de voltallige en van de beperkte examencommissie voor de groep studenten waarvoor zij zijn aangesteld.

De voorzitter en de secretaris van de voltallige examencommissie vormen samen met de examenombuds de beperkte examencommissie.

Indien de faculteit dit wenst, kan ze examencommissies differenti?ren voor:

-studenten die nog meer dan 120 studiepunten moeten verwerven;

-studenten die kunnen afstuderen;

-studenten die niet tot een van deze twee groepen behoren.

Bijzondere bepaling voor inkomende uitwisselingsstudenten ALGEMEEN

Met het oog op de samenstelling van een dossier dat aan hun thuisuniversiteit wordt bezorgd, kan de uitwisselingsco?rdinator zonder stemrecht aanwezig zijn bij de besprekingen van de (beperkte) examencommissie over inkomende uitwisselingsstudenten.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als het 'Faculteitsbestuur'.

Het Faculteitsbestuur wijst uiterlijk op het einde van het voorgaande academiejaar voor elke examencommissie een lid van het academisch personeel als voorzitter aan.

Elke voltallige examencommissie telt zes leden. Alle leden zijn lid van het academisch personeel. De voorzitter en de secretaris zijn niet noodzakelijk examinatoren. De vier andere leden zijn wel examinatoren.

De examencommissies van een opleiding zijn in de mate van het mogelijke op de twee Campussen, Gent en Brussel, gelijk.

Het Faculteitsbestuur wijst uiterlijk op het einde van het voorgaande academiejaar de voorzitter en de vervangende voorzitter van de examencommissies aan. In principe fungeert de vicedecaan onderwijs voor alle examencommissies als voorzitter.

Het Faculteitsbestuur wijst uiterlijk bij het begin van het academiejaar de secretaris en de overige vier leden van elke examencommissie aan. De programmadirecteur is een van deze vier leden.

Het Faculteitsbestuur wijst uiterlijk bij het begin van het academiejaar de vervangende secretaris en de vier vervangende leden van elke examencommissie aan.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Het Faculteitsbestuur bepaalt voor elke opleiding het aantal leden van de examencommissie, rekening houdend met de bepalingen in het vierde lid van dit artikel, en bepaalt ook hoe de leden worden aangewezen en of er al dan niet plaatsvervangers kunnen optreden.

Het Faculteitsbestuur wijst, op voordracht van de POC, uiterlijk op het einde van het voorgaande academiejaar voor elke commissie een lid van het zelfstandig academisch personeel aan als voorzitter. De POC wijst ook een secretaris aan. Die personen hoeven geen examinator te zijn. 

De samenstelling van de examencommissie is raadpleegbaar op www.faber.kuleuven.be/nl/over-ons/beleid-en-beleidsorganen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De Faculteitsraad stelt de examencommissies samen. Die commissies worden weergegeven op de facultaire website.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

De examencommissies worden op elke campus door de Subfaculteitsraad aangewezen.

De concrete samenstelling kan geraadpleegd worden op het studentenportaal:

Voor de studenten van de Bachelor of Business Engineering gelden de aanvullende richtlijnen zoals opgenomen in de "Complementary and deviating faculty regulations 2020-2021 for the Bachelor of Business Engineering", zie http://www.liusublog.com/onderwijs/traject/interuniv_oer/index2021?.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

De examencommissies met de samenstelling die de faculteit heeft aangesteld, is raadpleegbaar op www.pharm.kuleuven.be/onderwijs/examencommissies.htm.?

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

De facultaire regels voor de samenstelling van de examencommissies en de examencommissies voor dit academiejaar zijn raadpleegbaar op eng.kuleuven.be/studeren/examens/pdf/examencommissies.

Een lid van een examencommissie dat uitzonderlijk niet aanwezig kan zijn op een vergadering van de examencommissie, moet vóór de aanvang van de betrokken examenperiode een voorstel voor vervanging overmaken aan het Faculteitsbestuur. Het Faculteitsbestuur beslist over die vervanging.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Het Faculteitsbestuur bekrachtigt de samenstelling van de examencommissies. Een overzicht van de examencommissies is te vinden op de website.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Een examencommissie bestaat steeds uit een voorzitter, een secretaris en vier representatieve examinatoren. Er zijn twee uitzonderingen op die regel: de examencommissie voor de doctoraatsopleiding bestaat uit een voorzitter, een secretaris en zes representatieve leden; de examencommissie voor de postgraduaatopleidingen bestaat uit een voorzitter, een secretaris en vier opleidingshoofden. Het Faculteitsbestuur duidt de voorzitter en de leden van de examencommissies aan, met inbegrip van de secretarissen en plaatsvervangers. De volledige samenstelling van de examencommissie is te raadplegen op www.ppw.kuleuven.be/home/onderwijs/studentenportaal/examens/samenstelling-examencommissies.

Elke commissie telt ten minste twee plaatsvervangers en een examenombuds met raadgevende stem. De programmadirecteur is lid van de examencommissie die over de opleiding die aan hem of haar is toegewezen oordeelt. De decaan en plagiaatexpert kan bij alle commissies aanwezig zijn als waarnemer. Wanneer leden van de examencommissie door overmacht verhinderd zijn om aan de beraadslaging deel te nemen, moeten zij een beroep doen op een plaatsvervanger en moeten zij de voorzitter van de examencommissie meteen op de hoogte brengen.

De examencommmissies en hun bevoegde opleidingen zijn:
 • De examencommissies van de bacheloropleidingen (i.e. de examencommissie bachelor in de psychologie, de examencommissie bachelor in de pedagogische wetenschappen en de examencommissie bachelor in de onderwijskunde) beslissen over de hen toegewezen bacheloropleiding en over de aan de opleiding verwante verkorte trajecten, resp. de schakel- en voorbereidingsprogramma's.
 • De Kortrijkse creditcontracten worden beoordeeld door de examencommissie bachelor onderwijskunde. Alle overige creditcontracten met het oog op het verwerven van creditbewijzen worden beoordeeld door de examencommissie bachelor in de psychologie. 
 • Interuniversitaire studenten uit het voortraject in Kortrijk worden beoordeeld door de examencommissie bachelor in de onderwijskunde.
 • Het Preparatory Programme naar de Master of Psychology: Theory and Research wordt beoordeeld door de examencommissie bachelor in de psychologie.
 • De examencommissie van de master in de psychologie beslist over de opleiding, over de aan de opleiding verwante verkorte mastertrajecten en over de Engelstalige equivalente opleiding. De examencommissie master in de psychologie beslist ook over examenresultaten van inkomende uitwisselingsstudenten.
 • De examencommissie van de master in de pedagogische wetenschappen beslist over de opleiding master in de pedagogische wetenschappen.
 • De examencommissie voor de master in educatieve studies beslist over de master in de educatieve studies, de Master in Educational Studies en het Preparatory en Bridging Programme: Master in Educational Studies. 
 • De examencommissie van de educatieve master gedragswetenschappen beslist over de opleiding educatieve master in de gedragswetenschappen, inclusief verkorte varianten in Leuven en op andere campussen, alsook over het voorbereidings- en schakelprogramma naar de educatieve master in de gedragswetenschappen, de uitdovende specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen, en de specifieke lerarenopleiding voor vroegere CVO-studenten.
 • De examencommissie postgraduaten beslist over de postgraduaatopleidingen die bij de faculteit horen. Het overzicht is raadpleegbaar op www.ppw.kuleuven.be/home/permanente-vorming
 • De examencommissie van de doctoraatsopleiding oordeelt over de doctoraatsopleiding en over het predoctoraal jaar.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Voor de Faculteit Rechtsgeleerdheid is de samenstelling van de examencommissies uitdrukkelijk geregeld in de facultaire (onderwijs- en examen)reglementen, raadpleegbaar op www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/examencommissies.

De actuele samenstelling van de examencommissies is raadpleegbaar op http://www.law.kuleuven.be/home/algemeen/structuur/organen/examencommissies.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Campus Antwerpen

Het Faculteitsbestuur bekrachtigt de samenstelling van de examencommissies. Een overzicht van de examencommissies is te vinden op de website.?

Campus Brussel

Het Faculteitsbestuur bekrachtigt de samenstelling van de examencommissies. Een overzicht van de

examencommissies is te vinden op de website.?

Campus Leuven

Alle examinatoren van de betrokken opleiding kunnen de deliberatie als waarnemer bijwonen.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

?De facultaire examencommissie die beraadslaagt over alle opleidingen die aan de faculteit aangeboden worden, bestaat ten minste uit zes leden met stemrecht. De examencommissie bestaat uit (1) de vicedecaan onderwijs, (2) de voorzitters van de  sub-POC's, (3) de vicedecaan internationalisering en (4) de co?rdinatoren van de onderzoekseenheden. De permanente ombuds en de examenombudsen van de betrokken examenperiode zijn lid met raadgevende stem. De decaan woont (ex officio) de beraadslagingen als waarnemer bij. De vicedecaan onderwijs en de secretaris van de onderwijscommissie treden op als respectievelijk voorzitter en secretaris. Wanneer een lid van de examencommissie niet op de deliberatie aanwezig kan zijn, wordt er een plaatsvervanger aangeduid. De plaatsvervanger wordt gekozen uit de lijst van de voltijdse, vast benoemde ZAP-leden en aangeduid door de vicedecaan onderwijs in overleg met het lid van de examencommissie dat zich moet laten vervangen. Wanneer de examencommissie een discretionaire beslissing moet nemen ten aanzien van een zaak waarin een van de stemgerechtigde of niet-stemgerechtigde leden betrokken partij is, moet dat lid de vergadering tijdelijk verlaten.

De Faculteitsraad keurt elk jaar de samenstelling van de examencommissie van het komende academiejaar goed. Alle leden van het ZAP zullen worden uitgenodigd om als waarnemer deel te nemen aan de beraadslagingen.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

De samenstelling van de examencommissies van de faculteit is te vinden op www.wet.kuleuven.be/onderwijs/examens/SamenstellingEC.

Voor elk creditcontract oordeelt de (beperkte) examencommissie van de opleiding waarvan het betrokken opleidingsonderdeel in hoofdorde deel uitmaakt.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

De examencommissies voor de opleidingen van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte zijn samengesteld als volgt:

 • Nederlandstalige opleidingen: zeven leden plus de voorzitter (decaan), de secretaris (vicedecaan onderwijs) en de examenombuds van het Nederlandstalige programma;

 • Engelstalige opleidingen: zeven leden plus de voorzitter (decaan), de secretaris (directeur Internationaal Programma) en de examenombuds van het Engelstalige programma.

De leden van de examencommissie worden telkens op de laatste Faculteitsraad van het voorgaande academiejaar aangeduid. De namen van de leden zijn te vinden op https://hiw.kuleuven.be/nl/over/beleidsorganen.html.

Van de leden van de examencommissie wordt verwacht dat zij aanwezig zijn op de beraadslagingen. Wie verhinderd is, moet een plaatsvervanger sturen. De leden van de examencommissie voor de Engelstalige opleiding kunnen optreden als plaatsvervanger voor de leden van de examencommissie voor de Nederlandstalige opleidingen en vice versa. Examinatoren die geen lid zijn van de examencommissie, worden uitgenodigd om de beraadslagingen als waarnemer bij te wonen. Indien er over een geval van plagiaat moet worden beraadslaagd, wordt de facultaire plagiaatexpert uitgenodigd om als adviserend, niet-stemgerechtigd lid de beraadslaging bij te wonen.

Artikel 70. Bevoegdheden van de beperkte examencommissie

Artikel ALGEMEEN

De voorzitter en de secretaris van de examencommissie vormen samen met de examenombuds de beperkte examencommissie. Conform artikel 69 heeft de ombuds geen stemrecht. De beperkte examencommissie legt na elke examenperiode de resultaten van de examens over de opleidingsonderdelen definitief vast, met uitzondering van de resultaten van de studenten die na die examenperiode kunnen afstuderen. Zij bereidt de beraadslaging door de voltallige examencommissie voor. 

Voor studenten met een creditcontract of een credit-examencontract van wie de opleidingsonderdelen in meer dan één opleiding voorkomen, worden de examenresultaten definitief vastgelegd door de beperkte examencommissie van de faculteit waar deze opleidingsonderdelen onder de bevoegdheid van een permanente onderwijscommissie zijn geprogrammeerd.

De beperkte examencommissie legt de resultaten vast van uitwisselingsstudenten wier resultaten de KU Leuven laattijdig bereiken.

In de gevallen vermeld in het tweede en derde lid van artikel 71 legt de beperkte examencommissie de resultaten niet definitief vast, maar beperkt ze zich tot de voorbereiding van de beslissing door de examencommissie.

In de gevallen bepaald in artikel 75 met betrekking tot de hoorplicht en het hoorrecht van studenten en examinatoren treedt de beperkte commissie eveneens op. Zij corrigeert de materi?le vergissingen, behalve als studenten die eerder voor een opleiding geslaagd waren verklaard, toch niet geslaagd worden verklaard.

Bijzondere bepaling voor inkomende uitwisselingsstudenten ALGEMEEN

De resultaten die de beperkte examencommissie voor inkomende uitwisselingsstudenten heeft vastgesteld, worden door de bevoegde instanties van de thuisuniversiteit na omzetting als definitief vastgelegd.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Gastdocenten worden ge?nformeerd over de beoordelingsschaal en de academische standaarden die gangbaar zijn aan de Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht. Indien evenwel blijkt dat, ondanks duidelijke instructies, gastdocenten examens hebben beoordeeld overeenkomstig andere standaarden dan degene die gangbaar zijn aan de Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht, heeft de (beperkte) examencommissie het recht om de resultaten van de studenten aan te passen. Gastdocenten worden eerst gehoord vooraleer de (beperkte) examencommissie een beslissing neemt. Studenten hebben na de beraadslaging het recht om kennis te nemen van de wijze waarop hun resultaten werden omgezet. Zij moeten daartoe contact opnemen met de stafmedewerker onderwijs.

De (beperkte) examencommissie heeft het recht om te vergaderen buiten de gewone examenperiodes met het oog op de spoedige communicatie van resultaten van examens afgelegd buiten de gewone examenperiodes (conform artikel 51), het beslechten van betwistingen, het opleggen van sancties (inzake fraude), alsook het vervroegd toekennen van diploma's naar Belgisch dan wel canoniek recht.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Voor inkomende uitwisselingsstudenten wordt het examenresultaat van een opleidingsonderdeel bepaald door de examinator.

Artikel 71. Bevoegdheden van de examencommissie

Artikel ALGEMEEN

De examencommissie heeft tot taak na te gaan of studenten in de opleiding of voor afzonderlijke opleidingsonderdelen de leerresultaten hebben behaald en bijgevolg over de competenties beschikt die noodzakelijk worden geacht om ervoor te slagen. 

Na elke examenperiode beslist de examencommissie over de vastlegging van de resultaten van studenten die na die examenperiode kunnen afstuderen.

Na elke examenperiode beslecht de examencommissie mogelijke betwistingen. In gevallen van examenfraude neemt zij haar beslissingen conform artikel 86.

Als de examencommissie beslist dat het door een examinator voorgestelde cijfer voor een individuele student of voor een groep studenten kennelijk onredelijk is, kan zij bij uitzondering het voorstel van de examinator aanpassen. Deze beslissing moet zorgvuldig worden gemotiveerd.

Behoudens de bepalingen in artikel 105 betreffende materi?le vergissingen kunnen de resultaten die door de beperkte examencommissie en in voorkomend geval door de voltallige examencommissie worden vastgesteld, enkel nog in het nadeel van de studenten worden gewijzigd als een grove onregelmatigheid wordt vastgesteld. Na elke examenperiode bepaalt de examencommissie of de studenten die, behalve voor de opleidingsonderdelen waarvoor zij vrijstelling hebben verkregen, over alle opleidingsonderdelen van de opleiding in hun diplomacontract of hun diploma-examencontract resultaten voorleggen, geslaagd zijn voor de opleiding. In voorkomend geval zet de examencommissie voor deze studenten toleranties in zoals bepaald in artikel 91. Voor de geslaagde studenten bepaalt de examencommissie bovendien de graad van verdienste.

Na elke examenperiode beslist de examencommissie over studenten voor wie overmacht of andere bijzondere individuele omstandigheden in rekening kunnen worden gebracht. De examencommissie kan in dergelijke gevallen beslissen om een of meer niet tolereerbare onvoldoendes toch als tolereerbaar te beschouwen en ook als zodanig te verrekenen binnen het 10%-tolerantiekrediet zoals beschreven in artikel 81. Zij kan daarnaast of bovendien beslissen om van het 10%-criterium af te wijken. Zij kan ook beslissen om voor een master- of een SLO-opleiding in het geval van bijzondere individuele omstandigheden toch toleranties in te zetten. De beslissing van de examencommissie moet zorgvuldig worden gemotiveerd.

In de derde examenperiode heeft de examencommissie de plicht om bindende voorwaarden uit te spreken voor studenten die nog meer dan 120 studiepunten van hun bacheloropleiding moeten verwerven of die voor een schakelprogramma zijn ingeschreven en geen 50% cumulatieve studie-effici?ntie hebben behaald. In geval van overmacht of van bijzondere individuele omstandigheden kan zij evenwel ook beslissen om geen bindende voorwaarden op te leggen of de betrokken studenten, na het eerstvolgende academiejaar, één bijkomend academiejaar de kans geven om aan de bindende voorwaarden te voldoen. De beslissing van de examencommissie om de termijn om aan de bindende voorwaarde te voldoen te verlengen of om geen bindende voorwaarden op te leggen, moet zorgvuldig worden gemotiveerd.

De examencommissie heeft ook het recht om ten aanzien van individuele studenten adviezen te geven en/of om aan individuele studenten bijzondere maatregelen van studievoortgang op te leggen.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Aanvullend bepaalt de examencommissie of studenten die resultaten voorleggen voor alle opleidingsonderdelen van de opleiding master in het kerkelijk recht (of diens Engelstalige equivalent) het diploma 'Iuris Canonici Licentiatus' behalen conform artikel 82. De examencommissie bepaalt eveneens de graad van verdienste voor dat diploma.

Afdeling 10. Beraadslaging

Artikel 72. Aanwezigheid

Artikel ALGEMEEN

De leden van de examencommissie nemen aan de beraadslaging deel. Een lid dat wettig verhinderd is, deelt dit zo spoedig mogelijk aan de voorzitter van de examencommissie mee.

De examencommissie beslist geldig wanneer de helft plus één van de leden (of in voorkomend geval hun plaatsvervangers) aanwezig is. Als bepaalde studenten zich tijdens de beraadslaging ter beschikking van de examencommissie moeten houden, worden zij hiervan op initiatief van de voorzitter van de examencommissie op voorhand verwittigd.

Artikel 73. Geheimhouding

Artikel ALGEMEEN

De leden van de examencommissie en alle personen die ter zitting aanwezig zijn, zijn tot geheimhouding over de beraadslaging en de stemmingen verplicht.

Artikel 74. Stemgerechtigden

Artikel ALGEMEEN

Alle leden van de examencommissie hebben stemrecht.

Leden van de examencommissie nemen geen deel aan de beraadslaging over bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad.

Leden van de examencommissie over wie voorgesteld wordt dat een door hen toegekend cijfer kennelijk onredelijk is, nemen geen deel aan de beraadslaging over de betrokken student of groep van studenten.

Artikel 75. Consultatie van niet-leden door de (beperkte) examencommissie

Artikel ALGEMEEN

Elke examinator die geen lid is van de examencommissie, kan steeds verzoeken gehoord te worden door de beperkte en door de voltallige examencommissie. Ook elke student over wie de commissie een beslissing zal nemen, kan daarom verzoeken.

Als de beperkte examencommissie oordeelt dat het door een examinator voorgestelde cijfer voor een individuele student of voor een groep studenten kennelijk onredelijk is, moet zij de examinator horen alvorens de voltallige commissie een beslissing kan nemen.

De voltallige examencommissie kan steeds beslissen om een examinator die geen lid is, te horen over een beslissing die zij voorstelt.

Artikel 76. De examencommissie als college en beslis- en s